BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

LA EVANGELIO LAUx SANKTA JOHANO

Cxapitro 1

1 En la komenco estis la Vorto, kaj la Vorto estis kun Dio, kaj la Vorto estis Dio.
In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
2 Tiu estis en la komenco kun Dio.
The same was in the beginning with God.
3 Cxio estigxis per li; kaj aparte de li estigxis nenio, kio estigxis.
All things were made by him; and without him was not any thing made that was made.
4 En li estis la vivo, kaj la vivo estis la lumo de la homoj.
In him was life; and the life was the light of men.
5 Kaj la lumo brilas en la mallumo, kaj la mallumo gxin ne venkis.
And the light shineth in darkness; and the darkness comprehended it not.
6 De Dio estis sendita viro, kies nomo estis Johano.
There was a man sent from God, whose name was John.
7 Tiu venis kiel atestanto, por atesti pri la lumo, por ke cxiuj per li kredu.
The same came for a witness, to bear witness of the Light, that all men through him might believe.
8 Li ne estis la lumo, sed li venis, por atesti pri la lumo.
He was not that Light, but was sent to bear witness of that Light.
9 Tio estis la vera lumo, kiu lumas al cxiu homo, venanta en la mondon.
That was the true Light, which lighteth every man that cometh into the world.
10 Tiu estis en la mondo, kaj la mondo per li estigxis, kaj la mondo lin ne konis.
He was in the world, and the world was made by him, and the world knew him not.
11 Li venis al siaj proprajxoj, kaj liaj propruloj lin ne akceptis.
He came unto his own, and his own received him not.
12 Sed al cxiuj, kiuj lin akceptis, li donis la rajton farigxi filoj de Dio, al la kredantoj al lia nomo,
But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name:
13 kiuj naskigxis nek el sango, nek el volo de karno, nek el volo de homo, sed el Dio.
Which were born, not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God.
14 Kaj la Vorto farigxis karno kaj logxis inter ni, kaj ni vidis lian gloron, gloron kvazaux de la solenaskita de la Patro, plena de graco kaj vero.
And the Word was made flesh, and dwelt among us, (and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father,) full of grace and truth.
15 Johano atestis pri li, kaj kriis, dirante: Cxi tiu estas li, pri kiu mi diris: Kiu venas post mi, tiu estas metita super mi, cxar li ekzistis pli frue ol mi.
John bare witness of him, and cried, saying, This was he of whom I spake, He that cometh after me is preferred before me: for he was before me.
16 Cxar el lia pleneco ni cxiuj ricevis, kaj gracon post graco.
And of his fulness have all we received, and grace for grace.
17 Cxar la legxo estis donita per Moseo; la graco kaj la vero estigxis per Jesuo Kristo.
For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ.
18 Neniu iam vidis Dion; la solenaskita Filo, kiu estas en la sino de la Patro, Lin deklaris.
No man hath seen God at any time, the only begotten Son, which is in the bosom of the Father, he hath declared him.
19 Kaj jen estas la atesto de Johano, kiam la Judoj sendis al li pastrojn kaj Levidojn el Jerusalem, por demandi lin: Kiu vi estas?
And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou?
20 Kaj li konfesis kaj ne kasxis; kaj li konfesis: Mi ne estas la Kristo.
And he confessed, and denied not; but confessed, I am not the Christ.
21 Kaj ili demandis lin: Kio do? Cxu vi estas Elija? Kaj li diris: Mi ne estas. Cxu vi estas la profeto? Kaj li respondis: Ne.
And they asked him, What then? Art thou Elias? And he saith, I am not. Art thou that prophet? And he answered, No.
22 Ili do diris al li: Kiu vi estas? por ke ni donu respondon al niaj sendintoj. Kion vi diras pri vi mem?
Then said they unto him, Who art thou? that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou of thyself?
23 Li diris: Mi estas vocxo de krianto en la dezerto: Rektigu la vojon de la Eternulo, kiel diris la profeto Jesaja.
He said, I am the voice of one crying in the wilderness, Make straight the way of the Lord, as said the prophet Esaias.
24 Kaj tiuj estis senditaj de la Fariseoj.
And they which were sent were of the Pharisees.
25 Kaj ili demandis lin, kaj diris al li: Kial do vi baptas, se vi ne estas la Kristo, nek Elija, nek la profeto?
And they asked him, and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not that Christ, nor Elias, neither that prophet?
26 Johano respondis al ili, dirante: Mi baptas per akvo; meze de vi staras tiu, kiun vi ne konas,
John answered them, saying, I baptize with water: but there standeth one among you, whom ye know not;
27 kiu venas post mi; la rimenon de lia sxuo mi ne estas inda malligi.
He it is, who coming after me is preferred before me, whose shoe's latchet I am not worthy to unloose.
28 Tio okazis en Betania transe de Jordan, kie Johano baptadis.
These things were done in Bethabara beyond Jordan, where John was baptizing.
29 La sekvantan tagon li vidis Jesuon venanta al li, kaj diris: Jen la Sxafido de Dio, kiu forportas la pekon de la mondo!
The next day John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world.
30 Li estas tiu, pri kiu mi diris: Post mi venas viro, kiu estas metita super mi, cxar li ekzistis pli frue ol mi.
This is he of whom I said, After me cometh a man which is preferred before me: for he was before me.
31 Kaj mi lin ne konis; sed por ke li estu montrita al Izrael, tial mi venis, baptante per akvo.
And I knew him not: but that he should be made manifest to Israel, therefore am I come baptizing with water.
32 Kaj Johano atestis, dirante: Mi vidis la Spiriton malsupreniranta de la cxielo kiel kolombo, kaj gxi restis sur li.
And John bare record, saying, I saw the Spirit descending from heaven like a dove, and it abode upon him.
33 Kaj mi lin ne konis; sed kiu sendis min por bapti per akvo, Tiu diris al mi: Sur kiun vi vidos la Spiriton malsupreniranta kaj restanta sur li, tiu estas la baptanto per la Sankta Spirito.
And I knew him not: but he that sent me to baptize with water, the same said unto me, Upon whom thou shalt see the Spirit descending, and remaining on him, the same is he which baptizeth with the Holy Ghost.
34 Kaj mi vidis, kaj atestis, ke cxi tiu estas la Filo de Dio.
And I saw, and bare record that this is the Son of God.
35 Denove la sekvantan tagon staris Johano, kaj du el liaj discxiploj;
Again the next day after John stood, and two of his disciples;
36 kaj rigardante Jesuon promenantan, li diris: Jen la Sxafido de Dio!
And looking upon Jesus as he walked, he saith, Behold the Lamb of God!
37 Kaj la du discxiploj auxdis lin paroli, kaj sekvis Jesuon.
And the two disciples heard him speak, and they followed Jesus.
38 Kaj Jesuo sin turnis, kaj vidis ilin sekvantajn, kaj diris al ili: Kion vi sercxas? Kaj ili diris al li: Rabeno (tio estas, Majstro), kie vi logxas?
Then Jesus turned, and saw them following, and saith unto them, What seek ye? They said unto him, Rabbi, (which is to say, being interpreted, Master,) where dwellest thou?
39 Li diris al ili: Venu, kaj vi vidos. Ili do venis, kaj vidis, kie li logxas, kaj ili restis cxe li tiun tagon; estis cxirkaux la deka horo.
He saith unto them, Come and see. They came and saw where he dwelt, and abode with him that day: for it was about the tenth hour.
40 Unu el la du, kiuj auxdis Johanon kaj lin sekvis, estis Andreo, la frato de Simon Petro.
One of the two which heard John speak, and followed him, was Andrew, Simon Peter's brother.
41 Tiu unue trovis sian propran fraton Simon, kaj diris al li: Ni trovis la Mesion (tio estas, Kriston).
He first findeth his own brother Simon, and saith unto him, We have found the Messias, which is, being interpreted, the Christ.
42 Li kondukis lin al Jesuo. Jesuo lin rigardis, kaj diris: Vi estas Simon, filo de Jona; vi estos nomata Kefas (tio estas, Petro).
And he brought him to Jesus. And when Jesus beheld him, he said, Thou art Simon the son of Jona: thou shalt be called Cephas, which is by interpretation, A stone.
43 La sekvantan tagon li volis foriri en Galileon, kaj trovis Filipon; kaj Jesuo diris al li: Sekvu min.
The day following Jesus would go forth into Galilee, and findeth Philip, and saith unto him, Follow me.
44 Filipo estis el Betsaida, la urbo de Andreo kaj Petro.
Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter.
45 Filipo trovis Natanaelon, kaj diris al li: Ni trovis tiun, pri kiu skribis Moseo en la legxo, kaj la profetoj, Jesuon el Nazaret, filon de Jozef.
Philip findeth Nathanael, and saith unto him, We have found him, of whom Moses in the law, and the prophets, did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph.
46 Kaj Natanael diris al li: Cxu io bona povas esti el Nazaret? Filipo diris al li: Venu kaj vidu.
And Nathanael said unto him, Can there any good thing come out of Nazareth? Philip saith unto him, Come and see.
47 Jesuo vidis Natanaelon venanta al li, kaj diris pri li: Jen vera Izraelido, en kiu ne estas ruzeco!
Jesus saw Nathanael coming to him, and saith of him, Behold an Israelite indeed, in whom is no guile!
48 Natanael diris al li: Per kio vi min konas? Jesuo respondis kaj diris al li: Antaux ol Filipo vin vokis, kiam vi estis sub la figarbo, mi vin vidis.
Nathanael saith unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee.
49 Natanael respondis kaj diris al li: Rabeno, vi estas la Filo de Dio; vi estas Regxo de Izrael!
Nathanael answered and saith unto him, Rabbi, thou art the Son of God; thou art the King of Israel.
50 Jesuo respondis kaj diris al li: Cxu vi kredas pro tio, ke mi diris al vi: Mi vin vidis sub la figarbo? vi vidos pli grandajn aferojn ol cxi tio.
Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believest thou? thou shalt see greater things than these.
51 Kaj li diris al li: Vere, vere, mi diras al vi, vi vidos la cxielon malfermita kaj la angxelojn de Dio suprenirantaj kaj malsuprenirantaj sur la Filon de homo.
And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, and the angels of God ascending and descending upon the Son of man.

Cxapitro 2

1 La trian tagon okazis edzigxo en Kana Galilea, kaj la patrino de Jesuo cxeestis tie;
And the third day there was a marriage in Cana of Galilee; and the mother of Jesus was there:
2 ankaux Jesuo kaj liaj discxiploj estis invititaj al la edzigxo.
And both Jesus was called, and his disciples, to the marriage.
3 Kaj kiam mankis vino, la patrino de Jesuo diris al li: Ili ne havas vinon.
And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine.
4 Kaj Jesuo diris al sxi: Kio estas inter mi kaj vi, virino? mia horo ankoraux ne venis.
Jesus saith unto her, Woman, what have I to do with thee? mine hour is not yet come.
5 Lia patrino diris al la servantoj: Kion ajn li diros al vi, tion faru.
His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it.
6 Kaj estis tie ses akvokuvoj sxtonaj, metitaj laux la purigo de la Judoj, enhavantaj po du gxis tri metretoj.
And there were set there six waterpots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing two or three firkins apiece.
7 Jesuo diris al ili: Plenigu la akvokuvojn per akvo. Kaj oni plenigis ilin gxis la rando.
Jesus saith unto them, Fill the waterpots with water. And they filled them up to the brim.
8 Kaj li diris al ili: Cxerpu nun, kaj alportu al la festenestro. Kaj oni alportis.
And he saith unto them, Draw out now, and bear unto the governor of the feast. And they bare it.
9 Kiam la festenestro gustumis la akvon, nun farigxintan vino, kaj ne sciis, de kie gxi estas (sciis tamen la servantoj, kiuj cxerpis la akvon), la festenestro alvokis la fiancxon,
When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was: (but the servants which drew the water knew;) the governor of the feast called the bridegroom,
10 kaj diris al li: Cxiu homo prezentas unue la bonan vinon, kaj kiam oni jam drinkis, tiam la malpli bonan; sed vi rezervis la bonan vinon gxis nun.
And saith unto him, Every man at the beginning doth set forth good wine; and when men have well drunk, then that which is worse: but thou hast kept the good wine until now.
11 Cxi tiun komencon de signoj Jesuo faris en Kana Galilea, kaj elmontris sian gloron, kaj liaj discxiploj kredis al li.
This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth his glory; and his disciples believed on him.
12 Post tio li malsupreniris al Kapernaum, kaj kun li lia patrino kaj liaj fratoj kaj liaj discxiploj; kaj tie ili restis ne multajn tagojn.
After this he went down to Capernaum, he, and his mother, and his brethren, and his disciples: and they continued there not many days.
13 Kaj la Pasko de la Judoj alproksimigxis, kaj Jesuo supreniris al Jerusalem.
And the Jews' passover was at hand, and Jesus went up to Jerusalem.
14 Kaj li trovis en la templo vendistojn de bovoj kaj sxafoj kaj kolomboj, kaj la monsxangxistojn sidantajn;
And found in the temple those that sold oxen and sheep and doves, and the changers of money sitting:
15 kaj farinte skurgxon el sxnuretoj, li elpelis cxiujn el la templo, sxafojn kaj bovojn; kaj elsxutis la monerojn de la monsxangxistoj kaj renversis la tablojn;
And when he had made a scourge of small cords, he drove them all out of the temple, and the sheep, and the oxen; and poured out the changers' money, and overthrew the tables;
16 kaj al la vendistoj de la kolomboj li diris: Forportu tion de cxi tie; ne faru la domon de mia Patro domon de komerco.
And said unto them that sold doves, Take these things hence; make not my Father's house an house of merchandise.
17 La discxiploj rememoris, ke estis skribite: Fervoro pri Via domo min konsumis.
And his disciples remembered that it was written, The zeal of thine house hath eaten me up.
18 La Judoj do respondis kaj diris al li: Kian signon vi montras al ni, cxar vi faras tion?
Then answered the Jews and said unto him, What sign shewest thou unto us, seeing that thou doest these things?
19 Respondis Jesuo kaj diris al ili: Detruu cxi tiun sanktejon, kaj mi levos gxin en la dauxro de tri tagoj.
Jesus answered and said unto them, Destroy this temple, and in three days I will raise it up.
20 La Judoj diris: Kvardek ses jarojn cxi tiu sanktejo estis konstruata; cxu vi levos gxin en la dauxro de tri tagoj?
Then said the Jews, Forty and six years was this temple in building, and wilt thou rear it up in three days?
21 Sed li parolis pri la sanktejo de sia korpo.
But he spake of the temple of his body.
22 Kiam do li levigxis el la mortintoj, la discxiploj rememoris, ke li diris tion; kaj ili kredis la Skribon, kaj la vorton, kiun Jesuo diris.
When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them; and they believed the scripture, and the word which Jesus had said.
23 Kaj kiam li estis en Jerusalem cxe la Pasko, dum la festo, multaj fidis al lia nomo, vidante la signojn, kiujn li faris.
Now when he was in Jerusalem at the passover, in the feast day, many believed in his name, when they saw the miracles which he did.
24 Sed Jesuo ne konfidis sin al ili, cxar li konis cxiujn,
But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men,
25 kaj ne bezonis, ke iu atestu pri la homo, cxar li mem sciis, kio estas en la homo.
And needed not that any should testify of man: for he knew what was in man.

Cxapitro 3

1 Estis viro el la Fariseoj, nomata Nikodemo, cxefo inter la Judoj;
There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews:
2 tiu venis al li nokte, kaj diris al li: Rabeno, ni scias, ke vi estas instruisto, veninta de Dio; cxar neniu povas fari tiujn signojn, kiujn vi faras, se Dio ne estas kun li.
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.
3 Jesuo respondis kaj diris al li: Vere, vere, mi diras al vi: Se homo ne estas denove naskita, li ne povas vidi la regnon de Dio.
Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God.
4 Nikodemo diris al li: Kiel povas homo naskigxi, kiam li estas maljuna? cxu li povas eniri denove en la ventron de sia patrino kaj naskigxi?
Nicodemus saith unto him, How can a man be born when he is old? can he enter the second time into his mother's womb, and be born?
5 Jesuo respondis: Vere, vere, mi diras al vi: Se homo ne estas naskita el akvo kaj la Spirito, li ne povas eniri en la regnon de Dio.
Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God.
6 Tio, kio naskigxas el la karno, estas karno; kaj tio, kio naskigxas de la Spirito, estas spirito.
That which is born of the flesh is flesh; and that which is born of the Spirit is spirit.
7 Ne miru, ke mi diris al vi: Vi devas esti denove naskitaj.
Marvel not that I said unto thee, Ye must be born again.
8 La vento blovas, kie gxi volas, kaj gxian vocxon vi auxdas, sed vi ne scias, de kie gxi venas kaj kien gxi iras; tia estas cxiu, kiu estas naskita de la Spirito.
The wind bloweth where it listeth, and thou hearest the sound thereof, but canst not tell whence it cometh, and whither it goeth: so is every one that is born of the Spirit.
9 Nikodemo respondis kaj diris al li: Kiel povas tio farigxi?
Nicodemus answered and said unto him, How can these things be?
10 Jesuo respondis kaj diris al li: Vi estas la instruisto de Izrael, kaj cxu vi ne scias tion?
Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel, and knowest not these things?
11 Vere, vere, mi diras al vi: Kion ni scias, tion ni parolas, kaj kion ni vidis, tion ni atestas; kaj vi homoj ne akceptas nian ateston.
Verily, verily, I say unto thee, We speak that we do know, and testify that we have seen; and ye receive not our witness.
12 Se mi aferojn surterajn diris al vi, kaj vi ne kredas, kiel vi kredos, se mi diros encxielajn?
If I have told you earthly things, and ye believe not, how shall ye believe, if I tell you of heavenly things?
13 Kaj neniu supreniris en la cxielon, krom tiu, kiu malsupreniris de la cxielo, la Filo de homo, kiu estas en la cxielo.
And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of man which is in heaven.
14 Kaj kiel Moseo levis la serpenton en la dezerto, tiel devas la Filo de homo esti levita;
And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted up:
15 por ke cxiu, fidanta al li, havu eternan vivon.
That whosoever believeth in him should not perish, but have eternal life.
16 Cxar Dio tiel amis la mondon, ke Li donis Sian solenaskitan Filon, por ke cxiu, kiu fidas al li, ne pereu, sed havu eternan vivon.
For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life.
17 Cxar Dio sendis Sian Filon en la mondon, ne por jugxi la mondon, sed por ke la mondo per li estu savita.
For God sent not his Son into the world to condemn the world; but that the world through him might be saved.
18 Kiu fidas al li, tiu ne estas jugxata; sed la nekredanto jam estas jugxita, cxar li ne fidas al la nomo de la solenaskita Filo de Dio.
He that believeth on him is not condemned: but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God.
19 Kaj jen estas la jugxo: ke la lumo venis en la mondon, kaj la homoj amis la mallumon pli ol la lumon, cxar iliaj faroj estis malbonaj.
And this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light, because their deeds were evil.
20 Cxar cxiu, kiu faradas malbonon, malamas la lumon, kaj ne venas al la lumo, por ke liaj faroj ne estu malaprobitaj.
For every one that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved.
21 Sed tiu, kiu faras la veron, venas al la lumo, por ke liaj faroj estu montrataj, ke ili estas faritaj en Dio.
But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God.
22 Post tio venis Jesuo kun siaj discxiploj en la landon Judujo, kaj restis tie kun ili kaj baptadis.
After these things came Jesus and his disciples into the land of Judaea; and there he tarried with them, and baptized.
23 Johano ankaux baptadis en Enon, proksime de Salim, cxar estis tie multe da akvoj; kaj oni alvenis kaj estis baptitaj.
And John also was baptizing in Aenon near to Salim, because there was much water there: and they came, and were baptized.
24 Cxar Johano ankoraux ne estis jxetita en malliberejon.
For John was not yet cast into prison.
25 Farigxis do diskutado inter la discxiploj de Johano kaj iu Judo pri la purigxo.
Then there arose a question between some of John's disciples and the Jews about purifying.
26 Kaj ili venis al Johano, kaj diris al li: Rabeno, tiu, kiu estis kun vi transe de Jordan, kaj pri kiu vi atestis, jen tiu sama baptas, kaj cxiuj venas al li.
And they came unto John, and said unto him, Rabbi, he that was with thee beyond Jordan, to whom thou barest witness, behold, the same baptizeth, and all men come to him.
27 Johano respondis kaj diris: Homo ne povas ion ricevi, se gxi ne estas donita al li el la cxielo.
John answered and said, A man can receive nothing, except it be given him from heaven.
28 Vi mem atestas pri mi, ke mi diris: Mi ne estas la Kristo, sed mi estas sendita antaux li.
Ye yourselves bear me witness, that I said, I am not the Christ, but that I am sent before him.
29 Kiu havas la fiancxinon, tiu estas la fiancxo; sed la amiko de la fiancxo, kiu staras kaj lin auxdas, tre gxojas pro la vocxo de la fiancxo; cxi tiu mia gxojo do plenumigxis.
He that hath the bride is the bridegroom: but the friend of the bridegroom, which standeth and heareth him, rejoiceth greatly because of the bridegroom's voice: this my joy therefore is fulfilled.
30 Li devas altigxi, sed mi devas malaltigxi.
He must increase, but I must decrease.
31 Kiu de supre venas, tiu estas super cxiuj; kiu estas el la tero, tiu el la tero estas, kaj el la tero parolas; kiu venas de la cxielo, tiu estas super cxiuj.
He that cometh from above is above all: he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth: he that cometh from heaven is above all.
32 Kion li vidis kaj auxdis, tion li atestas; kaj neniu akceptas lian ateston.
And what he hath seen and heard, that he testifieth; and no man receiveth his testimony.
33 Kiu akceptis lian ateston, tiu jam sigelis, ke Dio estas vera.
He that hath received his testimony hath set to his seal that God is true.
34 Cxar tiu, kiun Dio sendis, parolas la vortojn de Dio; cxar ne lauxmezure Li donas la Spiriton.
For he whom God hath sent speaketh the words of God: for God giveth not the Spirit by measure unto him.
35 La Patro amas la Filon, kaj donis cxion en lian manon.
The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand.
36 Kiu fidas al la Filo, tiu havas eternan vivon; sed kiu ne obeas al la Filo, tiu ne vidos vivon, sed la kolero de Dio sur li restas.
He that believeth on the Son hath everlasting life: and he that believeth not the Son shall not see life; but the wrath of God abideth on him.

Cxapitro 4

1 Kiam do la Sinjoro sciis, ke la Fariseoj auxdis, ke Jesuo faras kaj baptas pli multe da discxiploj, ol Johano
When therefore the LORD knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John,
2 (kvankam baptadis ne Jesuo mem, sed liaj discxiploj),
(Though Jesus himself baptized not, but his disciples,)
3 li foriris el Judujo kaj reiris al Galileo.
He left Judaea, and departed again into Galilee.
4 Kaj li devis trairi tra Samario.
And he must needs go through Samaria.
5 Li alvenis do al unu urbo Samaria, nomata Sihxar, apud la terpeco, kiun Jakob donis al sia filo Jozef;
Then cometh he to a city of Samaria, which is called Sychar, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph.
6 kaj la fonto de Jakob estis tie. Jesuo do, lacigita de sia vojirado, sidigxis tiamaniere apud la fonto. Estis cxirkaux la sesa horo.
Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being wearied with his journey, sat thus on the well: and it was about the sixth hour.
7 Venis virino Samaria, por cxerpi akvon; Jesuo diris al sxi: Donu al mi trinki.
There cometh a woman of Samaria to draw water: Jesus saith unto her, Give me to drink.
8 Cxar liaj discxiploj jam foriris en la urbon, por acxeti nutrajxojn.
(For his disciples were gone away unto the city to buy meat.)
9 La Samarianino do diris al li: Kiel vi, estante Judo, petas trinki de mi, kiu estas Samarianino? (Cxar la Judoj ne interrilatas kun la Samarianoj.)
Then saith the woman of Samaria unto him, How is it that thou, being a Jew, askest drink of me, which am a woman of Samaria? for the Jews have no dealings with the Samaritans.
10 Jesuo respondis kaj diris al sxi: Se vi scius la donacon de Dio, kaj kiu estas tiu, kiu diras al vi: Donu al mi trinki, vi petus lin, kaj li donus al vi vivan akvon.
Jesus answered and said unto her, If thou knewest the gift of God, and who it is that saith to thee, Give me to drink; thou wouldest have asked of him, and he would have given thee living water.
11 La virino diris al li: Sinjoro, vi nenian cxerpilon havas, kaj la puto estas profunda; de kie do vi havas tiun vivan akvon?
The woman saith unto him, Sir, thou hast nothing to draw with, and the well is deep: from whence then hast thou that living water?
12 Cxu vi estas pli granda ol nia patro Jakob, kiu donis al ni la puton, kaj trinkis mem el gxi, kiel ankaux liaj filoj kaj liaj brutoj?
Art thou greater than our father Jacob, which gave us the well, and drank thereof himself, and his children, and his cattle?
13 Jesuo respondis kaj diris al sxi: Cxiu, kiu trinkas el cxi tiu akvo, denove soifos;
Jesus answered and said unto her, Whosoever drinketh of this water shall thirst again:
14 sed kiu trinkos el la akvo, kiun mi donos al li, tiu neniam soifos; sed la akvo, kiun mi donos al li, farigxos en li fonto de akvo, sxprucanta supren por eterna vivo.
But whosoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst; but the water that I shall give him shall be in him a well of water springing up into everlasting life.
15 La virino diris al li: Sinjoro, donu al mi cxi tiun akvon, por ke mi ne plu soifu, kaj ne devu traveni cxi tien, por cxerpi.
The woman saith unto him, Sir, give me this water, that I thirst not, neither come hither to draw.
16 Jesuo diris al sxi: Foriru, voku vian edzon, kaj revenu cxi tien.
Jesus saith unto her, Go, call thy husband, and come hither.
17 La virino respondis kaj diris al li: Mi ne havas edzon. Jesuo diris al sxi: Vi prave diris: Mi ne havas edzon;
The woman answered and said, I have no husband. Jesus said unto her, Thou hast well said, I have no husband:
18 cxar vi havis kvin edzojn; kaj tiu, kiun vi nun havas, ne estas via edzo; cxi tion vi diris vere.
For thou hast had five husbands; and he whom thou now hast is not thy husband: in that saidst thou truly.
19 La virino diris al li: Sinjoro, mi ekvidas, ke vi estas profeto.
The woman saith unto him, Sir, I perceive that thou art a prophet.
20 Niaj patroj adoradis sur cxi tiu monto; kaj vi diras, ke en Jerusalem estas la loko, kie oni devas adori.
Our fathers worshipped in this mountain; and ye say, that in Jerusalem is the place where men ought to worship.
21 Jesuo diris al sxi: Kredu al mi, virino; venas la horo, kiam nek sur cxi tiu monto, nek en Jerusalem, vi adoros la Patron.
Jesus saith unto her, Woman, believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain, nor yet at Jerusalem, worship the Father.
22 Vi adoras tion, kion vi ne konas; ni adoras tion, kion ni konas; cxar el la Judoj estas la savo.
Ye worship ye know not what: we know what we worship: for salvation is of the Jews.
23 Sed venas la horo, kaj jam estas, kiam la veraj adorantoj adoros la Patron laux spirito kaj vero; cxar la Patro sercxas tiajn por esti Liaj adorantoj.
But the hour cometh, and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth: for the Father seeketh such to worship him.
24 Dio estas Spirito: kaj Liaj adorantoj devas adori Lin laux spirito kaj vero.
God is a Spirit: and they that worship him must worship him in spirit and in truth.
25 La virino diris al li: Mi scias, ke venas la Mesio (kiu estas nomata Kristo); kiam tiu alestos, li anoncos al ni cxion.
The woman saith unto him, I know that Messias cometh, which is called Christ: when he is come, he will tell us all things.
26 Jesuo diris al sxi: Tiu estas mi, kiu parolas kun vi.
Jesus saith unto her, I that speak unto thee am he.
27 Kaj cxe tio venis liaj discxiploj, kaj ili miris, ke li parolas kun virino; tamen neniu diris: Kion vi volas? aux: Kial vi parolas kun sxi?
And upon this came his disciples, and marvelled that he talked with the woman: yet no man said, What seekest thou? or, Why talkest thou with her?
28 La virino do lasis sian akvokrucxon, kaj foriris en la urbon, kaj diris al la homoj:
The woman then left her waterpot, and went her way into the city, and saith to the men,
29 Venu, vidu homon, kiu rakontis al mi cxion, kion mi faris; cxu eble cxi tiu estas la Kristo?
Come, see a man, which told me all things that ever I did: is not this the Christ?
30 Ili eliris el la urbo, kaj venis al li.
Then they went out of the city, and came unto him.
31 Dume la discxiploj petis lin, dirante: Rabeno, mangxu.
In the mean while his disciples prayed him, saying, Master, eat.
32 Sed li diris al ili: Por mangxi mi havas nutrajxon, pri kiu vi ne scias.
But he said unto them, I have meat to eat that ye know not of.
33 La discxiploj do diris inter si: Cxu iu alportis al li ion por mangxi?
Therefore said the disciples one to another, Hath any man brought him ought to eat?
34 Jesuo diris al ili: Mia nutrajxo estas plenumi la volon de Tiu, kiu min sendis, kaj fini Lian laboron.
Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work.
35 Cxu vi ne diras: Estas ankoraux kvar monatoj, kaj venas la rikolto? jen mi diras al vi: Levu viajn okulojn kaj rigardu la kampojn, ke ili jam estas blankaj por la rikolkto.
Say not ye, There are yet four months, and then cometh harvest? behold, I say unto you, Lift up your eyes, and look on the fields; for they are white already to harvest.
36 La rikoltanto ricevas salajron, kaj kolektas frukton por eterna vivo, por ke gxoju kune la semanto kaj la rikoltanto.
And he that reapeth receiveth wages, and gathereth fruit unto life eternal: that both he that soweth and he that reapeth may rejoice together.
37 Cxar en cxi tio estas vera la proverbo: Unu semas, alia rikoltas.
And herein is that saying true, One soweth, and another reapeth.
38 Mi vin sendis, por rikolti tion, kion vi ne prilaboris; aliaj laboris, kaj vi eniris en ilian laboron.
I sent you to reap that whereon ye bestowed no labour: other men laboured, and ye are entered into their labours.
39 Kaj el tiu urbo multaj el la Samarianoj kredis al li pro la diro de la virino, kiu atestis: Li rakontis al mi cxion, kion mi faris.
And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that ever I did.
40 Kiam do la Samarianoj venis al li, ili petis, ke li restu cxe ili; kaj li restis tie du tagojn.
So when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them: and he abode there two days.
41 Kaj multe pli multaj kredis pro lia vorto,
And many more believed because of his own word;
42 kaj diris al la virino: Jam ne pro via diro ni kredas, cxar ni mem auxdis lin; kaj ni scias, ke cxi tiu estas vere la Savanto de la mondo.
And said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying: for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Saviour of the world.
43 Kaj post la du tagoj li foriris de tie en Galileon.
Now after two days he departed thence, and went into Galilee.
44 Cxar Jesuo mem atestis, ke profeto ne havas honoron en sia propra lando.
For Jesus himself testified, that a prophet hath no honour in his own country.
45 Kiam do li venis en Galileon, la Galileanoj akceptis lin, cxar ili jam vidis cxion, kion li faris en Jerusalem dum la festo; cxar ili ankaux iris al la festo.
Then when he was come into Galilee, the Galilaeans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast: for they also went unto the feast.
46 Li revenis en Kanan Galilean, kie li faris la akvon vino. Kaj estis unu kortegano, kies filo estis malsana en Kapernaum.
So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman, whose son was sick at Capernaum.
47 Kiam li auxdis, ke Jesuo alvenis el Judujo en Galileon, li iris al li, kaj petis lin malsupreniri kaj resanigi lian filon; cxar li preskaux mortis.
When he heard that Jesus was come out of Judaea into Galilee, he went unto him, and besought him that he would come down, and heal his son: for he was at the point of death.
48 Jesuo do diris al li: Se vi ne vidas signojn kaj mirindajxojn, vi tute ne kredos.
Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.
49 La kortegano diris al li: Sinjoro, malsupreniru, antaux ol mia fileto mortos.
The nobleman saith unto him, Sir, come down ere my child die.
50 Jesuo diris al li: Foriru, via filo vivas. La viro kredis la vorton, kiun Jesuo parolis al li, kaj li foriris.
Jesus saith unto him, Go thy way; thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way.
51 Dum li ankoraux malsupreniris, liaj sklavoj lin renkontis, dirante: Via filo vivas.
And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, Thy son liveth.
52 Li demandis al ili pri la horo, kiam li ekresanigxis. Ili respondis al li: Hieraux je la sepa horo la febro lin forlasis.
Then enquired he of them the hour when he began to amend. And they said unto him, Yesterday at the seventh hour the fever left him.
53 Tial la patro sciis, ke tio estis en tiu sama horo, en kiu Jesuo diris al li: Via filo vivas; kaj kredis li mem kaj lia tuta domo.
So the father knew that it was at the same hour, in the which Jesus said unto him, Thy son liveth: and himself believed, and his whole house.
54 Cxi tiun jam la duan signon faris Jesuo, veninte el Judujo en Galileon.
This is again the second miracle that Jesus did, when he was come out of Judaea into Galilee.

Cxapitro 5

1 Post tio estis festo de la Judoj, kaj Jesuo supreniris al Jerusalem.
After this there was a feast of the Jews; and Jesus went up to Jerusalem.
2 En Jerusalem apud la Pordego de Sxafoj estas lageto, nomata en la Hebrea lingvo Betesda, havanta kvin portikojn.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.
3 En tiuj kusxis amaso da malsanuloj, blinduloj, lamuloj, velkintoj, kiuj atendis la ekmovon de la akvo;
In these lay a great multitude of impotent folk, of blind, halt, withered, waiting for the moving of the water.
4 cxar angxelo de la Eternulo malsupreniris iafoje en la lageton kaj movis la akvon; kiu ajn do unua post la movado de la akvo enpasxis, tiu resanigxis, tute egale, de kia malsano li suferis.
For an angel went down at a certain season into the pool, and troubled the water: whosoever then first after the troubling of the water stepped in was made whole of whatsoever disease he had.
5 Kaj tie estis unu viro, kiu estis tridek ok jarojn en sia malforteco.
And a certain man was there, which had an infirmity thirty and eight years.
6 Kiam Jesuo vidis lin kusxantan, kaj sciis, ke li jam de longe malsanas, li diris al li: Cxu vi volas farigxi sana?
When Jesus saw him lie, and knew that he had been now a long time in that case, he saith unto him, Wilt thou be made whole?
7 La malsanulo respondis: Sinjoro, mi ne havas iun por enjxeti min en la lageton, kiam la akvo movigxis; sed dum mi venas, alia pasxas malsupren antaux mi.
The impotent man answered him, Sir, I have no man, when the water is troubled, to put me into the pool: but while I am coming, another steppeth down before me.
8 Jesuo diris al li: Levigxu, prenu vian liton, kaj iru.
Jesus saith unto him, Rise, take up thy bed, and walk.
9 Kaj la viro tuj farigxis sana, kaj prenis sian liton, kaj iris.
Kaj estis la sabato en tiu tago.
And immediately the man was made whole, and took up his bed, and walked: and on the same day was the sabbath.
10 La Judoj do diris al la resanigito: Estas la sabato, kaj al vi ne konvenas porti vian liton.
The Jews therefore said unto him that was cured, It is the sabbath day: it is not lawful for thee to carry thy bed.
11 Li respondis: Tiu, kiu min sanigis, diris al mi: Prenu vian liton, kaj iru.
He answered them, He that made me whole, the same said unto me, Take up thy bed, and walk.
12 Ili demandis lin: Kiu estas tiu homo, kiu diris al vi: Prenu kaj iru?
Then asked they him, What man is that which said unto thee, Take up thy bed, and walk?
13 Sed la resanigito ne sciis, kiu tiu estas; cxar Jesuo jam formovigxis pro la tiea homamaso.
And he that was healed wist not who it was: for Jesus had conveyed himself away, a multitude being in that place.
14 Poste Jesuo trovis lin en la templo, kaj diris al li: Jen vi farigxis sana; ne plu peku, por ke io pli malbona ne okazu al vi.
Afterward Jesus findeth him in the temple, and said unto him, Behold, thou art made whole: sin no more, lest a worse thing come unto thee.
15 La viro foriris, kaj diris al la Judoj, ke Jesuo estas tiu, kiu lin sanigis.
The man departed, and told the Jews that it was Jesus, which had made him whole.
16 Kaj la Judoj persekutis Jesuon pro tio, ke li tion faris en sabato.
And therefore did the Jews persecute Jesus, and sought to slay him, because he had done these things on the sabbath day.
17 Sed Jesuo respondis al ili: Mia Patro gxis nun laboras, kaj mi laboras.
But Jesus answered them, My Father worketh hitherto, and I work.
18 Pro tio do la Judoj des pli celis mortigi lin, pro tio, ke li ne nur malobservis la sabaton, sed ankaux diris, ke Dio estas lia propra Patro, kaj pretendis esti egala al Dio.
Therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only had broken the sabbath, but said also that God was his Father, making himself equal with God.
19 Jesuo do respondis kaj diris al ili:
Vere, vere, mi diras al vi: La Filo ne povas per si mem fari ion, krom tio, kion li vidas la Patron faranta; cxar kion ajn Li faras, tion la Filo tiel same ankaux faras.
Then answered Jesus and said unto them, Verily, verily, I say unto you, The Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do: for what things soever he doeth, these also doeth the Son likewise.
20 Cxar la Patro amas la Filon, kaj montras al li cxion, kion Li mem faras; kaj Li montros al li farojn pli grandajn ol cxi tio, por ke vi miru.
For the Father loveth the Son, and sheweth him all things that himself doeth: and he will shew him greater works than these, that ye may marvel.
21 Cxar kiel la Patro levas la mortintojn kaj ilin vivigas, tiel ankaux la Filo vivigas tiujn, kiujn li volas.
For as the Father raiseth up the dead, and quickeneth them; even so the Son quickeneth whom he will.
22 Cxar la Patro jugxas neniun, sed Li donis cxian jugxon al la Filo,
For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son:
23 por ke cxiuj honoru la Filon tiel same, kiel ili honoras la Patron. Kiu ne honoras la Filon, tiu ne honoras la Patron, kiu lin sendis.
That all men should honour the Son, even as they honour the Father. He that honoureth not the Son honoureth not the Father which hath sent him.
24 Vere, vere, mi diras al vi: Kiu auxskultas mian vorton, kaj kredas al Tiu, kiu min sendis, tiu havas eternan vivon kaj ne venas en jugxon, sed jam pasis de morto en vivon.
Verily, verily, I say unto you, He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life.
25 Vere, vere, mi diras al vi: Venas horo kaj jam estas, kiam la mortintoj auxdos la vocxon de la Filo de Dio; kaj la auxdintoj vivos.
Verily, verily, I say unto you, The hour is coming, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God: and they that hear shall live.
26 Cxar kiel la Patro havas en Si mem vivon, tiel Li donis al la Filo ankaux, ke cxi tiu havu en si mem vivon;
For as the Father hath life in himself; so hath he given to the Son to have life in himself;
27 kaj Li donis al li la rajton fari jugxon, cxar li estas la Filo de homo.
And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man.
28 Ne miru pro tio; cxar venas horo, en kiu cxiuj, kiuj estas en la tomboj, auxdos lian vocxon,
Marvel not at this: for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice,
29 kaj eliros; la farintoj de bono, al relevigxo por vivo; sed la farintoj de malbono, al relevigxo por jugxo.
And shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.
30 Mi ne povas per mi mem fari ion; kiel mi auxdas, tiel mi jugxas; kaj mia jugxo estas justa, cxar mi celas ne mian propran volon, sed la volon de Tiu, kiu min sendis.
I can of mine own self do nothing: as I hear, I judge: and my judgment is just; because I seek not mine own will, but the will of the Father which hath sent me.
31 Se mi atestus pri mi mem, mia atesto ne estus vera.
If I bear witness of myself, my witness is not true.
32 Estas alia, kiu atestas pri mi; kaj mi scias, ke vera estas la atesto, kiun li atestas pri mi.
There is another that beareth witness of me; and I know that the witness which he witnesseth of me is true.
33 Vi sendis al Johano, kaj li atestis pri la vero.
Ye sent unto John, and he bare witness unto the truth.
34 Sed la atesto, kiun mi ricevas, ne estas el homo, tamen mi tion diras, por ke vi estu savitaj.
But I receive not testimony from man: but these things I say, that ye might be saved.
35 Li estis la lampo, kiu brulas kaj lumas; kaj vi volis gxoji kelkan tempon en lia lumo.
He was a burning and a shining light: and ye were willing for a season to rejoice in his light.
36 Sed la atesto, kiun mi havas, estas pli granda ol la atesto de Johano; cxar la laboroj, kiujn la Patro donis al mi por fini, tiuj samaj laboroj, kiujn mi faras, atestas pri mi, ke la Patro min sendis.
But I have greater witness than that of John: for the works which the Father hath given me to finish, the same works that I do, bear witness of me, that the Father hath sent me.
37 Kaj la Patro, kiu min sendis, atestis pri mi. Vi nek auxdis iam Lian vocxon, nek vidis Lian formon.
And the Father himself, which hath sent me, hath borne witness of me. Ye have neither heard his voice at any time, nor seen his shape.
38 Kaj vi ne havas Lian vorton restantan en vi, cxar vi ne kredas al tiu, kiun Li sendis.
And ye have not his word abiding in you: for whom he hath sent, him ye believe not.
39 Vi esploras la Skribojn, cxar vi opinias, ke en ili vi havas eternan vivon; kaj ili estas tio, kio atestas pri mi;
Search the scriptures; for in them ye think ye have eternal life: and they are they which testify of me.
40 kaj vi ne volas veni al mi, por havi vivon.
And ye will not come to me, that ye might have life.
41 De homoj mi ne prenas gloron.
I receive not honour from men.
42 Sed mi vin scias, ke vi ne havas en vi la amon al Dio.
But I know you, that ye have not the love of God in you.
43 Mi venis en la nomo de mia Patro, kaj vi min ne akceptas; se alia venos en sia propra nomo, vi lin akceptos.
I am come in my Father's name, and ye receive me not: if another shall come in his own name, him ye will receive.
44 Kiel povas kredi vi, kiuj prenas gloron unu de alia, kaj la gloron, kiu venas de la sola Dio, vi ne sercxas?
How can ye believe, which receive honour one of another, and seek not the honour that cometh from God only?
45 Ne pensu, ke mi akuzos vin antaux la Patro; ekzistas unu, kiu akuzas vin, Moseo, al kiu vi esperas.
Do not think that I will accuse you to the Father: there is one that accuseth you, even Moses, in whom ye trust.
46 Cxar se vi kredus al Moseo, vi ankaux kredus al mi, cxar li skribis pri mi.
For had ye believed Moses, ye would have believed me; for he wrote of me.
47 Sed se vi ne kredas liajn skribojn, kiel vi kredos miajn vortojn?
But if ye believe not his writings, how shall ye believe my words?

Cxapitro 6

1 Poste Jesuo foriris trans la maron de Galileo, tio estas de Tiberias.
After these things Jesus went over the sea of Galilee, which is the sea of Tiberias.
2 Kaj granda homamaso lin sekvis, cxar ili vidis la signojn, kiujn li faris por la malsanuloj.
And a great multitude followed him, because they saw his miracles which he did on them that were diseased.
3 Kaj Jesuo supreniris sur la monton, kaj tie li sidis kun siaj discxiploj.
And Jesus went up into a mountain, and there he sat with his disciples.
4 Kaj la Pasko, la festo de la Judoj, estis proksima.
And the passover, a feast of the Jews, was nigh.
5 Jesuo do, levinte siajn okulojn, kaj ekvidinte, ke granda homamaso venas al li, diris al Filipo: De kie ni acxetu panojn, por ke cxi tiuj mangxu?
When Jesus then lifted up his eyes, and saw a great company come unto him, he saith unto Philip, Whence shall we buy bread, that these may eat?
6 Tion li diris, por provi lin; cxar li mem sciis, kion li faros.
And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.
7 Filipo respondis al li: Panoj por ducent denaroj ne suficxus por ili, por ke cxiu iometon ricevu.
Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little.
8 Unu el liaj discxiploj, Andreo, frato de Simon Petro, diris al li:
One of his disciples, Andrew, Simon Peter's brother, saith unto him,
9 Cxi tie estas knabo, kiu havas kvin hordeajn panojn kaj du malgrandajn fisxojn; sed kio estas tio por tiom da homoj?
There is a lad here, which hath five barley loaves, and two small fishes: but what are they among so many?
10 Jesuo diris: Sidigu la homojn. Kaj estis tie multe da herbo. La viroj do sidigxis, nombre cxirkaux kvin mil.
And Jesus said, Make the men sit down. Now there was much grass in the place. So the men sat down, in number about five thousand.
11 Kaj Jesuo prenis la panojn, kaj doninte dankon, disdonis al la sidigxintoj; kaj tiel same el la fisxoj tiom, kiom oni deziris.
And Jesus took the loaves; and when he had given thanks, he distributed to the disciples, and the disciples to them that were set down; and likewise of the fishes as much as they would.
12 Kaj kiam ili satigxis, li diris al siaj discxiploj: Kolektu la postrestantajn fragmentojn, por ke nenio perdigxu.
When they were filled, he said unto his disciples, Gather up the fragments that remain, that nothing be lost.
13 Ili do kolektis ilin, kaj plenigis dek du korbojn per la fragmentoj de la kvin hordeaj panoj, kiuj postrestis al la mangxintoj.
Therefore they gathered them together, and filled twelve baskets with the fragments of the five barley loaves, which remained over and above unto them that had eaten.
14 Kiam do la homoj vidis la signon, kiun Jesuo faris, ili diris: Cxi tiu estas vere la profeto, kiu devis veni en la mondon.
Then those men, when they had seen the miracle that Jesus did, said, This is of a truth that prophet that should come into the world.
15 Tial Jesuo, eksciante, ke oni celas veni kaj kapti lin, por fari lin regxo, denove fortiris sin sola al la monto.
When Jesus therefore perceived that they would come and take him by force, to make him a king, he departed again into a mountain himself alone.
16 Kaj kiam vesperigxis, liaj discxiploj malsupreniris al la maro;
And when even was now come, his disciples went down unto the sea,
17 kaj ensxipigxinte, ili veturis trans la maron al Kapernaum. Kaj jam estis mallume, kaj Jesuo ankoraux ne venis al ili.
And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum. And it was now dark, and Jesus was not come to them.
18 Kaj la maro malserenigxis de forta vento, kiu blovis.
And the sea arose by reason of a great wind that blew.
19 Kiam do ili remis proksimume dudek kvin gxis tridek stadiojn, ili ekvidis Jesuon iranta sur la akvo, kaj proksimigxanta al la sxipo; kaj ili timis.
So when they had rowed about five and twenty or thirty furlongs, they see Jesus walking on the sea, and drawing nigh unto the ship: and they were afraid.
20 Sed li diris al ili: Gxi estas mi; ne timu.
But he saith unto them, It is I; be not afraid.
21 Tiam ili volonte ricevis lin en la sxipon, kaj tuj la sxipo albordigxis tien, kien ili veturis.
Then they willingly received him into the ship: and immediately the ship was at the land whither they went.
22 La sekvantan tagon, kiam la homamaso, kiu restis trans la maro, vidis, ke nenia sxipeto estas tie krom unu, kaj ke Jesuo ne eniris kun la discxiploj en la sxipon, sed la discxiploj solaj veturis
The day following, when the people which stood on the other side of the sea saw that there was none other boat there, save that one whereinto his disciples were entered, and that Jesus went not with his disciples into the boat, but that his disciples were gone away alone;
23 (venis tamen sxipetoj el Tiberias proksime al la loko, kie oni mangxis la panon, post kiam la Sinjoro donis dankon)--
(Howbeit there came other boats from Tiberias nigh unto the place where they did eat bread, after that the Lord had given thanks:)
24 kiam do la homamaso vidis, ke Jesuo ne estas tie, nek liaj discxiploj, ili ankaux eniris la sxipetojn kaj veturis al Kapernaum, sercxante Jesuon.
When the people therefore saw that Jesus was not there, neither his disciples, they also took shipping, and came to Capernaum, seeking for Jesus.
25 Kaj trovinte lin trans la maro, ili diris al li: Rabeno, kiam vi venis cxi tien?
And when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, when camest thou hither?
26 Jesuo respondis al ili kaj diris: Vere, vere, mi diras al vi: Vi min sercxas, ne cxar vi vidis signojn, sed cxar vi mangxis el la panoj kaj satigxis.
Jesus answered them and said, Verily, verily, I say unto you, Ye seek me, not because ye saw the miracles, but because ye did eat of the loaves, and were filled.
27 Laboru ne por la pereema nutrajxo, sed por la nutrajxo, kiu restas gxis eterna vivo, kiun la Filo de homo donos al vi; cxar lin Dio, la Patro, sigelis.
Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed.
28 Ili do diris al li: Kiel ni agu, por ke ni faru la farojn de Dio?
Then said they unto him, What shall we do, that we might work the works of God?
29 Jesuo respondis kaj diris al ili: Jen la faro de Dio: kredi al tiu, kiun Li sendis.
Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that ye believe on him whom he hath sent.
30 Ili do diris al li: Kian signon vi montras, por ke ni vidu kaj kredu al vi? kion vi faras?
They said therefore unto him, What sign shewest thou then, that we may see, and believe thee? what dost thou work?
31 Niaj patroj mangxis la manaon en la dezerto, kiel estas skribite: Li donis al ili cxielan panon por mangxi.
Our fathers did eat manna in the desert; as it is written, He gave them bread from heaven to eat.
32 Jesuo do diris al ili: Vere, vere, mi diras al vi: Ne Moseo donis al vi tiun cxielan panon; sed mia Patro donas al vi la veran cxielan panon.
Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Moses gave you not that bread from heaven; but my Father giveth you the true bread from heaven.
33 Cxar la pano de Dio estas tiu, kiu malsupreniras de la cxielo kaj donas vivon al la mondo.
For the bread of God is he which cometh down from heaven, and giveth life unto the world.
34 Ili do diris al li: Sinjoro, cxiam donu al ni tiun panon.
Then said they unto him, Lord, evermore give us this bread.
35 Jesuo diris al ili: Mi estas la pano de vivo; kiu venas al mi, tiu neniam malsatos, kaj kiu kredas al mi, tiu neniam soifos.
And Jesus said unto them, I am the bread of life: he that cometh to me shall never hunger; and he that believeth on me shall never thirst.
36 Sed mi diris al vi, ke vi min vidis, kaj tamen vi ne kredas.
But I said unto you, That ye also have seen me, and believe not.
37 Cxio, kion la Patro donas al mi, venos al mi; kaj tiun, kiu venas al mi, mi ja ne eljxetos.
All that the Father giveth me shall come to me; and him that cometh to me I will in no wise cast out.
38 Cxar mi malsupreniris de la cxielo, por plenumi ne mian volon, sed la volon de Tiu, kiu min sendis.
For I came down from heaven, not to do mine own will, but the will of him that sent me.
39 Kaj estas la volo de Tiu, kiu min sendis, ke el cxio, kion Li donis al mi, mi ne perdu ion, sed relevu gxin en la lasta tago.
And this is the Father's will which hath sent me, that of all which he hath given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day.
40 Cxar estas la volo de mia Patro, ke cxiu, kiu vidas la Filon kaj kredas al li, havu eternan vivon; kaj mi levos tiun en la lasta tago.
And this is the will of him that sent me, that every one which seeth the Son, and believeth on him, may have everlasting life: and I will raise him up at the last day.
41 La Judoj do murmuris pri li, cxar li diris: Mi estas la pano, kiu malsupreniris de la cxielo.
The Jews then murmured at him, because he said, I am the bread which came down from heaven.
42 Kaj ili diris: Cxu cxi tiu ne estas Jesuo, filo de Jozef, kies patron kaj patrinon ni konas? kiel do li diras: Mi malsupreniris de la cxielo?
And they said, Is not this Jesus, the son of Joseph, whose father and mother we know? how is it then that he saith, I came down from heaven?
43 Jesuo respondis kaj diris al ili: Ne murmuru inter vi.
Jesus therefore answered and said unto them, Murmur not among yourselves.
44 Neniu povas veni al mi, se la Patro, kiu min sendis, ne tiros lin; kaj mi levos tiun en la lasta tago.
No man can come to me, except the Father which hath sent me draw him: and I will raise him up at the last day.
45 Estas skribite en la profetoj: Kaj cxiuj estos instruitaj de Dio. Cxiu do, kiu auxdis de la Patro kaj lernis, venas al mi.
It is written in the prophets, And they shall be all taught of God. Every man therefore that hath heard, and hath learned of the Father, cometh unto me.
46 Neniu vidis la Patron, krom tiu, kiu estas de Dio; li vidis la Patron.
Not that any man hath seen the Father, save he which is of God, he hath seen the Father.
47 Vere, vere, mi diras al vi: Kiu kredas, tiu havas vivon eternan.
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me hath everlasting life.
48 Mi estas la pano de vivo.
I am that bread of life.
49 Viaj patroj mangxis la manaon en la dezerto, kaj mortis.
Your fathers did eat manna in the wilderness, and are dead.
50 Jen la pano, kiu malsupreniris de la cxielo, por ke oni mangxu el gxi kaj ne mortu.
This is the bread which cometh down from heaven, that a man may eat thereof, and not die.
51 Mi estas la viva pano, kiu malsupreniris de la cxielo; se iu mangxos el cxi tiu pano, tiu vivos eterne; kaj la pano, kiun mi donos, estas mia karno, por la vivo de la mondo.
I am the living bread which came down from heaven: if any man eat of this bread, he shall live for ever: and the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world.
52 La Judoj do disputis inter si, dirante: Kiel cxi tiu povas doni al ni sian karnon por mangxi?
The Jews therefore strove among themselves, saying, How can this man give us his flesh to eat?
53 Jesuo do diris al ili: Vere, vere, mi diras al vi: Se vi ne mangxas la karnon de la Filo de homo kaj ne trinkas lian sangon, vi ne havas en vi vivon.
Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the Son of man, and drink his blood, ye have no life in you.
54 Kiu mangxas mian karnon kaj trinkas mian sangon, tiu havas eternan vivon; kaj mi levos tiun en la lasta tago.
Whoso eateth my flesh, and drinketh my blood, hath eternal life; and I will raise him up at the last day.
55 Cxar mia karno estas vera mangxajxo, kaj mia sango estas vera trinkajxo.
For my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed.
56 Kiu mangxas mian karnon kaj trinkas mian sangon, tiu restas en mi, kaj mi en li.
He that eateth my flesh, and drinketh my blood, dwelleth in me, and I in him.
57 Kiel la vivanta Patro min sendis, kaj mi vivas pro la Patro, tiel, kiu min mangxas, tiu vivos pro mi.
As the living Father hath sent me, and I live by the Father: so he that eateth me, even he shall live by me.
58 Jen la pano, kiu malsupreniris de la cxielo; ne kiel la patroj mangxis, kaj mortis; kiu mangxas cxi tiun panon, tiu vivos eterne.
This is that bread which came down from heaven: not as your fathers did eat manna, and are dead: he that eateth of this bread shall live for ever.
59 Tion li diris en la sinagogo, instruante en Kapernaum.
These things said he in the synagogue, as he taught in Capernaum.
60 Multaj do el liaj discxiploj, auxdinte tion, diris: Malfacila estas tiu parolo; kiu povas lin auxskulti?
Many therefore of his disciples, when they had heard this, said, This is an hard saying; who can hear it?
61 Sed Jesuo, sciante en si mem, ke liaj discxiploj pri tio murmuris, diris al ili: Cxu tio faligas vin?
When Jesus knew in himself that his disciples murmured at it, he said unto them, Doth this offend you?
62 Kio do, se vi vidos la Filon de homo supreniranta tien, kie li antauxe estis?
What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before?
63 La spirito estas la viviganto; la karno nenion utilas; la vortoj, kiujn mi diris al vi, estas spirito kaj estas vivo.
It is the spirit that quickeneth; the flesh profiteth nothing: the words that I speak unto you, they are spirit, and they are life.
64 Sed estas iuj el vi, kiuj ne kredas. Cxar Jesuo sciis de la komenco, kiuj estas la nekredantoj, kaj kiu lin perfidos.
But there are some of you that believe not. For Jesus knew from the beginning who they were that believed not, and who should betray him.
65 Kaj li diris: Tial mi diris al vi, ke neniu povas veni al mi, se tio ne estas donita al li de mia Patro.
And he said, Therefore said I unto you, that no man can come unto me, except it were given unto him of my Father.
66 Cxe tio multaj el liaj discxiploj iris returne kaj lin ne plu akompanis.
From that time many of his disciples went back, and walked no more with him.
67 Jesuo do diris al la dek du: Cxu vi ankaux volas foriri?
Then said Jesus unto the twelve, Will ye also go away?
68 Simon Petro respondis al li: Sinjoro, al kiu ni iru? vi havas la vortojn de eterna vivo.
Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? thou hast the words of eternal life.
69 Kaj ni ekkredis kaj scias, ke vi estas la Sanktulo de Dio.
And we believe and are sure that thou art that Christ, the Son of the living God.
70 Respondis al ili Jesuo: Cxu mi ne elektis vin la dek du, kaj unu el vi estas diablo?
Jesus answered them, Have not I chosen you twelve, and one of you is a devil?
71 Li parolis pri Judas Iskariota, filo de Simon; cxar tiu, unu el la dek du, estis perfidonta lin.
He spake of Judas Iscariot the son of Simon: for he it was that should betray him, being one of the twelve.

Cxapitro 7

1 Kaj post tio Jesuo iradis en Galileo; cxar li ne volis iradi en Judujo, cxar la Judoj celis mortigi lin.
After these things Jesus walked in Galilee: for he would not walk in Jewry, because the Jews sought to kill him.
2 La festo de la Judoj, nomata la festo de lauxboj, proksimigxis.
Now the Jew's feast of tabernacles was at hand.
3 Liaj fratoj do diris al li: Transiru de cxi tie, kaj iru en Judujon, por ke viaj discxiploj ankaux vidu viajn farojn, kiujn vi faras.
His brethren therefore said unto him, Depart hence, and go into Judaea, that thy disciples also may see the works that thou doest.
4 Cxar neniu faras ion sekrete, kaj celas mem esti publike konata. Se vi faras tiajn farojn, montru vin al la mondo.
For there is no man that doeth any thing in secret, and he himself seeketh to be known openly. If thou do these things, shew thyself to the world.
5 Cxar liaj fratoj mem ne kredis al li.
For neither did his brethren believe in him.
6 Jesuo do diris al ili: Mia tempo ankoraux ne venis; sed via tempo cxiam estas preta.
Then Jesus said unto them, My time is not yet come: but your time is alway ready.
7 La mondo ne povas min malami; sed min gxi malamas, cxar mi atestas pri gxi, ke gxiaj faroj estas malbonaj.
The world cannot hate you; but me it hateth, because I testify of it, that the works thereof are evil.
8 Supreniru vi al la festo: mi ankoraux ne supreniras al la festo, cxar mia tempo ankoraux ne maturigxis.
Go ye up unto this feast: I go not up yet unto this feast: for my time is not yet full come.
9 Dirinte tion al ili, li restis ankoraux en Galileo.
When he had said these words unto them, he abode still in Galilee.
10 Sed kiam liaj fratoj supreniris al la festo, tiam li ankaux supreniris, ne malkasxe, sed kvazaux sekrete.
But when his brethren were gone up, then went he also up unto the feast, not openly, but as it were in secret.
11 La Judoj do sercxis lin cxe la festo, kaj diris: Kie li estas?
Then the Jews sought him at the feast, and said, Where is he?
12 Kaj farigxis multe da murmurado inter la homamasoj pri li. Unuj diris: Li estas bonulo; aliaj diris: Ne, sed li erarigas la amason.
And there was much murmuring among the people concerning him: for some said, He is a good man: others said, Nay; but he deceiveth the people.
13 Tamen neniu parolis malkasxe pri li, pro timo antaux la Judoj.
Howbeit no man spake openly of him for fear of the Jews.
14 Sed cxirkaux la mezo de la festo, Jesuo supreniris en la templon kaj instruis.
Now about the midst of the feast Jesus went up into the temple, and taught.
15 Kaj la Judoj miris, dirante: Kiel cxi tiu scias skribojn, neniam lerninte?
And the Jews marvelled, saying, How knoweth this man letters, having never learned?
16 Jesuo respondis al ili kaj diris: Mia instruado estas ne mia, sed Ties, kiu min sendis.
Jesus answered them, and said, My doctrine is not mine, but his that sent me.
17 Se iu volas plenumi Lian volon, tiu scios pri la instruado, cxu gxi estas de Dio, aux cxu mi parolas nur el mi mem.
If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself.
18 Kiu parolas el si mem, tiu celas sian propran gloron; sed kiu celas la gloron de Tiu, kiu lin sendis, tiu estas verema, kaj maljusteco ne estas en li.
He that speaketh of himself seeketh his own glory: but he that seeketh his glory that sent him, the same is true, and no unrighteousness is in him.
19 Cxu Moseo ne donis al vi la legxon? kaj neniu el vi observas la legxon. Kial vi celas mortigi min?
Did not Moses give you the law, and yet none of you keepeth the law? Why go ye about to kill me?
20 La homamaso respondis: Vi havas demonon; kiu celas mortigi vin?
The people answered and said, Thou hast a devil: who goeth about to kill thee?
21 Jesuo respondis kaj diris al ili: Mi faris unu faron, kaj vi cxiuj miras pro tio.
Jesus answered and said unto them, I have done one work, and ye all marvel.
22 Moseo donis al vi cirkumcidon (tamen gxi estas ne de Moseo, sed de la patroj); kaj vi en la sabato cirkumcidas viron.
Moses therefore gave unto you circumcision; (not because it is of Moses, but of the fathers;) and ye on the sabbath day circumcise a man.
23 Se viro estas cirkumcidata en la sabato, por ke oni ne malobeu al la Mosea legxo, cxu vi koleras kontraux mi pro tio, ke mi tute sanigis viron en sabato?
If a man on the sabbath day receive circumcision, that the law of Moses should not be broken; are ye angry at me, because I have made a man every whit whole on the sabbath day?
24 Ne jugxu laux sxajno, sed jugxu justan jugxon.
Judge not according to the appearance, but judge righteous judgment.
25 Tiam kelkaj el la Jerusalemanoj diris: Cxu li ne estas tiu, kiun oni celas mortigi?
Then said some of them of Jerusalem, Is not this he, whom they seek to kill?
26 Kaj jen li parolas maltime, kaj ili diris al li nenion. Cxu eble la estraro certe scias, ke cxi tiu estas la Kristo?
But, lo, he speaketh boldly, and they say nothing unto him. Do the rulers know indeed that this is the very Christ?
27 Tamen ni scias, de kie cxi tiu estas; sed kiam la Kristo venos, neniu scios, de kie li estas.
Howbeit we know this man whence he is: but when Christ cometh, no man knoweth whence he is.
28 Jesuo do, instruante en la templo, ekkriis kaj diris: Vi jam min konas, kaj vi ankaux scias, de kie mi estas; kaj mi ne venis de mi mem; sed Tiu, kiu min sendis, estas vera, sed Lin vi ne konas.
Then cried Jesus in the temple as he taught, saying, Ye both know me, and ye know whence I am: and I am not come of myself, but he that sent me is true, whom ye know not.
29 Mi Lin konas, cxar mi estas de Li; kaj Li min sendis.
But I know him: for I am from him, and he hath sent me.
30 Oni do celis kapti lin; sed neniu metis sur lin sian manon, cxar lia horo ankoraux ne venis.
Then they sought to take him: but no man laid hands on him, because his hour was not yet come.
31 Kaj multaj el la homamaso kredis al li, kaj diris: Kiam la Kristo venos, cxu li faros pli multe da signoj, ol cxi tiu faris?
And many of the people believed on him, and said, When Christ cometh, will he do more miracles than these which this man hath done?
32 La Fariseoj auxdis la amason murmuranta tion pri li, kaj la cxefpastroj kaj la Fariseoj sendis oficistojn, por kapti lin.
The Pharisees heard that the people murmured such things concerning him; and the Pharisees and the chief priests sent officers to take him.
33 Jesuo do diris al ili: Ankoraux iom da tempo mi estas kun vi, kaj mi foriras al Tiu, kiu min sendis.
Then said Jesus unto them, Yet a little while am I with you, and then I go unto him that sent me.
34 Vi min sercxos kaj ne trovos; kaj kie mi estas, vi ne povas tien veni.
Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come.
35 Tial la Judoj inter si diris: Kien cxi tiu iros, ke ni lin ne trovos? cxu li iros al la disjxetitoj inter la Grekoj kaj instruos la Grekojn?
Then said the Jews among themselves, Whither will he go, that we shall not find him? will he go unto the dispersed among the Gentiles, and teach the Gentiles?
36 Kia diro estas tio, kion li diris: Vi min sercxos kaj ne trovos, kaj: Kie mi estas, vi ne povas tien veni?
What manner of saying is this that he said, Ye shall seek me, and shall not find me: and where I am, thither ye cannot come?
37 En la lasta tago, la granda tago de la festo, Jesuo staris kaj kriis, dirante: Se iu soifas, tiu venu al mi kaj trinku.
In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me, and drink.
38 Kiu kredas al mi, kiel la Skribo diris, el ties ventro fluos riveroj da viva akvo.
He that believeth on me, as the scripture hath said, out of his belly shall flow rivers of living water.
39 Sed tion li diris pri la Spirito, kiun estis ricevontaj tiuj, kiuj kredis al li; cxar la Spirito ankoraux ne estis donita, cxar Jesuo ankoraux ne estis glorita.
(But this spake he of the Spirit, which they that believe on him should receive: for the Holy Ghost was not yet given; because that Jesus was not yet glorified.)
40 Iuj do el la homamaso, auxdinte tiujn vortojn, diris: Vere cxi tiu estas la Profeto.
Many of the people therefore, when they heard this saying, said, Of a truth this is the Prophet.
41 Aliaj diris: Cxi tiu estas la Kristo. Sed kelkaj diris: Tamen cxu el Galileo la Kristo venas?
Others said, This is the Christ. But some said, Shall Christ come out of Galilee?
42 Cxu la Skribo ne diris, ke la Kristo venas el la idaro de David kaj el la vilagxo Bet-Lehxem, kie David estis?
Hath not the scripture said, That Christ cometh of the seed of David, and out of the town of Bethlehem, where David was?
43 Tiel farigxis pro li malkonsento inter la homamaso.
So there was a division among the people because of him.
44 Kaj iuj el ili volis kapti lin, sed neniu metis sur lin la manojn.
And some of them would have taken him; but no man laid hands on him.
45 Tiam la oficistoj revenis al la cxefpastroj kaj Fariseoj, kaj cxi tiuj diris al ili: Kial vi lin ne alkondukis?
Then came the officers to the chief priests and Pharisees; and they said unto them, Why have ye not brought him?
46 Respondis la oficistoj: Ankoraux neniam tiel parolis homo.
The officers answered, Never man spake like this man.
47 La Fariseoj do respondis al ili: Cxu vi ankaux estas erarigitaj?
Then answered them the Pharisees, Are ye also deceived?
48 Cxu kredis al li iu el la regantoj, aux el la Fariseoj?
Have any of the rulers or of the Pharisees believed on him?
49 Sed tiu homamaso, kiu ne scias la legxon, estas malbenita.
But this people who knoweth not the law are cursed.
50 Tiam Nikodemo (tiu, kiu venis nokte al Jesuo, estante unu el ili) diris al ili:
Nicodemus saith unto them, (he that came to Jesus by night, being one of them,)
51 Cxu nia legxo jugxas iun, se antauxe oni ne auxskultis lin, kaj ne sciigxis, kion li faras?
Doth our law judge any man, before it hear him, and know what he doeth?
52 Ili respondis kaj diris al li: Cxu vi ankaux estas el Galileo? Esploru, kaj vidu, ke neniam el Galileo venas profeto.
They answered and said unto him, Art thou also of Galilee? Search, and look: for out of Galilee ariseth no prophet.
53 [Kaj cxiu iris al sia domo;
And every man went unto his own house.

Cxapitro 8

1 sed Jesuo iris al la monto Olivarba.
Jesus went unto the mount of Olives.
2 Kaj li revenis frumatene en la templon, kaj la tuta popolo venis al li; kaj li sidigxis, kaj instruadis ilin.
And early in the morning he came again into the temple, and all the people came unto him; and he sat down, and taught them.
3 Kaj la skribistoj kaj Fariseoj alkondukis virinon, kaptitan en adulto; kaj stariginte sxin en la mezo,
And the scribes and Pharisees brought unto him a woman taken in adultery; and when they had set her in the midst,
4 ili diris al li: Majstro, cxi tiu virino estas kaptita adultante, en la faro mem.
They say unto him, Master, this woman was taken in adultery, in the very act.
5 En la legxo Moseo ordonis al ni tiajn sxtonmortigi; sed kion vi diras?
Now Moses in the law commanded us, that such should be stoned: but what sayest thou?
6 Kaj tion ili diris, provante lin, por povi lin akuzi pri io. Sed Jesuo sin klinis, kaj per fingro skribis sur la tero.
This they said, tempting him, that they might have to accuse him. But Jesus stooped down, and with his finger wrote on the ground, as though he heard them not.
7 Kiam ili ankoraux demandis lin, li levigxis, kaj diris al ili: Kiu el vi estas senpeka, tiu unua jxetu sur sxin sxtonon.
So when they continued asking him, he lifted up himself, and said unto them, He that is without sin among you, let him first cast a stone at her.
8 Kaj denove li sin klinis kaj skribis sur la tero.
And again he stooped down, and wrote on the ground.
9 Sed auxdinte tion, ili eliris unu post alia, komencante de la plej maljunaj kaj gxis la lastaj; kaj restis Jesuo sola, kaj la virino staranta en la mezo.
And they which heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning at the eldest, even unto the last: and Jesus was left alone, and the woman standing in the midst.
10 Kaj Jesuo levigxis, kaj diris al sxi: Virino, kie ili estas? cxu neniu vin kondamnis?
When Jesus had lifted up himself, and saw none but the woman, he said unto her, Woman, where are those thine accusers? hath no man condemned thee?
11 Kaj sxi diris: Neniu, Sinjoro. Jesuo diris al sxi: Ankaux mi vin ne kondamnas; iru, kaj de nun ne plu peku.]
She said, No man, Lord. And Jesus said unto her, Neither do I condemn thee: go, and sin no more.
12 Jesuo denove parolis al ili, dirante: Mi estas la lumo de la mondo; kiu min sekvas, tiu ne iros en mallumo, sed havos la lumon de la vivo.
Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world: he that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life.
13 La Fariseoj do diris al li: Vi atestas pri vi mem; via atesto ne estas vera.
The Pharisees therefore said unto him, Thou bearest record of thyself; thy record is not true.
14 Jesuo respondis kaj diris al ili: Kvankam mi atestas pri mi mem, tamen mia atesto estas vera; cxar mi scias, de kie mi venis, kaj kien mi iras; sed vi ne scias, de kie mi venis, nek kien mi iras.
Jesus answered and said unto them, Though I bear record of myself, yet my record is true: for I know whence I came, and whither I go; but ye cannot tell whence I come, and whither I go.
15 Vi jugxas laux la karno; mi jugxas neniun.
Ye judge after the flesh; I judge no man.
16 Tamen, ecx se mi jugxas, mia jugxo estas vera; cxar mi ne estas sola, sed mi kaj la Patro, kiu min sendis.
And yet if I judge, my judgment is true: for I am not alone, but I and the Father that sent me.
17 Estas ja skribite en via legxo, ke la atesto de du homoj estas vera.
It is also written in your law, that the testimony of two men is true.
18 Mi estas atestanto pri mi mem, kaj la Patro, kiu min sendis, atestas pri mi.
I am one that bear witness of myself, and the Father that sent me beareth witness of me.
19 Ili do diris al li: Kie estas via Patro? Respondis Jesuo: Vi konas nek min, nek mian Patron; se vi konus min, vi konus ankaux mian Patron.
Then said they unto him, Where is thy Father? Jesus answered, Ye neither know me, nor my Father: if ye had known me, ye should have known my Father also.
20 Tiujn vortojn Jesuo parolis en la trezorejo, dum li instruis en la templo; kaj neniu arestis lin, cxar lia horo ankoraux ne venis.
These words spake Jesus in the treasury, as he taught in the temple: and no man laid hands on him; for his hour was not yet come.
21 Jesuo do denove diris al ili: Mi foriras, kaj vi sercxos min, kaj vi mortos en via peko; kien mi iras, tien vi ne povas veni.
Then said Jesus again unto them, I go my way, and ye shall seek me, and shall die in your sins: whither I go, ye cannot come.
22 La Judoj do diris: Cxu li sin mortigos? cxar li diras: Kien mi iras, tien vi ne povas veni.
Then said the Jews, Will he kill himself? because he saith, Whither I go, ye cannot come.
23 Kaj li diris al ili: Vi estas de malsupre, mi estas de supre; vi estas de cxi tiu mondo, mi ne estas de cxi tiu mondo.
And he said unto them, Ye are from beneath; I am from above: ye are of this world; I am not of this world.
24 Mi tial diris al vi, ke vi mortos en viaj pekoj; cxar se vi ne kredos, ke mi estas, vi mortos en viaj pekoj.
I said therefore unto you, that ye shall die in your sins: for if ye believe not that I am he, ye shall die in your sins.
25 Ili do diris al li: Kiu vi estas? Jesuo diris al ili: Laux tio, kion mi diradis al vi de la komenco.
Then said they unto him, Who art thou? And Jesus saith unto them, Even the same that I said unto you from the beginning.
26 Mi havas multon por diri kaj jugxi pri vi; sed Tiu, kiu min sendis, estas vera; kaj tion, kion mi auxdis de Li, mi parolas al la mondo.
I have many things to say and to judge of you: but he that sent me is true; and I speak to the world those things which I have heard of him.
27 Ili ne komprenis, ke li parolas al ili pri la Patro.
They understood not that he spake to them of the Father.
28 Jesuo do diris: Kiam vi levos la Filon de homo, tiam vi scios, ke mi estas, kaj ke mi ne faras ion per mi mem; sed kiel la Patro instruis min, tion mi parolas.
Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things.
29 Kaj Tiu, kiu min sendis, estas kun mi; Li ne lasis min sola; cxar mi cxiam faras tion, kio placxas al Li.
And he that sent me is with me: the Father hath not left me alone; for I do always those things that please him.
30 Dum li parolis tion, multaj kredis al li.
As he spake these words, many believed on him.
31 Jesuo do diris al la Judoj, kiuj kredis al li: Se vi restos en mia vorto, vi estas vere miaj discxiploj;
Then said Jesus to those Jews which believed on him, If ye continue in my word, then are ye my disciples indeed;
32 kaj vi scios la veron, kaj la vero vin liberigos.
And ye shall know the truth, and the truth shall make you free.
33 Ili respondis al li: Ni estas idaro de Abraham, kaj ankoraux al neniu ni estis sklavoj; kial vi diras: Vi estos liberigitaj?
They answered him, We be Abraham's seed, and were never in bondage to any man: how sayest thou, Ye shall be made free?
34 Jesuo respondis al ili: Vere, vere, mi diras al vi: Cxiu, kiu faras pekon, estas sklavo de peko.
Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, Whosoever committeth sin is the servant of sin.
35 Kaj la sklavo ne cxiam restas en la domo, sed la filo cxiam restas.
And the servant abideth not in the house for ever: but the Son abideth ever.
36 Se do la Filo vin liberigos, vi estos efektive liberaj.
If the Son therefore shall make you free, ye shall be free indeed.
37 Mi scias, ke vi estas idaro de Abraham; sed vi celas mortigi min, cxar mia vorto ne progresas en vi.
I know that ye are Abraham's seed; but ye seek to kill me, because my word hath no place in you.
38 Mi parolas tion, kion mi vidis cxe mia Patro; kaj vi ankaux faras tion, kion vi vidis cxe via patro.
I speak that which I have seen with my Father: and ye do that which ye have seen with your father.
39 Ili respondis kaj diris al li: Nia patro estas Abraham. Jesuo diris al ili: Se vi estus Abrahamidoj, vi farus la farojn de Abraham.
They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.
40 Sed nun vi celas mortigi min, homon, kiu parolis al vi la veron, kiun mi auxdis de Dio; tion Abraham ne faris.
But now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God: this did not Abraham.
41 Vi faras la farojn de via patro. Tiam ili diris al li: Ni ne naskigxis per malcxasteco; unu Patron ni havas, Dion.
Ye do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication; we have one Father, even God.
42 Jesuo diris al ili: Se Dio estus via Patro, vi min amus; cxar de Dio mi elvenis, kaj estas veninta; cxar mi ne venis de mi mem, sed Li min sendis.
Jesus said unto them, If God were your Father, ye would love me: for I proceeded forth and came from God; neither came I of myself, but he sent me.
43 Kial vi ne komprenas mian parolon? Tial, ke vi ne povas auxdi mian vorton.
Why do ye not understand my speech? even because ye cannot hear my word.
44 Vi estas de patro, la diablo, kaj vi volas fari la dezirojn de via patro. Li estis hommortiganto de la komenco, kaj ne staras en la vero, cxar vero ne estas en li. Kiam li parolas mensogon, li parolas sian proprajxon, cxar li estas mensoganto, kaj la patro de gxi.
Ye are of your father the devil, and the lusts of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own: for he is a liar, and the father of it.
45 Sed tial, ke mi parolas la veron, vi ne kredas al mi.
And because I tell you the truth, ye believe me not.
46 Kiu el vi pruvas kontraux mi pekon? Se mi diras la veron, kial vi ne kredas al mi?
Which of you convinceth me of sin? And if I say the truth, why do ye not believe me?
47 Kiu estas de Dio, tiu auxskultas la vortojn de Dio; vi ne auxskultas, cxar vi ne estas el Dio.
He that is of God heareth God's words: ye therefore hear them not, because ye are not of God.
48 La Judoj respondis kaj diris al li: Cxu ne prave ni diras, ke vi estas Samariano kaj havas demonon?
Then answered the Jews, and said unto him, Say we not well that thou art a Samaritan, and hast a devil?
49 Jesuo respondis: Mi ne havas demonon; sed mi honoras mian Patron, kaj vi min malhonoras.
Jesus answered, I have not a devil; but I honour my Father, and ye do dishonour me.
50 Sed mi ne sercxas mian gloron: estas Unu, kiu sercxas kaj jugxas.
And I seek not mine own glory: there is one that seeketh and judgeth.
51 Vere, vere, mi diras al vi: Se iu observos mian vorton, tiu la morton neniam vidos.
Verily, verily, I say unto you, If a man keep my saying, he shall never see death.
52 La Judoj diris al li: Nun ni scias, ke vi havas demonon. Mortis Abraham, kaj la profetoj; kaj vi diras: Se iu observos mian vorton, tiu la morton neniam gustumos.
Then said the Jews unto him, Now we know that thou hast a devil. Abraham is dead, and the prophets; and thou sayest, If a man keep my saying, he shall never taste of death.
53 Cxu vi estas pli granda ol nia patro Abraham, kiu mortis? kaj la profetoj mortis; kiu vi pretendas esti?
Art thou greater than our father Abraham, which is dead? and the prophets are dead: whom makest thou thyself?
54 Jesuo respondis: Se mi gloros min mem, mia gloro estas nenio; Tiu, kiu min gloras, estas mia Patro, pri kiu vi diras, ke Li estas via Dio;
Jesus answered, If I honour myself, my honour is nothing: it is my Father that honoureth me; of whom ye say, that he is your God:
55 kaj vi Lin ne konis, sed mi Lin konas; kaj se mi diros, ke mi Lin ne konas, mi estos, kiel vi, mensoganto; sed mi Lin konas, kaj observas Lian vorton.
Yet ye have not known him; but I know him: and if I should say, I know him not, I shall be a liar like unto you: but I know him, and keep his saying.
56 Via patro Abraham gxojegis vidi mian tagon, kaj li vidis kaj estis ravita.
Your father Abraham rejoiced to see my day: and he saw it, and was glad.
57 Tiam la Judoj diris al li: Vi ankoraux ne estas kvindekjara, kaj cxu vi vidis Abrahamon?
Then said the Jews unto him, Thou art not yet fifty years old, and hast thou seen Abraham?
58 Jesuo diris al ili: Vere, vere, mi diras al vi: Antaux ol naskigxis Abraham, mi ekzistas.
Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Before Abraham was, I am.
59 Tiam ili prenis sxtonojn, por jxeti sur lin; sed Jesuo sin kasxis, kaj eliris el la templo.
Then took they up stones to cast at him: but Jesus hid himself, and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by.

Cxapitro 9

1 Kaj preterirante, li vidis viron blindan de post la naskigxo.
And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth.
2 Kaj liaj discxiploj demandis lin, dirante: Rabeno, kiu do pekis, cxi tiu viro, aux liaj gepatroj, ke li naskigxis blinda?
And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man, or his parents, that he was born blind?
3 Jesuo respondis: Nek cxi tiu viro pekis, nek liaj gepatroj; sed por ke la faroj de Dio aperu en li.
Jesus answered, Neither hath this man sinned, nor his parents: but that the works of God should be made manifest in him.
4 Dum estas tago, mi devas prilabori la farojn de Tiu, kiu min sendis; venas la nokto, kiam neniu povas labori.
I must work the works of him that sent me, while it is day: the night cometh, when no man can work.
5 Dum mi estas en la mondo, mi estas la lumo de la mondo.
As long as I am in the world, I am the light of the world.
6 Dirinte tion, li kracxis sur la teron, kaj faris el la kracxajxo koton, kaj sxmiris per la koto la okulojn de la blindulo,
When he had thus spoken, he spat on the ground, and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay,
7 kaj diris al li: Iru, lavu vin en la lageto de Sxiloahx (tio estas, Sendito). Li do foriris, kaj sin lavis, kaj revenis vidanta.
And said unto him, Go, wash in the pool of Siloam, (which is by interpretation, Sent.) He went his way therefore, and washed, and came seeing.
8 La najbaroj do, kaj tiuj, kiuj antauxe vidis lin, ke li estas almozulo, diris: Cxu cxi tiu ne estas tiu, kiu sidis kaj petis almozojn?
The neighbours therefore, and they which before had seen him that he was blind, said, Is not this he that sat and begged?
9 Unuj diris: Li estas; aliaj diris: Ne, sed li estas simila al tiu. Li diris: Tiu mi estas.
Some said, This is he: others said, He is like him: but he said, I am he.
10 Ili do diris al li: Kiamaniere viaj okuloj malfermigxis?
Therefore said they unto him, How were thine eyes opened?
11 Li respondis kaj diris: La homo, nomata Jesuo, faris koton kaj sxmiris miajn okulojn, kaj diris al mi: Iru al Sxiloahx, kaj vin lavu; kaj mi iris, kaj lavis min, kaj mi ricevis vidpovon.
He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed mine eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam, and wash: and I went and washed, and I received sight.
12 Tiam ili diris al li: Kie li estas? Li diris: Mi ne scias.
Then said they unto him, Where is he? He said, I know not.
13 Ili kondukis al la Fariseoj la iam blindan viron.
They brought to the Pharisees him that aforetime was blind.
14 Sed estis sabato la tago, en kiu Jesuo faris la koton kaj malfermis liajn okulojn.
And it was the sabbath day when Jesus made the clay, and opened his eyes.
15 La Fariseoj do denove demandis lin, kiamaniere li ricevis vidpovon. Kaj li diris al ili: Li metis koton sur miajn okulojn, kaj mi lavis min, kaj mi vidas.
Then again the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed, and do see.
16 Unuj do el la Fariseoj diris: Cxi tiu homo ne estas de Dio, cxar li ne observas la sabaton. Aliaj diris: Kiel povas homo pekulo fari tiajn signojn? Kaj malkonsento estis inter ili.
Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them.
17 Denove ili diris al la blindulo: Kion vi diras pri li rilate tion, ke li malfermis viajn okulojn? Li diris: Li estas profeto.
They say unto the blind man again, What sayest thou of him, that he hath opened thine eyes? He said, He is a prophet.
18 La Judoj ne kredis pri li, ke li estis antauxe blinda, kaj ke li ricevis vidpovon, gxis ili alvokis la gepatrojn de tiu, kiu ricevis vidpovon,
But the Jews did not believe concerning him, that he had been blind, and received his sight, until they called the parents of him that had received his sight.
19 kaj demandis ilin, dirante: Cxu cxi tiu estas via filo, kiu, vi diras, naskigxis blinda? kiel do li nun vidas?
And they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? how then doth he now see?
20 Liaj gepatroj respondis kaj diris: Ni scias, ke cxi tiu estas nia filo, kaj ke li naskigxis blinda;
His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind:
21 sed kial li nun vidas, ni ne scias; kaj kiu malfermis liajn okulojn, ni ne scias; demandu lin, li havas plenagxon; li pri si mem parolos.
But by what means he now seeth, we know not; or who hath opened his eyes, we know not: he is of age; ask him: he shall speak for himself.
22 Tion diris la gepatroj, cxar ili timis la Judojn; cxar la Judoj jam interkonsentis, ke si iu konfesos, ke li estas la Kristo, tiu estu forigita el la sinagogo.
These words spake his parents, because they feared the Jews: for the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue.
23 Tial la gepatroj diris: Li havas plenagxon, demandu lin.
Therefore said his parents, He is of age; ask him.
24 Ili do denove alvokis la viron, kiu estis blinda, kaj diris al li: Donu gloron al Dio; ni certe scias, ke tiu homo estas pekulo.
Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise: we know that this man is a sinner.
25 Li do respondis: Cxu li estas pekulo, mi ne scias; unu aferon mi scias, ke mi estis blinda kaj nun vidas.
He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not: one thing I know, that, whereas I was blind, now I see.
26 Tiam ili diris al li denove: Kion li faris al vi? kiamaniere li malfermis viajn okulojn?
Then said they to him again, What did he to thee? how opened he thine eyes?
27 Li respondis al ili: Mi jxus diris al vi, kaj vi ne atentis; kial vi volas denove gxin auxdi? cxu vi ankaux volas farigxi liaj discxiploj?
He answered them, I have told you already, and ye did not hear: wherefore would ye hear it again? will ye also be his disciples?
28 Tiam ili insultis lin, kaj diris: Vi estas lia discxiplo, sed ni estas discxiploj de Moseo.
Then they reviled him, and said, Thou art his disciple; but we are Moses' disciples.
29 Ni scias, ke Dio parolis al Moseo; sed pri cxi tiu, ni ne scias, de kie li estas.
We know that God spake unto Moses: as for this fellow, we know not from whence he is.
30 La viro respondis kaj diris al ili: Jen la mirindajxo, ke vi ne scias, de kie li estas, kaj tamen li malfermis miajn okulojn.
The man answered and said unto them, Why herein is a marvellous thing, that ye know not from whence he is, and yet he hath opened mine eyes.
31 Ni scias, ke Dio ne atentas pekulojn; sed se iu estas adoranto de Dio kaj plenumas Lian volon, tiun Li atentas.
Now we know that God heareth not sinners: but if any man be a worshipper of God, and doeth his will, him he heareth.
32 De la komenco de la mondo oni neniam auxdis, ke iu malfermis la okulojn de homo, kiu naskigxis blinda.
Since the world began was it not heard that any man opened the eyes of one that was born blind.
33 Se cxi tiu homo ne estus de Dio, li nenion povus fari.
If this man were not of God, he could do nothing.
34 Ili respondis kaj diris al li: Vi tute naskigxis en pekoj, kaj cxu vi nin instruas? Kaj ili forpelis lin eksteren.
They answered and said unto him, Thou wast altogether born in sins, and dost thou teach us? And they cast him out.
35 Jesuo auxdis, ke ili forpelis lin; kaj trovinte lin, li diris al li: Cxu vi kredas al la Filo de Dio?
Jesus heard that they had cast him out; and when he had found him, he said unto him, Dost thou believe on the Son of God?
36 Li respondis kaj diris: Kiu li estas, Sinjoro, por ke mi kredu al li?
He answered and said, Who is he, Lord, that I might believe on him?
37 Jesuo diris al li: Vi lin vidis; kaj li estas tiu, kiu parolas kun vi.
And Jesus said unto him, Thou hast both seen him, and it is he that talketh with thee.
38 Kaj li diris: Sinjoro, mi kredas. Kaj li adorklinigxis al li.
And he said, Lord, I believe. And he worshipped him.
39 Kaj Jesuo diris: Por jugxo mi venis en cxi tiun mondon, por ke la nevidantoj vidu, kaj ke la vidantoj farigxu blindaj.
And Jesus said, For judgment I am come into this world, that they which see not might see; and that they which see might be made blind.
40 Kaj tion auxdis tiuj el la Fariseoj, kiuj estis kun li; kaj ili diris al li: Cxu ni ankaux estas blindaj?
And some of the Pharisees which were with him heard these words, and said unto him, Are we blind also?
41 Jesuo diris al ili: Se vi estus blindaj, vi ne havus pekon; sed nun vi diras: Ni vidas; via peko do restas.
Jesus said unto them, If ye were blind, ye should have no sin: but now ye say, We see; therefore your sin remaineth.

Cxapitro 10

1 Vere, vere, mi diras al vi: Kiu eniras en la sxafejon ne tra la pordo, sed aliloke suprengrimpas, tiu estas sxtelisto kaj rabisto.
Verily, verily, I say unto you, He that entereth not by the door into the sheepfold, but climbeth up some other way, the same is a thief and a robber.
2 Sed kiu eniras tra la pordo, tiu estas la pasxtisto de la sxafoj.
But he that entereth in by the door is the shepherd of the sheep.
3 Al tiu la pordisto malfermas; kaj la sxafoj auxskultas lian vocxon, kaj li alvokas laux nomoj siajn proprajn sxafojn, kaj elkondukas ilin.
To him the porter openeth; and the sheep hear his voice: and he calleth his own sheep by name, and leadeth them out.
4 Kaj kiam li kondukis eksteren siajn sxafojn, li iras antaux ili, kaj la sxafoj lin sekvas, cxar ili konas lian vocxon.
And when he putteth forth his own sheep, he goeth before them, and the sheep follow him: for they know his voice.
5 Kaj fremdulon ili ne sekvos, sed forkuros de li, cxar ili ne konas la vocxon de la fremduloj.
And a stranger will they not follow, but will flee from him: for they know not the voice of strangers.
6 Tiun alegorion Jesuo diris al ili; sed ili ne komprenis, kiajn aferojn li parolas al ili.
This parable spake Jesus unto them: but they understood not what things they were which he spake unto them.
7 Jesuo do diris denove al ili: Vere, vere, mi diras al vi: Mi estas la pordo de la sxafoj.
Then said Jesus unto them again, Verily, verily, I say unto you, I am the door of the sheep.
8 Cxiuj, kiuj venis pli frue ol mi, estas sxtelistoj kaj rabistoj; sed la sxafoj ne auxskultis ilin.
All that ever came before me are thieves and robbers: but the sheep did not hear them.
9 Mi estas la pordo; se iu tra mi eniras, tiu estos savita; kaj li eniros kaj eliros, kaj trovos pasxtajxon.
I am the door: by me if any man enter in, he shall be saved, and shall go in and out, and find pasture.
10 La sxtelisto ne venas, krom por sxteli kaj bucxi kaj pereigi; mi venis, por ke ili havu vivon, kaj havu gxin abunde.
The thief cometh not, but for to steal, and to kill, and to destroy: I am come that they might have life, and that they might have it more abundantly.
11 Mi estas la bona pasxtisto; la bona pasxtisto demetas sian vivon por la sxafoj.
I am the good shepherd: the good shepherd giveth his life for the sheep.
12 La dungito, kaj tiu, kiu ne estas pasxtisto, kies proprajxo la sxafoj ne estas, ekvidas la lupon venanta kaj lasas la sxafojn kaj forkuras; kaj la lupo ilin kaptas kaj dispelas;
But he that is an hireling, and not the shepherd, whose own the sheep are not, seeth the wolf coming, and leaveth the sheep, and fleeth: and the wolf catcheth them, and scattereth the sheep.
13 li forkuras tial, ke li estas dungito kaj ne zorgas pri la sxafoj.
The hireling fleeth, because he is an hireling, and careth not for the sheep.
14 Mi estas la bona pasxtisto, kaj mi konas la miajn, kaj la miaj min konas
I am the good shepherd, and know my sheep, and am known of mine.
15 tiel same, kiel la Patro min konas, kaj mi konas la Patron; kaj mi demetas mian vivon por la sxafoj.
As the Father knoweth me, even so know I the Father: and I lay down my life for the sheep.
16 Kaj aliajn sxafojn mi havas, kiuj ne estas de cxi tiu gregejo; ilin ankaux mi devas alkonduki, kaj ili auxskultos mian vocxon; kaj estos unu grego, unu pasxtisto.
And other sheep I have, which are not of this fold: them also I must bring, and they shall hear my voice; and there shall be one fold, and one shepherd.
17 Pro tio la Patro min amas, ke mi demetas mian vivon, por ke mi gxin reprenu.
Therefore doth my Father love me, because I lay down my life, that I might take it again.
18 Neniu gxin forprenas de mi, sed mi gxin demetas memvole. Mi havas la rajton gxin demeti, kaj mi havas la rajton gxin repreni. Cxi tiun ordonon mi ricevis de mia Patro.
No man taketh it from me, but I lay it down of myself. I have power to lay it down, and I have power to take it again. This commandment have I received of my Father.
19 Denove farigxis malkonsento inter la Judoj pro tiuj diroj.
There was a division therefore again among the Jews for these sayings.
20 Kaj multaj el ili diris: Li havas demonon kaj estas freneza; kial vi lin auxskultas?
And many of them said, He hath a devil, and is mad; why hear ye him?
21 Aliaj diris: Tiuj ne estas diroj de demonhavanto. Cxu demono povas malfermi la okulojn de blinduloj?
Others said, These are not the words of him that hath a devil. Can a devil open the eyes of the blind?
22 Okazis la festo de inauxguro en Jerusalem, kaj estis vintro;
And it was at Jerusalem the feast of the dedication, and it was winter.
23 kaj Jesuo promenis en la templo, en la portiko de Salomono.
And Jesus walked in the temple in Solomon's porch.
24 La Judoj do cxirkauxis lin, kaj diris al li: Gxis kiam vi tenas en dubo nian animon? Se vi estas la Kristo, diru al ni malkasxe.
Then came the Jews round about him, and said unto him, How long dost thou make us to doubt? If thou be the Christ, tell us plainly.
25 Jesuo respondis al ili: Mi diris al vi, kaj vi ne kredas; la faroj, kiujn mi faras en la nomo de mia Patro, atestas pri mi.
Jesus answered them, I told you, and ye believed not: the works that I do in my Father's name, they bear witness of me.
26 Sed vi ne kredas, cxar vi ne estas el miaj sxafoj.
But ye believe not, because ye are not of my sheep, as I said unto you.
27 Miaj sxafoj auxskultas mian vocxon, kaj mi ilin konas, kaj ili min sekvas;
My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me:
28 kaj mi donas al ili eternan vivon; kaj ili neniam pereos, kaj neniu ilin forkaptos el mia mano.
And I give unto them eternal life; and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand.
29 Mia Patro, kiu donis ilin al mi, superas cxion; kaj neniu povas ion forkapti el la mano de mia Patro.
My Father, which gave them me, is greater than all; and no man is able to pluck them out of my Father's hand.
30 Mi kaj la Patro estas unu.
I and my Father are one.
31 Tiam la Judoj denove prenis sxtonojn, por sxtonmortigi lin.
Then the Jews took up stones again to stone him.
32 Jesuo respondis al ili: Multajn bonajn farojn mi montris al vi de mia Patro; pro kiu el ili vi volas sxtonmortigi min?
Jesus answered them, Many good works have I shewed you from my Father; for which of those works do ye stone me?
33 La Judoj respondis: Ne pro bona faro ni volas sxtonmortigi vin, sed pro blasfemo, kaj cxar vi, estante homo, pretendas esti Dio.
The Jews answered him, saying, For a good work we stone thee not; but for blasphemy; and because that thou, being a man, makest thyself God.
34 Jesuo respondis: Cxu ne estas skribite en via legxo: Mi diris: Vi estas dioj?
Jesus answered them, Is it not written in your law, I said, Ye are gods?
35 Se li nomis dioj tiujn, al kiuj venis la vorto de Dio (kaj la Skribo ne povas esti nuligita),
If he called them gods, unto whom the word of God came, and the scripture cannot be broken;
36 cxu vi diras pri tiu, kiun la Patro konsekris kaj sendis en la mondon: Vi blasfemas; cxar vi diris: Mi estas Filo de Dio?
Say ye of him, whom the Father hath sanctified, and sent into the world, Thou blasphemest; because I said, I am the Son of God?
37 Se mi ne faras la farojn de mia Patro, ne kredu al mi.
If I do not the works of my Father, believe me not.
38 Sed se mi faras ilin, kvankam vi ne kredas al mi, kredu la farojn, por ke vi sciu kaj kaj komprenu, ke la Patro estas en mi, kaj mi en la Patro.
But if I do, though ye believe not me, believe the works: that ye may know, and believe, that the Father is in me, and I in him.
39 Ili denove celis kapti lin, sed li iris for de ilia mano.
Therefore they sought again to take him: but he escaped out of their hand,
40 Li foriris denove trans Jordanon tien, kie Johano unue baptis, kaj tie li restadis.
And went away again beyond Jordan into the place where John at first baptized; and there he abode.
41 Kaj multaj venis al li, kaj diris: Johano ja ne faris signon; sed cxio, kion Johano diris pri cxi tiu, estis vera.
And many resorted unto him, and said, John did no miracle: but all things that John spake of this man were true.
42 Kaj tie multaj kredis al li.
And many believed on him there.

Cxapitro 11

1 Kaj estis unu malsanulo, nomata Lazaro, el Betania, la vilagxo de Maria kaj sxia fratino Marta.
Now a certain man was sick, named Lazarus, of Bethany, the town of Mary and her sister Martha.
2 Tiu Maria, kies frato Lazaro estis malsana, estis tiu sama, kiu sxmiris la Sinjoron per sxmirajxo kaj visxis liajn piedojn per siaj haroj.
(It was that Mary which anointed the Lord with ointment, and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick.)
3 La fratinoj do sendis al li, dirante: Sinjoro, jen tiu, kiun vi amas, estas malsana.
Therefore his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick.
4 Sed Jesuo, auxdinte tion, diris: Cxi tiu malsano estas ne por la morto, sed por la gloro de Dio, por ke la Filo de Dio estu per gxi glorata.
When Jesus heard that, he said, This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby.
5 Kaj Jesuo amis Martan kaj sxian fratinon kaj Lazaron.
Now Jesus loved Martha, and her sister, and Lazarus.
6 Kaj kiam li sciigxis, ke tiu estas malasana, li restis ankoraux du tagojn en la loko, kie li estis.
When he had heard therefore that he was sick, he abode two days still in the same place where he was.
7 Poste li diris al la discxiploj: Ni iru returne en Judujon.
Then after that saith he to his disciples, Let us go into Judaea again.
8 La discxiploj diris al li: Rabeno, la Judoj jxus celis sxtonmortigi vin; kaj cxu vi denove iras tien?
His disciples say unto him, Master, the Jews of late sought to stone thee; and goest thou thither again?
9 Jesuo respondis: Cxu ne estas dek du horoj en la tago? Se iu iras dum la tago, li ne faletas, cxar li vidas la lumon de cxi tiu mondo.
Jesus answered, Are there not twelve hours in the day? If any man walk in the day, he stumbleth not, because he seeth the light of this world.
10 Sed se iu iras dum la nokto, li faletas, cxar en li ne estas la lumo.
But if a man walk in the night, he stumbleth, because there is no light in him.
11 Tion li parolis, kaj poste li diris al ili: Nia amiko Lazaro endormigxis, sed mi iras, por veki lin el lia dormo.
These things said he: and after that he saith unto them, Our friend Lazarus sleepeth; but I go, that I may awake him out of sleep.
12 La discxiploj do diris: Sinjoro, se li endormigxis, li resanigxos.
Then said his disciples, Lord, if he sleep, he shall do well.
13 Jesuo parolis pri lia morto; sed ili supozis, ke li parolas pri ripozo en dormo.
Howbeit Jesus spake of his death: but they thought that he had spoken of taking of rest in sleep.
14 Tiam Jesuo diris al ili klare: Lazaro jam mortis.
Then said Jesus unto them plainly, Lazarus is dead.
15 Kaj pro vi mi gxojas, ke mi ne cxeestis tie, por ke vi kredu; tamen ni iru al li.
And I am glad for your sakes that I was not there, to the intent ye may believe; nevertheless let us go unto him.
16 Tiam Tomaso, nomata Didimo, diris al siaj kundiscxiploj: Ni ankaux iru, por ke ni mortu kun li.
Then said Thomas, which is called Didymus, unto his fellowdisciples, Let us also go, that we may die with him.
17 Kiam Jesuo alvenis, li trovis lin jam kvar tagojn entombigita.
Then when Jesus came, he found that he had lain in the grave four days already.
18 Kaj Betania estis proksime de Jerusalem, en la distanco de cxirkaux dek kvin stadioj;
Now Bethany was nigh unto Jerusalem, about fifteen furlongs off:
19 kaj multaj el la Judoj jam venis al Marta kaj Maria, por konsoli ilin pri ilia frato.
And many of the Jews came to Martha and Mary, to comfort them concerning their brother.
20 Marta do, kiam sxi eksciis, ke Jesuo alproksimigxas, iris al li renkonte; sed Maria ankoraux sidis en la domo.
Then Martha, as soon as she heard that Jesus was coming, went and met him: but Mary sat still in the house.
21 Tiam diris Marta al Jesuo: Sinjoro, se vi estus cxi tie, mia frato ne estus mortinta.
Then said Martha unto Jesus, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
22 Sed ecx nun mi scias, ke kion ajn vi petos de Dio, tion Dio donos al vi.
But I know, that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee.
23 Jesuo diris al sxi: Via frato relevigxos.
Jesus saith unto her, Thy brother shall rise again.
24 Marta diris al li: Mi scias, ke li relevigxos cxe la relevigxo en la lasta tago.
Martha saith unto him, I know that he shall rise again in the resurrection at the last day.
25 Jesuo diris al sxi: Mi estas la relevigxo kaj la vivo; kiu kredas al mi, ecx se li estos mortinta, tiu vivos,
Jesus said unto her, I am the resurrection, and the life: he that believeth in me, though he were dead, yet shall he live:
26 kaj cxiu, kiu vivas kaj kredas al mi, por cxiam ne mortos. Cxu vi tion kredas?
And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this?
27 Sxi diris al li: Jes, Sinjoro, mi jam kredas, ke vi estas la Kristo, la Filo de Dio, la venanta en la mondon.
She saith unto him, Yea, Lord: I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world.
28 Kaj dirinte tion, sxi foriris, kaj vokis sekrete sian fratinon Maria, dirante: La Majstro cxeestas, kaj vokas vin.
And when she had so said, she went her way, and called Mary her sister secretly, saying, The Master is come, and calleth for thee.
29 Kaj sxi, auxdinte tion, levigxis rapide kaj iris al li.
As soon as she heard that, she arose quickly, and came unto him.
30 (Sed Jesuo ankoraux ne eniris en la vilagxon, sed estis en la loko, kie Marta lin renkontis.)
Now Jesus was not yet come into the town, but was in that place where Martha met him.
31 La Judoj do, kiuj estis kun sxi en la domo kaj konsolis sxin, vidinte, ke Maria levigxis subite kaj eliris, sekvis sxin, dirante: Sxi iras al la tombo, por plori tie.
The Jews then which were with her in the house, and comforted her, when they saw Mary, that she rose up hastily and went out, followed her, saying, She goeth unto the grave to weep there.
32 Kiam Maria alvenis al la loko, kie Jesuo estis, kaj lin vidis, sxi falis antaux liaj piedoj, dirante: Sinjoro, se vi estus cxi tie, mia frato ne estus mortinta.
Then when Mary was come where Jesus was, and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died.
33 Kiam do Jesuo vidis sxin ploranta kaj la Judojn ankaux, kiuj venis kun sxi, plorantaj, li gxemis en la spirito kaj maltrankviligxis,
When Jesus therefore saw her weeping, and the Jews also weeping which came with her, he groaned in the spirit, and was troubled.
34 kaj diris: Kie vi lin kusxigis? Ili diris al li: Sinjoro, venu kaj vidu.
And said, Where have ye laid him? They said unto him, Lord, come and see.
35 Jesuo larmis.
Jesus wept.
36 La Judoj do diris: Jen kiel li lin amis!
Then said the Jews, Behold how he loved him!
37 Sed kelkaj el ili diris: Cxu cxi tiu, kiu malfermis la okulojn de la blindulo, ne povus kauxzi ankaux, ke cxi tiu homo ne mortu?
And some of them said, Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died?
38 Tiam Jesuo, denove gxemante en si, venis al la tombo. Gxi estis kaverno, kaj sur gxi kusxis sxtono.
Jesus therefore again groaning in himself cometh to the grave. It was a cave, and a stone lay upon it.
39 Jesuo diris: Forprenu la sxtonon. Marta, la fratino de la mortinto, diris al li: Sinjoro, li jam malbonodoras, cxar li estis tie kvar tagojn.
Jesus said, Take ye away the stone. Martha, the sister of him that was dead, saith unto him, Lord, by this time he stinketh: for he hath been dead four days.
40 Jesuo diris al sxi: Cxu mi ne diris al vi, ke se vi kredos, vi vidos la gloron de Dio?
Jesus saith unto her, Said I not unto thee, that, if thou wouldest believe, thou shouldest see the glory of God?
41 Oni do forprenis la sxtonon. Kaj Jesuo levis siajn okulojn, kaj diris: Patro, mi dankas Vin, ke Vi min auxskultis.
Then they took away the stone from the place where the dead was laid. And Jesus lifted up his eyes, and said, Father, I thank thee that thou hast heard me.
42 Kaj mi sciis, ke Vi cxiam auxskultas min; sed pro la cxirkauxstaranta homamaso mi tion diris, por ke ili kredu, ke Vi min sendis.
And I knew that thou hearest me always: but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me.
43 Kaj dirinte tion, li kriis per lauxta vocxo: Lazaro, elvenu.
And when he thus had spoken, he cried with a loud voice, Lazarus, come forth.
44 Kaj la mortinto elvenis, kun la manoj kaj piedoj ligitaj per tombotukoj; kaj lia vizagxo estis cxirkauxligita per visxtuko. Jesuo diris al ili: Malligu lin, kaj lasu lin iri.
And he that was dead came forth, bound hand and foot with graveclothes: and his face was bound about with a napkin. Jesus saith unto them, Loose him, and let him go.
45 Tiam multaj el la Judoj, kiuj venis al Maria, kaj vidis, kion li faris, kredis al li.
Then many of the Jews which came to Mary, and had seen the things which Jesus did, believed on him.
46 Sed kelkaj el ili foriris al la Fariseoj, kaj rakontis al ili tion, kion Jesuo faris.
But some of them went their ways to the Pharisees, and told them what things Jesus had done.
47 Tial la cxefpastroj kaj la Fariseoj kunvenigis sinedrion, kaj diris: Kion ni faras? cxar cxi tiu homo faras multajn signojn;
Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and said, What do we? for this man doeth many miracles.
48 se ni lasos lin tiel, cxiuj kredos al li, kaj la Romanoj venos kaj forigos nian lokon kaj nian nacion.
If we let him thus alone, all men will believe on him: and the Romans shall come and take away both our place and nation.
49 Sed unu el ili, Kajafas, cxefpastro en tiu sama jaro, diris al ili: Vi scias nenion,
And one of them, named Caiaphas, being the high priest that same year, said unto them, Ye know nothing at all,
50 nek konsideras, ke bone estas por vi, ke unu homo mortu por la popolo, kaj ke la tuta nacio ne pereu.
Nor consider that it is expedient for us, that one man should die for the people, and that the whole nation perish not.
51 Sed li diris tion ne de si mem; sed estante cxefpastro en tiu jaro, li profetis, ke Jesuo mortos por la nacio;
And this spake he not of himself: but being high priest that year, he prophesied that Jesus should die for that nation;
52 kaj ne nur por la nacio, sed ankaux por ke li kunvenigu en unu la cxie disjxetitajn filojn de Dio.
And not for that nation only, but that also he should gather together in one the children of God that were scattered abroad.
53 De post tiu tago do ili konsiligxis, por lin mortigi.
Then from that day forth they took counsel together for to put him to death.
54 Tial Jesuo ne plu iris publike inter la Judoj, sed foriris de tie en la kamparon apud la dezerto, en urbon nomatan Efraim; kaj tie li restadis kun la discxiploj.
Jesus therefore walked no more openly among the Jews; but went thence unto a country near to the wilderness, into a city called Ephraim, and there continued with his disciples.
55 Kaj la Pasko de la Judoj proksimigxis, kaj multaj supreniris el la kamparo al Jerusalem antaux la Pasko, por sin sanktigi.
And the Jews' passover was nigh at hand: and many went out of the country up to Jerusalem before the passover, to purify themselves.
56 Ili do sercxis Jesuon, kaj parolis inter si, starante en la templo: Kion vi pensas? Cxu ke li ne venos al la festo?
Then sought they for Jesus, and spake among themselves, as they stood in the temple, What think ye, that he will not come to the feast?
57 Kaj la cxefpastroj kaj la Fariseoj jam antauxe ordonis, ke se iu scias, kie li estas, tiu montru tion, por ke oni lin kaptu.
Now both the chief priests and the Pharisees had given a commandment, that, if any man knew where he were, he should shew it, that they might take him.

Cxapitro 12

1 Jesuo do ses tagojn antaux la Pasko venis al Betania, kie estis Lazaro, kiun Jesuo relevis el inter la mortintoj.
Then Jesus six days before the passover came to Bethany, where Lazarus was, which had been dead, whom he raised from the dead.
2 Oni do pretigis por li tie vespermangxon, kaj Marta servadis; sed Lazaro estis unu el tiuj, kiuj sidis kun li cxe mangxo.
There they made him a supper; and Martha served: but Lazarus was one of them that sat at the table with him.
3 Tiam Maria prenis funton da pura narda sxmirajxo tre multekosta, sxmiris la piedojn de Jesuo, kaj visxis liajn piedojn per siaj haroj; kaj la domo plenigxis de la odoro de la sxmirajxo.
Then took Mary a pound of ointment of spikenard, very costly, and anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair: and the house was filled with the odour of the ointment.
4 Sed diris Judas Iskariota, unu el liaj discxiploj, kiu estis lin perfidonta:
Then saith one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, which should betray him,
5 Kial oni ne vendis cxi tiun sxmirajxon por tricent denaroj kaj donis al malricxuloj?
Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?
6 Tion li diris, ne cxar li zorgis pri la malricxuloj; sed cxar li estis sxtelisto, kaj havis la monujon kaj forprenadis tion, kion oni metis en gxin.
This he said, not that he cared for the poor; but because he was a thief, and had the bag, and bare what was put therein.
7 Sed Jesuo diris: Lasu sxin konservi gxin por la tago de mia entombigo.
Then said Jesus, Let her alone: against the day of my burying hath she kept this.
8 Cxar la malricxulojn vi cxiam havas kun vi, sed min vi ne cxiam havas.
For the poor always ye have with you; but me ye have not always.
9 La amaso de la Judoj do sciigxis, ke li estas tie; kaj ili venis ne nur pro Jesuo, sed ankaux por vidi Lazaron, kiun li levis el la mortintoj.
Much people of the Jews therefore knew that he was there: and they came not for Jesus' sake only, but that they might see Lazarus also, whom he had raised from the dead.
10 Sed la cxefpastroj konsiligxis, ke ili mortigu ankaux Lazaron;
But the chief priests consulted that they might put Lazarus also to death;
11 cxar pro li multaj Judoj foriris, kaj kredis al Jesuo.
Because that by reason of him many of the Jews went away, and believed on Jesus.
12 En la sekvanta tago granda homamaso, veninte al la festo, kaj sciigxinte, ke Jesuo venas al Jerusalem,
On the next day much people that were come to the feast, when they heard that Jesus was coming to Jerusalem,
13 prenis brancxojn de la palmoj, kaj iris al li renkonte, kaj kriis: Hosana! Estu benata la Regxo de Izrael, kiu venas en la nomo de la Eternulo!
Took branches of palm trees, and went forth to meet him, and cried, Hosanna: Blessed is the King of Israel that cometh in the name of the Lord.
14 Kaj Jesuo, trovinte junan azenon, sidis sur gxi, kiel estas skribite:
And Jesus, when he had found a young ass, sat thereon; as it is written,
15 Ne timu, filino de Cion: jen via Regxo venas, sidanta sur ido de azeno.
Fear not, daughter of Sion: behold, thy King cometh, sitting on an ass's colt.
16 Tion la discxiploj unue ne komprenis; sed post la glorigxo de Jesuo ili rememoris, ke tio estis skribita pri li kaj ke oni faris al li tion.
These things understood not his disciples at the first: but when Jesus was glorified, then remembered they that these things were written of him, and that they had done these things unto him.
17 La homamaso do, kiu cxeestis kun li, kiam li elvokis Lazaron el la tombo, kaj levis lin el la mortintoj, atestis pri li.
The people therefore that was with him when he called Lazarus out of his grave, and raised him from the dead, bare record.
18 Pro tio ankaux la homamaso iris al li renkonte, cxar ili sciigxis, ke li faris tiun signon.
For this cause the people also met him, for that they heard that he had done this miracle.
19 La Fariseoj do diris inter si: Vidu, kiel nenio prosperis al vi; jen la mondo eliris post li.
The Pharisees therefore said among themselves, Perceive ye how ye prevail nothing? behold, the world is gone after him.
20 Kaj inter tiuj, kiuj alvojagxis por adorklinigxi cxe la festo, estis iuj Grekoj;
And there were certain Greeks among them that came up to worship at the feast:
21 tiuj do venis al Filipo, kiu estis el Betsaida Galilea, kaj petis lin, dirante: Sinjoro, ni volas vidi Jesuon.
The same came therefore to Philip, which was of Bethsaida of Galilee, and desired him, saying, Sir, we would see Jesus.
22 Filipo venis kaj sciigis Andreon; kaj poste Andreo kaj Filipo venis kaj sciigis Jesuon.
Philip cometh and telleth Andrew: and again Andrew and Philip tell Jesus.
23 Sed Jesuo respondis al ili, dirante: Venis la horo, por ke la Filo de homo estu glorata.
And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified.
24 Vere, vere, mi diras al vi: Se la tritika grenero ne falas en la teron kaj ne mortas, gxi restas sola; sed se gxi mortas, gxi donas multe da frukto.
Verily, verily, I say unto you, Except a corn of wheat fall into the ground and die, it abideth alone: but if it die, it bringeth forth much fruit.
25 Kiu amas sian vivon, tiu gxin perdas; kaj kiu malamas sian vivon en cxi tiu mondo, tiu gxin konservos gxis eterna vivo.
He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.
26 Se iu min servas, tiu sekvu min; kaj kie mi estas, tie ankaux estos mia servanto; se iu min servas, tiun la Patro honoros.
If any man serve me, let him follow me; and where I am, there shall also my servant be: if any man serve me, him will my Father honour.
27 Nun maltrankviligxas mia animo; kaj kion mi diru? Patro, savu min el cxi tiu horo. Sed por tio mi venis gxis cxi tiu horo.
Now is my soul troubled; and what shall I say? Father, save me from this hour: but for this cause came I unto this hour.
28 Patro, gloru Vian nomon. Tiam vocxo venis el la cxielo: Mi jam gloris gxin kaj denove gloros.
Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven, saying, I have both glorified it, and will glorify it again.
29 Do la apudstaranta homamaso, auxdinte, diris, ke tondris; aliaj diris: Angxelo parolis al li.
The people therefore, that stood by, and heard it, said that it thundered: others said, An angel spake to him.
30 Jesuo respondis kaj diris: Ne por mi venis tiu vocxo, sed por vi.
Jesus answered and said, This voice came not because of me, but for your sakes.
31 Nun estas la jugxo de cxi tiu mondo; nun la estro de cxi tiu mondo estos elpelita.
Now is the judgment of this world: now shall the prince of this world be cast out.
32 Kaj mi, se mi estos suprenlevita de sur la tero, altiros al mi cxiujn homojn.
And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me.
33 Tion li diris, per aludo montrante, per kia morto li mortos.
This he said, signifying what death he should die.
34 La homamaso respondis al li: Ni auxdis el la legxo, ke la Kristo restados por cxiam; kaj kiel vi diras: La Filo de homo devas esti suprenlevita? Kiu estas cxi tiu Filo de homo?
The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man?
35 Jesuo do diris al ili: Ankoraux mallongan tempon estas la lumo kun vi. Iradu, dum vi havas la lumon, por ke la mallumo ne venu sur vin; cxar tiu, kiu iradas en mallumo, ne scias, kien li iras.
Then Jesus said unto them, Yet a little while is the light with you. Walk while ye have the light, lest darkness come upon you: for he that walketh in darkness knoweth not whither he goeth.
36 Dum vi havas lumon, kredu al la lumo, por ke vi farigxu filoj de lumo.
Tion parolis Jesuo, kaj li foriris, kaj sin kasxis for de ili.
While ye have light, believe in the light, that ye may be the children of light. These things spake Jesus, and departed, and did hide himself from them.
37 Sed kvankam li jam faris tiom da signoj antaux ili, tamen ili ne kredis al li;
But though he had done so many miracles before them, yet they believed not on him:
38 por ke plenumigxu la vorto de la profeto Jesaja, kiun li parolis:
Ho Eternulo, kiu kredis nian raporton? Kaj super kiu malkasxigxis la brako de la Eternulo?
That the saying of Esaias the prophet might be fulfilled, which he spake, Lord, who hath believed our report? and to whom hath the arm of the Lord been revealed?
39 Pro tio ili ne povis kredi, cxar Jesaja diris plue:
Therefore they could not believe, because that Esaias said again,
40 Li blindigis iliajn okulojn kaj sensentigis ilian koron, Por ke ili ne vidu per siaj okuloj, kaj ke ili ne komprenu per sia koro, Kaj ke ili ne konvertigxu, Kaj ke Mi ilin ne sanigu.
He hath blinded their eyes, and hardened their heart; that they should not see with their eyes, nor understand with their heart, and be converted, and I should heal them.
41 Tion diris Jesaja, cxar li vidis lian gloron kaj parolis pri li.
These things said Esaias, when he saw his glory, and spake of him.
42 Tamen ecx el la regantoj multaj kredis al li; sed pro la Fariseoj ili ne konfesis lin, por ke ili ne estu elpelitaj el la sinagogo;
Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but because of the Pharisees they did not confess him, lest they should be put out of the synagogue:
43 cxar ili sxatis la lauxdon de homoj pli, ol la gloron de Dio.
For they loved the praise of men more than the praise of God.
44 Kaj Jesuo kriis kaj diris: Kiu kredas al mi, tiu kredas ne al mi, sed al Tiu, kiu min sendis.
Jesus cried and said, He that believeth on me, believeth not on me, but on him that sent me.
45 Kaj kiu vidas min, tiu vidas ankaux Tiun, kiu min sendis.
And he that seeth me seeth him that sent me.
46 Mi venis lumo en la mondon, por ke cxiu, kiu kredas al mi, ne restadu en mallumo.
I am come a light into the world, that whosoever believeth on me should not abide in darkness.
47 Kaj se iu auxdas miajn dirojn kaj ne plenumas ilin, mi lin ne jugxas; cxar mi venis, ne por jugxi la mondon, sed por savi la mondon.
And if any man hear my words, and believe not, I judge him not: for I came not to judge the world, but to save the world.
48 Tiu, kiu forrifuzas min kaj ne akceptas miajn dirojn, havas jugxonton; la vorto, kiun mi parolis, jugxos lin en la lasta tago.
He that rejecteth me, and receiveth not my words, hath one that judgeth him: the word that I have spoken, the same shall judge him in the last day.
49 Cxar mi ne parolis de mi mem; sed la Patro, kiu sendis min, mem ordonis al mi, kion mi parolu, kaj kion mi diru.
For I have not spoken of myself; but the Father which sent me, he gave me a commandment, what I should say, and what I should speak.
50 Kaj mi scias, ke Lia ordono estas eterna vivo; kion do mi parolas, gxuste kiel la Patro diris al mi, tiel mi parolas.
And I know that his commandment is life everlasting: whatsoever I speak therefore, even as the Father said unto me, so I speak.

Cxapitro 13

1 Kaj antaux la Paska festo Jesuo, sciante, ke lia horo venis, por ke li transiru el cxi tiu mondo al la Patro, aminte siajn proprulojn, kiuj estis en la mondo, amis ilin gxis la fino.
Now before the feast of the passover, when Jesus knew that his hour was come that he should depart out of this world unto the Father, having loved his own which were in the world, he loved them unto the end.
2 Kaj dum la vespermangxo, kiam la diablo jam metis en la koron de Judas Iskariota, filo de Simon, la intencon perfidi lin,
And supper being ended, the devil having now put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray him;
3 Jesuo, sciante, ke la Patro donis cxion en liajn manojn, kaj ke li venis de Dio kaj iras al Dio,
Jesus knowing that the Father had given all things into his hands, and that he was come from God, and went to God;
4 levigxis de la vespermangxo kaj demetis siajn vestojn; kaj li prenis visxtukon, kaj sin zonis.
He riseth from supper, and laid aside his garments; and took a towel, and girded himself.
5 Poste li versxis akvon en la pelvon, kaj komencis lavi la piedojn de la discxiploj kaj visxi ilin per la tuko, per kiu li estis zonita.
After that he poureth water into a bason, and began to wash the disciples' feet, and to wipe them with the towel wherewith he was girded.
6 Tiam li venis al Simon Petro. Cxi tiu diris al li: Sinjoro, cxu vi lavas al mi la piedojn?
Then cometh he to Simon Peter: and Peter saith unto him, Lord, dost thou wash my feet?
7 Jesuo respondis kaj diris al li: Kion mi faras, vi nun ne scias, sed poste vi komprenos.
Jesus answered and said unto him, What I do thou knowest not now; but thou shalt know hereafter.
8 Petro diris al li: Vi ja neniam lavos miajn piedojn. Respondis al li Jesuo: Se mi ne lavas vin, vi ne partoprenas kun mi.
Peter saith unto him, Thou shalt never wash my feet. Jesus answered him, If I wash thee not, thou hast no part with me.
9 Simon Petro diris al li: Sinjoro, ne nur miajn piedojn, sed ankaux la manojn kaj la kapon.
Simon Peter saith unto him, Lord, not my feet only, but also my hands and my head.
10 Jesuo diris al li: Kiu sin jam banis, tiu bezonas nur, ke oni lavu la piedojn, kaj li estas tute pura; kaj vi estas puraj, tamen ne cxiuj.
Jesus saith to him, He that is washed needeth not save to wash his feet, but is clean every whit: and ye are clean, but not all.
11 Cxar li konis tiun, kiu perfidos lin; tial li diris: Vi ne cxiuj estas puraj.
For he knew who should betray him; therefore said he, Ye are not all clean.
12 Kiam do li jam lavis iliajn piedojn kaj surmetis siajn vestojn kaj denove sidigxis, li diris al ili: Cxu vi scias, kion mi faris al vi?
So after he had washed their feet, and had taken his garments, and was set down again, he said unto them, Know ye what I have done to you?
13 Vi nomas min Majstro kaj Sinjoro; kaj prave vi diras, cxar tia mi estas.
Ye call me Master and Lord: and ye say well; for so I am.
14 Se do mi, la Sinjoro kaj la Majstro, lavis viajn piedojn, vi ankaux devas inter vi lavi la piedojn.
If I then, your Lord and Master, have washed your feet; ye also ought to wash one another's feet.
15 Cxar mi donis al vi ekzemplon, por ke vi ankaux faru tion, kion mi faris al vi.
For I have given you an example, that ye should do as I have done to you.
16 Vere, vere, mi diras al vi: Sklavo ne estas pli granda ol lia sinjoro; nek estas la sendito pli granda ol la sendinto.
Verily, verily, I say unto you, The servant is not greater than his lord; neither he that is sent greater than he that sent him.
17 Se cxi tion vi scias, vi estas felicxaj, se tion vi faras.
If ye know these things, happy are ye if ye do them.
18 Ne pri vi cxiuj mi parolas; mi scias, kiujn mi elektis; sed por ke plenumigxu la Skribo: Tiu, kiu mangxas mian panon, levis kontraux min la piedon.
I speak not of you all: I know whom I have chosen: but that the scripture may be fulfilled, He that eateth bread with me hath lifted up his heel against me.
19 De nun mi parolas al vi pri tio, antaux ol gxi okazos, por ke, kiam gxi okazos, vi kredu, ke mi estas.
Now I tell you before it come, that, when it is come to pass, ye may believe that I am he.
20 Vere, vere, mi diras al vi: Kiu akceptas tiun, kiun mi sendas, tiu akceptas min; kaj kiu min akceptas, tiu akceptas Tiun, kiu min sendis.
Verily, verily, I say unto you, He that receiveth whomsoever I send receiveth me; and he that receiveth me receiveth him that sent me.
21 Dirinte tion, Jesuo maltrankviligxis en spirito, kaj ateste parolis, dirante: Vere, vere, mi diras al vi, ke unu el vi min perfidos.
When Jesus had thus said, he was troubled in spirit, and testified, and said, Verily, verily, I say unto you, that one of you shall betray me.
22 Tiam la discxiploj rigardis unu la alian, dubante pri kiu li parolas.
Then the disciples looked one on another, doubting of whom he spake.
23 Estis apud la sino de Jesuo unu el liaj discxiploj, kiun Jesuo amis.
Now there was leaning on Jesus' bosom one of his disciples, whom Jesus loved.
24 Simon Petro do faris signon al li, ke li demandu, pri kiu li parolas.
Simon Peter therefore beckoned to him, that he should ask who it should be of whom he spake.
25 Tiu do, klinigxante al la brusto de Jesuo, diris al li: Sinjoro, kiu gxi estas?
He then lying on Jesus' breast saith unto him, Lord, who is it?
26 Jesuo respondis: Gxi estas tiu, por kiu mi trempos la pecon kaj donos al li. Kaj trempinte la pecon, li donis gxin al Judas Iskariota, filo de Simon.
Jesus answered, He it is, to whom I shall give a sop, when I have dipped it. And when he had dipped the sop, he gave it to Judas Iscariot, the son of Simon.
27 Kaj post la peco, tiam Satano eniris en lin. Jesuo do diris al li: Kion vi faras, tion faru senprokraste.
And after the sop Satan entered into him. Then said Jesus unto him, That thou doest, do quickly.
28 Sed neniu el la kunmangxantoj sciis, kial li diris al li tion.
Now no man at the table knew for what intent he spake this unto him.
29 Iuj pensis, cxar Judas havis la monujon, ke Jesuo diris al li: Acxetu tion, kion ni bezonas por la festo; aux ke li donu ion al la malricxuloj.
For some of them thought, because Judas had the bag, that Jesus had said unto him, Buy those things that we have need of against the feast; or, that he should give something to the poor.
30 Li do, ricevinte la pecon, tuj eliris; kaj estis nokto.
He then having received the sop went immediately out: and it was night.
31 Kiam li eliris, Jesuo diris: Nun la Filo de homo estas glorata, kaj Dio estas glorata en li;
Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is glorified in him.
32 kaj Dio gloros lin en Si mem, kaj tuj Li gloros lin.
If God be glorified in him, God shall also glorify him in himself, and shall straightway glorify him.
33 Infanoj, ankoraux mallongan tempon mi estas kun vi. Vi min sercxos; kaj kiel mi diris al la Judoj: Kien mi iras, tien vi ne povas veni, tiel ankaux al vi mi nun diras.
Little children, yet a little while I am with you. Ye shall seek me: and as I said unto the Jews, Whither I go, ye cannot come; so now I say to you.
34 Novan ordonon mi donas al vi, ke vi amu unu alian; kiel mi amis vin, tiel vi ankaux amu unu alian.
A new commandment I give unto you, That ye love one another; as I have loved you, that ye also love one another.
35 Per tio cxiuj homoj scios, ke vi estas miaj discxiploj, se vi havos amon unu al alia.
By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another.
36 Simon Petro diris al li: Sinjoro, kien vi iras? Jesuo respondis: Kien mi iras, vi ne povas min sekvi nun, sed poste vi min sekvos.
Simon Peter said unto him, Lord, whither goest thou? Jesus answered him, Whither I go, thou canst not follow me now; but thou shalt follow me afterwards.
37 Petro diris al li: Sinjoro, kial mi ne povas vin sekvi nun? mi demetos por vi mian vivon.
Peter said unto him, Lord, why cannot I follow thee now? I will lay down my life for thy sake.
38 Jesuo respondis al li: Cxu vi demetos por mi vian vivon? Vere, vere, mi diras al vi: La koko ne krios, antaux ol vi min malkonfesos tri fojojn.
Jesus answered him, Wilt thou lay down thy life for my sake? Verily, verily, I say unto thee, The cock shall not crow, till thou hast denied me thrice.

Cxapitro 14

1 Ne maltrankviligxu via koro; vi kredas al Dio, kredu ankaux al mi.
Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.
2 Cxe la domo de mia Patro estas multe da logxejoj; se ne tiel estus, mi dirus al vi; mi iras, por pretigi por vi lokon.
In my Father's house are many mansions: if it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you.
3 Kaj se mi iros kaj pretigos por vi lokon, mi revenos kaj ricevos vin al mi mem, por ke vi ankaux estu tie, kie mi estas.
And if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself; that where I am, there ye may be also.
4 Kaj kien mi iras, vi scias, kaj vi konas la vojon.
And whither I go ye know, and the way ye know.
5 Tomaso diris al li: Sinjoro, ni ne scias, kien vi iras; kiel ni konas la vojon?
Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest; and how can we know the way?
6 Jeuso diris al li: Mi estas la vojo kaj la vero kaj la vivo; neniu venas al la Patro krom per mi.
Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life: no man cometh unto the Father, but by me.
7 Se vi min konus, vi konus ankaux mian Patron; kaj de nun vi konas Lin kaj Lin vidis.
If ye had known me, ye should have known my Father also: and from henceforth ye know him, and have seen him.
8 Filipo diris al li: Sinjoro, montru al ni la Patron, kaj por ni tio suficxos.
Philip saith unto him, Lord, shew us the Father, and it sufficeth us.
9 Jesuo diris al li: Cxu mi estas kun vi tiel longan tempon, kaj vi min ne konas, Filipo? tiu, kiu vidis min, vidis ankaux la Patron; kiel vi diras: Montru al ni la Patron?
Jesus saith unto him, Have I been so long time with you, and yet hast thou not known me, Philip? he that hath seen me hath seen the Father; and how sayest thou then, Shew us the Father?
10 Cxu vi ne kredas, ke mi estas en la Patro kaj la Patro en mi? la vortojn, kiujn mi parolas al vi, mi parolas ne de mi mem; sed la Patro, restanta en mi, faras Siajn farojn.
Believest thou not that I am in the Father, and the Father in me? the words that I speak unto you I speak not of myself: but the Father that dwelleth in me, he doeth the works.
11 Kredu al mi, ke mi estas en la Patro, kaj la Patro en mi; aux almenaux kredu al mi pro la faroj mem.
Believe me that I am in the Father, and the Father in me: or else believe me for the very works' sake.
12 Vere, vere, mi diras al vi: Kiu kredas al mi, tiu ankaux faros la farojn, kiujn mi faras; kaj li faros pli grandajn ol tiuj, cxar mi iras al la Patro.
Verily, verily, I say unto you, He that believeth on me, the works that I do shall he do also; and greater works than these shall he do; because I go unto my Father.
13 Kaj kion ajn vi petos en mia nomo, tion mi faros, por ke la Patro estu glorata en la Filo.
And whatsoever ye shall ask in my name, that will I do, that the Father may be glorified in the Son.
14 Se vi petos ion de mi en mia nomo, tion mi faros.
If ye shall ask any thing in my name, I will do it.
15 Se vi min amas, vi observos miajn ordonojn.
If ye love me, keep my commandments.
16 Kaj mi petos la Patron, kaj Li donos al vi alian Parakleton, por ke li restadu kun vi por cxiam;
And I will pray the Father, and he shall give you another Comforter, that he may abide with you for ever;
17 tiu estas la Spirito de la vero, kiun la mondo ne povas akcepti, cxar gxi lin ne vidas nek konas; vi lin konas, cxar li restadas kun vi kaj estos en vi.
Even the Spirit of truth; whom the world cannot receive, because it seeth him not, neither knoweth him: but ye know him; for he dwelleth with you, and shall be in you.
18 Mi ne lasos vin orfaj; mi venas al vi.
I will not leave you comfortless: I will come to you.
19 Ankoraux iom da tempo, kaj la mondo ne plu vidos min, sed vi vidos min; cxar mi vivas, tial vi ankaux vivos.
Yet a little while, and the world seeth me no more; but ye see me: because I live, ye shall live also.
20 En tiu tago vi scios, ke mi estas en mia Patro, kaj vi en mi, kaj mi en vi.
At that day ye shall know that I am in my Father, and ye in me, and I in you.
21 Kiu havas miajn ordonojn kaj observas ilin, tiu estas, kiu min amas; kaj kiu min amas, tiu estos amata de mia Patro, kaj mi amos lin, kaj elmontros min al li.
He that hath my commandments, and keepeth them, he it is that loveth me: and he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him.
22 Judas (ne la Iskariota) diris al li: Sinjoro, kio okazis, ke vi elmontros vin al ni, kaj ne al la mondo?
Judas saith unto him, not Iscariot, Lord, how is it that thou wilt manifest thyself unto us, and not unto the world?
23 Jesuo respondis kaj diris al li: Se iu min amas, tiu observos mian vorton; kaj mia Patro lin amos; kaj ni venos al li kaj faros logxon kun li.
Jesus answered and said unto him, If a man love me, he will keep my words: and my Father will love him, and we will come unto him, and make our abode with him.
24 Kiu min ne amas, tiu ne observas miajn vortojn; kaj la vorto, kiun vi auxdas, estas ne mia, sed de la Patro, kiu min sendis.
He that loveth me not keepeth not my sayings: and the word which ye hear is not mine, but the Father's which sent me.
25 Tion mi parolis al vi, dum mi cxe vi restas.
These things have I spoken unto you, being yet present with you.
26 Sed la Parakleto, la Sankta Spirito, kiun la Patro sendos en mia nomo, instruos vin pri cxio, kaj vin rememorigos pri cxio, kion mi diris al vi.
But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you.
27 Pacon mi lasas al vi; mian pacon mi donas al vi; ne kiel la mondo donas, mi donas al vi. Ne maltrankviligxu via koro, nek senkuragxigxu.
Peace I leave with you, my peace I give unto you: not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid.
28 Vi auxdis, ke mi diris al vi: Mi foriras, kaj mi revenas al vi. Se vi min amus, vi gxojus pro tio, ke mi iras al la Patro, cxar la Patro estas pli granda ol mi.
Ye have heard how I said unto you, I go away, and come again unto you. If ye loved me, ye would rejoice, because I said, I go unto the Father: for my Father is greater than I.
29 Kaj nun mi diris al vi, antaux ol gxi okazos, por ke vi kredu, kiam gxi okazos.
And now I have told you before it come to pass, that, when it is come to pass, ye might believe.
30 De nun mi jam ne multe parolos kun vi; cxar la estro de la mondo venas; kaj li havas nenion en mi;
Hereafter I will not talk much with you: for the prince of this world cometh, and hath nothing in me.
31 sed por ke la mondo sciu, ke mi amas la Patron, kaj kiel la Patro ordonis al mi, tiel mi faras. Levigxu; ni foriru de cxi tie.
But that the world may know that I love the Father; and as the Father gave me commandment, even so I do. Arise, let us go hence.

Cxapitro 15

1 Mi estas la vera vinberarbo, kaj mia Patro estas la kultivisto.
I am the true vine, and my Father is the husbandman.
2 Cxiun nefruktodonan brancxon en mi Li forprenas; kaj cxiun fruktodonan brancxon Li purigas, por ke gxi donu pli da frukto.
Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.
3 Jam vi estas puraj pro la vorto, kiun mi parolis al vi.
Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.
4 Restadu en mi, kaj mi en vi. Kiel la brancxo ne povas de si mem doni frukton, se gxi ne restas en la vinberarbo, tiel ankaux vi ne povas, se vi ne restas en mi.
Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.
5 Mi estas la vinberarbo; vi estas la brancxoj; kiu restadas en mi, kaj mi en li, tiu donas multe da frukto; cxar sen mi vi nenion povas fari.
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.
6 Se iu ne restas en mi, tiu estas eljxetita, kiel la brancxo, kaj sekigxas; kaj oni ilin kolektas kaj jxetas en fajron, kaj ili brulas.
If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.
7 Se vi restadas en mi, kaj miaj vortoj restadas en vi, petu kion ajn vi volos, kaj tio estos farita por vi.
If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.
8 En tio mia Patro estas glorata, ke vi donas multe da frukto; kaj vi estos miaj discxiploj.
Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.
9 Kiel la Patro min amis, tiel mi ankaux vin amis; restadu en mia amo.
As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.
10 Se vi observos miajn ordonojn, vi restados en mia amo tiel same, kiel mi observis la ordonojn de mia Patro kaj restadas en Lia amo.
If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.
11 Tion mi parolis al vi, por ke mia gxojo en vi restadu, kaj via gxojo estu plena.
These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.
12 Jen estas mia ordono: ke vi amu unu alian tiel same, kiel mi vin amis.
This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.
13 Neniu havas amon pli grandan ol tio, ke iu demetus sian vivon por siaj amikoj.
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
14 Vi estas miaj amikoj, se vi faras tion, kion mi al vi ordonas.
Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.
15 Mi jam ne nomas vin sklavoj, cxar la sklavo ne scias, kion lia sinjoro faras; sed mi nomis vin amikoj, cxar cxion, kion mi auxdis de mia Patro, mi sciigis al vi.
Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.
16 Vi ne elektis min, sed mi elektis vin, kaj starigis vin, por ke vi iru kaj donu frukton, kaj ke via frukto dauxru; por ke la Patro donu al vi cxion ajn, kion vi petos de Li en mia nomo.
Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.
17 Tion mi ordonas al vi, por ke vi amu unu la alian.
These things I command you, that ye love one another.
18 Se la mondo malamas vin, vi scias, ke gxi malamis min pli frue, ol vin.
If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.
19 Se vi estus el la mondo, la mondo amus siajn proprajn; sed cxar vi ne estas el la mondo, kaj mi elektis vin for de la mondo, tial la mondo vin malamas.
If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.
20 Memoru la vorton, kiun mi diris al vi: Sklavo ne estas pli granda ol lia sinjoro. Se ili min persekutis, vin ankaux ili persekutos; se ili observis mian vorton, ankaux vian ili observos.
Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.
21 Sed cxion cxi tion ili faros al vi pro mia nomo, cxar ili ne konas Tiun, kiu min sendis.
But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.
22 Se mi ne estus veninta kaj parolinta al ili, ili ne havus pekon; sed nun ili ne havas pretekston pro sia peko.
If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloak for their sin.
23 Tiu, kiu min malamas, malamas ankaux mian Patron.
He that hateth me hateth my Father also.
24 Se mi ne estus farinta inter ili farojn, kiajn neniu alia faris, ili ne havus pekon; sed nun ili vidis kaj malamis min kaj ankaux mian Patron.
If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.
25 Sed tio okazas, por ke plenumigxu la vorto skribita en ilia legxo: Ili malamis min senkauxze.
But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.
26 Sed kiam venos la Parakleto, kiun mi sendos de la Patro al vi, la Spirito de la vero, kiu devenas de la Patro, tiu pri mi atestos;
But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:
27 kaj vi ankaux atestas, cxar vi estis kun mi de la komenco.
And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning.

Cxapitro 16

1 Tion mi parolis al vi, por ke vi ne falpusxigxu.
These things have I spoken unto you, that ye should not be offended.
2 Ili forpelos vin el la sinagogoj; ecx venas la horo, kiam iu, kiu mortigos vin, opinios, ke li faras servon al Dio.
They shall put you out of the synagogues: yea, the time cometh, that whosoever killeth you will think that he doeth God service.
3 Kaj tion ili faros pro tio, ke ili ne konis la Patron, nek min.
And these things will they do unto you, because they have not known the Father, nor me.
4 Sed tion mi parolis al vi, por ke vi rememoru, kiam gxia tempo venos, ke mi gxin antauxdiris al vi. Sed en la komenco mi ne diris al vi tion, cxar mi estis kun vi.
But these things have I told you, that when the time shall come, ye may remember that I told you of them. And these things I said not unto you at the beginning, because I was with you.
5 Sed nun mi foriras al Tiu, kiu min sendis; kaj neniu el vi demandas min: Kien vi iras?
But now I go my way to him that sent me; and none of you asketh me, Whither goest thou?
6 Sed cxar mi tiel parolis al vi, malgxojo plenigis vian koron.
But because I have said these things unto you, sorrow hath filled your heart.
7 Tamen mi diras al vi la veron: Estas bone por vi, ke mi foriros; cxar se mi ne foriros, la Parakleto ne venos al vi; sed se mi foriros, mi sendos lin al vi.
Nevertheless I tell you the truth; It is expedient for you that I go away: for if I go not away, the Comforter will not come unto you; but if I depart, I will send him unto you.
8 Kaj kiam li alvenos, li pruvos la mondon kulpa rilate pekon kaj justecon kaj jugxon:
And when he is come, he will reprove the world of sin, and of righteousness, and of judgment:
9 rilate pekon, cxar ili ne kredas al mi;
Of sin, because they believe not on me;
10 rilate justecon, cxar mi foriras al la Patro, kaj vi jam ne rigardas min;
Of righteousness, because I go to my Father, and ye see me no more;
11 rilate jugxon, cxar la estro de cxi tiu mondo estas jugxita.
Of judgment, because the prince of this world is judged.
12 Mi havas ankoraux multon por diri al vi, sed vi ne povas gxin nun elporti.
I have yet many things to say unto you, but ye cannot bear them now.
13 Tamen kiam venos li, la Spirito de la vero, li gvidos vin en cxian veron; cxar li parolos ne de si mem; sed kion ajn li auxdos, tion li parolos; kaj li anoncos al vi venontajn aferojn.
Howbeit when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself; but whatsoever he shall hear, that shall he speak: and he will shew you things to come.
14 Li gloros min, cxar li ricevos el miaj kaj anoncos al vi.
He shall glorify me: for he shall receive of mine, and shall shew it unto you.
15 Cxio ajn, kion la Patro havas, estas mia; tial mi diris, ke li ricevos el miaj kaj anoncos al vi.
All things that the Father hath are mine: therefore said I, that he shall take of mine, and shall shew it unto you.
16 Mallongan tempon, kaj vi jam ne rigardas min; kaj denove mallongan tempon, kaj vi min vidos.
A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me, because I go to the Father.
17 Iuj do el liaj discxiploj diris al aliaj: Kio estas cxi tio, kion li diras al ni: Mallongan tempon, kaj vi ne rigardas min; kaj denove mallongan tempon, kaj vi min vidos; kaj: Cxar mi foriras al la Patro?
Then said some of his disciples among themselves, What is this that he saith unto us, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me: and, Because I go to the Father?
18 Ili do diris: Kio estas cxi tio, kion li diras: Mallongan tempon? Ni ne komprenas lian diron.
They said therefore, What is this that he saith, A little while? we cannot tell what he saith.
19 Jesuo ekvidis, ke ili deziras demandi lin, kaj li diris al ili: Cxu vi sercxas inter vi klarigon pri tio, kion mi diris: Mallongan tempon, kaj vi ne rigardas min; kaj denove mallongan tempon, kaj vi min vidos?
Now Jesus knew that they were desirous to ask him, and said unto them, Do ye enquire among yourselves of that I said, A little while, and ye shall not see me: and again, a little while, and ye shall see me?
20 Vere, vere, mi diras al vi, ke vi ploros kaj lamentos, sed la mondo gxojos; vi estos malgxojaj, sed via malgxojo farigxos gxojo.
Verily, verily, I say unto you, That ye shall weep and lament, but the world shall rejoice: and ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy.
21 Virino, kiam sxi akusxas, havas malgxojon, cxar sxia horo venis; sed kiam sxi naskis la infaneton, sxi jam ne memoras sian doloregon, pro gxojo, cxar homo naskigxis en la mondon.
A woman when she is in travail hath sorrow, because her hour is come: but as soon as she is delivered of the child, she remembereth no more the anguish, for joy that a man is born into the world.
22 Vi do ankaux havas nun malgxojon; sed mi revidos vin, kaj via koro gxojos, kaj neniu forprenos de vi vian gxojon.
And ye now therefore have sorrow: but I will see you again, and your heart shall rejoice, and your joy no man taketh from you.
23 Kaj en tiu tago vi demandos min pri nenio. Vere, vere, mi diras al vi, se vi petos ion de la Patro, Li donos gxin al vi en mia nomo.
And in that day ye shall ask me nothing. Verily, verily, I say unto you, Whatsoever ye shall ask the Father in my name, he will give it you.
24 Gxis nun vi petis nenion en mia nomo; petu, kaj vi ricevos, por ke via gxojo estu plena.
Hitherto have ye asked nothing in my name: ask, and ye shall receive, that your joy may be full.
25 Cxi tion mi parolis al vi alegorie; sed venas la horo, kiam mi jam ne parolos al vi alegorie, sed anoncos al vi malkasxe pri la Patro.
These things have I spoken unto you in proverbs: but the time cometh, when I shall no more speak unto you in proverbs, but I shall shew you plainly of the Father.
26 En tiu tago vi petos en mia nomo; kaj mi ne diras, ke mi petos de la Patro pro vi;
At that day ye shall ask in my name: and I say not unto you, that I will pray the Father for you:
27 cxar la Patro mem vin amas tial, ke vi min amis, kaj kredis, ke mi elvenis de Dio.
For the Father himself loveth you, because ye have loved me, and have believed that I came out from God.
28 Mi elvenis de la Patro, kaj alvenis en la mondon; denove mi lasas la mondon, kaj iras al la Patro.
I came forth from the Father, and am come into the world: again, I leave the world, and go to the Father.
29 Liaj discxiploj diris: Jen nun vi parolas malkasxe, kaj nenian alegorion diras.
His disciples said unto him, Lo, now speakest thou plainly, and speakest no proverb.
30 Nun ni scias, ke vi cxion scias, kaj ne bezonas, ke iu demandu vin; pro tio ni kredas, ke vi elvenis de Dio.
Now are we sure that thou knowest all things, and needest not that any man should ask thee: by this we believe that thou camest forth from God.
31 Jesuo respondis al ili: Cxu vi nun kredas?
Jesus answered them, Do ye now believe?
32 Jen venas la horo, kaj ecx jam venis, kiam vi disigxos, cxiu al sia loko, kaj vi lasos min sola; kaj tamen mi ne estos sola, cxar la Patro estas kun mi.
Behold, the hour cometh, yea, is now come, that ye shall be scattered, every man to his own, and shall leave me alone: and yet I am not alone, because the Father is with me.
33 Tion mi parolis al vi, por ke en mi vi havu pacon. En la mondo vi havos suferadon; sed kuragxu; mi venkis la mondon.
These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation: but be of good cheer; I have overcome the world.

Cxapitro 17

1 Tion Jesuo parolis; kaj levinte la okulojn al la cxielo, li diris: Patro, la horo venis; gloru Vian Filon, por ke la Filo Vin gloru;
These words spake Jesus, and lifted up his eyes to heaven, and said, Father, the hour is come; glorify thy Son, that thy Son also may glorify thee:
2 kiel Vi donis al li auxtoritaton super cxiu karno, por ke li donu eternan vivon al cxiuj tiuj, kiujn Vi donis al li.
As thou hast given him power over all flesh, that he should give eternal life to as many as thou hast given him.
3 Kaj jen estas la eterna vivo, ke ili konu Vin, la sole veran Dion, kaj tiun, kiun Vi sendis, Jesuon Kriston.
And this is life eternal, that they might know thee the only true God, and Jesus Christ, whom thou hast sent.
4 Mi gloris Vin sur la tero, plenuminte la faron, kiun Vi donis al mi por fari.
I have glorified thee on the earth: I have finished the work which thou gavest me to do.
5 Kaj nun, ho Patro, gloru min kun Vi, per la gloro, kiun mi havis kun Vi, antaux ol la mondo ekzistis.
And now, O Father, glorify thou me with thine own self with the glory which I had with thee before the world was.
6 Mi elmontris Vian nomon al la homoj, kiujn Vi donis al mi el la mondo; Viaj ili estis, kaj al mi Vi ilin donis; kaj ili konservis Vian vorton.
I have manifested thy name unto the men which thou gavest me out of the world: thine they were, and thou gavest them me; and they have kept thy word.
7 Nun ili scias, ke cxio ajn, kion Vi donis al mi, estas de Vi;
Now they have known that all things whatsoever thou hast given me are of thee.
8 cxar mi donis al ili la vortojn, kiujn Vi donis al mi; kaj ili akceptis ilin, kaj scias vere, ke mi elvenis de Vi; kaj ili kredas, ke Vi min sendis.
For I have given unto them the words which thou gavest me; and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me.
9 Mi pregxas por ili; mi pregxas ne por la mondo, sed por tiuj, kiujn Vi donis al mi, cxar ili estas Viaj;
I pray for them: I pray not for the world, but for them which thou hast given me; for they are thine.
10 kaj cxio mia estas Via, kaj Via estas mia; kaj mi estas glorita per ili.
And all mine are thine, and thine are mine; and I am glorified in them.
11 Mi jam ne estas en la mondo, kaj cxi tiuj estas en la mondo, kaj mi venas al Vi. Patro Sankta, gardu en Via nomo tiujn, kiujn Vi donis al mi, por ke ili estu unu tiel same, kiel ni.
And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee. Holy Father, keep through thine own name those whom thou hast given me, that they may be one, as we are.
12 Dum mi estis kun ili, mi konservis en Via nomo tiujn, kiujn Vi donis al mi; kaj mi gardis ilin, kaj neniu el ili pereis, krom la filo de perdigxo, por ke plenumigxu la Skribo.
While I was with them in the world, I kept them in thy name: those that thou gavest me I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition; that the scripture might be fulfilled.
13 Sed nun mi venas al Vi; kaj tion mi parolas en la mondo, por ke ili havu mian gxojon gxis pleneco en si mem.
And now come I to thee; and these things I speak in the world, that they might have my joy fulfilled in themselves.
14 Mi donis al ili Vian vorton; kaj la mondo malamis ilin, cxar ili ne estas el la mondo, kiel mi ne estas el la mondo.
I have given them thy word; and the world hath hated them, because they are not of the world, even as I am not of the world.
15 Mi petas, ne ke Vi forigu ilin el la mondo, sed ke Vi gardu ilin kontraux la malbono.
I pray not that thou shouldest take them out of the world, but that thou shouldest keep them from the evil.
16 Ili ne estas el la mondo, kiel mi ne estas el la mondo.
They are not of the world, even as I am not of the world.
17 Konsekru ilin en la vero; Via vorto estas vero.
Sanctify them through thy truth: thy word is truth.
18 Kiel Vi min sendis en la mondon, tiel ankaux mi ilin sendis en la mondon.
As thou hast sent me into the world, even so have I also sent them into the world.
19 Kaj por ili mi konsekras min, por ke ili mem ankaux estu konsekritaj en la vero.
And for their sakes I sanctify myself, that they also might be sanctified through the truth.
20 Kaj mi pregxas ne nur por ili, sed ankaux por tiuj, kiuj kredos al mi pro ilia vorto;
Neither pray I for these alone, but for them also which shall believe on me through their word;
21 por ke ili cxiuj estu unu; kiel Vi, Patro, estas en mi, kaj mi en Vi, tiel ili ankaux estu en ni; por ke la mondo kredu, ke Vi min sendis.
That they all may be one; as thou, Father, art in me, and I in thee, that they also may be one in us: that the world may believe that thou hast sent me.
22 Kaj la gloron, kiun Vi donis al mi, mi donis al ili; por ke ili estu unu tiel same, kiel ni estas unu;
And the glory which thou gavest me I have given them; that they may be one, even as we are one:
23 mi en ili, kaj Vi en mi, por ke ili perfektigxu en unu; por ke la mondo sciu, ke Vi min sendis, kaj ke Vi ilin amis, kiel Vi min amis.
I in them, and thou in me, that they may be made perfect in one; and that the world may know that thou hast sent me, and hast loved them, as thou hast loved me.
24 Patro, pri tiuj, kiujn Vi donis al mi, mi volas, ke ili ankaux estu kun mi tie, kie mi estas; por ke ili vidu mian gloron, kiun Vi donis al mi; cxar Vi amis min antaux la fondo de la mondo.
Father, I will that they also, whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me: for thou lovedst me before the foundation of the world.
25 Ho Patro justa, la mondo Vin ne konis, tamen mi Vin konis; kaj cxi tiuj scias, ke Vi min sendis;
O righteous Father, the world hath not known thee: but I have known thee, and these have known that thou hast sent me.
26 kaj al ili Vian nomon mi konigis kaj ankoraux konigos, por ke la amo, per kiu Vi amis min, estu en ili, kaj mi en ili.
And I have declared unto them thy name, and will declare it: that the love wherewith thou hast loved me may be in them, and I in them.

Cxapitro 18

1 Parolinte tiujn vortojn, Jesuo foriris kun siaj discxiploj trans la torenton Kidron, kie estis gxardeno, en kiun li eniris kune kun siaj discxiploj.
When Jesus had spoken these words, he went forth with his disciples over the brook Cedron, where was a garden, into the which he entered, and his disciples.
2 Kaj Judas, lia perfidanto, konis la lokon; cxar Jesuo ofte venis tien kun siaj discxiploj.
And Judas also, which betrayed him, knew the place: for Jesus ofttimes resorted thither with his disciples.
3 Judas do, ricevinte la kohorton kaj oficistojn, senditajn de la cxefpastroj kaj Fariseoj, venis tien kun lanternoj kaj torcxoj kaj bataliloj.
Judas then, having received a band of men and officers from the chief priests and Pharisees, cometh thither with lanterns and torches and weapons.
4 Jesuo do, sciante cxion, kio venos al li, pasxis antauxen, kaj diris al ili: Kiun vi sercxas?
Jesus therefore, knowing all things that should come upon him, went forth, and said unto them, Whom seek ye?
5 Ili respondis al li: Jesuon Nazaretan. Jesuo respondis: Mi estas tiu. Kaj Judas, lia perfidanto, staris kun ili.
They answered him, Jesus of Nazareth. Jesus saith unto them, I am he. And Judas also, which betrayed him, stood with them.
6 Kiam do li diris al ili: Mi estas tiu, ili malantauxen ekpasxis kaj falis sur la teron.
As soon then as he had said unto them, I am he, they went backward, and fell to the ground.
7 Tiam denove li demandis ilin: Kiun vi sercxas? Ili diris: Jesuon Nazaretan.
Then asked he them again, Whom seek ye? And they said, Jesus of Nazareth.
8 Jesuo respondis: Mi jxus diris al vi, ke mi estas tiu; se do vi min sercxas, lasu cxi tiujn foriri;
Jesus answered, I have told you that I am he: if therefore ye seek me, let these go their way:
9 por ke plenumigxu la vorto, kiun li diris: El tiuj, kiujn Vi donis al mi, mi perdis neniun.
That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.
10 Simon Petro do, havante glavon, eltiris gxin, kaj frapis sklavon de la cxefpastro kaj detrancxis lian dekstran orelon. La nomo de la sklavo estis Malhxo.
Then Simon Peter having a sword drew it, and smote the high priest's servant, and cut off his right ear. The servant's name was Malchus.
11 Jesuo do diris al Petro: Metu la glavon en gxian ingon; la kalikon, kiun la Patro donis al mi, cxu mi ne trinkos?
Then said Jesus unto Peter, Put up thy sword into the sheath: the cup which my Father hath given me, shall I not drink it?
12 La kohorto kaj la milestro kaj la oficistoj de la Judoj kaptis do Jesuon kaj ligis lin,
Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus, and bound him,
13 kaj kondukis lin unue al Anas; cxar cxi tiu estis bopatro de Kajafas, kiu estis cxefpastro en tiu jaro.
And led him away to Annas first; for he was father in law to Caiaphas, which was the high priest that same year.
14 Kajafas estis tiu, kiu donis konsilon al la Judoj, ke estos bone, ke unu homo mortu por la popolo.
Now Caiaphas was he, which gave counsel to the Jews, that it was expedient that one man should die for the people.
15 Kaj Simon Petro sekvis Jesuon, kaj ankaux alia discxiplo. Cxi tiu discxiplo estis konata de la cxefpastro, kaj eniris kun Jesuo en la korton de la cxefpastro;
And Simon Peter followed Jesus, and so did another disciple: that disciple was known unto the high priest, and went in with Jesus into the palace of the high priest.
16 sed Petro staris ekstere apud la pordo. Kaj la alia discxiplo, kiu estis konata de la cxefpastro, eliris kaj parolis kun la pordistino, kaj enirigis Petron.
But Peter stood at the door without. Then went out that other disciple, which was known unto the high priest, and spake unto her that kept the door, and brought in Peter.
17 La sklavino pordistino diris al Petro: Cxu vi ne estas ankaux el la discxiploj de tiu homo? Li diris: Mi ne estas.
Then saith the damsel that kept the door unto Peter, Art not thou also one of this man's disciples? He saith, I am not.
18 La sklavoj kaj la oficistoj, farinte karban fajron (cxar estis malvarme), staris kaj sin varmigis; Petro ankaux estis kun ili, starante kaj sin varmigante.
And the servants and officers stood there, who had made a fire of coals; for it was cold: and they warmed themselves: and Peter stood with them, and warmed himself.
19 La cxefpastro demandis Jesuon pri liaj discxiploj kaj pri lia instruado.
The high priest then asked Jesus of his disciples, and of his doctrine.
20 Jesuo respondis al li: Mi parolis malkasxe al la mondo; mi cxiam instruis en la sinagogoj kaj en la templo, kie cxiuj Judoj kunvenas; kaj sekrete mi nenion parolis.
Jesus answered him, I spake openly to the world; I ever taught in the synagogue, and in the temple, whither the Jews always resort; and in secret have I said nothing.
21 Kial vi min demandas? demandu tiujn, kiuj auxdis, kion mi parolis al ili; ili ja scias, kion mi diris.
Why askest thou me? ask them which heard me, what I have said unto them: behold, they know what I said.
22 Kaj kiam li parolis tion, unu el la apude starantaj oficistoj per la manplato frapis Jesuon, dirante: Cxu tiel vi respondas al la cxefpastro?
And when he had thus spoken, one of the officers which stood by struck Jesus with the palm of his hand, saying, Answerest thou the high priest so?
23 Respondis Jesuo al li: Se mi malbone parolis, atestu pri la malbono; sed se bone, kial vi min frapas?
Jesus answered him, If I have spoken evil, bear witness of the evil: but if well, why smitest thou me?
24 Anas sendis lin ligitan al la cxefpastro Kajafas.
Now Annas had sent him bound unto Caiaphas the high priest.
25 Simon Petro staris kaj sin varmigis. Oni do diris al li: Cxu vi estas unu el liaj discxiploj? Li neis, dirante: Mi ne estas.
And Simon Peter stood and warmed himself. They said therefore unto him, Art not thou also one of his disciples? He denied it, and said, I am not.
26 Unu el la sklavoj de la cxefpastro, estante parenco de tiu, kies orelon Petro detrancxis, diris: Cxu mi ne vidis vin kun li en la gxardeno?
One of the servants of the high priest, being his kinsman whose ear Peter cut off, saith, Did not I see thee in the garden with him?
27 Petro do denove neis; kaj tuj la koko ekkriis.
Peter then denied again: and immediately the cock crew.
28 Kaj oni kondukis Jesuon de Kajafas en la palacon; estis frumatene; kaj ili ne eniris en la palacon, por ke ili ne malpurigxu, sed povu mangxi la Paskon.
Then led they Jesus from Caiaphas unto the hall of judgment: and it was early; and they themselves went not into the judgment hall, lest they should be defiled; but that they might eat the passover.
29 Pilato do eliris al ili, kaj diris: Kian akuzon vi prezentas kontraux cxi tiu viro?
Pilate then went out unto them, and said, What accusation bring ye against this man?
30 Ili respondis kaj diris al li: Se li ne estus malbonfaranto, ni ne transdonus lin al vi.
They answered and said unto him, If he were not a malefactor, we would not have delivered him up unto thee.
31 Pilato do diris al ili: Vi mem prenu lin, kaj jugxu lin laux via legxo. La Judoj diris al li: Ne estas permesate al ni mortigi homon;
Then said Pilate unto them, Take ye him, and judge him according to your law. The Jews therefore said unto him, It is not lawful for us to put any man to death:
32 por ke plenumigxu la vorto de Jesuo, kiun li parolis, montrante, per kia morto li mortos.
That the saying of Jesus might be fulfilled, which he spake, signifying what death he should die.
33 Pilato do reeniris en la palacon, kaj alvokis Jesuon, kaj diris al li: Cxu vi estas la Regxo de la Judoj?
Then Pilate entered into the judgment hall again, and called Jesus, and said unto him, Art thou the King of the Jews?
34 Jesuo respondis: Cxu vi tion diras de vi mem, aux cxu aliaj diris gxin al vi pri mi?
Jesus answered him, Sayest thou this thing of thyself, or did others tell it thee of me?
35 Pilato respondis: Cxu mi estas Judo? Via propra nacio kaj la cxefpastroj transdonis vin al mi; kion vi faris?
Pilate answered, Am I a Jew? Thine own nation and the chief priests have delivered thee unto me: what hast thou done?
36 Jesuo respondis: Mia regno ne estas el cxi tiu mondo; se mia regno estus el cxi tiu mondo, miaj servantoj bataladus, por ke mi ne transdonigxu al la Judoj; sed nun mia regno ne estas el cxi tie.
Jesus answered, My kingdom is not of this world: if my kingdom were of this world, then would my servants fight, that I should not be delivered to the Jews: but now is my kingdom not from hence.
37 Pilato demandis lin: Cxu vi do estas regxo? Jesuo respondis: Vi diras, ke mi estas regxo. Por tio mi naskigxis kaj venis en la mondon, ke mi atestu pri la vero. Cxiu, kiu estas el la vero, auxskultas mian vocxon.
Pilate therefore said unto him, Art thou a king then? Jesus answered, Thou sayest that I am a king. To this end was I born, and for this cause came I into the world, that I should bear witness unto the truth. Every one that is of the truth heareth my voice.
38 Pilato diris al li: Kio estas la vero?
Kaj dirinte tion, li eliris denove al la Judoj, kaj diris al ili: Mi trovas en li nenian kulpon.
Pilate saith unto him, What is truth? And when he had said this, he went out again unto the Jews, and saith unto them, I find in him no fault at all.
39 Sed estas cxe vi kutime, ke mi liberigu al vi unu dum la Pasko: cxu vi do volas, ke mi liberigu al vi la Regxon de la Judoj?
But ye have a custom, that I should release unto you one at the passover: will ye therefore that I release unto you the King of the Jews?
40 Kaj ili kriis denove, dirante: Ne cxi tiun, sed Barabason. Barabas estis rabisto.
Then cried they all again, saying, Not this man, but Barabbas. Now Barabbas was a robber.

Cxapitro 19

1 Tiam do Pilato prenis Jesuon kaj lin skurgxigis.
Then Pilate therefore took Jesus, and scourged him.
2 Kaj la soldatoj plektis kronon el dornoj kaj metis gxin sur lian kapon, kaj vestis lin per purpura mantelo;
And the soldiers platted a crown of thorns, and put it on his head, and they put on him a purple robe,
3 kaj venis al li, kaj diris: Saluton, Regxo de la Judoj! kaj ili frapis lin per la manplatoj.
And said, Hail, King of the Jews! and they smote him with their hands.
4 Pilato do denove eliris, kaj diris al ili: Jen mi elkondukas lin al vi, por ke vi sciu, ke mi trovas en li nenian kulpon.
Pilate therefore went forth again, and saith unto them, Behold, I bring him forth to you, that ye may know that I find no fault in him.
5 Jesuo do eliris, portante la dornan kronon kaj la purpuran mantelon. Pilato diris al ili: Jen la homo!
Then came Jesus forth, wearing the crown of thorns, and the purple robe. And Pilate saith unto them, Behold the man!
6 Kiam do la cxefpastroj kaj oficistoj lin vidis, ili kriis: Krucumu, krucumu lin. Pilato diris al ili: Mem prenu lin kaj krucumu lin, cxar mi trovas en li nenian kulpon.
When the chief priests therefore and officers saw him, they cried out, saying, Crucify him, crucify him. Pilate saith unto them, Take ye him, and crucify him: for I find no fault in him.
7 La Judoj respondis al li: Ni havas legxon, kaj laux tiu legxo li devas morti tial, ke li pretendis esti Filo de Dio.
The Jews answered him, We have a law, and by our law he ought to die, because he made himself the Son of God.
8 Kiam do Pilato auxdis tiun diron, li des pli timis;
When Pilate therefore heard that saying, he was the more afraid;
9 kaj reenirinte en la palacon, li diris al Jesuo: De kie vi estas? Sed Jesuo nenion respondis.
And went again into the judgment hall, and saith unto Jesus, Whence art thou? But Jesus gave him no answer.
10 Tiam diris Pilato al li: Cxu vi ne parolas al mi? cxu vi ne scias, ke mi havas povon krucumi vin, kaj povon liberigi vin?
Then saith Pilate unto him, Speakest thou not unto me? knowest thou not that I have power to crucify thee, and have power to release thee?
11 Jesuo respondis: Vi havus nenian povon kontraux mi, se gxi ne estus donita al vi de supre; tial tiu, kiu transdonis min al vi, havas la pli grandan pekon.
Jesus answered, Thou couldest have no power at all against me, except it were given thee from above: therefore he that delivered me unto thee hath the greater sin.
12 Cxe tio Pilato penis liberigi lin; sed la Judoj kriis, dirante: Se vi liberigos tiun, vi ne estas amiko de Cezaro; cxiu, kiu pretendas esti regxo, parolas kontraux Cezaro.
And from thenceforth Pilate sought to release him: but the Jews cried out, saying, If thou let this man go, thou art not Caesar's friend: whosoever maketh himself a king speaketh against Caesar.
13 Kiam do Pilato auxdis tiun vorton, li elkondukis Jesuon, kaj sidigxis sur tribunala segxo en loko nomata La Pavimo, sed en la Hebrea lingvo Gabata.
When Pilate therefore heard that saying, he brought Jesus forth, and sat down in the judgment seat in a place that is called the Pavement, but in the Hebrew, Gabbatha.
14 Estis la Preparado de la Pasko, cxirkaux la sesa horo. Kaj li diris al la Judoj: Jen via Regxo!
And it was the preparation of the passover, and about the sixth hour: and he saith unto the Jews, Behold your King!
15 Ili kriegis: Forigu, forigu, krucumu lin. Pilato diris al ili: Cxu mi krucumu vian Regxon? La cxefpastroj respondis: Ni ne havas regxon krom Cezaro.
But they cried out, Away with him, away with him, crucify him. Pilate saith unto them, Shall I crucify your King? The chief priests answered, We have no king but Caesar.
16 Tiam do li transdonis lin al ili, por esti krucumita.
Then delivered he him therefore unto them to be crucified. And they took Jesus, and led him away.
17 Kaj ili prenis Jesuon; kaj li eliris, portante sian krucon, al la loko nomata Loko de Kranio, kiu estas en la Hebrea lingvo Golgota;
And he bearing his cross went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha:
18 tie ili krucumis lin, kaj kun li du aliajn, cxiuflanke po unu, kaj Jesuon meze.
Where they crucified him, and two other with him, on either side one, and Jesus in the midst.
19 Kaj Pilato ankaux skribis titolon, kaj surmetis gxin sur la krucon. Kaj estis skribite: JESUO NAZARETA, LA REGxO DE LA JUDOJ.
And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing was JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.
20 Tiun titolon multaj el la Judoj legis; cxar la loko, kie Jesuo estis krucumita, estis proksime de la urbo; kaj gxi estis skribita Hebree kaj Latine kaj Greke.
This title then read many of the Jews: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in Hebrew, and Greek, and Latin.
21 Tiam la cxefpastroj de la Judoj diris al Pilato: Ne skribu: La Regxo de la Judoj; sed, ke li diris: Mi estas Regxo de la Judoj.
Then said the chief priests of the Jews to Pilate, Write not, The King of the Jews; but that he said, I am King of the Jews.
22 Respondis Pilato: Kion mi skribis, tion mi skribis.
Pilate answered, What I have written I have written.
23 Kaj la soldatoj, kiam ili krucumis Jesuon, prenis liajn vestojn, kaj dividis ilin en kvar partojn, po unu parto por cxiu soldato; kaj la tunikon; sed la tuniko estis senkudra, desupre teksita tra la tuto.
Then the soldiers, when they had crucified Jesus, took his garments, and made four parts, to every soldier a part; and also his coat: now the coat was without seam, woven from the top throughout.
24 Ili do diris unu al alia: Ni ne dissxiru gxin, sed lotu pri gxi, kies gxi estos; por ke plenumigxu la Skribo, kiu diras:
Ili dividis miajn vestojn inter si, Pri mia tuniko ili lotis.
Tion la soldatoj faris.
They said therefore among themselves, Let us not rend it, but cast lots for it, whose it shall be: that the scripture might be fulfilled, which saith, They parted my raiment among them, and for my vesture they did cast lots. These things therefore the soldiers did.
25 Sed apud la kruco de Jesuo staris lia patrino, kaj la fratino de lia patrino, Maria, la edzino de Klopas, kaj Maria Magdalena.
Now there stood by the cross of Jesus his mother, and his mother's sister, Mary the wife of Cleophas, and Mary Magdalene.
26 Jesuo, rigardante sian patrinon, kaj la apudstarantan discxiplon, kiun li amis, diris al sia patrino: Virino, jen via filo!
When Jesus therefore saw his mother, and the disciple standing by, whom he loved, he saith unto his mother, Woman, behold thy son!
27 Tiam li diris al la discxiplo: Jen via patrino! Kaj de post tiu horo la discxiplo akceptis sxin en sian domon.
Then saith he to the disciple, Behold thy mother! And from that hour that disciple took her unto his own home.
28 Jesuo, sciante, ke cxio jam finigxis, por ke plenumigxu la Skribo, diris: Mi soifas.
After this, Jesus knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, saith, I thirst.
29 Kusxis tie vazo plena de vinagro; oni do metis spongon, plenigitan per la vinagro, sur hisopon, kaj levis gxin al lia busxo.
Now there was set a vessel full of vinegar: and they filled a spunge with vinegar, and put it upon hyssop, and put it to his mouth.
30 Kiam do Jesuo ricevis la vinagron, li diris: Estas finite; kaj, klininte sian kapon, li ellasis for la spiriton.
When Jesus therefore had received the vinegar, he said, It is finished: and he bowed his head, and gave up the ghost.
31 La Judoj, cxar estis la Preparado, por ke la korpoj ne restadu sur la krucoj dum la sabato (cxar la tago de tiu sabato estis granda tago), petis Pilaton, ke oni rompu iliajn krurojn, kaj forportu ilin.
The Jews therefore, because it was the preparation, that the bodies should not remain upon the cross on the sabbath day, (for that sabbath day was an high day,) besought Pilate that their legs might be broken, and that they might be taken away.
32 Tiam la soldatoj venis, kaj rompis la krurojn de la unua kaj de la alia krucumita kun li;
Then came the soldiers, and brake the legs of the first, and of the other which was crucified with him.
33 sed kiam ili venis al Jesuo, kaj vidis, ke li jam mortis, ili ne rompis liajn krurojn;
But when they came to Jesus, and saw that he was dead already, they brake not his legs:
34 tamen unu el la soldatoj per lanco pikis lian flankon, kaj tuj elvenis sango kaj akvo.
But one of the soldiers with a spear pierced his side, and forthwith came there out blood and water.
35 Kaj la vidinto atestis, kaj vera estas lia atesto; kaj li scias, ke li diras la veron, ke vi ankaux kredu.
And he that saw it bare record, and his record is true: and he knoweth that he saith true, that ye might believe.
36 Cxar tio okazis, por ke plenumigxu la Skribo: Osto en li ne estos rompita.
For these things were done, that the scripture should be fulfilled, A bone of him shall not be broken.
37 Kaj ankoraux alia Skribo diras: Ili rigardos tiun, kiun ili trapikis.
And again another scripture saith, They shall look on him whom they pierced.
38 Post tio, Jozef el Arimateo, kiu estis discxiplo de Jesuo, sed sekrete pro timo antaux la Judoj, petis Pilaton, ke li povu forpreni la korpon de Jesuo; kaj Pilato permesis. Li do venis kaj forprenis lian korpon.
And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus: and Pilate gave him leave. He came therefore, and took the body of Jesus.
39 Venis ankaux Nikodemo (tiu, kiu unue venis al Jesuo nokte), portanta miksajxon de mirho kaj aloo, cxirkaux cent funtoj.
And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night, and brought a mixture of myrrh and aloes, about an hundred pound weight.
40 Ili do prenis la korpon de Jesuo, kaj cxirkauxvindis gxin per tolajxoj kaj aromajxoj, laux la kutimo de la Judoj por entombigo.
Then took they the body of Jesus, and wound it in linen clothes with the spices, as the manner of the Jews is to bury.
41 Kaj estis gxardeno en la loko, kie li estis krucumita, kaj en la gxardeno nova tombo, en kiu ankoraux neniu estis metita.
Now in the place where he was crucified there was a garden; and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid.
42 Tien do, pro la Preparado de la Judoj (cxar la tombo estis proksima) ili enmetis Jesuon.
There laid they Jesus therefore because of the Jews' preparation day; for the sepulchre was nigh at hand.

Cxapitro 20

1 La unuan tagon de la semajno Maria Magdalena venis frue, dum estis ankoraux mallume, al la tombo, kaj vidis la sxtonon prenita for de la tombo.
The first day of the week cometh Mary Magdalene early, when it was yet dark, unto the sepulchre, and seeth the stone taken away from the sepulchre.
2 Sxi do kuris kaj venis al Simon Petro kaj al tiu alia discxiplo, kiun Jesuo amis, kaj sxi diris al ili: Oni forprenis el la tombo la Sinjoron, kaj ni ne scias, kien oni lin metis.
Then she runneth, and cometh to Simon Peter, and to the other disciple, whom Jesus loved, and saith unto them, They have taken away the LORD out of the sepulchre, and we know not where they have laid him.
3 Eliris do Petro kaj la alia discxiplo, kaj iris al la tombo.
Peter therefore went forth, and that other disciple, and came to the sepulchre.
4 Kaj ambaux ekkuris kune; kaj la alia discxiplo kuris antauxen pli rapide ol Petro, kaj unua alvenis al la tombo;
So they ran both together: and the other disciple did outrun Peter, and came first to the sepulchre.
5 kaj klinigxinte, li enrigardis, kaj vidis la tolajxojn kusxantajn; tamen li ne eniris.
And he stooping down, and looking in, saw the linen clothes lying; yet went he not in.
6 Kaj poste venis Simon Petro, sekvante lin, kaj eniris en la tombon; kaj li vidis la tolajxojn kusxantajn,
Then cometh Simon Peter following him, and went into the sepulchre, and seeth the linen clothes lie,
7 kaj la visxtukon, kiu estis sur lia kapo, ne kusxantan kun la tolajxoj, sed kunvolvitan en aparta loko.
And the napkin, that was about his head, not lying with the linen clothes, but wrapped together in a place by itself.
8 Tiam eniris do la alia discxiplo, kiu unua alvenis al la tombo, kaj li vidis kaj kredis.
Then went in also that other disciple, which came first to the sepulchre, and he saw, and believed.
9 Cxar ili ankoraux ne komprenis la Skribon, ke li devas relevigxi el la mortintoj.
For as yet they knew not the scripture, that he must rise again from the dead.
10 Kaj la discxiploj iris returne hejmen.
Then the disciples went away again unto their own home.
11 Sed Maria staris ekstere apud la tombo, plorante; kaj dum sxi ploris, sxi klinigxis, kaj enrigardis en la tombon;
But Mary stood without at the sepulchre weeping: and as she wept, she stooped down, and looked into the sepulchre,
12 kaj sxi vidis du angxelojn en blankaj vestoj, sidantajn, unu cxe la kaploko kaj unu cxe la piedloko, kie la korpo de Jesuo antauxe kusxis.
And seeth two angels in white sitting, the one at the head, and the other at the feet, where the body of Jesus had lain.
13 Kaj ili diris al sxi: Virino, kial vi ploras? Sxi respondis: Cxar oni forprenis mian Sinjoron, kaj mi ne scias, kien oni lin metis.
And they say unto her, Woman, why weepest thou? She saith unto them, Because they have taken away my LORD, and I know not where they have laid him.
14 Dirinte tion, sxi sin turnis malantauxen, kaj vidis Jesuon staranta, kaj ne sciis, ke gxi estas Jesuo.
And when she had thus said, she turned herself back, and saw Jesus standing, and knew not that it was Jesus.
15 Jesuo diris al sxi: Virino, kial vi ploras? kiun vi sercxas? Sxi, supozante, ke li estas la gxardenisto, diris al li: Sinjoro, se vi forportis lin, sciigu min, kien vi metis lin, kaj mi lin forprenos.
Jesus saith unto her, Woman, why weepest thou? whom seekest thou? She, supposing him to be the gardener, saith unto him, Sir, if thou have borne him hence, tell me where thou hast laid him, and I will take him away.
16 Jesuo diris al sxi: Maria. Sxi sin turnis, kaj diris al li Hebrelingve: Raboni; tio estas Majstro.
Jesus saith unto her, Mary. She turned herself, and saith unto him, Rabboni; which is to say, Master.
17 Jesuo diris al sxi: Ne tusxu min; cxar mi ankoraux ne supreniris al la Patro; sed iru al miaj fratoj, kaj diru al ili: Mi supreniras al mia Patro kaj via Patro, kaj al mia Dio kaj via Dio.
Jesus saith unto her, Touch me not; for I am not yet ascended to my Father: but go to my brethren, and say unto them, I ascend unto my Father, and your Father; and to my God, and your God.
18 Maria Magdalena venis al la discxiploj, sciigante: Mi vidis la Sinjoron; kaj ke li tion diris al sxi.
Mary Magdalene came and told the disciples that she had seen the LORD, and that he had spoken these things unto her.
19 Kiam do estis vespero en tiu sama tago, la unua de la semajno, kaj kiam estis fermitaj la pordoj, kie la discxiploj estis, pro timo antaux la Judoj, Jesuo venis kaj staris meze de ili, kaj diris al ili: Paco al vi.
Then the same day at evening, being the first day of the week, when the doors were shut where the disciples were assembled for fear of the Jews, came Jesus and stood in the midst, and saith unto them, Peace be unto you.
20 Kaj dirinte tion, li montris al ili siajn manojn kaj sian flankon. La discxiploj do gxojis, vidante la Sinjoron.
And when he had so said, he shewed unto them his hands and his side. Then were the disciples glad, when they saw the LORD.
21 Jesuo denove diris al ili: Paco al vi; kiel la Patro sendis min, tiel ankaux mi vin sendas.
Then said Jesus to them again, Peace be unto you: as my Father hath sent me, even so send I you.
22 Kaj dirinte tion, li elspiris sur ilin, kaj diris: Ricevu la Sanktan Spiriton:
And when he had said this, he breathed on them, and saith unto them, Receive ye the Holy Ghost:
23 kies pekojn vi pardonos, al tiuj ili estas pardonitaj; kies vi retenos, ili estas retenitaj.
Whose soever sins ye remit, they are remitted unto them; and whose soever sins ye retain, they are retained.
24 Sed Tomaso, unu el la dek du, nomata Didimo, ne cxeestis kun ili, kiam Jesuo venis.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
25 La aliaj discxiploj do diris al li: Ni vidis la Sinjoron. Sed li diris al ili: Se mi ne vidos en liaj manoj la truon de la najloj, kaj se mi ne metos mian fingron en la lokon de la najloj, kaj ne metos mian manon en lian flankon, mi tute ne kredos.
The other disciples therefore said unto him, We have seen the LORD. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe.
26 Kaj post ok tagoj la discxiploj denove estis interne, kaj Tomaso kun ili. Kaj Jesuo venis, kiam la pordoj estis fermitaj, kaj staris en la mezo, kaj diris: Paco al vi.
And after eight days again his disciples were within, and Thomas with them: then came Jesus, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be unto you.
27 Tiam li diris al Tomaso: Etendu cxi tien vian fingron kaj vidu miajn manojn; kaj etendu vian manon kaj enmetu gxin en mian flankon; kaj ne estu nekredema, sed estu kredanta.
Then saith he to Thomas, Reach hither thy finger, and behold my hands; and reach hither thy hand, and thrust it into my side: and be not faithless, but believing.
28 Tomaso respondis al li kaj diris: Mia Sinjoro kaj mia Dio.
And Thomas answered and said unto him, My LORD and my God.
29 Jesuo diris al li: Cxar vi vidis min, vi kredas; felicxaj estas tiuj, kiuj ne vidis, kaj tamen kredas.
Jesus saith unto him, Thomas, because thou hast seen me, thou hast believed: blessed are they that have not seen, and yet have believed.
30 Jesuo faris antaux la discxiploj multajn aliajn signojn, kiuj ne estas skribitaj en cxi tiu libro;
And many other signs truly did Jesus in the presence of his disciples, which are not written in this book:
31 sed cxi tiuj estas skribitaj, por ke vi kredu, ke Jesuo estas la Kristo, la Filo de Dio, kaj ke kredante, vi havu vivon en lia nomo.
But these are written, that ye might believe that Jesus is the Christ, the Son of God; and that believing ye might have life through his name.

Cxapitro 21

1 Post tio Jesuo denove sin montris al la discxiploj apud la maro de Tiberias; kaj li montris sin jene.
After these things Jesus shewed himself again to the disciples at the sea of Tiberias; and on this wise shewed he himself.
2 Estis kune Simon Petro, kaj Tomaso, nomata Didimo, kaj Natanael el Kana Galilea, kaj la filoj de Zebedeo, kaj aliaj du el liaj discxiploj.
There were together Simon Peter, and Thomas called Didymus, and Nathanael of Cana in Galilee, and the sons of Zebedee, and two other of his disciples.
3 Simon Petro diris al ili: Mi iras, por fisxkapti. Ili diris al li: Ni ankaux iras kun vi. Ili do eliris, kaj iris sur la sxipon; kaj tiun nokton ili nenion kaptis.
Simon Peter saith unto them, I go a fishing. They say unto him, We also go with thee. They went forth, and entered into a ship immediately; and that night they caught nothing.
4 Sed cxe la tagigxo Jesuo staris sur la marbordo; tamen la discxiploj ne sciis, ke gxi estas Jesuo.
But when the morning was now come, Jesus stood on the shore: but the disciples knew not that it was Jesus.
5 Tiam Jesuo diris al ili: Infanoj, cxu vi havas ian mangxajxon? Ili respondis al li: Ne.
Then Jesus saith unto them, Children, have ye any meat? They answered him, No.
6 Kaj li diris al ili: Jxetu la reton cxe la dekstra flanko de la sxipo, kaj vi trovos. Ili do gxin eljxetis; kaj pro la multeco de la fisxoj ili ne plu povis gxin treni.
And he said unto them, Cast the net on the right side of the ship, and ye shall find. They cast therefore, and now they were not able to draw it for the multitude of fishes.
7 Tiu discxiplo, kiun Jesuo amis, diris al Petro: Gxi estas la Sinjoro. Kiam do Simon Petro auxdis, ke gxi estas la Sinjoro, li alzonis al si sian kitelon (cxar li estis nuda) kaj jxetis sin en la maron.
Therefore that disciple whom Jesus loved saith unto Peter, It is the Lord. Now when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his fisher's coat unto him, (for he was naked,) and did cast himself into the sea.
8 Sed la aliaj discxiploj venis en la sxipeto (cxar ili estis ne malproksime de la tero, sed nur cxirkaux ducent ulnoj), trenante la reton plenan de fisxoj.
And the other disciples came in a little ship; (for they were not far from land, but as it were two hundred cubits,) dragging the net with fishes.
9 Kaj kiam ili eliris sur la teron, ili vidis fajron karban arangxitan tie, kaj fisxon kusxantan sur gxi, kaj panon.
As soon then as they were come to land, they saw a fire of coals there, and fish laid thereon, and bread.
10 Jesuo diris al ili: Alportu el la fisxoj, kiujn vi jxus kaptis.
Jesus saith unto them, Bring of the fish which ye have now caught.
11 Simon Petro iris sur la sxipon, kaj tiris la reton al la tero, plenan de grandaj fisxoj, cent kvindek tri; kaj kvankam estis tiel multaj, tamen la reto ne dissxirigxis.
Simon Peter went up, and drew the net to land full of great fishes, an hundred and fifty and three: and for all there were so many, yet was not the net broken.
12 Jesuo diris al ili: Venu, matenmangxu. Kaj neniu el la discxiploj kuragxis lin demandi: Kiu vi estas? sciante, ke gxi estas la Sinjoro.
Jesus saith unto them, Come and dine. And none of the disciples durst ask him, Who art thou? knowing that it was the Lord.
13 Jesuo venis kaj prenis la panon kaj donis al li, kaj tiel same la fisxon.
Jesus then cometh, and taketh bread, and giveth them, and fish likewise.
14 Tiu estas jam la tria fojo, kiam aperis Jesuo al siaj discxiploj, post sia relevigxo el la mortintoj.
This is now the third time that Jesus shewed himself to his disciples, after that he was risen from the dead.
15 Post la matenmangxo Jesuo diris al Simon Petro: Simon, filo de Jona, cxu vi amas min pli, ol tiuj? Li diris al li: Jes, Sinjoro; vi scias, ke mi vin amas. Li diris al li: Pasxtu miajn sxafidojn.
So when they had dined, Jesus saith to Simon Peter, Simon, son of Jonas, lovest thou me more than these? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my lambs.
16 Li diris al li ankoraux la duan fojon: Simon, filo de Jona, cxu vi min amas? Li diris al li: Jes, Sinjoro; vi scias, ke mi vin amas. Li diris al li: Zorgu pri miaj sxafoj.
He saith to him again the second time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? He saith unto him, Yea, Lord; thou knowest that I love thee. He saith unto him, Feed my sheep.
17 Li diris al li la trian fojon: Simon, filo de Jona, cxu vi min amas? Petro cxagrenigxis, ke li diris al li la trian fojon: Cxu vi min amas? kaj respondis al li: Sinjoro, vi scias cxion; vi scias, ke mi vin amas. Jesuo diris al li: Pasxtu miajn sxafojn.
He saith unto him the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, thou knowest all things; thou knowest that I love thee. Jesus saith unto him, Feed my sheep.
18 Vere, vere, mi diras al vi: Kiam vi estis juna, vi zonis vin, kaj iris, kien vi volis; sed kiam vi maljunigxos, vi etendos viajn manojn, kaj alia vin zonos, kaj portos vin, kien vi ne volos.
Verily, verily, I say unto thee, When thou wast young, thou girdest thyself, and walkedst whither thou wouldest: but when thou shalt be old, thou shalt stretch forth thy hands, and another shall gird thee, and carry thee whither thou wouldest not.
19 Tion li diris, montrante per aludo, per kia morto li gloros Dion. Kaj dirinte tion, li diris al li: Sekvu min.
This spake he, signifying by what death he should glorify God. And when he had spoken this, he saith unto him, Follow me.
20 Petro, sin turninte, vidis malantauxe la discxiplon, kiun Jesuo amis (kiu ankaux klinis sin al lia brusto dum la vespermangxo, kun la diro: Sinjoro, kiu estas la perfidanta vin?).
Then Peter, turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following; which also leaned on his breast at supper, and said, Lord, which is he that betrayeth thee?
21 Petro do, vidinte lin, diris al Jesuo: Sinjoro, kaj kion pri cxi tiu?
Peter seeing him saith to Jesus, Lord, and what shall this man do?
22 Jesuo diris al li: Se mi volas, ke li restu, gxis mi venos, kio estas al vi? vi sekvu min.
Jesus saith unto him, If I will that he tarry till I come, what is that to thee? follow thou me.
23 Tial inter la fratoj disiris la famo, ke tiu discxiplo ne mortos; tamen Jesuo ne diris al li, ke li ne mortos, sed: Se mi volas, ke li restu, gxis mi venos, kio estas al vi?
Then went this saying abroad among the brethren, that that disciple should not die: yet Jesus said not unto him, He shall not die; but, If I will that he tarry till I come, what is that to thee?
24 Tiu estas la discxiplo, kiu atestas pri tio kaj skribis tion: kaj ni scias, ke lia atesto estas vera.
This is the disciple which testifieth of these things, and wrote these things: and we know that his testimony is true.
25 Estas ankaux multaj aliaj faroj, kiujn Jesuo faris; kaj mi supozas, ke se cxiu el ili estus skribita detale, la tuta mondo ne havus lokon por la skribotaj libroj.
And there are also many other things which Jesus did, the which, if they should be written every one, I suppose that even the world itself could not contain the books that should be written. Amen.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto