BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

LA EPISTOLO DE LA APOSTOLO PAUxLO AL LA EFESANOJ

Cxapitro 1

1 Pauxlo, apostolo de Jesuo Kristo per la volo de Dio, al la sanktuloj, kiuj estas en Efeso, kaj al la fideluloj en Kristo Jesuo:
Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus:
2 Graco estu al vi kaj paco de Dio, nia Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
Grace be to you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.
3 Benata estu la Dio kaj Patro de nia Sinjoro Jesuo Kristo, kiu benis nin per cxia beno spirita en la cxielejoj en Kristo;
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ:
4 kiel Li elektis nin en li antaux la fondo de la mondo, por ke ni estu sanktaj kaj senmakulaj antaux Li en amo;
According as he hath chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love:
5 antauxdestininte nin por filadopto per Jesuo Kristo al Si mem, laux la aprobo de Sia volo,
Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will,
6 al la lauxdo de la gloro de Lia graco, per kiu Li favoris nin en la Amata;
To the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved.
7 en kiu ni havas la elacxeton per lia sango, la pardonon de niaj pekoj, laux la ricxo de lia graco,
In whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace;
8 kiun li abundigis al ni en cxia sagxeco kaj prudento,
Wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence;
9 sciiginte al ni la misteron de Lia volo, laux Lia bonvolo, kiun Li antauxdecidis en li,
Having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure which he hath purposed in himself:
10 por dispono en la pleneco de la tempo, por sumigi en Kristo cxion, kio estas en la cxieloj kaj sur la tero;
That in the dispensation of the fulness of times he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, and which are on earth; even in him:
11 en li, en kiu ni farigxis heredajxo, destinite laux la antauxdecido de Tiu, kiu cxion faras laux la intenco de Sia volo;
In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will:
12 por ke ni estu por la lauxdo de Lia gloro, ni, kiuj antauxe esperis en Kristo;
That we should be to the praise of his glory, who first trusted in Christ.
13 en kiu vi ankaux esperas, auxdinte la vorton de la vero, la evangelion de via savo; al kiu ankaux kredinte, vi estas sigelitaj per la Sankta Spirito de promeso,
In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation: in whom also after that ye believed, ye were sealed with that holy Spirit of promise,
14 kiu estas antauxgarantiajxo de nia heredajxo, por la elacxeto de la posedajxo, por lauxdo de Lia gloro.
Which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession, unto the praise of his glory.
15 Pro tio mi ankaux, auxdinte pri via fido al la Sinjoro Jesuo, kaj via amo al cxiuj sanktuloj,
Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,
16 ne cxesas danki pro vi, vin nomante en miaj pregxoj;
Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;
17 por ke la Dio de nia Sinjoro Jesuo Kristo, la Patro de gloro, donu al vi spiriton de sagxeco kaj malkasxo en la konado de Li;
That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:
18 dum la okuloj de via koro estas lumigataj, por ke vi sciu, kia estas la espero de Lia voko, kaj kia la ricxeco de la gloro de Lia heredajxo en la sanktuloj,
The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,
19 kaj kia la supermezura grandeco de Lia potenco al ni, kiuj kredas, laux la energio de la efikeco de Lia forto,
And what is the exceeding greatness of his power to us-ward who believe, according to the working of his mighty power,
20 kiun Li faris en Kristo, relevante lin el la mortintoj, kaj sidigante lin dekstre de Li en la cxieloj,
Which he wrought in Christ, when he raised him from the dead, and set him at his own right hand in the heavenly places,
21 multe super cxiu reganto kaj auxtoritato kaj potenco kaj regeco, kaj cxiu nomo nomata, ne nur en cxi tiu mondo, sed ankaux en la estonta;
Far above all principality, and power, and might, and dominion, and every name that is named, not only in this world, but also in that which is to come:
22 kaj cxion Li metis sub liajn piedojn, kaj donis lin kiel kapon super cxio por la eklezio,
And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church,
23 kiu estas lia korpo, la pleneco de Tiu, kiu plenigas cxion en cxio.
Which is his body, the fulness of him that filleth all in all.

Cxapitro 2

1 Kaj vin li vivigis, kiam vi estis malvivaj per eraroj kaj pekoj,
And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins;
2 en kiuj vi iam iradis laux la vojo de cxi tiu mondo, laux la estro de la potenco de la aero, de la spirito, kiu nun energias en la filoj de malobeo;
Wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience:
3 inter kiuj ni cxiuj iam ankaux vivis, plenumante la dezirojn de nia karno, farante la volojn de la karno kaj de la menso, kaj ni estis laux naturo infanoj de kolerego, kiel ankaux la aliaj.
Among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind; and were by nature the children of wrath, even as others.
4 Sed Dio, estante ricxa en kompateco, pro Sia granda amo, per kiu Li amis nin,
But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us,
5 ecx kiam ni estis malvivaj en niaj eraroj, nin vivigis en Kristo (per graco vi savigxis),
Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, (by grace ye are saved;)
6 kaj nin levis, kaj nin kunsidigis en la cxielejoj en Kristo Jesuo;
And hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus:
7 por montri en la mondagxoj estontaj la superabundan ricxecon de Sia graco en korfavoro al ni en Kristo Jesuo:
That in the ages to come he might shew the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus.
8 cxar per graco vi savigxis per fido; ne per vi mem: gxi estas dono de Dio;
For by grace are ye saved through faith; and that not of yourselves: it is the gift of God:
9 ne el faroj, por ke neniu fanfaronu.
Not of works, lest any man should boast.
10 Cxar ni estas Lia faritajxo, kreitaj en Kristo Jesuo por bonaj faroj, kiujn antauxarangxis Dio, por ke ni iradu en ili.
For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them.
11 Kaj pro tio rememoru, ke iam vi, nacianoj laux la karno, nomataj la Necirkumcido cxe la tiel nomata Cirkumcido, mane farita sur la karno--
Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;
12 ke vi estis tiam sen Kristo, fremdigitaj for de la komunumo de Izrael, kaj eksteruloj de la interligoj de la promeso, esperon ne havantaj kaj sen Dio en la mondo.
That at that time ye were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope, and without God in the world:
13 Sed nun en Kristo Jesuo vi, iam malproksimaj, proksimigxis en la sango de Kristo.
But now in Christ Jesus ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ.
14 Cxar nia paco estas li, kiu unuigis ambaux kaj rompis la intermuron de disigo,
For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us;
15 en sia karno neniiginte la malamon, la legxon de ordonoj en dekretoj; por krei en si el la du unu novan homon, tiel farante pacon;
Having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances; for to make in himself of twain one new man, so making peace;
16 kaj por kunakordigi ambaux en unu korpo al Dio per la kruco, mortiginte per tio la malamon;
And that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby:
17 kaj li venis kaj predikis pacon al vi malproksimaj kaj al la proksimaj;
And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh.
18 cxar per li ni ambaux havas en unu Spirito alkondukon al la Patro.
For through him we both have access by one Spirit unto the Father.
19 Sekve vi jam estas ne fremduloj kaj paslogxantoj, sed samregnanoj kun la sanktuloj, kaj el la domanaro de Dio,
Now therefore ye are no more strangers and foreigners, but fellowcitizens with the saints, and of the household of God;
20 konstruitaj sur la fundamento de la apostoloj kaj profetoj, kies bazangula sxtono estas Kristo Jesuo mem;
And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief corner stone;
21 en kiu cxiu aparta konstruajxo, bone kunigita, kreske farigxas sankta templo en Kristo;
In whom all the building fitly framed together groweth unto an holy temple in the Lord:
22 en kiu vi ankaux estas kunkonstruitaj por sanktejo de Dio en la Spirito.
In whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.

Cxapitro 3

1 Pro tio mi, Pauxlo, malliberulo de Kristo Jesuo por vi nacianoj,
For this cause I Paul, the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles,
2 se vi auxdis pri la dispono de tiu graco de Dio, kiu estas donita al mi por vi,
If ye have heard of the dispensation of the grace of God which is given me to you-ward:
3 ke per malkasxo la mistero estas sciigita al mi, kiel mi jam antauxe mallonge skribis,
How that by revelation he made known unto me the mystery; (as I wrote afore in few words,
4 per kio vi povas rimarki, dum vi legas, mian komprenon en la mistero de Kristo,
Whereby, when ye read, ye may understand my knowledge in the mystery of Christ)
5 kiu en aliaj generacioj ne estis sciigita al la homidoj, kiel gxi nun malkasxigxis al liaj sanktaj apostoloj kaj profetoj en la Spirito,
Which in other ages was not made known unto the sons of men, as it is now revealed unto his holy apostles and prophets by the Spirit;
6 ke la nacianoj estas kunheredantoj, kaj samkorpanoj, kaj partoprenantoj en la promeso en Kristo Jesuo per la evangelio,
That the Gentiles should be fellowheirs, and of the same body, and partakers of his promise in Christ by the gospel:
7 al kiu mi farigxis servanto laux la dono de la graco de Dio, donita al mi laux la energio de Lia potenco.
Whereof I was made a minister, according to the gift of the grace of God given unto me by the effectual working of his power.
8 Al mi, kiu estas malpli ol la malplej granda el cxiuj sanktuloj, cxi tiu graco estas donita, por ke mi prediku inter la nacioj la neesploreblan ricxon de Kristo;
Unto me, who am less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ;
9 kaj por ke mi klarigu al cxiuj, kia estas la dispono de la mistero kasxita tra cxiuj mondagxoj en Dio, kiu kreis cxion;
And to make all men see what is the fellowship of the mystery, which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus Christ:
10 por ke nun konatigxu al la regantoj kaj auxtoritatoj en la cxielejoj, per la eklezio, la multobla sagxeco de Dio,
To the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God,
11 laux la eterna decido, kiun Li faris en Kristo Jesuo, nia Sinjoro;
According to the eternal purpose which he purposed in Christ Jesus our Lord:
12 en kiu ni havas kuragxon kaj alkondukon en fidado per nia fido al li.
In whom we have boldness and access with confidence by the faith of him.
13 Pro tio mi petas, ke vi ne senfortigxu pro miaj suferoj por vi, kiuj estas via gloro.
Wherefore I desire that ye faint not at my tribulations for you, which is your glory.
14 Pro tio mi fleksas miajn genuojn antaux la Patro,
For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ,
15 el kiu cxiu familio, en la cxielo kaj sur la tero, estas nomata,
Of whom the whole family in heaven and earth is named,
16 por ke Li donu al vi, laux la ricxo de Sia gloro, ke vi estu potence fortigitaj en la interna homo, per Lia Spirito;
That he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in the inner man;
17 por ke Kristo logxu per fido en viaj koroj; tiel, ke vi, enradikigite kaj bazite en amo,
That Christ may dwell in your hearts by faith; that ye, being rooted and grounded in love,
18 kapabligxu kun cxiuj sanktuloj kompreni, kio estas la largxeco kaj longeco kaj alteco kaj profundeco,
May be able to comprehend with all saints what is the breadth, and length, and depth, and height;
19 kaj scii la amon de Kristo, kiu superas scion, por ke vi plenigxu ecx gxis la pleneco de Dio.
And to know the love of Christ, which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fulness of God.
20 Nun al Tiu, kiu povas tre abunde fari, super cxio, kion ni povas peti aux pensi, laux la potenco, kiu energias en ni,
Now unto him that is able to do exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us,
21 estu gloro en la eklezio kaj en Kristo Jesuo gxis cxiuj generacioj por cxiam kaj eterne. Amen.
Unto him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen.

Cxapitro 4

1 Mi do, malliberulo pro la Sinjoro, petegas vin, ke vi iradu inde je la voko, en kiu vi estas vokitaj,
I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called,
2 kun cxia humileco kaj mildeco, kun toleremeco, paciencante unu al alia en amo,
With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
3 penante konservi la unuecon de la Spirito en la ligilo de paco.
Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.
4 Estas unu korpo, kaj unu Spirito, kiel ankaux vi estas vokitaj en unu espero de via voko;
There is one body, and one Spirit, even as ye are called in one hope of your calling;
5 unu Sinjoro, unu fido, unu bapto,
One Lord, one faith, one baptism,
6 unu Dio kaj Patro de cxiuj, kiu estas super cxiuj, kaj tra cxiuj, kaj en cxiuj.
One God and Father of all, who is above all, and through all, and in you all.
7 Sed al cxiu el ni la graco estas donita, laux la mezuro de la dono de Kristo.
But unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ.
8 Tial li diras:
Kiam li supreniris alten, li alkondukis kaptitojn, Kaj donis donacojn al homoj.
Wherefore he saith, When he ascended up on high, he led captivity captive, and gave gifts unto men.
9 (Cxi tio do: Li supreniris--kio gxi estas krom tio, ke li ankaux antauxe malsupreniris gxis la profundajxoj de la tero?
(Now that he ascended, what is it but that he also descended first into the lower parts of the earth?
10 La malsuprenirinto--tiu sama estis la suprenirinto alte super cxiuj cxieloj, por plenigi cxion.)
He that descended is the same also that ascended up far above all heavens, that he might fill all things.)
11 Kaj unujn li donis por esti apostoloj; aliajn, profetoj; aliajn, evangeliistoj; kaj aliajn, pasxtistoj kaj instruistoj;
And he gave some, apostles; and some, prophets; and some, evangelists; and some, pastors and teachers;
12 por perfektigo de la sanktuloj, por la laboro de pastrado, por la konstruo de la korpo de Kristo,
For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ:
13 gxis ni cxiuj atingos la unuecon de la fido kaj de la scio de la Filo de Dio, gxis la homo perfekta, gxis la mezuro de la matureco de la pleneco de Kristo;
Till we all come in the unity of the faith, and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fulness of Christ:
14 por ke ni jam ne estu infanoj, onde jxetataj kaj cxirkauxpelataj de cxiu vento de doktrino, per jxonglado de homoj, per ruzo laux artifiko de trompo;
That we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men, and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive;
15 sed parolante la veron en amo, ni cxiel kreskadu en tiun, kiu estas la kapo, Kristo,
But speaking the truth in love, may grow up into him in all things, which is the head, even Christ:
16 el kiu la tuta korpo, kunigita kaj kunfortikigita tra cxiu artiko de la livera sistemo, per energio, laux la mezuro de cxiu parto, faras kreskadon de la korpo, por la sinedifado en amo.
From whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, maketh increase of the body unto the edifying of itself in love.
17 La jenon do mi diras, kaj protestas en la Sinjoro, ke vi ne plu iru tiel, kiel iras ankaux la nacianoj en la vanteco de siaj mensoj,
This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind,
18 mallumigitaj en intelekto, fremdigitaj for de la vivo de Dio, pro la nescio, kiu estas en ili, pro la malmoleco de ilia koro;
Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart:
19 kiuj, sensentigxinte, fordonis sin al malcxasteco por la praktikado de cxia malpureco kun avideco.
Who being past feeling have given themselves over unto lasciviousness, to work all uncleanness with greediness.
20 Sed vi ne tiel lernis Kriston;
But ye have not so learned Christ;
21 se almenaux vi lin auxdis, kaj en li estis instruitaj, kiel en Jesuo estas vero;
If so be that ye have heard him, and have been taught by him, as the truth is in Jesus:
22 por ke vi formetu, rilate al antauxa konduto, la malnovan homon, pereeman laux trompaj deziroj,
That ye put off concerning the former conversation the old man, which is corrupt according to the deceitful lusts;
23 kaj renovigxu rilate al la spirito de via menso,
And be renewed in the spirit of your mind;
24 kaj surmetu la novan homon, kreitan laux Dio en justeco kaj vera sankteco.
And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness.
25 Pro tio, formetante malveron, cxiu parolu veron kun sia proksimulo, cxar ni estas membroj unu de alia.
Wherefore putting away lying, speak every man truth with his neighbour: for we are members one of another.
26 Koleru kaj ne peku, la suno ne subiru sur via kolero;
Be ye angry, and sin not: let not the sun go down upon your wrath:
27 ankaux ne donu lokon al la diablo.
Neither give place to the devil.
28 Sxtelinto ne plu sxtelu, sed prefere li laboru, farante bonon per siaj manoj, por ke li havu ion por doni al bezonanto.
Let him that stole steal no more: but rather let him labour, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth.
29 El via busxo eliru neniu putra vorto, sed nur tio, kio estas bona, por konvena edifado, por ke gxi donu gracon al la auxdantoj.
Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers.
30 Kaj ne cxagrenu la Sanktan Spiriton de Dio, en kiu vi estis sigelitaj al la tago de elacxeto.
And grieve not the holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
31 Cxia akreco kaj indigno kaj kolero kaj vocxbruado kaj kalumnio estu formetitaj el inter vi, kune kun cxia malico;
Let all bitterness, and wrath, and anger, and clamour, and evil speaking, be put away from you, with all malice:
32 kaj estu bonfaraj unu al alia, bonkoraj, pardonantaj unu al alia, kiel ankaux Dio en Kristo pardonis al vi.
And be ye kind one to another, tenderhearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you.

Cxapitro 5

1 Estu do imitantoj de Dio, kiel infanoj amataj;
Be ye therefore followers of God, as dear children;
2 kaj iradu en amo, kiel Kristo nin amis kaj sin donis pro ni, donajxon kaj oferajxon al Dio por agrabla odorajxo.
And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweetsmelling savour.
3 Sed malcxasteco kaj cxia malpureco kaj avideco ne ecx estu nomataj inter vi, kiel decas por sanktuloj;
But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints;
4 nek ia hontindajxo, nek sensenca parolado, nek tro libera babilado, kiuj ne konvenas; sed prefere dankesprimo.
Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks.
5 Cxar vi ja scias, ke cxiu malcxastulo kaj malpurulo kaj avidulo, kiu estas idolano, havas nenian heredon en la regno de Kristo kaj Dio.
For this ye know, that no whoremonger, nor unclean person, nor covetous man, who is an idolater, hath any inheritance in the kingdom of Christ and of God.
6 Neniu vin trompu per vantaj vortoj; cxar pro tiuj aferoj venas sur la infanojn de malobeo la kolero de Dio.
Let no man deceive you with vain words: for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience.
7 Ne estu do partoprenantoj kun ili;
Be not ye therefore partakers with them.
8 cxar iam vi estis mallumo, sed jam vi estas lumo en la Sinjoro; iru kiel infanoj de lumo
For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:
9 (cxar la frukto de la lumo estas en cxia boneco kaj justeco kaj vero),
(For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)
10 provante, kio bone placxas al la Sinjoro;
Proving what is acceptable unto the Lord.
11 kaj ne partoprenu kun la senfruktaj faroj de mallumo, sed prefere refutu ilin;
And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
12 cxar estas hontinde ecx paroli pri tio, kion ili faras sekrete.
For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.
13 Sed cxio, kio estas refutata, estas elmontrata per la lumo, cxar cxio elmontrata estas lumo.
But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light.
14 Tial estas dirite: Vekigxu, dormanto, kaj relevigxu el la mortintoj, kaj Kristo al vi lumos.
Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.
15 Zorgu do, ke vi atente iradu, ne kiel malsagxaj, sed kiel sagxaj;
See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,
16 elacxetante la tempon, cxar malbonaj estas la tagoj.
Redeeming the time, because the days are evil.
17 Ne estu do senprudentaj, sed komprenu, kio estas la volo de la Sinjoro.
Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is.
18 Kaj ne ebriigxu per vino, en kio estas dibocxo, sed plenigxu per la Spirito;
And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;
19 parolante unu al alia per psalmoj kaj himnoj kaj kantoj spiritaj, kantante kaj psalmante en viaj koroj al la Sinjoro,
Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;
20 dankante Dion, la Patron, cxiam pro cxio en la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo;
Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;
21 submetigxante unu al alia en la timo al Kristo.
Submitting yourselves one to another in the fear of God.
22 Edzinoj, submetigxu al viaj edzoj tiel same, kiel al la Sinjoro.
Wives, submit yourselves unto your own husbands, as unto the Lord.
23 Cxar edzo estas kapo de edzino, kiel ankaux Kristo estas kapo de la ekzlezio; kaj li estas la savanto de la korpo.
For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church: and he is the saviour of the body.
24 Sed kiel la eklezio sin submetas al Kristo, tiel ankaux edzinoj al edzoj en cxio.
Therefore as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husbands in every thing.
25 Edzoj, amu viajn edzinojn, kiel Kristo amis la eklezion kaj pro gxi sin donis,
Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and gave himself for it;
26 por ke li sanktigu gxin per akvolavo, kun la vorto,
That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,
27 por ke li starigu gxin antaux si glora eklezio, ne havanta makulon, nek malglatajxon, nek ion tian, sed por ke gxi estu sankta kaj sendifekta.
That he might present it to himself a glorious church, not having spot, or wrinkle, or any such thing; but that it should be holy and without blemish.
28 Tiel same devas edzoj ami siajn edzinojn kiel siajn proprajn korpojn. Kiu amas sian edzinon, tiu amas sin mem;
So ought men to love their wives as their own bodies. He that loveth his wife loveth himself.
29 cxar oni neniam malamas sian propran karnon, sed nutras kaj prizorgas gxin, kiel ankaux la Sinjoro la eklezion;
For no man ever yet hated his own flesh; but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church:
30 cxar ni estas membroj de lia korpo.
For we are members of his body, of his flesh, and of his bones.
31 Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj aligxos al sia edzino, kaj ili du estos unu karno.
For this cause shall a man leave his father and mother, and shall be joined unto his wife, and they two shall be one flesh.
32 Cxi tiu mistero estas granda, sed mi parolas pri Kristo kaj la eklezio.
This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church.
33 Tamen ankaux cxiu el vi individue amu sian edzinon, kiel sin mem; kaj la edzino timu sian edzon.
Nevertheless let every one of you in particular so love his wife even as himself; and the wife see that she reverence her husband.

Cxapitro 6

1 Infanoj, obeu al viaj gepatroj en la Sinjoro, cxar tio decas.
Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
2 Respektu vian patron kaj vian patrinon (gxi estas la unua ordono kun promeso),
Honour thy father and mother; which is the first commandment with promise;
3 por ke estu al vi bone kaj por ke longe dauxru via vivo sur la tero.
That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.
4 Kaj patroj, ne kolerigu viajn infanojn; sed nutradu ilin en la disciplino kaj admono de la Sinjoro.
And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.
5 Sklavoj, obeu al tiuj, kiuj laux la karno estas viaj sinjoroj, kun timo kaj tremo, en simpleco de via koro, kiel al Kristo;
Servants, be obedient to them that are your masters according to the flesh, with fear and trembling, in singleness of your heart, as unto Christ;
6 ne laux okulservo, kiel homplacxantoj, sed kiel sklavoj de Kristo, plenumante el la koro la volon de Dio;
Not with eyeservice, as menpleasers; but as the servants of Christ, doing the will of God from the heart;
7 kun bonvoleco servante, kiel al la Sinjoro, kaj ne al homoj;
With good will doing service, as to the Lord, and not to men:
9 sciante, ke, kian ajn bonon faras cxiu, cxu sklavo aux liberulo, tion saman li ricevos de la Sinjoro.
Knowing that whatsoever good thing any man doeth, the same shall he receive of the Lord, whether he be bond or free.
9 Kaj sinjoroj, agu tiel same al ili, forlasante minacon; sciante, ke via kaj ilia Sinjoro estas en la cxielo, kaj ne ekzistas cxe li personfavorado.
And, ye masters, do the same things unto them, forbearing threatening: knowing that your Master also is in heaven; neither is there respect of persons with him.
10 Cetere, fortigxu en la Sinjoro kaj en la forteco de lia potenco.
Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.
11 Surmetu la tutan armilaron de Dio, por ke vi povu kontrauxstari al la artifikoj de la diablo.
Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
12 Cxar nia luktado estas ne kontraux sango kaj karno, sed kontraux regantoj, kontraux auxtoritatoj, kontraux mondpotenculoj de la nuna mallumo, kontraux la spiritaroj de malbono en la cxielejoj.
For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places.
13 Tial prenu al vi la tutan armilaron de Dio, por ke vi povu rezisti en la malbona tago, kaj, farinte tion, stari.
Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
14 Staru do, cxirkauxzoninte la lumbojn per vero, kaj surmetinte la kirason de justeco,
Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;
15 kaj ensxuiginte la piedojn per la pretigxo de la evangelio de paco;
And your feet shod with the preparation of the gospel of peace;
16 super cxio tenante la sxildon de fido, per kiu vi povos estingi cxiujn fajrajn sagojn de la malbonulo.
Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
17 Kaj ricevu la kaskon de savo, kaj la glavon de la Spirito, kiu estas la vorto de Dio;
And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:
18 per cxia pregxado kaj petegado en cxiu tempo pregxante en la Spirito, kaj viglante por tio en cxia persisteco kaj petego por cxiuj sanktuloj,
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;
19 kaj por mi, ke al mi estu donita parolpovo kun malfermo de mia busxo, por ke mi sciigu kuragxe la misteron de la evangelio,
And for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly, to make known the mystery of the gospel,
20 pro kiu mi estas ambasadoro en kateno, por ke mi parolu kuragxe en gxi, kiel mi devus paroli.
For which I am an ambassador in bonds: that therein I may speak boldly, as I ought to speak.
21 Plue, por ke vi sciigxu pri miaj aferoj, kiel mi statas, raportos cxion al vi Tihxiko, la amata frato kaj fidela diakono en la Sinjoro,
But that ye also may know my affairs, and how I do, Tychicus, a beloved brother and faithful minister in the Lord, shall make known to you all things:
22 kiun mi sendis al vi gxuste por tio, ke vi sciigxu pri nia stato kaj por ke li konsolu viajn korojn.
Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.
23 Paco estu al la fratoj, kaj amo kun fido de Dio, la Patro, kaj de la Sinjoro Jesuo Kristo.
Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.
24 Graco estu kun cxiuj, kiuj sendeklinigxe amas nian Sinjoron Jesuo Kristo.
Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ in sincerity. Amen.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto