BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

LA DUA EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAUxLO AL LA TESALONIKANOJ

Cxapitro 1

1 Pauxlo kaj Silvano kaj Timoteo al la eklezio de la Tesalonikanoj en Dio, nia Patro, kaj la Sinjoro Jesuo Kristo:
Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:
2 Graco al vi kaj paco de Dio, la Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.
3 Ni devas cxiam danki Dion pro vi, fratoj, kiel estas ja dece, pro tio, ke via fido kreskas treege, kaj abundas via reciproka amo de cxiu al cxiu,
We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth;
4 tiel, ke ni mem fanfaronas pri vi en la eklezioj de Dio, pro via pacienco kaj fido sub cxiuj viaj persekutoj kaj afliktoj, kiujn vi elportadas;
So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure:
5 tio estas evidenta signo de la justa jugxo de Dio; por ke vi montrigxu indaj je la regno de Dio, por kiu vi ankaux suferas;
Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer:
6 cxar estas justajxo cxe Dio redoni afliktojn al tiuj, kiuj vin afliktas,
Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;
7 kaj al vi, la afliktataj, ripozon kun ni, cxe la malkasxigxo de la Sinjoro Jesuo el la cxielo kun la angxeloj de lia potenco,
And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,
8 en flamanta fajro, por venigi vengxon sur tiujn, kiuj ne konas Dion kaj ne obeas al la evangelio de nia Sinjoro Jesuo;
In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ:
9 kiuj suferos punadon, eternan detruon de antaux la vizagxo de la Sinjoro kaj de la gloro de lia potenco,
Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;
10 kiam li venos por esti glorata en siaj sanktuloj, kaj esti admirata cxe cxiuj, kiuj ekkredis (cxar nia atestado cxe vi estis kredata) en tiu tago.
When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.
11 Por tiu celo ni ankaux konstante pregxas por vi, ke nia Dio vin trovu indaj je la voko, kaj kun potenco plenumu cxiun bonvolon de boneco kaj cxiun laboron de fido;
Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfil all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:
12 por ke la nomo de nia Sinjoro Jesuo estu glorata en vi, kaj vi en li, laux la graco de nia Dio kaj la Sinjoro Jesuo Kristo.
That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

Cxapitro 2

1 Nun ni petegas vin, fratoj, koncerne la alvenon de nia Sinjoro Jesuo Kristo kaj nian alkolektigxon al li,
Now we beseech you, brethren, by the coming of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him,
2 ke vi ne farigxu facile skueblaj mense, kaj ne konsternigxu, cxu per spirito, aux per parolo, aux per letero sxajne de ni, kvazaux la tago de la Sinjoro jam apudestus;
That ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand.
3 neniu vin trompu iamaniere; cxar nepre antauxe okazos la apostateco, kaj la homo de peko malkasxigxos, la filo de pereo,
Let no man deceive you by any means: for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition;
4 kiu kontrauxmetas sin kaj levas sin super cxion, kion oni nomas Dio aux adoras; tiel, ke li sidas en la templo de Dio, elmontrante sin, kvazaux li estas Dio.
Who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped; so that he as God sitteth in the temple of God, shewing himself that he is God.
5 Cxu vi ne memoras, ke mi diris tion al vi, dum mi estis kun vi?
Remember ye not, that, when I was yet with you, I told you these things?
6 Kaj nun vi scias, kio malhelpas, por ke li malkasxigxu siatempe.
And now ye know what withholdeth that he might be revealed in his time.
7 Cxar la mistero de maljusteco jam energias; sed restas ankoraux la malhelpanto, gxis li estos formovita.
For the mystery of iniquity doth already work: only he who now letteth will let, until he be taken out of the way.
8 Kaj tiam malkasxigxos la maljustulo, kiun la Sinjoro Jesuo detruos per la spiro de sia busxo kaj neniigos per la apero de sia alveno;
And then shall that Wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming:
9 tiun, kies alveno estas pro la energio de Satano kun cxia potenco kaj kun signoj kaj mensogaj mirindajxoj,
Even him, whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders,
10 kaj kun cxia trompo de maljusteco por la pereantoj, pro tio, ke ili ne ricevis la amon al la vero por esti savitaj.
And with all deceivableness of unrighteousness in them that perish; because they received not the love of the truth, that they might be saved.
11 Kaj pro tio Dio sendas al ili energion de eraro, tiel, ke ili kredos mensogon;
And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie:
12 por ke estu jugxataj cxiuj, kiuj ne kredis la veron, sed trovis plezuron en maljusteco.
That they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness.
13 Sed ni devas cxiam danki Dion pro vi, fratoj, amataj de la Sinjoro, pro tio, ke Dio vin elektis de la komenco al savo en la sanktigo de la Spirito kaj kredo al la vero;
But we are bound to give thanks alway to God for you, brethren beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth:
14 al kiu Li vin vokis per nia evangelio, por la akiro de la gloro de nia Sinjoro Jesuo Kristo.
Whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ.
15 Tial, fratoj, staru firme, kaj tenu la tradiciojn, kiujn vi lernis cxu per parolo, aux per ia letero nia.
Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word, or our epistle.
16 Nia Sinjoro Jesuo Kristo mem, kaj Dio, nia Patro, kiu nin amis kaj al ni donis eternan konsolon kaj bonan esperon per graco,
Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace,
17 konsolu viajn korojn kaj fortigu ilin por cxia bona faro kaj vorto.
Comfort your hearts, and stablish you in every good word and work.

Cxapitro 3

1 Fine, fratoj, pregxu por ni, ke la vorto de la Sinjoro disvastigxu kaj estu glorata, kiel ankaux cxe vi;
Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you:
2 kaj ke ni forsavigxu de senprudentaj kaj malbonaj homoj; cxar ne cxe cxiuj estas la fido.
And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.
3 Sed fidela estas la Sinjoro, kiu vin fortikigos kaj vin defendos kontraux la malbonulo.
But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.
4 Sed ni fidas la Sinjoron rilate vin, ke vi faras kaj faros tion, kion ni ordonas.
And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you.
5 Kaj la Sinjoro direktu viajn korojn en la amon al Dio kaj en la paciencon de Kristo.
And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.
6 Ni ordonas al vi, fratoj, en la nomo de la Sinjoro Jesuo Kristo, ke vi vin apartigu for de cxiu frato, kiu iradas senorde kaj ne laux la tradicio, kiun oni ricevis de ni.
Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.
7 Cxar vi mem scias, kiel vi devas nin imiti; cxar ni ne kondutis senorde inter vi;
For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;
8 nek mangxis panon donace de iu, sed per laboro kaj penado, nokte kaj tage laborante, por ke ni ne farigxu sxargxo por iu el vi;
Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:
9 ne kvazaux ni ne havus tian rajton, sed por estigi nin ekzemplo antaux vi, ke vi nin imitu.
Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.
10 Cxar ecx kiam ni estis cxe vi, la jenon ni ordonis al vi: Se iu ne volas labori, tiu ankaux ne mangxu.
For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.
11 Cxar ni auxdas, ke inter vi iradas senorde kelkaj, kiuj tute ne laboras, sed en cxies aferojn sin ensxovas.
For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.
12 Tiajn ni ordonas kaj admonas pro la Sinjoro Jesuo Kristo, ke kviete ili laboru kaj mangxu sian propran panon.
Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.
13 Sed vi, fratoj, ne lacigxu en bonfarado.
But ye, brethren, be not weary in well doing.
14 Sed se iu ne obeos al la parolo de cxi tiu nia epistolo, rimarku tiun, kaj ne estu por li kamaradoj, por ke li hontigxu.
And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.
15 Tamen ne rigardu lin kiel malamikon, sed admonu lin kiel fraton.
Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.
16 La Sinjoro de paco mem donu al vi pacon cxiutempe kaj cxiumaniere. La Sinjoro estu kun vi cxiuj.
Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.
17 La saluto de mi, Pauxlo, per mia propra mano, kiu estas la signo en cxiu epistolo; tiel mi skribas.
The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.
18 La graco de nia Sinjoro Jesuo Kristo estu kun vi cxiuj.
The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto