BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

LA UNUA EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAUxLO AL TIMOTEO

Cxapitro 1

1 Pauxlo, apostolo de Kristo Jesuo, laux la ordono de Dio, nia Savanto, kaj Kristo Jesuo, nia espero,
Paul, an apostle of Jesus Christ by the commandment of God our Saviour, and Lord Jesus Christ, which is our hope;
2 al Timoteo, mia vera filo en fido: Graco, kompato, kaj paco de Dio, la Patro, kaj de Kristo Jesuo, nia Sinjoro.
Unto Timothy, my own son in the faith: Grace, mercy, and peace, from God our Father and Jesus Christ our Lord.
3 Kiel mi, ekironte en Makedonujon, petis vin resti en Efeso, por ke vi admonu kelkajn homojn, ke ili ne instruu alian doktrinon,
As I besought thee to abide still at Ephesus, when I went into Macedonia, that thou mightest charge some that they teach no other doctrine,
4 nek atentu fabelojn kaj senfinajn genealogiojn, kiuj naskas diskutojn, pli ol tiun administradon de Dio, kiu estas laux la fido--tiel faru.
Neither give heed to fables and endless genealogies, which minister questions, rather than godly edifying which is in faith: so do.
5 Sed la celo de la admono estas amo el pura koro kaj bona konscienco kaj sincera fido;
Now the end of the commandment is charity out of a pure heart, and of a good conscience, and of faith unfeigned:
6 kion maltrafinte, kelkaj homoj sin deturnis al vanta babilado,
From which some having swerved have turned aside unto vain jangling;
7 dezirante esti instruistoj de la legxo, kvankam ili ne komprenas tion, kion ili diras, nek tion, pri kio ili faras aserton.
Desiring to be teachers of the law; understanding neither what they say, nor whereof they affirm.
8 Sed ni scias, ke la legxo estas bona, se oni gxin lauxlegxe uzas,
But we know that the law is good, if a man use it lawfully;
9 sciante, ke la legxo ekzistas ne por justulo, sed por homoj senlegxaj kaj malobeemaj, malpiaj kaj pekemaj, malsanktaj kaj profanaj, por patromortigantoj kaj patrinomortigantoj, hommortigantoj,
Knowing this, that the law is not made for a righteous man, but for the lawless and disobedient, for the ungodly and for sinners, for unholy and profane, for murderers of fathers and murderers of mothers, for manslayers,
10 malcxastuloj kaj viruzacxantoj, homsxtelistoj, mensogantoj, falsejxurantoj, kaj cxio ajn alia kontrauxa al la sana doktrino;
For whoremongers, for them that defile themselves with mankind, for menstealers, for liars, for perjured persons, and if there be any other thing that is contrary to sound doctrine;
11 laux la konfidita al mi evangelio de la gloro de la benata Dio.
According to the glorious gospel of the blessed God, which was committed to my trust.
12 Mi dankas Kriston Jesuon, nian Sinjoron, kiu min kapabligas, tial, ke li trovis min fidela, destinante min al sia servado;
And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry;
13 kvankam mi antauxe estis blasfemanto kaj persekutanto kaj insultanto; tamen mi ricevis kompaton, cxar mi tion faris nesciante kaj nekredante;
Who was before a blasphemer, and a persecutor, and injurious: but I obtained mercy, because I did it ignorantly in unbelief.
14 kaj la graco de nia Sinjoro abunde suficxegis kun fido kaj amo, kiuj estas en Kristo Jesuo.
And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus.
15 Fidinda estas la diro, kaj inda je plena akcepto, ke Kristo Jesuo envenis en la mondon, por savi pekantojn, el kiuj mi estas la cxefa;
This is a faithful saying, and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners; of whom I am chief.
16 tamen pro tiu kauxzo mi ricevis kompaton, por ke en mi, kiel la cxefa, Jesuo Kristo elmontru sian tutan paciencegon, kiel ekzemplo por tiuj, kiuj poste kredos al li por eterna vivo.
Howbeit for this cause I obtained mercy, that in me first Jesus Christ might shew forth all longsuffering, for a pattern to them which should hereafter believe on him to life everlasting.
17 Nun al la Regxo eterna, senmorta, nevidebla, la sola Dio, estu honoro kaj gloro por cxiam kaj eterne. Amen.
Now unto the King eternal, immortal, invisible, the only wise God, be honour and glory for ever and ever. Amen.
18 Cxi tiun zorgadon mi komisias al vi, mia filo Timoteo, laux la profetajxoj, kiuj antauxiris sur vin, ke per ili vi militadu la bonan militon,
This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare;
19 tenante la fidon kaj bonan konsciencon, kiun forpusxinte de si, kelkaj homoj sxippereis rilate la fidon;
Holding faith, and a good conscience; which some having put away concerning faith have made shipwreck:
20 el kiuj estas Himeneo kaj Aleksandro, kiujn mi transdonis al Satano, por ke ili lernu ne blasfemi.
Of whom is Hymenaeus and Alexander; whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme.

Cxapitro 2

1 Mi konsilas do, antaux cxio, fari petegojn, pregxojn, propetadojn, dankojn por cxiuj;
I exhort therefore, that, first of all, supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks, be made for all men;
2 por regxoj kaj cxiuj eminentuloj, por ke ni vivadu trankvile kaj kviete en plena pieco kaj seriozeco.
For kings, and for all that are in authority; that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty.
3 Tio estas bona kaj akceptebla antaux Dio, nia Savanto,
For this is good and acceptable in the sight of God our Saviour;
4 kiu volas, ke cxiuj homoj estu savitaj kaj venu al la scio de la vero.
Who will have all men to be saved, and to come unto the knowledge of the truth.
5 Cxar ekzistas unu Dio, kaj unu interulo inter Dio kaj homoj, homo, Kristo Jesuo,
For there is one God, and one mediator between God and men, the man Christ Jesus;
6 kiu sin donis kiel elacxetajxon por cxiuj, ateston elmontrotan en konvenaj tempoj;
Who gave himself a ransom for all, to be testified in due time.
7 por kio mi estas nomita predikisto kaj apostolo (mi diras la veron, mi ne mensogas), instruisto por la nacianoj en fido kaj vero.
Whereunto I am ordained a preacher, and an apostle, (I speak the truth in Christ, and lie not;) a teacher of the Gentiles in faith and verity.
8 Mi deziras do, ke la viroj pregxu en cxiu loko, levante sanktajn manojn, sen kolero kaj disputado.
I will therefore that men pray every where, lifting up holy hands, without wrath and doubting.
9 Tiel same, ke virinoj sin vestu per decaj vestoj, kun modesteco kaj sobreco; ne kun harplektajxoj, aux oro, aux perloj, aux multekostaj vestoj;
In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety; not with broided hair, or gold, or pearls, or costly array;
10 sed (kio konvenas al virinoj konfesantaj la piecon) per bonfaroj.
But (which becometh women professing godliness) with good works.
11 Virino lernu en kvieteco kun cxia submetigxo.
Let the woman learn in silence with all subjection.
12 Sed mi ne permesas al virino instruadi, nek regi super viro, sed esti en kvieteco.
But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence.
13 Cxar Adam kreigxis la unua, poste Eva;
For Adam was first formed, then Eve.
14 kaj Adam ne trompigxis; sed la virino, trompite, falis en pekon;
And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression.
15 sed sxi savigxos per la naskado, se ili dauxras en fido kaj amo kaj sanktigxo kun sobreco.
Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety.

Cxapitro 3

1 Fidinda estas la diro: Se iu celas episkopecon, tiu deziras bonan laboron.
This is a true saying, If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work.
2 Episkopo do devas esti neriprocxebla, edzo de unu edzino, sobra, moderema, ordema, gastama, instruema,
A bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behaviour, given to hospitality, apt to teach;
3 ne vindrinkema, ne batema; sed mildanima, ne disputema, ne monamanto;
Not given to wine, no striker, not greedy of filthy lucre; but patient, not a brawler, not covetous;
4 reganta bone sian propran domanaron, tenante siajn gefilojn sub regado kun cxia seriozeco
One that ruleth well his own house, having his children in subjection with all gravity;
5 (sed se iu ne scias regi sian propran domon, kiel li zorgos pri la eklezio de Dio?);
(For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God?)
6 ne novico, por ke li ne sxvelu per fiereco kaj ne falu en la kondamnon de la diablo.
Not a novice, lest being lifted up with pride he fall into the condemnation of the devil.
7 Krom tio li devas havi bonan ateston de la eksteruloj, por ke li ne falu en riprocxon kaj kaptilon de la diablo.
Moreover he must have a good report of them which are without; lest he fall into reproach and the snare of the devil.
8 Tiel same diakonoj devas esti seriozaj, ne duflanke parolantaj, ne tro amantaj vinon, ne avidantaj malhonoran gajnon;
Likewise must the deacons be grave, not doubletongued, not given to much wine, not greedy of filthy lucre;
9 tenantaj la misteron de la fido en pura konscienco.
Holding the mystery of the faith in a pure conscience.
10 Kaj tiuj ankaux estu unue provitaj; poste ili servu kiel diakonoj, se ili estos neriprocxeblaj.
And let these also first be proved; then let them use the office of a deacon, being found blameless.
11 Virinoj ankaux devas esti seriozaj, ne kalumniantoj, sobraj, fidelaj pri cxio.
Even so must their wives be grave, not slanderers, sober, faithful in all things.
12 La diakonoj estu edzoj de po unu edzino, regantaj bone siajn gefilojn kaj siajn proprajn domojn.
Let the deacons be the husbands of one wife, ruling their children and their own houses well.
13 Cxar tiuj, kiuj bone servadis kiel diakonoj, akiras al si bonan gradon kaj grandan kuragxon en la fido, kiu estas en Kristo Jesuo.
For they that have used the office of a deacon well purchase to themselves a good degree, and great boldness in the faith which is in Christ Jesus.
14 Cxi tion mi skribas al vi, esperante veni al vi baldaux,
These things write I unto thee, hoping to come unto thee shortly:
15 sed se mi prokrastos, por ke vi komprenu, kiel oni devas konduti en la domo de Dio, kiu estas la eklezio de la vivanta Dio, la kolono kaj bazo de la vero.
But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth.
16 Kaj laux konsento, granda estas la mistero de pieco: Tiu, kiu elmontrigxis en la karno, pravigxis en la spirito, estis vidita de angxeloj, pripredikita cxe la nacioj, prikredita en la mondo, prenita supren en gloro.
And without controversy great is the mystery of godliness: God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory.

Cxapitro 4

1 Sed la Spirito klare diras, ke en la venontaj tempoj kelkaj defalos de la fido, atentante delogantajn spiritojn kaj doktrinojn de demonoj,
Now the Spirit speaketh expressly, that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirits, and doctrines of devils;
2 per la hipokriteco de trompantoj, kiuj havas la konsciencon kauxterizitan kvazaux per brule varmega fero,
Speaking lies in hypocrisy; having their conscience seared with a hot iron;
3 admonante ne edzigxi, kaj deteni sin de mangxajxoj, kiujn Dio kreis por ke ili estu danke ricevitaj de tiuj, kiuj kredas kaj scias la veron.
Forbidding to marry, and commanding to abstain from meats, which God hath created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth.
4 Cxar cxiu kreitajxo de Dio estas bona, kaj nenio devas esti forjxetita, se oni gxin ricevas kun dankesprimo,
For every creature of God is good, and nothing to be refused, if it be received with thanksgiving:
5 cxar gxi estas sanktigita per la parolo de Dio kaj per pregxo.
For it is sanctified by the word of God and prayer.
6 Se vi memorigos la fratojn pri tio, vi estos bona servanto de Kristo Jesuo, nutrita per la vortoj de la fido kaj de la bona doktrino, kiun vi jam sekvis;
If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained.
7 sed forrifuzu profanajn kaj avinajn fabelojn. Kaj ekzercu vin al pieco;
But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness.
8 cxar korpa ekzercado malmulte utilas; sed pieco utilas al cxio, havante promeson pri la nuna vivo kaj pri la estonta.
For bodily exercise profiteth little: but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come.
9 Fidinda estas la diro, kaj inda je plena akcepto.
This is a faithful saying and worthy of all acceptation.
10 Cxar por tio ni laboras kaj batalas, cxar ni apogas nian esperon sur la vivantan Dion, kiu estas la Savanto de cxiuj homoj, precipe de la kredantoj.
For therefore we both labour and suffer reproach, because we trust in the living God, who is the Saviour of all men, specially of those that believe.
11 Tion ordonu kaj instruu.
These things command and teach.
12 Neniu malestimu vian junecon, sed vi estu ekzemplo al la kredantoj, per parolo, per konduto, per amo, per fido, per cxasteco.
Let no man despise thy youth; but be thou an example of the believers, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity.
13 Gxis mi venos, atentu legadon, konsilon, instruadon.
Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.
14 Ne malsxatu la donacon, kiu estas en vi, donita al vi per profetado, kun la surmetado de la manoj de la presbiteraro.
Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, with the laying on of the hands of the presbytery.
15 Estu diligenta pri tiuj aferoj; dedicxu vin al ili, por ke via progreso evidentigxu al cxiuj.
Meditate upon these things; give thyself wholly to them; that thy profiting may appear to all.
16 Zorgu pri vi mem kaj pri via instruo. Persistu en tio; cxar, tion farante, vi savos vin mem, kaj tiujn, kiuj vin auxskultas.
Take heed unto thyself, and unto the doctrine; continue in them: for in doing this thou shalt both save thyself, and them that hear thee.

Cxapitro 5

1 Ne riprocxu maljunulon, sed konsilu lin, kiel patron; la pli junajn virojn, kiel fratojn;
Rebuke not an elder, but intreat him as a father; and the younger men as brethren;
2 la maljunulinojn, kiel patrinojn; la pli junajn virinojn, kiel fratinojn, kun cxia cxasteco.
The elder women as mothers; the younger as sisters, with all purity.
3 Respektu tiujn vidvinojn, kiuj estas efektive vidvinoj.
Honour widows that are widows indeed.
4 Sed se iu vidvino havas filojn aux nepojn, cxi tiuj lernu unue montri piecon cxe sia propra familio kaj rekompenci siajn gepatrojn; cxar tio estas akceptebla antaux Dio.
But if any widow have children or nephews, let them learn first to shew piety at home, and to requite their parents: for that is good and acceptable before God.
5 Tiu, kiu estas efektiva vidvino kaj izolitino, apogas sian esperon sur Dion, kaj persistas en petegoj kaj pregxoj nokte kaj tage.
Now she that is a widow indeed, and desolate, trusteth in God, and continueth in supplications and prayers night and day.
6 Sed la voluptamanta, ankoraux vivante, malvivas.
But she that liveth in pleasure is dead while she liveth.
7 Tion ankaux ordonu, por ke ili estu sen riprocxo.
And these things give in charge, that they may be blameless.
8 Sed se iu ne zorgas pri siaj propraj, kaj precipe pri siaj familianoj, tiu malkonfesis la fidon, kaj estas pli malbona ol nekredanto.
But if any provide not for his own, and specially for those of his own house, he hath denied the faith, and is worse than an infidel.
9 Estu registrata kiel vidvino tiu, kiu havas ne malpli ol sesdek jarojn, estis edzino de unu viro,
Let not a widow be taken into the number under threescore years old, having been the wife of one man.
10 estas bone atestata pri bonfarado, edukis infanojn, gastigis fremdulojn, lavis la piedojn de la sanktuloj, helpis la suferantojn, kaj sekvis cxian bonfaradon.
Well reported of for good works; if she have brought up children, if she have lodged strangers, if she have washed the saints' feet, if she have relieved the afflicted, if she have diligently followed every good work.
11 Sed la pli junajn vidvinojn malakceptu; cxar post kiam ili ekfarigxos luksemaj kontraux Kristo, ili deziras edzinigxi,
But the younger widows refuse: for when they have begun to wax wanton against Christ, they will marry;
12 meritante kondamnon, cxar ili vantigis sian unuan fidon.
Having damnation, because they have cast off their first faith.
13 Krom tio ili lernas esti senutilaj, rondirante de domo al domo; kaj ne sole senutilaj, sed ankaux babilemaj kaj sintrudemaj, parolante nekonvenajxojn.
And withal they learn to be idle, wandering about from house to house; and not only idle, but tattlers also and busybodies, speaking things which they ought not.
14 Mi volas do, ke la pli junaj edzinigxu, nasku infanojn, mastrumadu, ne donu al la malamiko pretekston por kalumnio;
I will therefore that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully.
15 cxar kelkaj jam turnigxis flanken post Satano.
For some are already turned aside after Satan.
16 Se iu kredantino havas vidvinojn, sxi helpu ilin, kaj la eklezio ne estu sxargxata; por ke gxi helpu la efektivajn vidvinojn.
If any man or woman that believeth have widows, let them relieve them, and let not the church be charged; that it may relieve them that are widows indeed.
17 La presbiteroj, kiuj regas bone, estu rigardataj kiel indaj je duobla honoro, precipe tiuj, kiuj laboras super la vorto kaj instruado.
Let the elders that rule well be counted worthy of double honour, especially they who labour in the word and doctrine.
18 Cxar la Skribo diras: Ne fermu la busxon al bovo drasxanta. Kaj: La laboristo meritas sian salajron.
For the scripture saith, Thou shalt not muzzle the ox that treadeth out the corn. And, The labourer is worthy of his reward.
19 Kontraux presbitero ne akceptu denuncon krom cxe du aux tri atestantoj.
Against an elder receive not an accusation, but before two or three witnesses.
20 La pekintojn riprocxu antaux la okuloj de cxiuj, por ke la ceteraj ankaux timu.
Them that sin rebuke before all, that others also may fear.
21 Mi admonas vin antaux Dio kaj Kristo Jesuo kaj la elektitaj angxeloj, ke vi zorgu pri tiuj aferoj sen antauxjugxo, farante nenion pro partieco.
I charge thee before God, and the Lord Jesus Christ, and the elect angels, that thou observe these things without preferring one before another, doing nothing by partiality.
22 Sur neniun surmetu la manojn tro rapidece, kaj ne estu partoprenanto en la pekoj de aliaj; konservu vin cxasta.
Lay hands suddenly on no man, neither be partaker of other men's sins: keep thyself pure.
23 Ne plu estu akvotrinkanto, sed uzu iom da vino pro la stomako kaj viaj oftaj malfortoj.
Drink no longer water, but use a little wine for thy stomach's sake and thine often infirmities.
24 La pekoj de unuj estas evidentaj, antauxirantaj al la jugxo; kaj aliajn homojn ili sekvas.
Some men's sins are open beforehand, going before to judgment; and some men they follow after.
25 Tiel same ankaux ekzistas bonaj faroj, kiuj estas evidentaj, kaj la alispecaj ne povas esti kasxitaj.
Likewise also the good works of some are manifest beforehand; and they that are otherwise cannot be hid.

Cxapitro 6

1 Cxiuj subjugaj sklavoj rigardu siajn estrojn kiel indajn je cxia honoro, por ke la nomo de Dio kaj la doktrino ne estu blasfemataj.
Let as many servants as are under the yoke count their own masters worthy of all honour, that the name of God and his doctrine be not blasphemed.
2 Kaj tiuj, kiuj havas kredantajn estrojn, ne malestimu ilin tial, ke ili estas fratoj, sed servu al ili tiom pli, cxar tiuj, kiuj partoprenas en la Didonaco, estas fidelaj kaj amataj. Tion instruu kaj konsilu.
And they that have believing masters, let them not despise them, because they are brethren; but rather do them service, because they are faithful and beloved, partakers of the benefit. These things teach and exhort.
3 Se iu instruas malsame kaj ne konsentas al sanaj vortoj, la vortoj de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kaj al la lauxpieca doktrino,
If any man teach otherwise, and consent not to wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness;
4 tiu estas fanfaronema, nenion sciante, sed malsana je demandoj kaj privortaj diskutoj, de kiuj naskigxas envio, malpaco, mallauxdoj, malbonaj suspektoj,
He is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings,
5 disputadoj de homoj mense perversigitaj kaj senigitaj je la vero, supozantaj, ke la pieco estas gajnilo.
Perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of the truth, supposing that gain is godliness: from such withdraw thyself.
6 Sed la pieco kun kontenteco estas granda gajnilo;
But godliness with contentment is great gain.
7 cxar ni nenion enportis en la mondon, kaj ni ne povas ion forporti;
For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.
8 sed havante mangxajxojn kaj vestojn, ni estos per tio kontentaj.
And having food and raiment let us be therewith content.
9 Tamen tiuj, kiuj volas ricxigxi, falas en tenton kaj kaptilon kaj multajn malsagxajn kaj malutilajn dezirojn tiajn, kiaj dronigas la homojn en detruo kaj pereo.
But they that will be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and hurtful lusts, which drown men in destruction and perdition.
10 Cxar la amo al mono estas radiko de cxia malbono; celante al tio, kelkaj forvagis de la fido kaj sin trapikis per multaj malgxojoj.
For the love of money is the root of all evil: which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows.
11 Sed vi, ho homo de Dio, forsavigxu de tiaj aferoj, kaj sekvu justecon, piecon, fidon, amon, paciencon, mildecon.
But thou, O man of God, flee these things; and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness.
12 Batalu la bonan batalon de la fido, kaj ektenu la eternan vivon, al kiu vi estas vokita kaj konfesis la bonan konfeson antaux multaj atestantoj.
Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses.
13 Mi vin admonas antaux Dio, kiu cxion vivigadas, kaj antaux Kristo Jesuo, kiu antaux Pontio Pilato atestis la bonan konfeson,
I give thee charge in the sight of God, who quickeneth all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession;
14 ke vi plenumu la ordonon sen makulo, sen riprocxo, gxis la apero de nia Sinjoro Jesuo Kristo,
That thou keep this commandment without spot, unrebukable, until the appearing of our Lord Jesus Christ:
15 kiun aperon en Siaj propraj tempoj montros Tiu, kiu estas la benata kaj sola Potenculo, la Regxo de regxoj kaj Sinjoro de sinjoroj,
Which in his times he shall shew, who is the blessed and only Potentate, the King of kings, and Lord of lords;
16 kiu sola havas senmortecon, logxante en lumo neatingebla, kaj kiun neniu vidis nek povas vidi, al kiu estu honoro kaj potenco eterna. Amen.
Who only hath immortality, dwelling in the light which no man can approach unto; whom no man hath seen, nor can see: to whom be honour and power everlasting. Amen.
17 Admonu tiujn, kiuj estas ricxaj en la nuna mondo, ke ili ne estu arogantaj, kaj ke ili apogu sian esperon ne sur la malcertecon de la ricxo, sed sur Dion, kiu donas al ni ricxe cxion por gxuado;
Charge them that are rich in this world, that they be not highminded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy;
18 ke ili bone agadu, ke ili estu ricxaj je bonaj faroj, ke ili estu pretaj disdoni, simpatiemaj;
That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate;
19 provizante por si bonan fundamenton kontraux la venonta tempo, por ke ili ektenu la efektivan vivon.
Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life.
20 Ho Timoteo, gardu tion, kio estas komisiita al vi, deturnante vin for de la babiladoj kaj kontrauxparoloj de la falsenomata scio;
O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings, and oppositions of science falsely so called:
21 kiun konfesante, kelkaj maltrafis rilate la fidon.
Graco estu kun vi.
Which some professing have erred concerning the faith. Grace be with thee. Amen.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto