BIBLIO

en Esperanta

 

Back Contents Next

KRONIKO
LIBRO UNUA

Cxapitro 1

1 Adam, Set, Enosx,
Adam, Sheth, Enosh,
2 Kenan, Mahalalel, Jared,
Kenan, Mahalaleel, Jered,
3 Hxanohx, Metusxelahx, Lemehx,
Henoch, Methuselah, Lamech,
4 Noa, Sxem, Hxam, kaj Jafet.
Noah, Shem, Ham, and Japheth.
5 La filoj de Jafet: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mesxehx, kaj Tiras.
The sons of Japheth; Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
6 La filoj de Gomer: Asxkenaz, Rifat, kaj Togarma.
And the sons of Gomer; Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.
7 La filoj de Javan: Elisxa, Tarsxisx, Kitim, kaj Dodanim.
And the sons of Javan; Elishah, and Tarshish, Kittim, and Dodanim.
8 La filoj de Hxam: Kusx, Micraim, Put, kaj Kanaan.
The sons of Ham; Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
9 La filoj de Kusx: Seba, Hxavila, Sabta, Raama, kaj Sabtehxa. La filoj de Raama: Sxeba kaj Dedan.
And the sons of Cush; Seba, and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecha. And the sons of Raamah; Sheba, and Dedan.
10 Kusx naskigis ankaux Nimrodon; cxi tiu komencis esti potenculo sur la tero.
And Cush begat Nimrod: he began to be mighty upon the earth.
11 Micraim naskigis la Ludidojn, la Anamidojn, la Lehabidojn, la Naftuhxidojn,
And Mizraim begat Ludim, and Anamim, and Lehabim, and Naphtuhim,
12 la Patrusidojn, la Kasluhxidojn (de kiuj devenas la Filisxtoj), kaj la Kaftoridojn.
And Pathrusim, and Casluhim, (of whom came the Philistines,) and Caphthorim.
13 De Kanaan naskigxis Cidon, lia unuenaskito, kaj Hxet,
And Canaan begat Zidon his firstborn, and Heth,
14 la Jebusidoj, la Amoridoj, la Girgasxidoj,
The Jebusite also, and the Amorite, and the Girgashite,
15 la Hxividoj, la Arkidoj, la Sinidoj,
And the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
16 la Arvadidoj, la Cemaridoj, la Hxamatidoj.
And the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
17 La filoj de Sxem: Elam, Asxur, Arpahxsxad, Lud, Aram, Uc, Hxul, Geter, kaj Mesxehx.
The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
18 De Arpahxsxad naskigxis Sxelahx, de Sxelahx naskigxis Eber.
And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.
19 Al Eber naskigxis du filoj: la nomo de unu estis Peleg, cxar en lia tempo estis dividita la tero; la nomo de lia frato estis Joktan.
And unto Eber were born two sons: the name of the one was Peleg; because in his days the earth was divided: and his brother's name was Joktan.
20 De Joktan naskigxis Almodad, Sxelef, Hxacarmavet, Jerahx,
And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
21 Hadoram, Uzal, Dikla,
Hadoram also, and Uzal, and Diklah,
22 Ebal, Abimael, Sxeba,
And Ebal, and Abimael, and Sheba,
23 Ofir, Hxavila, kaj Jobab. Cxiuj cxi tiuj estis la filoj de Joktan.
And Ophir, and Havilah, and Jobab. All these were the sons of Joktan.
24 Sxem, Arpahxsxad, Sxelahx,
Shem, Arphaxad, Shelah,
25 Eber, Peleg, Reu,
Eber, Peleg, Reu,
26 Serug, Nahxor, Terahx,
Serug, Nahor, Terah,
27 Abram (tio estas Abraham).
Abram; the same is Abraham.
28 La filoj de Abraham: Isaak kaj Isxmael.
The sons of Abraham; Isaac, and Ishmael.
29 Jen estas ilia genealogio: de Isxmael, la unuenaskito Nebajot, poste Kedar, Adbeel, Mibsam,
These are their generations: The firstborn of Ishmael, Nebaioth; then Kedar, and Adbeel, and Mibsam,
30 Misxma, Duma, Masa, Hxadad, Tema,
Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
31 Jetur, Nafisx, kaj Kedma. Tio estas la filoj de Isxmael.
Jetur, Naphish, and Kedemah. These are the sons of Ishmael.
32 La filoj de Ketura, kromvirino de Abraham, kiujn sxi naskis: Zimran, Joksxan, Medan, Midjan, Jisxbak, kaj Sxuahx. Kaj la filoj de Joksxan estis Sxeba kaj Dedan.
Now the sons of Keturah, Abraham's concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And the sons of Jokshan; Sheba, and Dedan.
33 La filoj de Midjan: Efa, Efer, Hxanohx, Abida, kaj Eldaa. Cxiuj cxi tiuj estis la filoj de Ketura.
And the sons of Midian; Ephah, and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah. All these are the sons of Keturah.
34 Abraham naskigis Isaakon. La filoj de Isaak: Esav kaj Izrael.
And Abraham begat Isaac. The sons of Isaac; Esau and Israel.
35 La filoj de Esav: Elifaz, Reuel, Jeusx, Jalam, kaj Korahx.
The sons of Esau; Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.
36 La filoj de Elifaz: Teman, Omar, Cefi, Gatam, Kenaz, Timna, kaj Amalek.
The sons of Eliphaz; Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
37 La filoj de Reuel: Nahxat, Zerahx, Sxama, kaj Miza.
The sons of Reuel; Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
38 La filoj de Seir: Lotan, Sxobal, Cibeon, Ana, Disxon, Ecer, kaj Disxan.
And the sons of Seir; Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezar, and Dishan.
39 La filoj de Lotan: Hxori kaj Homam; la fratino de Lotan estis Timna.
And the sons of Lotan; Hori, and Homam: and Timna was Lotan's sister.
40 La filoj de Sxobal: Aljan, Manahxat, Ebal, Sxefi, kaj Onam. La filoj de Cibeon: Aja kaj Ana.
The sons of Shobal; Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. and the sons of Zibeon; Aiah, and Anah.
41 La filoj de Ana: Disxon. La filoj de Disxon: Hxamran, Esxban, Jitran, kaj Keran.
The sons of Anah; Dishon. And the sons of Dishon; Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
42 La filoj de Ecer: Bilhan, Zaavan, kaj Jaakan. La filoj de Disxan: Uc kaj Aran.
The sons of Ezer; Bilhan, and Zavan, and Jakan. The sons of Dishan; Uz, and Aran.
43 Jen estas la regxoj, kiuj regxis en la lando de Edom, antaux ol aperis regxo cxe la Izraelidoj: Bela, filo de Beor; la nomo de lia urbo estis Dinhaba.
Now these are the kings that reigned in the land of Edom before any king reigned over the children of Israel; Bela the son of Beor: and the name of his city was Dinhabah.
44 Kaj Bela mortis, kaj anstataux li ekregxis Jobab, filo de Zerahx, el Bocra.
And when Bela was dead, Jobab the son of Zerah of Bozrah reigned in his stead.
45 Kaj Joab mortis, kaj anstataux li ekregxis Hxusxam, el la lando de la Temanidoj.
And when Jobab was dead, Husham of the land of the Temanites reigned in his stead.
46 Kaj Hxusxam mortis, kaj anstataux li ekregxis Hadad, filo de Bedad, kiu venkobatis la Midjanidojn sur la kampo de Moab; la nomo de lia urbo estis Avit.
And when Husham was dead, Hadad the son of Bedad, which smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead: and the name of his city was Avith.
47 Kaj Hadad mortis, kaj anstataux li ekregxis Samla el Masreka.
And when Hadad was dead, Samlah of Masrekah reigned in his stead.
48 Kaj Samla mortis, kaj anstataux li ekregxis Sxaul el Rehxobot cxe la Rivero.
And when Samlah was dead, Shaul of Rehoboth by the river reigned in his stead.
49 Kaj Sxaul mortis, kaj anstataux li ekregxis Baal-Hxanan, filo de Ahxbor.
And when Shaul was dead, Baalhanan the son of Achbor reigned in his stead.
50 Kaj Baal-Hxanan mortis, kaj anstataux li ekregxis Hadad; la nomo de lia urbo estis Pai; la nomo de lia edzino estis Mehetabel, filino de Matred, filino de Me-Zahab.
And when Baalhanan was dead, Hadad reigned in his stead: and the name of his city was Pai; and his wife's name was Mehetabel, the daughter of Matred, the daughter of Mezahab.
51 Kaj Hadad mortis. Tiam la cxefoj de Edom estis: cxefo Timna, cxefo Alva, cxefo Jetet,
Hadad died also. And the dukes of Edom were; duke Timnah, duke Aliah, duke Jetheth,
52 cxefo Oholibama, cxefo Ela, cxefo Pinon,
Duke Aholibamah, duke Elah, duke Pinon,
53 cxefo Kenaz, cxefo Teman, cxefo Mibcar,
Duke Kenaz, duke Teman, duke Mibzar,
54 cxefo Magdiel, cxefo Iram. Tio estas la cxefoj de Edom.
Duke Magdiel, duke Iram. These are the dukes of Edom.

Cxapitro 2

1 Jen estas la filoj de Izrael: Ruben, Simeon, Levi, Jehuda, Isahxar, Zebulun,
These are the sons of Israel; Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,
2 Dan, Jozef, Benjamen, Naftali, Gad, kaj Asxer.
Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.
3 La filoj de Jehuda: Er, Onan, kaj Sxela, tri naskigxis al li de Bat-Sxua, la Kanaanidino. Er, la unuenaskito de Jehuda, estis malbona antaux la Eternulo, kaj Li mortigis lin.
The sons of Judah; Er, and Onan, and Shelah: which three were born unto him of the daughter of Shua the Canaanitess. And Er, the firstborn of Judah, was evil in the sight of the LORD; and he slew him.
4 Kaj lia bofilino Tamar naskis al li Perecon kaj Zerahxon. La nombro de cxiuj filoj de Jehuda estis kvin.
And Tamar his daughter in law bore him Pharez and Zerah. All the sons of Judah were five.
5 La filoj de Perec: Hxecron kaj Hxamul.
The sons of Pharez; Hezron, and Hamul.
6 La filoj de Zerahx: Zimri, Etan, Heman, Kalkol, kaj Dara; da ili cxiuj estis kvin.
And the sons of Zerah; Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara: five of them in all.
7 La filoj de Karmi: Ahxan, kiu malgxojigis Izraelon, pekinte kontraux anatemajxo.
And the sons of Carmi; Achar, the troubler of Israel, who transgressed in the thing accursed.
8 La filoj de Etan: Azarja.
And the sons of Ethan; Azariah.
9 La filoj de Hxecron, kiuj naskigxis al li: Jerahxmeel, Ram, kaj Kelubaj.
The sons also of Hezron, that were born unto him; Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.
10 Ram naskigis Aminadabon; Aminadab naskigis Nahxsxonon, princon de la idoj de Jehuda;
And Ram begat Amminadab; and Amminadab begat Nahshon, prince of the children of Judah;
11 Nahxsxon naskigis Salman; Salma naskigis Boazon;
And Nahshon begat Salma, and Salma begat Boaz,
12 Boaz naskigis Obedon; Obed naskigis Jisxajon;
And Boaz begat Obed, and Obed begat Jesse,
13 Jisxaj naskigis sian unuenaskiton Eliab, la dua estis Abinadab, la tria estis Sximea,
And Jesse begat his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimma the third,
14 la kvara estis Netanel, la kvina estis Radaj,
Nethaneel the fourth, Raddai the fifth,
15 la sesa estis Ocem, la sepa estis David.
Ozem the sixth, David the seventh:
16 Iliaj fratinoj estis: Ceruja kaj Abigail. La filoj de Ceruja estis: Abisxaj, Joab, kaj Asahel--tri.
Whose sisters were Zeruiah, and Abigail. And the sons of Zeruiah; Abishai, and Joab, and Asahel, three.
17 Abigail naskis Amasan; la patro de Amasa estis Jeter, Isxmaelido.
And Abigail bare Amasa: and the father of Amasa was Jether the Ishmeelite.
18 Kaleb, filo de Hxecron, naskigis de sia edzino Azuba kaj de Jeriot; jen estas sxiaj filoj: Jesxer, Sxobab, kaj Ardon.
And Caleb the son of Hezron begat children of Azubah his wife, and of Jerioth: her sons are these; Jesher, and Shobab, and Ardon.
19 Kiam mortis Azuba, Kaleb prenis al si Efratan, kaj sxi naskis al li Hxuron.
And when Azubah was dead, Caleb took unto him Ephrath, which bare him Hur.
20 Hxur naskigis Urin; kaj Uri naskigis Becalelon.
And Hur begat Uri, and Uri begat Bezaleel.
21 Poste Hxecron envenis al la filino de Mahxir, patro de Gilead; li prenis sxin, kiam li havis la agxon de sesdek jaroj, kaj sxi naskis al li Segubon.
And afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he married when he was threescore years old; and she bare him Segub.
22 Segub naskigis Jairon, kaj li havis dudek tri urbojn en la lando Gilead.
And Segub begat Jair, who had three and twenty cities in the land of Gilead.
23 Sed la Gesxuranoj kaj Sirianoj forprenis de ili la Vilagxojn de Jair, Kenaton kaj gxiajn dependajxojn, sesdek urbetojn. Cxiuj cxi tiuj estis la filoj de Mahxir, patro de Gilead.
And he took Geshur, and Aram, with the towns of Jair, from them, with Kenath, and the towns thereof, even threescore cities. All these belonged to the sons of Machir the father of Gilead.
24 Post la morto de Hxecron en Kaleb-Efrata la edzino de Hxecron, Abija, naskis al li Asxhxuron, la fondinton de Tekoa.
And after that Hezron was dead in Calebephratah, then Abiah Hezron's wife bare him Ashur the father of Tekoa.
25 La filoj de Jerahxmeel, unuenaskito de Hxecron, estis: la unuenaskito Ram, poste Buna, Oren, Ocem, kaj Ahxija.
And the sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were, Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, and Ahijah.
26 Jerahxmeel havis ankaux alian edzinon, sxia nomo estis Atara; sxi estis la patrino de Onam.
Jerahmeel had also another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.
27 La filoj de Ram, la unuenaskito de Jerahxmeel, estis: Maac, Jamin, kaj Eker.
And the sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were, Maaz, and Jamin, and Eker.
28 La filoj de Onam estis: Sxamaj kaj Jada. La filoj de Sxamaj estis: Nadab kaj Abisxur.
And the sons of Onam were, Shammai, and Jada. And the sons of Shammai; Nadab and Abishur.
29 La nomo de la edzino de Abisxur estis Abihxail; sxi naskis al li Ahxbanon kaj Molidon.
And the name of the wife of Abishur was Abihail, and she bare him Ahban, and Molid.
30 La filoj de Nadab estis: Seled kaj Apaim. Seled mortis sen infanoj.
And the sons of Nadab; Seled, and Appaim: but Seled died without children.
31 La filo de Apaim estis Jisxei. La filo de Jisxei estis Sxesxan. La filo de Sxesxan estis Ahxlaj.
And the sons of Appaim; Ishi. And the sons of Ishi; Sheshan. And the children of Sheshan; Ahlai.
32 La filoj de Jada, frato de Sxamaj, estis: Jeter kaj Jonatan. Jeter mortis sen infanoj.
And the sons of Jada the brother of Shammai; Jether, and Jonathan: and Jether died without children.
33 La filoj de Jonatan estis: Pelet kaj Zaza. Tio estis la idoj de Jerahxmeel.
And the sons of Jonathan; Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.
34 Sxesxan ne havis filojn, sed nur filinojn. Sxesxan havis sklavon Egipton, kies nomo estis Jarhxa;
Now Sheshan had no sons, but daughters. And Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.
35 kaj Sxesxan donis sian filinon kiel edzinon al sia sklavo Jarhxa, kaj sxi naskis al li Atajon.
And Sheshan gave his daughter to Jarha his servant to wife; and she bare him Attai.
36 Ataj naskigis Natanon; kaj Natan naskigis Zabadon.
And Attai begat Nathan, and Nathan begat Zabad,
37 Zabad naskigis Eflalon; kaj Eflal naskigis Obedon.
And Zabad begat Ephlal, and Ephlal begat Obed,
38 Obed naskigis Jehun, kaj Jehu naskigis Azarjan.
And Obed begat Jehu, and Jehu begat Azariah,
39 Azarja naskigis Hxelecon; kaj Hxelec naskigis Eleasan.
And Azariah begat Helez, and Helez begat Eleasah,
40 Eleasa naskigis Sismajon; kaj Sismaj naskigis Sxalumon.
And Eleasah begat Sisamai, and Sisamai begat Shallum,
41 Sxalum naskigis Jekamjan; kaj Jekamja naskigis Elisxaman.
And Shallum begat Jekamiah, and Jekamiah begat Elishama.
42 La filoj de Kaleb, frato de Jerahxmeel: lia unuenaskito Mesxa, kiu estis la fondinto de Zif; kaj la filoj de Maresxa, fondinto de Hxebron.
Now the sons of Caleb the brother of Jerahmeel were, Mesha his firstborn, which was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.
43 La filoj de Hxebron: Korahx, Tapuahx, Rekem, kaj Sxema.
And the sons of Hebron; Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.
44 Sxema naskigis Rahxamon, fondinton de Jorkeam; kaj Rekem naskigis Sxamajon.
And Shema begat Raham, the father of Jorkoam: and Rekem begat Shammai.
45 La filo de Sxamaj estis Maon; kaj Maon estis la fondinto de Bet-Cur.
And the son of Shammai was Maon: and Maon was the father of Bethzur.
46 Kaj Efa, kromvirino de Kaleb, naskis Hxaranon, Mocan, kaj Gazezon; kaj Hxaran naskigis Gazezon.
And Ephah, Caleb's concubine, bare Haran, and Moza, and Gazez: and Haran begat Gazez.
47 La filoj de Jedaj estis: Regem, Jotam, Gesxan, Pelet, Efa, kaj Sxaaf.
And the sons of Jahdai; Regem, and Jotham, and Gesham, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.
48 Maahxa, kromvirino de Kaleb, naskis Sxeberon kaj Tirhxanan.
Maachah, Caleb's concubine, bare Sheber, and Tirhanah.
49 Sxi naskis ankaux Sxaafon, la fondinton de Madmana, Sxevan, la fondinton de Mahxbena kaj la fondinton de Gibea. La filino de Kaleb estis Ahxsa.
She bare also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbenah, and the father of Gibea: and the daughter of Caleb was Achsa.
50 Tio estis la idoj de Kaleb: la filo de Hxur, unuenaskito de Efrata: Sxobal, fondinto de Kirjat-Jearim,
These were the sons of Caleb the son of Hur, the firstborn of Ephratah; Shobal the father of Kirjathjearim.
51 Salma, fondinto de Bet-Lehxem, Hxaref, fondinto de Bet- Gader.
Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Bethgader.
52 Sxobal, fondinto de Kirjat-Jearim, havis la filojn: Haroe, duono de la Menuhxot.
And Shobal the father of Kirjathjearim had sons; Haroeh, and half of the Manahethites.
53 La familioj de Kirjat-Jearim estis: la Jetridoj, la Putidoj, la Sxumatidoj, la Misxraidoj. De cxi tiuj devenis la Coreaidoj kaj la Esxtaolidoj.
And the families of Kirjathjearim; the Ithrites, and the Puhites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zareathites, and the Eshtaulites,
54 La idoj de Salma: la Bet-Lehxemanoj, la Netofaanoj, la Atrotanoj de la domo de Joab, la duono de la Manahxatanoj, la Coreanoj;
The sons of Salma; Bethlehem, and the Netophathites, Ataroth, the house of Joab, and half of the Manahethites, the Zorites.
55 kaj la familioj de la skribistoj, kiuj logxis en Jabec, la Tiratidoj, Sximeatidoj, kaj Suhxatidoj; tio estis la Kenidoj, kiuj devenis de Hxamat, la fondinto de Bet-Rehxab.
And the families of the scribes which dwelt at Jabez; the Tirathites, the Shimeathites, and Suchathites. These are the Kenites that came of Hemath, the father of the house of Rechab.

Cxapitro 3

1 Jen estas la filoj de David, kiuj naskigxis al li en Hxebron: la unuenaskito Amnon, de la Jizreelanino Ahxinoam; la dua estis Daniel, de la Karmelanino Abigail;
Now these were the sons of David, which were born unto him in Hebron; the firstborn Amnon, of Ahinoam the Jezreelitess; the second Daniel, of Abigail the Carmelitess:
2 la tria estis Absxalom, filo de Maahxa, filino de Talmaj, regxo de Gesxur; la kvara estis Adonija, filo de Hxagit;
The third, Absalom the son of Maachah the daughter of Talmai king of Geshur: the fourth, Adonijah the son of Haggith:
3 la kvina estis Sxefatja, de Abital; la sesa estis Jitream, de lia edzino Egla;
The fifth, Shephatiah of Abital: the sixth, Ithream by Eglah his wife.
4 ses naskigxis al li en Hxebron. Li regxis tie sep jarojn kaj ses monatojn; kaj tridek tri jarojn li regxis en Jerusalem.
These six were born unto him in Hebron; and there he reigned seven years and six months: and in Jerusalem he reigned thirty and three years.
5 Kaj jen estas tiuj, kiuj naskigxis al li en Jerusalem: Sximea, Sxobab, Natan, Salomono--cxi tiuj kvar de Bat-Sxua, filino de Amiel;
And these were born unto him in Jerusalem; Shimea, and Shobab, and Nathan, and Solomon, four, of Bathshua the daughter of Ammiel:
6 Jibhxar, Elisxama, Elifelet,
Ibhar also, and Elishama, and Eliphelet,
7 Noga, Nefeg, Jafia,
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
8 Elisxama, Eljada, kaj Elifelet--naux.
And Elishama, and Eliada, and Eliphelet, nine.
9 Tio estas cxiuj filoj de David, krom la filoj de kromvirinoj; kaj ilia fratino estis Tamar.
These were all the sons of David, beside the sons of the concubines, and Tamar their sister.
10 La filo de Salomono estis Rehxabeam; la filo de cxi tiu estis Abija; la filo de cxi tiu: Asa; la filo de cxi tiu: Jehosxafat;
And Solomon's son was Rehoboam, Abia his son, Asa his son, Jehoshaphat his son,
11 la filo de cxi tiu: Joram; la filo de cxi tiu: Ahxazja; la filo de cxi tiu: Joasx;
Joram his son, Ahaziah his son, Joash his son,
12 la filo de cxi tiu: Amacja; la filo de cxi tiu: Azarja; la filo de cxi tiu: Jotam;
Amaziah his son, Azariah his son, Jotham his son,
13 la filo de cxi tiu: Ahxaz; la filo de cxi tiu: Hxizkija; la filo de cxi tiu: Manase;
Ahaz his son, Hezekiah his son, Manasseh his son,
14 la filo de cxi tiu: Amon; la filo de cxi tiu: Josxija.
Amon his son, Josiah his son.
15 La filoj de Josxija estis: la unuenaskito Johxanan, la dua Jehojakim, la tria Cidkija, la kvara Sxalum.
And the sons of Josiah were, the firstborn Johanan, the second Jehoiakim, the third Zedekiah, the fourth Shallum.
16 La filoj de Jehojakim: lia filo Jehxonja, lia filo Cidkija.
And the sons of Jehoiakim: Jeconiah his son, Zedekiah his son.
17 La filoj de Jehxonja: Asir, lia filo Sxealtiel,
And the sons of Jeconiah; Assir, Salathiel his son,
18 Malkiram, Pedaja, Sxenacar, Jekamja, Hxosxama, kaj Nedabja.
Malchiram also, and Pedaiah, and Shenazar, Jecamiah, Hoshama, and Nedabiah.
19 La filoj de Pedaja: Zerubabel kaj Sximei. La filoj de Zerubabel: Mesxulam, Hxananja; ilia fratino estis Sxelomit;
And the sons of Pedaiah were, Zerubbabel, and Shimei: and the sons of Zerubbabel; Meshullam, and Hananiah, and Shelomith their sister:
20 ankaux cxi tiuj kvin: Hxasxuba, Ohel, Berehxja, Hxasadja, kaj Jusxab-Hxesed.
And Hashubah, and Ohel, and Berechiah, and Hasadiah, Jushabhesed, five.
21 La idoj de Hxananja: Pelatja kaj Jesxaja; la filoj de Refaja, la filoj de Arnan, la filoj de Obadja, la filoj de Sxehxanja.
And the sons of Hananiah; Pelatiah, and Jesaiah: the sons of Rephaiah, the sons of Arnan, the sons of Obadiah, the sons of Shechaniah.
22 La filo de Sxehxanja estis Sxemaja; la filoj de Sxemaja: Hxatusx, Jigal, Bariahx, Nearja, kaj Sxafat--ses.
And the sons of Shechaniah; Shemaiah: and the sons of Shemaiah; Hattush, and Igeal, and Bariah, and Neariah, and Shaphat, six.
23 La filoj de Nearja: Eljoenaj, Hxizkija, kaj Azrikam--tri.
And the sons of Neariah; Elioenai, and Hezekiah, and Azrikam, three.
24 La filoj de Eljoenaj: Hodavja, Eljasxib, Pelaja, Akub, Johxanan, Delaja, kaj Anani--sep.
And the sons of Elioenai were, Hodaiah, and Eliashib, and Pelaiah, and Akkub, and Johanan, and Dalaiah, and Anani, seven.

Cxapitro 4

1 La filoj de Jehuda estis: Perec, Hxecron, Karmi, Hxur, kaj Sxobal.
The sons of Judah; Pharez, Hezron, and Carmi, and Hur, and Shobal.
2 Reaja, filo de Sxobal, naskigis Jahxaton; Jahxat naskigis Ahxumajon kaj Lahadon; tio estas la familioj de la Coreaidoj.
And Reaiah the son of Shobal begat Jahath; and Jahath begat Ahumai, and Lahad. These are the families of the Zorathites.
3 Kaj jen estas la domanaro de Etam: Jizreel, Jisxma, Jidbasx; la nomo de ilia fratino estis Haclelponi;
And these were of the father of Etam; Jezreel, and Ishma, and Idbash: and the name of their sister was Hazelelponi:
4 kaj Penuel, la fondinto de Gedor, kaj Ezer, la fondinto de Hxusxa. Tio estas la idoj de Hxur, unuenaskito de Efrata, posedanto de Bet-Lehxem.
And Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These are the sons of Hur, the firstborn of Ephratah, the father of Bethlehem.
5 Asxhxur, fondinto de Tekoa, havis du edzinojn: Hxela kaj Naara.
And Ashur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.
6 Naara naskis al li Ahxuzamon, Hxeferon, Temnin, kaj Ahxasxtarin; tio estas la filoj de Naara;
And Naarah bare him Ahuzam, and Hepher, and Temeni, and Haahashtari. These were the sons of Naarah.
7 la filoj de Hxela estis: Ceret, Cohxar, kaj Etnan.
And the sons of Helah were, Zereth, and Jezoar, and Ethnan.
8 Koc naskigis Anubon, Cobeban, kaj la familiojn de Ahxarhxel, filo de Harum.
And Coz begat Anub, and Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.
9 Jabec estis la plej estimata inter siaj fratoj. Lia patrino donis al li la nomon Jabec, cxar sxi diris: En malgxojo mi naskis.
And Jabez was more honourable than his brethren: and his mother called his name Jabez, saying, Because I bare him with sorrow.
10 Kaj Jabec vokis al Dio de Izrael, dirante: Ho, se Vi min benus kaj vastigus miajn limojn, kaj Via mano estus kun mi kaj forigus la malbonon, por ke mi ne havu aflikton! Kaj Dio plenumis tion, pri kio li petis.
And Jabez called on the God of Israel, saying, Oh that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me! And God granted him that which he requested.
11 Kelub, frato de Sxuhxa, naskigis Mehxiron; cxi tiu estis la patro de Esxton.
And Chelub the brother of Shuah begat Mehir, which was the father of Eshton.
12 Esxton naskigis Bet-Rafan, Paseahxon, kaj Tehxinan, fondinton de la urbo Nahxasx; tio estas la logxantoj de Rehxa.
And Eshton begat Bethrapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Irnahash. These are the men of Rechah.
13 La filoj de Kenaz estis: Otniel kaj Seraja; la filo de Otniel estis Hxatat.
And the sons of Kenaz; Othniel, and Seraiah: and the sons of Othniel; Hathath.
14 Meonotaj naskigis Ofran, kaj Seraja naskigis Joabon, fondinton de la Valo de Cxarpentistoj; cxar ili estis cxarpentistoj.
And Meonothai begat Ophrah: and Seraiah begat Joab, the father of the valley of Charashim; for they were craftsmen.
15 La filoj de Kaleb, filo de Jefune: Iru, Ela, kaj Naam; la filo de Ela estis Kenaz.
And the sons of Caleb the son of Jephunneh; Iru, Elah, and Naam: and the sons of Elah, even Kenaz.
16 La filoj de Jehalelel: Zif, Zifa, Tirja, kaj Asarel.
And the sons of Jehaleleel; Ziph, and Ziphah, Tiria, and Asareel.
17 La filoj de Ezra: Jeter, Mered, Efer, kaj Jalon. Sxi naskis Mirjamon, Sxamajon, kaj Jisxbahxon, la patron de Esxtemoa;
And the sons of Ezra were, Jether, and Mered, and Epher, and Jalon: and she bare Miriam, and Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.
18 dum lia edzino la Judino naskis Jeredon, fondinton de Gedor, Hxeberon, fondinton de Sohxo, kaj Jekutielon, fondinton de Zanoahx. Tiuj estis la filoj de Bitja, filino de Faraono, kiun prenis Mered.
And his wife Jehudijah bare Jered the father of Gedor, and Heber the father of Socho, and Jekuthiel the father of Zanoah. And these are the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, which Mered took.
19 La filoj de la edzino de Hodija, fratino de Nahxam: la patro de Kejla, la Garmano, kaj Esxtemoa, la Maahxatano.
And the sons of his wife Hodiah the sister of Naham, the father of Keilah the Garmite, and Eshtemoa the Maachathite.
20 La filoj de Sximon: Amnon, Rina, Ben-Hxanan, kaj Tilon; la filoj de Jisxei: Zohxet kaj Ben-Zohxet.
And the sons of Shimon were, Amnon, and Rinnah, Benhanan, and Tilon. And the sons of Ishi were, Zoheth, and Benzoheth.
21 La filoj de Sxela, filo de Jehuda: Er, patro de Lehxa, kaj Lada, patro de Maresxa, kaj la familioj de la tolfaristoj el la domo de Asxbea;
The sons of Shelah the son of Judah were, Er the father of Lecah, and Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of them that wrought fine linen, of the house of Ashbea,
22 kaj Jokim, kaj la logxantoj de Kozeba, kaj Joasx, kaj Saraf, kiuj estis sinjoroj en Moab kaj poste revenis en Bet- Lehxemon, laux antikvaj rakontoj.
And Jokim, and the men of Chozeba, and Joash, and Saraph, who had the dominion in Moab, and Jashubilehem. And these are ancient things.
23 Ili estis potistoj, kaj logxis inter gxardenoj kaj brutejoj; cxe la regxo ili tie logxis por liaj laboroj.
These were the potters, and those that dwelt among plants and hedges: there they dwelt with the king for his work.
24 La filoj de Simeon: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerahx, kaj Sxaul.
The sons of Simeon were, Nemuel, and Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul:
25 La filo de cxi tiu estis Sxalum; la filo de cxi tiu estis Mibsam; la filo de cxi tiu estis Misxma.
Shallum his son, Mibsam his son, Mishma his son.
26 La filoj de Misxma: lia filo Hxamuel, lia filo Zakur, lia filo Sximei.
And the sons of Mishma; Hamuel his son, Zacchur his son, Shimei his son.
27 Sximei havis dek ses filojn kaj ses filinojn; sed liaj fratoj ne havis multe da filoj, kaj ilia tuta parencaro ne tiel multigxis, kiel la idaro de Jehuda.
And Shimei had sixteen sons and six daughters: but his brethren had not many children, neither did all their family multiply, like to the children of Judah.
28 Ili logxis en Beer-Sxeba, Molada, kaj Hxacar-Sxual,
And they dwelt at Beersheba, and Moladah, and Hazarshual,
29 en Bilha, Ecem, kaj Tolad,
And at Bilhah, and at Ezem, and at Tolad,
30 en Betuel, Hxorma, kaj Ciklag,
And at Bethuel, and at Hormah, and at Ziklag,
31 en Bet-Markabot, Hxacar-Susim, Bet-Biri, kaj Sxaaraim. Tio estis iliaj urboj gxis la regado de David.
And at Bethmarcaboth, and Hazarsusim, and at Bethbirei, and at Shaaraim. These were their cities unto the reign of David.
32 Iliaj vilagxoj estis: Etam, Ain, Rimon, Tohxen, kaj Asxan, kvin urboj;
And their villages were, Etam, and Ain, Rimmon, and Tochen, and Ashan, five cities:
33 kaj cxiuj iliaj vilagxoj, kiuj estis cxirkaux tiuj urboj, gxis Baal. Tie estis ilia logxloko, kaj ili havis apartan genealogian registron.
And all their villages that were round about the same cities, unto Baal. These were their habitations, and their genealogy.
34 Kaj Mesxobab, Jamlehx, Josxa, filo de Amacja,
And Meshobab, and Jamlech, and Joshah, the son of Amaziah,
35 Joel, Jehu, filo de Josxibja, filo de Seraja, filo de Asiel,
And Joel, and Jehu the son of Josibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel,
36 Eljoenaj, Jaakoba, Jesxohxaja, Asaja, Adiel, Jesimiel, Benaja,
And Elioenai, and Jaakobah, and Jeshohaiah, and Asaiah, and Adiel, and Jesimiel, and Benaiah,
37 Ziza, filo de Sxifi, filo de Alon, filo de Jedaja, filo de Sximri, filo de Sxemaja.
And Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;
38 Cxi tiuj, cititaj laux iliaj nomoj, estis princoj en siaj familioj, kaj iliaj patrodomoj forte vastigxis.
These mentioned by their names were princes in their families: and the house of their fathers increased greatly.
39 Ili iris gxis Gedor, gxis la orienta flanko de la valo, por sercxi pasxtejon por siaj sxafoj;
And they went to the entrance of Gedor, even unto the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.
40 kaj ili trovis pasxtejon grasan kaj bonan, kaj teron vastan, trankvilan, kaj kvietan, cxar el la Hxamidoj estis tiuj, kiuj tie logxis antauxe.
And they found fat pasture and good, and the land was wide, and quiet, and peaceable; for they of Ham had dwelt there of old.
41 Kaj venis tiuj, kiuj jxus estas cititaj, en la tempo de Hxizkija, regxo de Judujo, kaj disbatis iliajn tendojn, kaj ankaux la Meunojn, kiuj tie trovigxis, kaj ekstermis ilin por cxiam kaj eklogxis sur ilia loko, cxar tie estis pasxtejo por iliaj sxafoj.
And these written by name came in the days of Hezekiah king of Judah, and smote their tents, and the habitations that were found there, and destroyed them utterly unto this day, and dwelt in their rooms: because there was pasture there for their flocks.
42 Kaj el ili, el la idoj de Simeon, kvincent homoj iris al la monto Seir; iliaj estroj estis Pelatja, Nearja, Refaja, kaj Uziel, filoj de Jisxei.
And some of them, even of the sons of Simeon, five hundred men, went to mount Seir, having for their captains Pelatiah, and Neariah, and Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi.
43 Kaj ili venkobatis la restintajn savigxintojn de Amalek kaj eklogxis tie por cxiam.
And they smote the rest of the Amalekites that were escaped, and dwelt there unto this day.

Cxapitro 5

1 La filoj de Ruben, unuenaskito de Izrael. (Li estis la unuenaskito; sed kiam li malhonoris la liton de sia patro, lia unuenaskiteco estis fordonita al la filoj de Jozef, filo de Izrael, kaj li ne estis enskribita en la genealogian liston kiel unuenaskito;
Now the sons of Reuben the firstborn of Israel, (for he was the firstborn; but forasmuch as he defiled his father's bed, his birthright was given unto the sons of Joseph the son of Israel: and the genealogy is not to be reckoned after the birthright.
2 Jehuda estis la plej potenca inter siaj fratoj, kaj la reganto devenis de li; sed la unuenaskiteco estis donita al Jozef.)
For Judah prevailed above his brethren, and of him came the chief ruler; but the birthright was Joseph's:)
3 La filoj de Ruben, unuenaskito de Izrael: Hxanohx, Palu, Hxecron, kaj Karmi.
The sons, I say, of Reuben the firstborn of Israel were, Hanoch, and Pallu, Hezron, and Carmi.
4 La idoj de Joel: lia filo estis Sxemaja, lia filo estis Gog, lia filo estis Sximei,
The sons of Joel; Shemaiah his son, Gog his son, Shimei his son,
5 lia filo estis Mihxa, lia filo estis Reaja, lia filo estis Baal,
Micah his son, Reaia his son, Baal his son,
6 lia filo estis Beera, kiun forkondukis en kaptitecon Tiglat- Pileser, regxo de Asirio. Li estis princo de la Rubenidoj.
Beerah his son, whom Tilgathpilneser king of Assyria carried away captive: he was prince of the Reubenites.
7 Kaj liaj fratoj, laux iliaj familioj, laux ilia genealogia listo, estis: Jeiel, la cxefo, Zehxarja,
And his brethren by their families, when the genealogy of their generations was reckoned, were the chief, Jeiel, and Zechariah,
8 kaj Bela, filo de Azaz, filo de Sxema, filo de Joel. Li logxis en Aroer, gxis Nebo kaj Baal-Meon.
And Bela the son of Azaz, the son of Shema, the son of Joel, who dwelt in Aroer, even unto Nebo and Baalmeon:
9 Oriente li logxis gxis la komenco de la dezerto cxe la rivero Euxfrato; cxar ili havis multe da brutoj en la lando Gilead.
And eastward he inhabited unto the entering in of the wilderness from the river Euphrates: because their cattle were multiplied in the land of Gilead.
10 En la tempo de Saul ili militis kontraux la Hagaridoj, kaj cxi tiuj enfalis en iliajn manojn; kaj ili eklogxis en la tendoj de tiuj en la tuta orienta parto de Gilead.
And in the days of Saul they made war with the Hagarites, who fell by their hand: and they dwelt in their tents throughout all the east land of Gilead.
11 La idoj de Gad logxis apude de ili, en la lando Basxan, gxis Salhxa;
And the children of Gad dwelt over against them, in the land of Bashan unto Salcah:
12 la cxefo estis Joel, la dua estis Sxafam, poste Janaj kaj Sxafat en Basxan.
Joel the chief, and Shapham the next, and Jaanai, and Shaphat in Bashan.
13 Iliaj fratoj, laux iliaj patrodomoj: Mihxael, Mesxulam, Sxeba, Joraj, Jakan, Zia, kaj Eber--sep.
And their brethren of the house of their fathers were, Michael, and Meshullam, and Sheba, and Jorai, and Jachan, and Zia, and Heber, seven.
14 Jen estas la filoj de Abihxail, filo de Hxuri, filo de Jaroahx, filo de Gilead, filo de Mihxael, filo de Jesxisxaj, filo de Jahxdo, filo de Buz;
These are the children of Abihail the son of Huri, the son of Jaroah, the son of Gilead, the son of Michael, the son of Jeshishai, the son of Jahdo, the son of Buz;
15 Ahxi, filo de Abdiel, filo de Guni, estis cxefo de ilia patrodomo.
Ahi the son of Abdiel, the son of Guni, chief of the house of their fathers.
16 Kaj ili logxis en Gilead en Basxan kaj gxiaj filinurboj, kaj sur cxiuj kampoj de Sxaron, gxis iliaj finoj.
And they dwelt in Gilead in Bashan, and in her towns, and in all the suburbs of Sharon, upon their borders.
17 Cxiuj ili estis genealogie enskribitaj en la tempo de Jotam, regxo de Judujo, kaj en la tempo de Jerobeam, regxo de Izrael.
All these were reckoned by genealogies in the days of Jotham king of Judah, and in the days of Jeroboam king of Israel.
18 La idoj de Ruben kaj la Gadidoj kaj la duontribo de Manase havis da batalkapablaj viroj, portantaj sxildon kaj glavon, strecxantaj pafarkon, kaj instruitaj por milito, kvardek kvar mil sepcent sesdek, elirantojn en militistaro.
The sons of Reuben, and the Gadites, and half the tribe of Manasseh, of valiant men, men able to bear buckler and sword, and to shoot with bow, and skilful in war, were four and forty thousand seven hundred and threescore, that went out to the war.
19 Ili militis kontraux la Hagaridoj, kontraux Jetur, Nafisx, kaj Nodab.
And they made war with the Hagarites, with Jetur, and Nephish, and Nodab.
20 Kaj ili ricevis helpon kontraux cxi tiuj; kaj la Hagaridoj, kun cxio, kion ili havis, estis transdonitaj en iliajn manojn. Cxar dum la milito ili vokis al Dio, kaj Li auxskultis ilian pregxon pro tio, ke ili fidis Lin.
And they were helped against them, and the Hagarites were delivered into their hand, and all that were with them: for they cried to God in the battle, and he was intreated of them; because they put their trust in him.
21 Kaj ili forkaptis la brutojn de tiuj, kvindek mil kamelojn, ducent kvindek mil sxafojn, du mil azenojn, kaj cent mil homojn.
And they took away their cattle; of their camels fifty thousand, and of sheep two hundred and fifty thousand, and of asses two thousand, and of men an hundred thousand.
22 Multe da mortigitoj falis, cxar de Dio estis la milito. Kaj ili logxis sur ilia loko gxis la elpatrujigo.
For there fell down many slain, because the war was of God. And they dwelt in their steads until the captivity.
23 La idoj de la duontribo de Manase logxis en la lando de Basxan gxis Baal-Hxermon, Senir, kaj la monto Hxermon. Ili estis en granda nombro.
And the children of the half tribe of Manasseh dwelt in the land: they increased from Bashan unto Baalhermon and Senir, and unto mount Hermon.
24 Kaj jen estas la cxefoj de iliaj patrodomoj: Efer, Jisxei, Eliel, Azriel, Jeremia, Hodavja, kaj Jahxdiel, viroj potencaj, viroj famaj, cxefoj de siaj patrodomoj.
And these were the heads of the house of their fathers, even Epher, and Ishi, and Eliel, and Azriel, and Jeremiah, and Hodaviah, and Jahdiel, mighty men of valour, famous men, and heads of the house of their fathers.
25 Sed ili defalis de Dio de iliaj patroj, kaj malcxaste sekvis la diojn de la enlandaj popoloj, kiujn Dio ekstermis antaux ili;
And they transgressed against the God of their fathers, and went a whoring after the gods of the people of the land, whom God destroyed before them.
26 tial Dio de Izrael ekscitis kontraux ili la spiriton de Pul, regxo de Asirio, kaj la spiriton de Tiglat-Pileser, regxo de Asirio, kaj li elpatrujigis la Rubenidojn, la Gadidojn, kaj la duontribon de la Manaseidoj, kaj forkondukis ilin en Hxalahxon, Hxaboron, Haran, kaj al la rivero Gozan gxis la nuna tago.
And the God of Israel stirred up the spirit of Pul king of Assyria, and the spirit of Tilgathpilneser king of Assyria, and he carried them away, even the Reubenites, and the Gadites, and the half tribe of Manasseh, and brought them unto Halah, and Habor, and Hara, and to the river Gozan, unto this day.

Cxapitro 6

1 La filoj de Levi: Gersxon, Kehat, kaj Merari.
The sons of Levi; Gershon, Kohath, and Merari.
2 La filoj de Kehat: Amram, Jichar, Hxebron, kaj Uziel.
And the sons of Kohath; Amram, Izhar, and Hebron, and Uzziel.
3 La infanoj de Amram: Aaron, Moseo, kaj Mirjam; kaj la filoj de Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, kaj Itamar.
And the children of Amram; Aaron, and Moses, and Miriam. The sons also of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
4 Eleazar naskigis Pinehxason, Pinehxas naskigis Abisxuan,
Eleazar begat Phinehas, Phinehas begat Abishua,
5 Abisxua naskigis Bukin, Buki naskigis Uzin,
And Abishua begat Bukki, and Bukki begat Uzzi,
6 Uzi naskigis Zerahxjan, Zerahxja naskigis Merajoton,
And Uzzi begat Zerahiah, and Zerahiah begat Meraioth,
7 Merajot naskigis Amarjan, Amarja naskigis Ahxitubon,
Meraioth begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,
8 Ahxitub naskigis Cadokon, Cadok naskigis Ahximaacon,
And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Ahimaaz,
9 Ahximaac naskigis Azarjan, Azarja naskigis Johxananon,
And Ahimaaz begat Azariah, and Azariah begat Johanan,
10 Johxanan naskigis Azarjan (li estis tiu, kiu estis pastro en la domo, kiun Salomono konstruis en Jerusalem),
And Johanan begat Azariah, (he it is that executed the priest's office in the temple that Solomon built in Jerusalem:)
11 Azarja naskigis Amarjan, Amarja naskigis Ahxitubon,
And Azariah begat Amariah, and Amariah begat Ahitub,
12 Ahxitub naskigis Cadokon, Cadok naskigis Sxalumon,
And Ahitub begat Zadok, and Zadok begat Shallum,
13 Sxalum naskigis Hxilkijan, Hxilkija naskigis Azarjan,
And Shallum begat Hilkiah, and Hilkiah begat Azariah,
14 Azarja naskigis Serajan, Seraja naskigis Jehocadakon.
And Azariah begat Seraiah, and Seraiah begat Jehozadak,
15 Jehocadak iris en kaptitecon, kiam la Eternulo elpatrujigis la Judojn kaj la Jerusalemanojn per Nebukadnecar.
And Jehozadak went into captivity, when the LORD carried away Judah and Jerusalem by the hand of Nebuchadnezzar.
16 La filoj de Levi: Gersxon, Kehat, kaj Merari.
The sons of Levi; Gershom, Kohath, and Merari.
17 Jen estas la nomoj de la filoj de Gersxon: Libni kaj Sximei.
And these be the names of the sons of Gershom; Libni, and Shimei.
18 La filoj de Kehat: Amram, Jichar, Hxebron, kaj Uziel.
And the sons of Kohath were, Amram, and Izhar, and Hebron, and Uzziel.
19 La filoj de Merari: Mahxli kaj Musxi. Kaj jen estas la familioj de Levi laux iliaj patrodomoj:
The sons of Merari; Mahli, and Mushi. And these are the families of the Levites according to their fathers.
20 la idoj de Gersxon: Libni; lia filo: Jahxat; lia filo: Zima;
Of Gershom; Libni his son, Jahath his son, Zimmah his son,
21 lia filo: Joahx; lia filo: Ido; lia filo: Zerahx; lia filo: Jeatraj.
Joah his son, Iddo his son, Zerah his son, Jeaterai his son.
22 La idoj de Kehat: lia filo: Aminadab; lia filo: Korahx; lia filo: Asir;
The sons of Kohath; Amminadab his son, Korah his son, Assir his son,
23 lia filo: Elkana; lia filo: Ebjasaf; lia filo: Asir;
Elkanah his son, and Ebiasaph his son, and Assir his son,
24 lia filo: Tahxat; lia filo: Uriel; lia filo: Uzija; lia filo: Sxaul.
Tahath his son, Uriel his son, Uzziah his son, and Shaul his son.
25 La filoj de Elkana: Amasaj kaj Ahximot.
And the sons of Elkanah; Amasai, and Ahimoth.
26 Elkana: la idoj de Elkana: lia filo: Cofaj; lia filo: Nahxat;
As for Elkanah: the sons of Elkanah; Zophai his son, and Nahath his son,
27 lia filo: Eliab; lia filo: Jerohxam; lia filo: Elkana.
Eliab his son, Jeroham his son, Elkanah his son.
28 La filoj de Samuel: la unuenaskito Vasxni, kaj Abija.
And the sons of Samuel; the firstborn Vashni, and Abiah.
29 La idoj de Merari: Mahxli; lia filo: Libni; lia filo: Sximei; lia filo: Uza;
The sons of Merari; Mahli, Libni his son, Shimei his son, Uzza his son,
30 lia filo: Sximea; lia filo: Hxagija; lia filo: Asaja.
Shimea his son, Haggiah his son, Asaiah his son.
31 Jen estas tiuj, kiujn David starigis por kantado en la domo de la Eternulo de post la tempo, kiam la sankta kesto trovis tie ripozejon;
And these are they whom David set over the service of song in the house of the LORD, after that the ark had rest.
32 ili servadis antaux la tabernaklo de kunveno per kantado, gxis Salomono konstruis la domon de la Eternulo en Jerusalem; kaj ili starigxadis al sia servado laux sia regularo;
And they ministered before the dwelling place of the tabernacle of the congregation with singing, until Solomon had built the house of the LORD in Jerusalem: and then they waited on their office according to their order.
33 jen estas tiuj, kiuj starigxadis, kaj iliaj filoj: el la Kehatidoj estis la kantisto Heman, filo de Joel, filo de Samuel,
And these are they that waited with their children. Of the sons of the Kohathites: Heman a singer, the son of Joel, the son of Shemuel,
34 filo de Elkana, filo de Jerohxam, filo de Eliel, filo de Toahx,
The son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Toah,
35 filo de Cuf, filo de Elkana, filo de Mahxat, filo de Amasaj,
The son of Zuph, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai,
36 filo de Elkana, filo de Joel, filo de Azarja, filo de Cefanja,
The son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah,
37 filo de Tahxat, filo de Asir, filo de Ebjasaf, filo de Korahx,
The son of Tahath, the son of Assir, the son of Ebiasaph, the son of Korah,
38 filo de Jichar, filo de Kehat, filo de Levi, filo de Izrael.
The son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel.
39 Kaj lia frato Asaf, kiu staradis dekstre de li, Asaf, filo de Berehxja, filo de Sximea,
And his brother Asaph, who stood on his right hand, even Asaph the son of Berachiah, the son of Shimea,
40 filo de Mihxael, filo de Baaseja, filo de Malkija,
The son of Michael, the son of Baaseiah, the son of Malchiah,
41 filo de Etni, filo de Zerahx, filo de Adaja,
The son of Ethni, the son of Zerah, the son of Adaiah,
42 filo de Etan, filo de Zima, filo de Sximei,
The son of Ethan, the son of Zimmah, the son of Shimei,
43 filo de Jahxat, filo de Gersxon, filo de Levi.
The son of Jahath, the son of Gershom, the son of Levi.
44 La idoj de Merari, iliaj fratoj, staradis maldekstre: Etan, filo de Kisxi, filo de Abdi, filo de Maluhx,
And their brethren the sons of Merari stood on the left hand: Ethan the son of Kishi, the son of Abdi, the son of Malluch,
45 filo de Hxasxabja, filo de Amacja, filo de Hxilkija,
The son of Hashabiah, the son of Amaziah, the son of Hilkiah,
46 filo de Amci, filo de Bani, filo de Sxemer,
The son of Amzi, the son of Bani, the son of Shamer,
47 filo de Mahxli, filo de Musxi, filo de Merari, filo de Levi.
The son of Mahli, the son of Mushi, the son of Merari, the son of Levi.
48 Kaj iliaj fratoj, la Levidoj, estis destinitaj por cxiuj servoj en la tabernaklo de la domo de Dio.
Their brethren also the Levites were appointed unto all manner of service of the tabernacle of the house of God.
49 Aaron kaj liaj filoj incensadis sur la altaro de bruloferoj kaj sur la altaro de incensado; ili estis destinitaj por cxiuj servoj en la plejsanktejo, kaj por pekliberigi Izraelon, konforme al cxio, kion ordonis Moseo, servanto de Dio.
But Aaron and his sons offered upon the altar of the burnt offering, and on the altar of incense, and were appointed for all the work of the place most holy, and to make an atonement for Israel, according to all that Moses the servant of God had commanded.
50 Kaj jen estas la idoj de Aaron: lia filo: Eleazar; lia filo: Pinehxas; lia filo: Abisxua;
And these are the sons of Aaron; Eleazar his son, Phinehas his son, Abishua his son,
51 lia filo: Buki; lia filo: Uzi; lia filo: Zerahxja;
Bukki his son, Uzzi his son, Zerahiah his son,
52 lia filo: Merajot; lia filo: Amarja; lia filo: Ahxitub;
Meraioth his son, Amariah his son, Ahitub his son,
53 lia filo: Cadok; lia filo: Ahximaac.
Zadok his son, Ahimaaz his son.
54 Kaj jen estas iliaj logxlokoj, laux iliaj vilagxoj en iliaj limoj: al la idoj de Aaron, al la familioj de la Kehatidoj, cxar al ili destinis la loto,
Now these are their dwelling places throughout their castles in their coasts, of the sons of Aaron, of the families of the Kohathites: for theirs was the lot.
55 oni donis Hxebronon, en la lando de Jehuda, kaj gxiajn antauxurbojn cxirkaux gxi;
And they gave them Hebron in the land of Judah, and the suburbs thereof round about it.
56 sed la kampon de tiu urbo kaj gxiajn vilagxojn oni donis al Kaleb, filo de Jefune.
But the fields of the city, and the villages thereof, they gave to Caleb the son of Jephunneh.
57 Al la idoj de Aaron oni donis la urbojn de rifugxo: Hxebronon, Libnan kaj gxiajn antauxurbojn, Jatiron, Esxtemoan kaj gxiajn antauxurbojn,
And to the sons of Aaron they gave the cities of Judah, namely, Hebron, the city of refuge, and Libnah with her suburbs, and Jattir, and Eshtemoa, with their suburbs,
58 Hxilenon kaj gxiajn antauxurbojn, Debiron kaj gxiajn antauxurbojn,
And Hilen with her suburbs, Debir with her suburbs,
59 Asxanon kaj gxiajn antauxurbojn, Bet-Sxemesxon kaj gxiajn antauxurbojn;
And Ashan with her suburbs, and Bethshemesh with her suburbs:
60 kaj de la tribo de Benjamen: Geban kaj gxiajn antauxurbojn, Alemeton kaj gxiajn antauxurbojn, kaj Anatoton kaj gxiajn antauxurbojn. La nombro de cxiuj iliaj urboj en iliaj familioj estis dek tri urboj.
And out of the tribe of Benjamin; Geba with her suburbs, and Alemeth with her suburbs, and Anathoth with her suburbs. All their cities throughout their families were thirteen cities.
61 Al la idoj de Kehat, kiuj restis el la familio de la tribo, oni donis de la duontribo de Manase lauxlote dek urbojn.
And unto the sons of Kohath, which were left of the family of that tribe, were cities given out of the half tribe, namely, out of the half tribe of Manasseh, by lot, ten cities.
62 Al la idoj de Gersxon laux iliaj familioj oni donis de la tribo Isahxar, de la tribo Asxer, de la tribo Naftali, kaj de la tribo Manase en Basxan, dek tri urbojn.
And to the sons of Gershom throughout their families out of the tribe of Issachar, and out of the tribe of Asher, and out of the tribe of Naphtali, and out of the tribe of Manasseh in Bashan, thirteen cities.
63 Al la idoj de Merari laux iliaj familioj oni donis de la tribo Ruben, de la tribo Gad, kaj de la tribo Zebulun lauxlote dek du urbojn.
Unto the sons of Merari were given by lot, throughout their families, out of the tribe of Reuben, and out of the tribe of Gad, and out of the tribe of Zebulun, twelve cities.
64 Kaj la Izraelidoj donis al la Levidoj la urbojn kaj iliajn antauxurbojn.
And the children of Israel gave to the Levites these cities with their suburbs.
65 Ili donis lauxlote de la tribo de la Jehudaidoj, de la tribo de la Simeonidoj, kaj de la tribo de la Benjamenidoj tiujn urbojn, kiujn ili nomis laux la nomoj.
And they gave by lot out of the tribe of the children of Judah, and out of the tribe of the children of Simeon, and out of the tribe of the children of Benjamin, these cities, which are called by their names.
66 Al kelkaj familioj el la idoj de Kehat oni donis urbojn, apartenontajn al ili, de la tribo Efraim.
And the residue of the families of the sons of Kohath had cities of their coasts out of the tribe of Ephraim.
67 Kaj oni donis al ili la urbojn de rifugxo: Sxehxemon kaj gxiajn antauxurbojn, sur la monto de Efraim, Gezeron kaj gxiajn antauxurbojn,
And they gave unto them, of the cities of refuge, Shechem in mount Ephraim with her suburbs; they gave also Gezer with her suburbs,
68 Jokmeamon kaj gxiajn antauxurbojn, Bet-Hxoronon kaj gxiajn antauxurbojn,
And Jokmeam with her suburbs, and Bethhoron with her suburbs,
69 Ajalonon kaj gxiajn antauxurbojn, Gat-Rimonon kaj gxiajn antauxurbojn;
And Aijalon with her suburbs, and Gathrimmon with her suburbs:
70 kaj de la duontribo de Manase: Aneron kaj gxiajn antauxurbojn, Bileamon kaj gxiajn antauxurbojn. Tio estis por la restintaj familioj de la Kehatidoj.
And out of the half tribe of Manasseh; Aner with her suburbs, and Bileam with her suburbs, for the family of the remnant of the sons of Kohath.
71 Al la idoj de Gersxon oni donis de la familioj de la duontribo de Manase: Golanon en Basxan kaj gxiajn antauxurbojn, kaj Asxtaroton kaj gxiajn antauxurbojn;
Unto the sons of Gershom were given out of the family of the half tribe of Manasseh, Golan in Bashan with her suburbs, and Ashtaroth with her suburbs:
72 de la tribo Isahxar: Kedesxon kaj gxiajn antauxurbojn, Dabraton kaj gxiajn antauxurbojn,
And out of the tribe of Issachar; Kedesh with her suburbs, Daberath with her suburbs,
73 Ramaton kaj gxiajn antauxurbojn, kaj Anemon kaj gxiajn antauxurbojn;
And Ramoth with her suburbs, and Anem with her suburbs:
74 de la tribo Asxer: Masxalon kaj gxiajn antauxurbojn, Abdonon kaj gxiajn antauxurbojn,
And out of the tribe of Asher; Mashal with her suburbs, and Abdon with her suburbs,
75 Hxukokon kaj gxiajn antauxurbojn, kaj Rehxobon kaj gxiajn antauxurbojn;
And Hukok with her suburbs, and Rehob with her suburbs:
76 de la tribo Naftali: Kedesxon en Galileo kaj gxiajn antauxurbojn, Hxamonon kaj gxiajn antauxurbojn, kaj Kirjataimon kaj gxiajn antauxurbojn.
And out of the tribe of Naphtali; Kedesh in Galilee with her suburbs, and Hammon with her suburbs, and Kirjathaim with her suburbs.
77 Al la ceteraj idoj de Merari oni donis de la tribo Zebulun: Rimonon kaj gxiajn antauxurbojn, kaj Taboron kaj gxiajn antauxurbojn;
Unto the rest of the children of Merari were given out of the tribe of Zebulun, Rimmon with her suburbs, Tabor with her suburbs:
78 kaj transe de Jordan, kontraux Jerihxo, oriente de Jordan, oni donis de la tribo de Ruben: Beceron en la dezerto kaj gxiajn antauxurbojn, Jahacon kaj gxiajn antauxurbojn,
And on the other side Jordan by Jericho, on the east side of Jordan, were given them out of the tribe of Reuben, Bezer in the wilderness with her suburbs, and Jahzah with her suburbs,
79 Kedemeton kaj gxiajn antauxurbojn, kaj Mefaaton kaj gxiajn antauxurbojn;
Kedemoth also with her suburbs, and Mephaath with her suburbs:
80 kaj de la tribo Gad: Ramoton en Gilead kaj gxiajn antauxurbojn, Mahxanaimon kaj gxiajn antauxurbojn,
And out of the tribe of Gad; Ramoth in Gilead with her suburbs, and Mahanaim with her suburbs,
81 Hxesxbonon kaj gxiajn antauxurbojn, kaj Jazeron kaj gxiajn antauxurbojn.
And Heshbon with her suburbs, and Jazer with her suburbs.

Cxapitro 7

1 La filoj de Isahxar estis: Tola, Pua, Jasxub, kaj Sximron-- kvar.
Now the sons of Issachar were, Tola, and Puah, Jashub, and Shimrom, four.
2 La idoj de Tola: Uzi, Refaja, Jeriel, Jahxmaj, Jibsam, kaj Sxemuel, cxefoj de patrodomoj de Tola, kuragxaj militistoj en siaj generacioj; ilia nombro en la tempo de David estis dudek du mil sescent.
And the sons of Tola; Uzzi, and Rephaiah, and Jeriel, and Jahmai, and Jibsam, and Shemuel, heads of their father's house, to wit, of Tola: they were valiant men of might in their generations; whose number was in the days of David two and twenty thousand and six hundred.
3 La idoj de Uzi: Jizrahxja; la idoj de Jizrahxja: Mihxael, Obadja, Joel, kaj Jisxija--kune kvin patrodomoj.
And the sons of Uzzi; Izrahiah: and the sons of Izrahiah; Michael, and Obadiah, and Joel, Ishiah, five: all of them chief men.
4 Kun ili, laux iliaj generacioj, laux iliaj patrodomoj, estis da militistoj armitaj por milito tridek ses mil; cxar ili havis multe da edzinoj kaj infanoj.
And with them, by their generations, after the house of their fathers, were bands of soldiers for war, six and thirty thousand men: for they had many wives and sons.
5 Da iliaj fratoj, en cxiuj familioj de Isahxar, estis okdek sep mil batalkapabluloj, cxiuj enskribitaj en la genealogiajn listojn.
And their brethren among all the families of Issachar were valiant men of might, reckoned in all by their genealogies fourscore and seven thousand.
6 Cxe Benjamen: Bela, Behxer, kaj Jediael--tri.
The sons of Benjamin; Bela, and Becher, and Jediael, three.
7 La idoj de Bela: Ecbon, Uzi, Uziel, Jerimot, kaj Iri--kvin patrodomoj, militkapablaj. En la genealogiaj listoj ili prezentis la nombron de dudek du mil tridek kvar.
And the sons of Bela; Ezbon, and Uzzi, and Uzziel, and Jerimoth, and Iri, five; heads of the house of their fathers, mighty men of valour; and were reckoned by their genealogies twenty and two thousand and thirty and four.
8 La idoj de Behxer: Zemira, Joasx, Eliezer, Eljoenaj, Omri, Jeremot, Abija, Anatot, kaj Alemet; cxiuj ili estis la filoj de Behxer.
And the sons of Becher; Zemira, and Joash, and Eliezer, and Elioenai, and Omri, and Jerimoth, and Abiah, and Anathoth, and Alameth. All these are the sons of Becher.
9 En la listoj, laux ilia genealogio, laux iliaj patrodomoj, estis dudek mil ducent batalkapabluloj.
And the number of them, after their genealogy by their generations, heads of the house of their fathers, mighty men of valour, was twenty thousand and two hundred.
10 La idoj de Jediael: Bilhan; la idoj de Bilhan: Jeusx, Benjamen, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarsxisx, kaj Ahxisxahxar.
The sons also of Jediael; Bilhan: and the sons of Bilhan; Jeush, and Benjamin, and Ehud, and Chenaanah, and Zethan, and Tharshish, and Ahishahar.
11 Cxiuj ili estis la idoj de Jediael, laux patrodomoj, batalkapabluloj, dek sep mil ducent armitaj por milito.
All these the sons of Jediael, by the heads of their fathers, mighty men of valour, were seventeen thousand and two hundred soldiers, fit to go out for war and battle.
12 Sxupim kaj Hxupim, idoj de Ir; Hxusxim, idoj de Ahxer.
Shuppim also, and Huppim, the children of Ir, and Hushim, the sons of Aher.
13 La filoj de Naftali: Jahxciel, Guni, Jecer, kaj Sxalum, filoj de Bilha.
The sons of Naphtali; Jahziel, and Guni, and Jezer, and Shallum, the sons of Bilhah.
14 La filoj de Manase: Asriel, kiun naskis lia kromvirino, Sirianino; sxi naskis ankaux Mahxiron, la patron de Gilead.
The sons of Manasseh; Ashriel, whom she bare: (but his concubine the Aramitess bare Machir the father of Gilead:
15 Mahxir prenis edzinon el la domanaro de Hxupim kaj Sxupim; la nomo de lia fratino estis Maahxa. La nomo de la dua estis Celofhxad. Celofhxad havis nur filinojn.
And Machir took to wife the sister of Huppim and Shuppim, whose sister's name was Maachah;) and the name of the second was Zelophehad: and Zelophehad had daughters.
16 Kaj Maahxa, la edzino de Mahxir, naskis filon kaj donis al li la nomon Peresx; la nomo de lia frato estis Sxeresx; liaj filoj estis Ulam kaj Rekem.
And Maachah the wife of Machir bare a son, and she called his name Peresh; and the name of his brother was Sheresh; and his sons were Ulam and Rakem.
17 La filo de Ulam estis Bedan. Tio estas la filoj de Gilead, filo de Mahxir, filo de Manase.
And the sons of Ulam; Bedan. These were the sons of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh.
18 Lia fratino Molehxet naskis Isx-Hodon, Abiezeron, kaj Mahxlan.
And his sister Hammoleketh bare Ishod, and Abiezer, and Mahalah.
19 La filoj de Sxemida estis: Ahxjan, Sxehxem, Likhxi, kaj Aniam.
And the sons of Shemidah were, Ahian, and Shechem, and Likhi, and Aniam.
20 La idoj de Efraim: Sxutelahx, kaj lia filo Bered, kaj lia filo Tahxat, kaj lia filo Eleada, kaj lia filo Tahxat,
And the sons of Ephraim; Shuthelah, and Bered his son, and Tahath his son, and Eladah his son, and Tahath his son,
21 kaj lia filo Zabad, kaj lia filo Sxutelahx, kaj Ezer, kaj Elead. Kaj mortigis ilin la logxantoj de Gat, la indigxenoj de la lando, kiam ili iris, por forpreni iliajn brutojn.
And Zabad his son, and Shuthelah his son, and Ezer, and Elead, whom the men of Gath that were born in that land slew, because they came down to take away their cattle.
22 Kaj ilia patro Efraim funebris longan tempon, kaj liaj fratoj venis, por konsoli lin.
And Ephraim their father mourned many days, and his brethren came to comfort him.
23 Kaj li envenis al sia edzino, kaj sxi gravedigxis kaj naskis filon, kaj donis al li la nomon Beria, cxar malfelicxo okazis en lia domo.
And when he went in to his wife, she conceived, and bare a son, and he called his name Beriah, because it went evil with his house.
24 Lia filino estis Sxeera. Sxi konstruis Bet-Hxoronon, la malsupran kaj la supran, kaj Uzen-Sxeeran.
(And his daughter was Sherah, who built Bethhoron the nether, and the upper, and Uzzensherah.)
25 Kaj lia filo estis Refahx, lia filo estis Resxef, lia filo estis Telahx, lia filo estis Tahxan,
And Rephah was his son, also Resheph, and Telah his son, and Tahan his son.
26 lia filo estis Ladan, lia filo estis Amihud, lia filo estis Elisxama,
Laadan his son, Ammihud his son, Elishama his son.
27 lia filo estis Nun, lia filo estis Josuo.
Non his son, Jehoshuah his son.
28 Ilia posedajxo kaj logxloko estis Bet-El kaj gxiaj filinurboj, oriente Naaran, okcidente Gezer kun gxiaj filinurboj, kaj Sxehxem kun gxiaj filinurboj, gxis Aza kun gxiaj filinurboj;
And their possessions and habitations were, Bethel and the towns thereof, and eastward Naaran, and westward Gezer, with the towns thereof; Shechem also and the towns thereof, unto Gaza and the towns thereof:
29 cxe la flanko de la Manaseidoj: Bet-Sxean kun gxiaj filinurboj, Taanahx kun gxiaj filinurboj, Megido kun gxiaj filinurboj, Dor kun gxiaj filinurboj. En tiuj lokoj logxis la idoj de Jozef, filo de Izrael.
And by the borders of the children of Manasseh, Bethshean and her towns, Taanach and her towns, Megiddo and her towns, Dor and her towns. In these dwelt the children of Joseph the son of Israel.
30 La filoj de Asxer: Jimna, Jisxva, Jisxvi, Beria; ilia fratino estis Serahx.
The sons of Asher; Imnah, and Isuah, and Ishuai, and Beriah, and Serah their sister.
31 La filoj de Beria: Hxeber, kaj Malkiel, kiu estis la patro de Birzait.
And the sons of Beriah; Heber, and Malchiel, who is the father of Birzavith.
32 Hxeber naskigis Jafleton, Sxomeron, Hxotamon, kaj Sxuan, ilian fratinon.
And Heber begat Japhlet, and Shomer, and Hotham, and Shua their sister.
33 La filoj de Jaflet: Pasahx, Bimhal, kaj Asxvat. Tio estas la filoj de Jaflet.
And the sons of Japhlet; Pasach, and Bimhal, and Ashvath. These are the children of Japhlet.
34 La filoj de Sxemer: Ahxi, Rohaga, Jehxuba, kaj Aram.
And the sons of Shamer; Ahi, and Rohgah, Jehubbah, and Aram.
35 La filoj de lia frato Helem: Cofahx, Jimna, Sxelesx, kaj Amal.
And the sons of his brother Helem; Zophah, and Imna, and Shelesh, and Amal.
36 La filoj de Cofahx: Suahx, Hxarnefer, Sxual, Beri, Jimra,
The sons of Zophah; Suah, and Harnepher, and Shual, and Beri, and Imrah,
37 Becer, Hod, Sxama, Sxilsxa, Jitran, kaj Beera.
Bezer, and Hod, and Shamma, and Shilshah, and Ithran, and Beera.
38 La filoj de Jeter: Jefune, Pispa, kaj Ara.
And the sons of Jether; Jephunneh, and Pispah, and Ara.
39 La filoj de Ula: Arahx, Hxaniel, kaj Ricja.
And the sons of Ulla; Arah, and Haniel, and Rezia.
40 Cxiuj cxi tiuj estis idoj de Asxer, cxefoj de patrodomoj, elektitaj, kuragxaj militistoj, cxefaj estroj. Ili estis enskribitaj en la genealogia listo, en la militistaro, por milito; ilia nombro estis dudek ses mil viroj.
All these were the children of Asher, heads of their father's house, choice and mighty men of valour, chief of the princes. And the number throughout the genealogy of them that were apt to the war and to battle was twenty and six thousand men.

Cxapitro 8

1 De Benjamen naskigxis: Bela, lia unuenaskito, Asxbel, la dua, Ahxrahx, la tria;
Now Benjamin begat Bela his firstborn, Ashbel the second, and Aharah the third,
2 Nohxa estis la kvara, kaj Rafa estis la kvina.
Nohah the fourth, and Rapha the fifth.
3 La filoj de Bela estis: Adar, Gera, Abihud,
And the sons of Bela were, Addar, and Gera, and Abihud,
4 Abisxua, Naaman, Ahxoahx,
And Abishua, and Naaman, and Ahoah,
5 Gera, Sxefufan, kaj Hxuram.
And Gera, and Shephuphan, and Huram.
6 Jen estas la filoj de Ehud, kiuj estis cxefoj de patrodomoj, kiuj logxis en Geba kaj elmigris en Manahxaton:
And these are the sons of Ehud: these are the heads of the fathers of the inhabitants of Geba, and they removed them to Manahath:
7 Naaman, Ahxija, Gera; cxi tiu elmigrigis ilin, kaj li naskigis Uzan kaj Ahxihxudon.
And Naaman, and Ahiah, and Gera, he removed them, and begat Uzza, and Ahihud.
8 Sxahxaraim naskigis sur la kampoj de Moab, post kiam li forigis de si siajn edzinojn Hxusxim kaj Baara.
And Shaharaim begat children in the country of Moab, after he had sent them away; Hushim and Baara were his wives.
9 Li naskigis de sia edzino Hxodesx: Jobabon, Cibjan, Mesxan, Malkamon,
And he begat of Hodesh his wife, Jobab, and Zibia, and Mesha, and Malcham,
10 Jeucon, Sxohxjan, kaj Mirman. Tio estis liaj filoj, cxefoj de patrodomoj.
And Jeuz, and Shachia, and Mirma. These were his sons, heads of the fathers.
11 De Hxusxim li naskigis Abitubon kaj Elpaalon.
And of Hushim he begat Abitub, and Elpaal.
12 La filoj de Elpaal: Eber, Misxeam, kaj Sxemer; cxi tiu konstruis Onon kaj Lodon kaj gxiajn filinurbojn;
The sons of Elpaal; Eber, and Misham, and Shamed, who built Ono, and Lod, with the towns thereof:
13 kaj Beria, kaj Sxema. Ili estis la cxefoj de patrodomoj de la logxantoj de Ajalon; ili elpelis la logxantojn de Gat.
Beriah also, and Shema, who were heads of the fathers of the inhabitants of Aijalon, who drove away the inhabitants of Gath:
14 Ahxjo, Sxasxak, Jeremot,
And Ahio, Shashak, and Jeremoth,
15 Zebadja, Arad, Eder,
And Zebadiah, and Arad, and Ader,
16 Mihxael, Jisxpa, kaj Johxa estis la filoj de Beria.
And Michael, and Ispah, and Joha, the sons of Beriah;
17 Zebadja, Mesxulam, Hxizki, Hxeber,
And Zebadiah, and Meshullam, and Hezeki, and Heber,
18 Jisxmeraj, Jizlia, kaj Jobab estis la filoj de Elpaal.
Ishmerai also, and Jezliah, and Jobab, the sons of Elpaal;
19 Jakim, Zihxri, Zabdi,
And Jakim, and Zichri, and Zabdi,
20 Elienaj, Ciltaj, Eliel,
And Elienai, and Zilthai, and Eliel,
21 Adaja, Beraja, kaj Sximrat estis la filoj de Sximei.
And Adaiah, and Beraiah, and Shimrath, the sons of Shimhi;
22 Jisxpan, Eber, Eliel,
And Ishpan, and Heber, and Eliel,
23 Abdon, Zihxri, Hxanan,
And Abdon, and Zichri, and Hanan,
24 Hxananja, Elam, Antotija,
And Hananiah, and Elam, and Antothijah,
25 Jifdeja, kaj Penuel estis la filoj de Sxasxak.
And Iphedeiah, and Penuel, the sons of Shashak;
26 Sxamsxeraj, Sxehxarja, Atalja,
And Shamsherai, and Shehariah, and Athaliah,
27 Jaaresxja, Elija, kaj Zihxri estis la filoj de Jerohxam.
And Jaresiah, and Eliah, and Zichri, the sons of Jeroham.
28 Tio estis la cxefoj de patrodomoj, cxefoj laux siaj generacioj; ili logxis en Jerusalem.
These were heads of the fathers, by their generations, chief men. These dwelt in Jerusalem.
29 En Gibeon logxis: la fondinto de Gibeon--la nomo de lia edzino estis Maahxa--
And at Gibeon dwelt the father of Gibeon; whose wife's name was Maachah:
30 kaj lia unuenaskita filo Abdon, Cur, Kisx, Baal, Nadab,
And his firstborn son Abdon, and Zur, and Kish, and Baal, and Nadab,
31 Gedor, Ahxjo, kaj Zehxer.
And Gedor, and Ahio, and Zacher.
32 Miklot naskigis Sximan. Ankaux ili apud siaj fratoj enlogxigxis en Jerusalem kun siaj fratoj.
And Mikloth begat Shimeah. And these also dwelt with their brethren in Jerusalem, over against them.
33 Ner naskigis Kisxon, Kisx naskigis Saulon, Saul naskigis Jonatanon, Malki-Sxuan, Abinadabon, kaj Esxbaalon.
And Ner begat Kish, and Kish begat Saul, and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.
34 La filo de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal naskigis Mihxan.
And the son of Jonathan was Meribbaal; and Meribbaal begat Micah.
35 La filoj de Mihxa estis Piton, Melehx, Taarea, kaj Ahxaz.
And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tarea, and Ahaz.
36 Ahxaz naskigis Jehoadan; Jehoada naskigis Alemeton, Azmaveton, kaj Zimrin; Zimri naskigis Mocan.
And Ahaz begat Jehoadah; and Jehoadah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza,
37 Moca naskigis Binean; lia filo estis Rafa, lia filo estis Eleasa, lia filo estis Acel.
And Moza begat Binea: Rapha was his son, Eleasah his son, Azel his son:
38 Acel havis ses filojn; jen estas iliaj nomoj: Azrikam, Bohxru, Isxmael, Sxearja, Obadja, kaj Hxanan. Cxiuj cxi tiuj estis la filoj de Acel.
And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan. All these were the sons of Azel.
39 La filoj de lia frato Esxek: lia unuenaskito estis Ulam, la dua estis Jeusx, kaj la tria estis Elifelet.
And the sons of Eshek his brother were, Ulam his firstborn, Jehush the second, and Eliphelet the third.
40 La filoj de Ulam estis kuragxaj militistoj, pafarkistoj, kaj ili havis multe da filoj kaj nepoj: cent kvindek. Cxiuj cxi tiuj estis el la Benjamenidoj.
And the sons of Ulam were mighty men of valour, archers, and had many sons, and sons' sons, an hundred and fifty. All these are of the sons of Benjamin.

Cxapitro 9

1 Cxiuj Izraelidoj estis kalkulitaj, kaj ili estis enskribitaj en la libro de la regxoj de Izrael. La Judojn oni forkondukis en Babelon pro iliaj malbonagoj.
So all Israel were reckoned by genealogies; and, behold, they were written in the book of the kings of Israel and Judah, who were carried away to Babylon for their transgression.
2 La unuaj logxantoj, kiuj logxis en siaj posedajxoj, en siaj urboj, estis Izraelidoj, pastroj, Levidoj, kaj Netinoj.
Now the first inhabitants that dwelt in their possessions in their cities were, the Israelites, the priests, Levites, and the Nethinims.
3 En Jerusalem logxis parto de la idoj de Jehuda, de la idoj de Benjamen, kaj de la idoj de Efraim kaj de Manase:
And in Jerusalem dwelt of the children of Judah, and of the children of Benjamin, and of the children of Ephraim, and Manasseh;
4 Utaj, filo de Amihud, filo de Omri, filo de Imri, filo de Bani, el la idoj de Perec, filo de Jehuda;
Uthai the son of Ammihud, the son of Omri, the son of Imri, the son of Bani, of the children of Pharez the son of Judah.
5 kaj el la Sxiloanoj: Asaja, la unuenaskito, kaj liaj filoj;
And of the Shilonites; Asaiah the firstborn, and his sons.
6 el la idoj de Zerahx: Jeuel, kaj iliaj fratoj, sescent nauxdek;
And of the sons of Zerah; Jeuel, and their brethren, six hundred and ninety.
7 el la Benjamenidoj: Salu, filo de Mesxulam, filo de Hodavja, filo de Hasenua,
And of the sons of Benjamin; Sallu the son of Meshullam, the son of Hodaviah, the son of Hasenuah,
8 kaj Jibneja, filo de Jerohxam, Ela, filo de Uzi, filo de Mihxri, kaj Mesxulam, filo de Sxefatja, filo de Reuel, filo de Jibnija;
And Ibneiah the son of Jeroham, and Elah the son of Uzzi, the son of Michri, and Meshullam the son of Shephathiah, the son of Reuel, the son of Ibnijah;
9 kaj iliaj fratoj laux sia deveno, nauxcent kvindek ses. Cxiuj cxi tiuj estis cxefoj de patrodomoj en siaj patrodomoj.
And their brethren, according to their generations, nine hundred and fifty and six. All these men were chief of the fathers in the house of their fathers.
10 Kaj el la pastroj: Jedaja, Jehojarib, Jahxin;
And of the priests; Jedaiah, and Jehoiarib, and Jachin,
11 Azarja, filo de Hxilkija, filo de Mesxulam, filo de Cadok, filo de Merajot, filo de Ahxitub, estro en la domo de Dio;
And Azariah the son of Hilkiah, the son of Meshullam, the son of Zadok, the son of Meraioth, the son of Ahitub, the ruler of the house of God;
12 kaj Adaja, filo de Jerohxam, filo de Pasxhxur, filo de Malkija, kaj Maasaj, filo de Adiel, filo de Jahxzera, filo de Mesxulam, filo de Mesxilemit, filo de Imer;
And Adaiah the son of Jeroham, the son of Pashur, the son of Malchijah, and Maasiai the son of Adiel, the son of Jahzerah, the son of Meshullam, the son of Meshillemith, the son of Immer;
13 kaj iliaj fratoj, cxefoj de siaj patrodomoj, mil sepcent sesdek, tre lertaj en la laboro de la servado en la domo de Dio.
And their brethren, heads of the house of their fathers, a thousand and seven hundred and threescore; very able men for the work of the service of the house of God.
14 El la Levidoj: Sxemaja, filo de Hxasxub, filo de Azrikam, filo de Hxasxabja, el la idoj de Merari;
And of the Levites; Shemaiah the son of Hasshub, the son of Azrikam, the son of Hashabiah, of the sons of Merari;
15 kaj Bakbakar, Hxeresx, Galal, Matanja, filo de Mihxa, filo de Zihxri, filo de Asaf,
And Bakbakkar, Heresh, and Galal, and Mattaniah the son of Micah, the son of Zichri, the son of Asaph;
16 Obadja, filo de Sxemaja, filo de Galal, filo de Jedutun, Berehxja, filo de Asa, filo de Elkana, kiu logxis en la vilagxoj de la Netofaanoj.
And Obadiah the son of Shemaiah, the son of Galal, the son of Jeduthun, and Berechiah the son of Asa, the son of Elkanah, that dwelt in the villages of the Netophathites.
17 Kaj la pordegistoj: Sxalum, Akub, Talmon, Ahximan, kaj iliaj fratoj; Sxalum estis la cxefo.
And the porters were, Shallum, and Akkub, and Talmon, and Ahiman, and their brethren: Shallum was the chief;
18 Kaj gxis nun cxe la regxa pordego, oriente, ili estas pordegistoj el la anaro de la Levidoj.
Who hitherto waited in the king's gate eastward: they were porters in the companies of the children of Levi.
19 Sxalum, filo de Kore, filo de Ebjasaf, filo de Korahx, kaj liaj fratoj el lia patrodomo, la Korahxidoj, laux sia ofico estis gardistoj de la sojloj de la tabernaklo, kiel iliaj patroj cxe la restejo de la Eternulo estis gardistoj de la eniro.
And Shallum the son of Kore, the son of Ebiasaph, the son of Korah, and his brethren, of the house of his father, the Korahites, were over the work of the service, keepers of the gates of the tabernacle: and their fathers, being over the host of the LORD, were keepers of the entry.
20 Pinehxas, filo de Eleazar, en la antauxa tempo estis ilia estro, kaj la Eternulo estis kun li.
And Phinehas the son of Eleazar was the ruler over them in time past, and the LORD was with him.
21 Zehxarja, filo de Mesxelemja, estis pordisto cxe la tabernaklo de kunveno.
And Zechariah the son of Meshelemiah was porter of the door of the tabernacle of the congregation.
22 La tuta nombro de tiuj, kiuj estis elektitaj kiel pordegistoj cxe la sojloj, estis ducent dek du. Ili estis enregistritaj laux siaj vilagxoj. Ilin starigis David, kaj Samuel, la antauxvidisto, pro ilia fideleco.
All these which were chosen to be porters in the gates were two hundred and twelve. These were reckoned by their genealogy in their villages, whom David and Samuel the seer did ordain in their set office.
23 Ili kaj iliaj filoj estis gardistoj de la pordegoj en la domo de la Eternulo, la domo de la tabernaklo, laux dejxoroj.
So they and their children had the oversight of the gates of the house of the LORD, namely, the house of the tabernacle, by wards.
24 Cxe la kvar flankoj estis la pordegistoj: oriente, okcidente, norde, kaj sude.
In four quarters were the porters, toward the east, west, north, and south.
25 Iliaj fratoj estis en siaj vilagxoj, kaj ili devis nur de tempo al tempo, unu fojon en sep tagoj, veni al ili.
And their brethren, which were in their villages, were to come after seven days from time to time with them.
26 Cxar konstante estis kvar estroj de pordegistoj, ili estis Levidoj; ili estis super la cxambroj kaj super la trezoroj en la domo de Dio.
For these Levites, the four chief porters, were in their set office, and were over the chambers and treasuries of the house of God.
27 Ili noktadis cxirkaux la domo de Dio, cxar ili havis la devon gardi, kaj ili devis malfermi cxiumatene.
And they lodged round about the house of God, because the charge was upon them, and the opening thereof every morning pertained to them.
28 Parto el ili estis super cxiuj vazoj de la servado, lauxkalkule ili enportadis kaj lauxkalkule elportadis.
And certain of them had the charge of the ministering vessels, that they should bring them in and out by tale.
29 Parto el ili estis komisiita pri la ceteraj vazoj kaj pri cxiuj sanktaj objektoj, pri la faruno, la vino, la oleo, la olibano, kaj la aromajxoj.
Some of them also were appointed to oversee the vessels, and all the instruments of the sanctuary, and the fine flour, and the wine, and the oil, and the frankincense, and the spices.
30 El la pastridoj kelkaj pretigadis la sxmirajxojn el aromajxoj.
And some of the sons of the priests made the ointment of the spices.
31 Al Matitja el la Levidoj, kiu estis unuenaskito de Sxahxum, Korahxido, estis komisiitaj la aferoj de la patoj.
And Mattithiah, one of the Levites, who was the firstborn of Shallum the Korahite, had the set office over the things that were made in the pans.
32 Al parto de la Kehatidoj, iliaj fratoj, estis komisiitaj la panoj de propono, kiujn ili devis pretigi por cxiu sabato.
And other of their brethren, of the sons of the Kohathites, were over the shewbread, to prepare it every sabbath.
33 La kantistoj, cxefoj de patrodomoj inter la Levidoj, estis liberaj de servado en la cxambroj, cxar tage kaj nokte ili devis sin okupadi per sia arto.
And these are the singers, chief of the fathers of the Levites, who remaining in the chambers were free: for they were employed in that work day and night.
34 Tio estas la cxefoj de patrodomoj de la Levidoj en siaj generacioj. Ili logxis en Jerusalem.
These chief fathers of the Levites were chief throughout their generations; these dwelt at Jerusalem.
35 En Gibeon logxis: Jeiel, la fondinto de Gibeon--la nomo de lia edzino estis Maahxa--
And in Gibeon dwelt the father of Gibeon, Jehiel, whose wife's name was Maachah:
36 kaj lia unuenaskita filo Abdon, kaj Cur, Kisx, Baal, Ner, Nadab,
And his firstborn son Abdon, then Zur, and Kish, and Baal, and Ner, and Nadab.
37 Gedor, Ahxjo, Zehxarja, kaj Miklot.
And Gedor, and Ahio, and Zechariah, and Mikloth.
38 Miklot naskigis Sximamon. Ili ankaux apud siaj fratoj enlogxigxis en Jerusalem kun siaj fratoj.
And Mikloth begat Shimeam. And they also dwelt with their brethren at Jerusalem, over against their brethren.
39 Ner naskigis Kisxon, Kisx naskigis Saulon, Saul naskigis Jonatanon, Malki-Sxuan, Abinadabon, kaj Esxbaalon.
And Ner begat Kish; and Kish begat Saul; and Saul begat Jonathan, and Malchishua, and Abinadab, and Eshbaal.
40 La filo de Jonatan estis Merib-Baal, kaj Merib-Baal naskigis Mihxan.
And the son of Jonathan was Meribbaal: and Meribbaal begat Micah.
41 La filoj de Mihxa estis: Piton, Melehx, kaj Tahxrea,
And the sons of Micah were, Pithon, and Melech, and Tahrea, and Ahaz.
42 kaj Ahxaz--li naskigis Jaaran, Jaara naskigis Alemeton, Azmaveton, kaj Zimrin; Zimri naskigis Mocan;
And Ahaz begat Jarah; and Jarah begat Alemeth, and Azmaveth, and Zimri; and Zimri begat Moza;
43 Moca naskigis Binean; lia filo estis Refaja, lia filo estis Eleasa, lia filo estis Acel.
And Moza begat Binea; and Rephaiah his son, Eleasah his son, Azel his son.
44 Acel havis ses filojn; jen estas iliaj nomoj: Azrikam, Bohxru, Isxmael, Sxearja, Obadja, kaj Hxanan. Tio estis la filoj de Acel.
And Azel had six sons, whose names are these, Azrikam, Bocheru, and Ishmael, and Sheariah, and Obadiah, and Hanan: these were the sons of Azel.

Cxapitro 10

1 Dume la Filisxtoj batalis kontraux Izrael; kaj la Izraelidoj forkuris de la Filisxtoj, kaj falis mortigitaj sur la monto Gilboa.
Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount Gilboa.
2 Kaj la Filisxtoj kuratingis Saulon kaj liajn filojn; kaj la Filisxtoj mortigis Jonatanon kaj Abinadabon kaj Malki-Sxuan, filojn de Saul.
And the Philistines followed hard after Saul, and after his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and Malchishua, the sons of Saul.
3 La batalo fortigxis kontraux Saul; kaj la arkpafistoj trovis lin, kaj li estis vundita de la arkpafistoj.
And the battle went sore against Saul, and the archers hit him, and he was wounded of the archers.
4 Tiam Saul diris al sia armilportisto: Eltiru vian glavon, kaj trapiku min per gxi, por ke ne venu tiuj necirkumciditoj kaj ne mokmalhonoru min. Sed lia armilportisto ne volis, cxar li forte timis. Tiam Saul prenis sian glavon kaj faligis sin sur gxin.
Then said Saul to his armourbearer, Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these uncircumcised come and abuse me. But his armourbearer would not; for he was sore afraid. So Saul took a sword, and fell upon it.
5 Kiam lia armilportisto vidis, ke Saul mortis, li ankaux faligis sin sur la glavon kaj mortis.
And when his armourbearer saw that Saul was dead, he fell likewise on the sword, and died.
6 Tiamaniere mortis Saul kaj liaj tri filoj, kaj lia tuta domo kune mortis.
So Saul died, and his three sons, and all his house died together.
7 Kiam cxiuj Izraelidoj, kiuj estis en la valo, vidis, ke oni forkuras kaj ke Saul kaj liaj filoj mortis, tiam ili forlasis siajn urbojn kaj forkuris; kaj venis la Filisxtoj kaj enlogxigxis en ili.
And when all the men of Israel that were in the valley saw that they fled, and that Saul and his sons were dead, then they forsook their cities, and fled: and the Philistines came and dwelt in them.
8 En la sekvanta tago venis la Filisxtoj, por senvestigi la mortigitojn, kaj ili trovis Saulon kaj liajn filojn falintajn sur la monto Gilboa.
And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and his sons fallen in mount Gilboa.
9 Kaj ili senvestigis lin kaj prenis lian kapon kaj liajn armilojn kaj sendis en la landon de la Filisxtoj cxirkauxen, por anonci al iliaj idoloj kaj al la popolo.
And when they had stripped him, they took his head, and his armour, and sent into the land of the Philistines round about, to carry tidings unto their idols, and to the people.
10 Kaj ili metis liajn armilojn en la domon de siaj dioj, kaj lian kranion ili alfiksis en la domo de Dagon.
And they put his armour in the house of their gods, and fastened his head in the temple of Dagon.
11 Kiam la tuta Jabesx en Gilead auxdis pri cxio, kion faris la Filisxtoj al Saul,
And when all Jabeshgilead heard all that the Philistines had done to Saul,
12 tiam levigxis cxiuj kuragxuloj, kaj prenis la korpon de Saul kaj la korpojn de liaj filoj kaj alportis lin en Jabesxon, kaj enterigis iliajn ostojn sub la kverko en Jabesx, kaj fastis dum sep tagoj.
They arose, all the valiant men, and took away the body of Saul, and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh, and buried their bones under the oak in Jabesh, and fasted seven days.
13 Tiamaniere mortis Saul pro siaj malbonagoj, kiujn li faris antaux la Eternulo, ne plenumante la vorton de la Eternulo; ankaux pro tio, ke li turnis sin al antauxdiristino, por demandi,
So Saul died for his transgression which he committed against the LORD, even against the word of the LORD, which he kept not, and also for asking counsel of one that had a familiar spirit, to enquire of it;
14 sed ne demandis la Eternulon. Pro tio Li mortigis lin, kaj transdonis la regxadon al David, filo de Jisxaj.
And enquired not of the LORD: therefore he slew him, and turned the kingdom unto David the son of Jesse.

Cxapitro 11

1 Kaj kunvenis cxiuj Izraelidoj al David en Hxebronon, kaj diris: Jen ni estas via osto kaj via karno.
Then all Israel gathered themselves to David unto Hebron, saying, Behold, we are thy bone and thy flesh.
2 Ankaux hieraux kaj antauxhieraux, kiam Saul estis ankoraux regxo, vi elkondukadis kaj enkondukadis Izraelon; kaj la Eternulo, via Dio, diris al vi: Vi pasxtos Mian popolon Izrael, kaj vi estos estro de Mia popolo Izrael.
And moreover in time past, even when Saul was king, thou wast he that leddest out and broughtest in Israel: and the LORD thy God said unto thee, Thou shalt feed my people Israel, and thou shalt be ruler over my people Israel.
3 Kaj cxiuj plejagxuloj de Izrael venis al la regxo en Hxebronon, kaj David faris kun ili interligon en Hxebron antaux la Eternulo; kaj ili sanktoleis Davidon regxo super Izrael, konforme al la vorto de la Eternulo per Samuel.
Therefore came all the elders of Israel to the king to Hebron; and David made a covenant with them in Hebron before the LORD; and they anointed David king over Israel, according to the word of the LORD by Samuel.
4 Kaj David kaj cxiuj Izraelidoj iris en Jerusalemon (tio estas, en Jebuson). Tie la Jebusidoj estis la logxantoj de la lando.
And David and all Israel went to Jerusalem, which is Jebus; where the Jebusites were, the inhabitants of the land.
5 Kaj la logxantoj de Jebus diris al David: Vi ne eniros cxi tien. Sed David venkoprenis la fortikajxon Cion, tio estas, la urbon de David.
And the inhabitants of Jebus said to David, Thou shalt not come hither. Nevertheless David took the castle of Zion, which is the city of David.
6 Kaj David diris: Kiu la unua venkobatos la Jebusidojn, tiu estos cxefo kaj estro. Kaj la unua supreniris Joab, filo de Ceruja, kaj li farigxis cxefo.
And David said, Whosoever smiteth the Jebusites first shall be chief and captain. So Joab the son of Zeruiah went first up, and was chief.
7 Kaj David eklogxis en tiu fortikajxo; pro tio oni donis al gxi la nomon: Urbo de David.
And David dwelt in the castle; therefore they called it the city of David.
8 Kaj li cxirkauxkonstruis la urbon cxiuflanke, de Milo en la tuta cxirkauxo; kaj Joab restarigis la ceterajn partojn de la urbo.
And he built the city round about, even from Millo round about: and Joab repaired the rest of the city.
9 Kaj David farigxadis cxiam pli kaj pli granda, kaj la Eternulo Cebaot estis kun li.
So David waxed greater and greater: for the LORD of hosts was with him.
10 Jen estas la cxefaj herooj, kiuj estis cxe David, kaj kiuj tenis sin forte kun li dum lia regxado, kune kun la tuta Izrael, por regxigi lin super Izrael konforme al la vorto de la Eternulo.
These also are the chief of the mighty men whom David had, who strengthened themselves with him in his kingdom, and with all Israel, to make him king, according to the word of the LORD concerning Israel.
11 Jen estas la nombro de la herooj, kiuj estis cxe David: Jasxobeam, filo de Hxahxmoni, estro de la tridek; li levis sian lancon kontraux tricent kaj mortigis ilin per unu fojo.
And this is the number of the mighty men whom David had; Jashobeam, an Hachmonite, the chief of the captains: he lifted up his spear against three hundred slain by him at one time.
12 Post li estis Eleazar, filo de Dodo, la Ahxohxido; li estis el la tri herooj.
And after him was Eleazar the son of Dodo, the Ahohite, who was one of the three mighties.
13 Li estis kun David en Pas-Damim, kie la Filisxtoj kolektigxis por batalo; tie estis kampoparto plena de hordeo; kaj la popolo forkuris antaux la Filisxtoj.
He was with David at Pasdammim, and there the Philistines were gathered together to battle, where was a parcel of ground full of barley; and the people fled from before the Philistines.
14 Sed tiuj starigxis meze de la kampoparto, kaj savis gxin kaj venkobatis la Filisxtojn; kaj la Eternulo helpis per granda helpo.
And they set themselves in the midst of that parcel, and delivered it, and slew the Philistines; and the LORD saved them by a great deliverance.
15 Kaj tri el la tridek cxefoj iris sur la rokon al David, en la kavernon Adulam, dum la tendaro de la Filisxtoj staris en la valo Refaim.
Now three of the thirty captains went down to the rock to David, into the cave of Adullam; and the host of the Philistines encamped in the valley of Rephaim.
16 David tiam estis en la fortikajxo, kaj la garnizono de la Filisxtoj estis tiam en Bet-Lehxem.
And David was then in the hold, and the Philistines' garrison was then at Bethlehem.
17 Kaj David esprimis deziron kaj diris: Kiu trinkigus al mi akvon el la puto Bet-Lehxema, kiu estas apud la pordego?
And David longed, and said, Oh that one would give me drink of the water of the well of Bethlehem, that is at the gate!
18 Tiam tiuj tri trarompe penetris en la tendaron de la Filisxtoj, cxerpis akvon el la puto Bet-Lehxema, kiu estis apud la pordego, prenis kaj alportis al David. Sed David ne volis trinki gxin; li elversxis gxin al la Eternulo,
And the three brake through the host of the Philistines, and drew water out of the well of Bethlehem, that was by the gate, and took it, and brought it to David: but David would not drink of it, but poured it out to the LORD.
19 kaj diris: Gardu min mia Dio, ke mi ne faru tion: cxu mi trinku la sangon de tiuj viroj, kiuj riskis sian vivon? cxar kun risko por sia vivo ili alportis gxin. Kaj li ne volis trinki gxin. Tion faris la tri herooj.
And said, My God forbid it me, that I should do this thing: shall I drink the blood of these men that have put their lives in jeopardy? for with the jeopardy of their lives they brought it. Therefore he would not drink it. These things did these three mightiest.
20 Abisxaj, frato de Joab, estis estro de tiuj tri; li mortigis per sia lanco tricent homojn, kaj li havis gloran nomon inter la tri.
And Abishai the brother of Joab, he was chief of the three: for lifting up his spear against three hundred, he slew them, and had a name among the three.
21 El la tri li estis honorata de du kaj estis ilia estro, sed en la trion li ne eniris.
Of the three, he was more honourable than the two; for he was their captain: howbeit he attained not to the first three.
22 Benaja, filo de Jehojada, filo de homo kuragxa, granda pro siaj faroj, el Kabceel: li mortigis la du fortulojn de Moab; li ankaux malsupreniris, kaj mortigis leonon en kavo en negxa tago.
Benaiah the son of Jehoiada, the son of a valiant man of Kabzeel, who had done many acts; he slew two lionlike men of Moab: also he went down and slew a lion in a pit in a snowy day.
23 Li ankaux mortigis Egipton, viron, kiu havis la alton de kvin ulnoj; en la mano de la Egipto estis lanco kiel rultrabo de teksisto; li aliris al li kun bastono, elsxiris la lancon el la mano de la Egipto, kaj mortigis lin per lia propra lanco.
And he slew an Egyptian, a man of great stature, five cubits high; and in the Egyptian's hand was a spear like a weaver's beam; and he went down to him with a staff, and plucked the spear out of the Egyptian's hand, and slew him with his own spear.
24 Tion faris Benaja, filo de Jehojada. Kaj li havis gloran nomon inter la tri herooj.
These things did Benaiah the son of Jehoiada, and had the name among the three mighties.
25 Inter la tridek li estis plej honorata, sed en la trion li ne eniris. Kaj David faris lin lia korpogardistestro.
Behold, he was honourable among the thirty, but attained not to the first three: and David set him over his guard.
26 La cxefaj militistoj estis: Asahel, frato de Joab, Elhxanan, filo de Dodo, el Bet-Lehxem,
Also the valiant men of the armies were, Asahel the brother of Joab, Elhanan the son of Dodo of Bethlehem,
27 Sxamot, la Harorano, Hxelec, la Pelonano,
Shammoth the Harorite, Helez the Pelonite,
28 Ira, filo de Ikesx, la Tekoaano, Abiezer, la Anatotano,
Ira the son of Ikkesh the Tekoite, Abiezer the Antothite,
29 Sibhxaj, la Hxusxaido, Ilaj, la Ahxohxido,
Sibbecai the Hushathite, Ilai the Ahohite,
30 Maharaj, la Netofaano, Hxeled, filo de Baana, la Netofaano,
Maharai the Netophathite, Heled the son of Baanah the Netophathite,
31 Itaj, filo de Ribaj, el Gibea de la Benjamenidoj, Benaja, la Piratonano,
Ithai the son of Ribai of Gibeah, that pertained to the children of Benjamin, Benaiah the Pirathonite,
32 Hxuraj, el Nahxale-Gaasx, Abiel, la Arbatano,
Hurai of the brooks of Gaash, Abiel the Arbathite,
33 Azmavet, la Bahxurimano, Eljahxba, la Sxaalbonano;
Azmaveth the Baharumite, Eliahba the Shaalbonite,
34 el la filoj de Hasxem, la Gizonano: Jonatan, filo de Sxage, la Hararano,
The sons of Hashem the Gizonite, Jonathan the son of Shage the Hararite,
35 Ahxiam, filo de Sahxar, la Hararano, Elifal, filo de Ur,
Ahiam the son of Sacar the Hararite, Eliphal the son of Ur,
36 Hxefer, la Mehxeratano, Ahxija, la Pelonano,
Hepher the Mecherathite, Ahijah the Pelonite,
37 Hxecro, la Karmelano, Naaraj, filo de Ezbaj,
Hezro the Carmelite, Naarai the son of Ezbai,
38 Joel, frato de Natan, Mibhxar, filo de Hagri,
Joel the brother of Nathan, Mibhar the son of Haggeri,
39 Celek, la Amonido, Nahxaraj, la Beerotano, armilportisto de Joab, filo de Ceruja,
Zelek the Ammonite, Naharai the Berothite, the armourbearer of Joab the son of Zeruiah,
40 Ira, la Jetrido, Gareb, la Jetrido,
Ira the Ithrite, Gareb the Ithrite,
41 Urija, la Hxetido, Zabad, filo de Ahxlaj,
Uriah the Hittite, Zabad the son of Ahlai,
42 Adina, filo de Sxiza, la Rubenido, cxefo de Rubenidoj, kaj kun li estis tridek,
Adina the son of Shiza the Reubenite, a captain of the Reubenites, and thirty with him,
43 Hxanan, filo de Maahxa, Josxafat, la Mitnido,
Hanan the son of Maachah, and Joshaphat the Mithnite,
44 Uzija, la Asxterotano, Sxama kaj Jeiel, filoj de Hxotam, la Aroerano,
Uzzia the Ashterathite, Shama and Jehiel the sons of Hothan the Aroerite,
45 Jediael, filo de Sximri, kaj lia frato Johxa, la Ticano,
Jediael the son of Shimri, and Joha his brother, the Tizite,
46 Eliel, la Mahxavido, Jeribaj kaj Josxavja, filoj de Elnaam, Jitma, la Moabido,
Eliel the Mahavite, and Jeribai, and Joshaviah, the sons of Elnaam, and Ithmah the Moabite,
47 Eliel, Obed, kaj Jaasiel el Mecobaja.
Eliel, and Obed, and Jasiel the Mesobaite.

Cxapitro 12

1 Jen estas tiuj, kiuj venis al David en Ciklagon, kiam li estis ankoraux kasxita antaux Saul, filo de Kisx; ili ankaux estis inter la herooj, helpantoj en la milito;
Now these are they that came to David to Ziklag, while he yet kept himself close because of Saul the son of Kish: and they were among the mighty men, helpers of the war.
2 armitaj per pafarko, povosciantaj jxeti sxtonojn kaj pafarkajn sagojn per la dekstra mano kaj per la maldekstra, el la fratoj de Saul, Benjamenidoj:
They were armed with bows, and could use both the right hand and the left in hurling stones and shooting arrows out of a bow, even of Saul's brethren of Benjamin.
3 la cxefo Ahxiezer, kaj Joasx, filoj de Sxemaa, la Gibeaano, Jeziel kaj Pelet, filoj de Azmavet, Berahxa, kaj Jehu, la Anatotano,
The chief was Ahiezer, then Joash, the sons of Shemaah the Gibeathite; and Jeziel, and Pelet, the sons of Azmaveth; and Berachah, and Jehu the Antothite.
4 Jisxmaja, la Gibeonano, heroo el tridek kaj super tridek, Jeremia, Jahxaziel, Johxanan, kaj Jozabad, la Gederaano,
And Ismaiah the Gibeonite, a mighty man among the thirty, and over the thirty; and Jeremiah, and Jahaziel, and Johanan, and Josabad the Gederathite,
5 Eluzaj, Jerimot, Bealja, Sxemarja, kaj Sxefatja, la Hxarufano,
Eluzai, and Jerimoth, and Bealiah, and Shemariah, and Shephatiah the Haruphite,
6 Elkana, Jisxija, Azarel, Joezer, kaj Jasxobeam, la Korahxidoj,
Elkanah, and Jesiah, and Azareel, and Joezer, and Jashobeam, the Korhites,
7 Joela kaj Zebadja, filoj de Jerohxam, el Gedor.
And Joelah, and Zebadiah, the sons of Jeroham of Gedor.
8 El la Gadidoj apartigxis al David en la fortikigitan lokon en la dezerto kuragxaj militistoj, kapablaj batalistoj, armitaj per sxildo kaj lanco; iliaj vizagxoj estis kiel vizagxo de leono, kaj rapidkuraj ili estis, kiel gazeloj sur la montoj:
And of the Gadites there separated themselves unto David into the hold to the wilderness men of might, and men of war fit for the battle, that could handle shield and buckler, whose faces were like the faces of lions, and were as swift as the roes upon the mountains;
9 Ezer estis la cxefo, Obadja la dua, Eliab la tria,
Ezer the first, Obadiah the second, Eliab the third,
10 Misxmana la kvara, Jeremia la kvina,
Mishmannah the fourth, Jeremiah the fifth,
11 Ataj la sesa, Eliel la sepa,
Attai the sixth, Eliel the seventh,
12 Jonatan la oka, Elzabad la nauxa,
Johanan the eighth, Elzabad the ninth,
13 Jeremia la deka, Mahxbanaj la dek-unua.
Jeremiah the tenth, Machbanai the eleventh.
14 Cxi tiuj el la Gadidoj estis cxefoj en la militistaro: la plej malgranda estis super cent, kaj la plej granda super mil.
These were of the sons of Gad, captains of the host: one of the least was over an hundred, and the greatest over a thousand.
15 Ili estis tiuj, kiuj transiris Jordanon en la unua monato, kiam gxi inundis siajn ambaux bordojn, kaj ili dispelis cxiujn logxantojn de la valoj orienten kaj okcidenten.
These are they that went over Jordan in the first month, when it had overflown all his banks; and they put to flight all them of the valleys, both toward the east, and toward the west.
16 Ankaux el la idoj de Benjamen kaj de Jehuda oni venis en la fortikigitan lokon al David.
And there came of the children of Benjamin and Judah to the hold unto David.
17 Kaj David eliris renkonte al ili, kaj ekparolis kaj diris al ili: Se vi venis al mi kun paco, por helpi al mi, mia koro estos kun vi; sed se por ruze transdoni min al miaj malamikoj, kvankam miaj manoj estas senkulpaj, tiam vidu tion Dio de niaj patroj, kaj Li jugxu.
And David went out to meet them, and answered and said unto them, If ye be come peaceably unto me to help me, mine heart shall be knit unto you: but if ye be come to betray me to mine enemies, seeing there is no wrong in mine hands, the God of our fathers look thereon, and rebuke it.
18 Kaj spirito venis sur Amasajon, la estron de la herooj, kaj li diris: Al vi, ho David, kaj kun vi, ho filo de Jisxaj, estu paco; paco al vi, kaj paco al viaj helpantoj, cxar al vi helpas via Dio. Kaj David ilin akceptis kaj faris ilin cxefoj de la militistoj.
Then the spirit came upon Amasai, who was chief of the captains, and he said, Thine are we, David, and on thy side, thou son of Jesse: peace, peace be unto thee, and peace be to thine helpers; for thy God helpeth thee. Then David received them, and made them captains of the band.
19 Ankaux el la Manaseidoj oni aligxis al David, kiam li iris kun la Filisxtoj milite kontraux Saulon, sed ne helpis al ili; cxar post konsiligxo la estroj de la Filisxtoj forsendis lin, dirante: Kun niaj kapoj li aligxos al sia sinjoro Saul.
And there fell some of Manasseh to David, when he came with the Philistines against Saul to battle: but they helped them not: for the lords of the Philistines upon advisement sent him away, saying, He will fall to his master Saul to the jeopardy of our heads.
20 Kiam li venis en Ciklagon, aligxis al li el la Manaseidoj: Adnahx, Jozabad, Jediael, Mihxael, Jozabad, Elihu, kaj Ciltaj, milestroj de la Manaseidoj.
As he went to Ziklag, there fell to him of Manasseh, Adnah, and Jozabad, and Jediael, and Michael, and Jozabad, and Elihu, and Zilthai, captains of the thousands that were of Manasseh.
21 Kaj ili helpis al David kontraux la militistoj, cxar ili cxiuj estis herooj, kaj ili estis estroj en militistaro.
And they helped David against the band of the rovers: for they were all mighty men of valour, and were captains in the host.
22 Cxiutage oni venis pli al David, por helpi al li, gxis kolektigxis granda armeo, kiel armeo de Dio.
For at that time day by day there came to David to help him, until it was a great host, like the host of God.
23 Jen estas la nombro de la cxefaj armitaj militistoj, kiuj venis al David en Hxebronon, por transdoni al li la regnon de Saul, konforme al la vorto de la Eternulo;
And these are the numbers of the bands that were ready armed to the war, and came to David to Hebron, to turn the kingdom of Saul to him, according to the word of the LORD.
24 da Jehudaidoj, portantaj sxildon kaj lancon, estis ses mil okcent armitaj por la militistaro;
The children of Judah that bare shield and spear were six thousand and eight hundred, ready armed to the war.
25 el la Simeonidoj, batalkapablaj por la militistaro, estis sep mil cent;
Of the children of Simeon, mighty men of valour for the war, seven thousand and one hundred.
26 el la Levidoj estis kvar mil sescent;
Of the children of Levi four thousand and six hundred.
27 kaj Jehojada, estro de Aaronidoj, kaj kun li tri mil sepcent;
And Jehoiada was the leader of the Aaronites, and with him were three thousand and seven hundred;
28 kaj Cadok, kuragxa junulo, kaj lia patrodomo, dudek du estroj;
And Zadok, a young man mighty of valour, and of his father's house twenty and two captains.
29 el la Benjamenidoj, samtribanoj de Saul, tri mil; gxis tiam la plimulto el ili fidele servis al la domo de Saul;
And of the children of Benjamin, the kindred of Saul, three thousand: for hitherto the greatest part of them had kept the ward of the house of Saul.
30 el la Efraimidoj dudek mil okcent kuragxaj militistoj, viroj famaj en siaj patrodomoj;
And of the children of Ephraim twenty thousand and eight hundred, mighty men of valour, famous throughout the house of their fathers.
31 el la duontribo de Manase dek ok mil, kiuj estis vokitaj lauxnome, por iri regxigi Davidon;
And of the half tribe of Manasseh eighteen thousand, which were expressed by name, to come and make David king.
32 el la Isahxaridoj, kiuj komprenis la cirkonstancojn, kaj sciis, kion Izrael devas fari, estis ducent cxefoj, kaj cxiuj iliaj fratoj agis laux iliaj vortoj;
And of the children of Issachar, which were men that had understanding of the times, to know what Israel ought to do; the heads of them were two hundred; and all their brethren were at their commandment.
33 el la Zebulunidoj, militkapablaj, kaj irantaj en militon kun cxiaj bataliloj, estis kvindek mil, por envicigxi en konkordo;
Of Zebulun, such as went forth to battle, expert in war, with all instruments of war, fifty thousand, which could keep rank: they were not of double heart.
34 el la Naftaliidoj estis mil estroj, kaj kun ili tridek sep mil kun sxildoj kaj lancoj;
And of Naphtali a thousand captains, and with them with shield and spear thirty and seven thousand.
35 el la Danidoj, armitaj por milito, estis dudek ok mil sescent;
And of the Danites expert in war twenty and eight thousand and six hundred.
36 el la Asxeridoj, militkapablaj kaj pretaj por milito, kvardek mil;
And of Asher, such as went forth to battle, expert in war, forty thousand.
37 de trans Jordan, el la Rubenidoj, la Gadidoj, kaj la duontribo de Manase, kun cxiaj militaj bataliloj, cent dudek mil.
And on the other side of Jordan, of the Reubenites, and the Gadites, and of the half tribe of Manasseh, with all manner of instruments of war for the battle, an hundred and twenty thousand.
38 Cxiuj tiuj militistoj, prezentantaj arangxitajn vicojn, venis plenkore en Hxebronon, por fari Davidon regxo super la tuta Izrael; ankaux cxiuj ceteraj Izraelidoj estis unuanimaj, por regxigi Davidon.
All these men of war, that could keep rank, came with a perfect heart to Hebron, to make David king over all Israel: and all the rest also of Israel were of one heart to make David king.
39 Kaj ili restis tie kun David dum tri tagoj, mangxis kaj trinkis; cxar iliaj fratoj pretigis por ili;
And there they were with David three days, eating and drinking: for their brethren had prepared for them.
40 ankaux tiuj, kiuj estis proksime de ili, gxis Isahxar, Zebulun, kaj Naftali, alportadis al ili sur azenoj, kameloj, muloj, kaj bovoj mangxajxon el faruno, premitajn figojn, sekvinberojn, vinon, oleon, bovojn, kaj sxafojn en granda kvanto; cxar estis gxojo en Izrael.
Moreover they that were nigh them, even unto Issachar and Zebulun and Naphtali, brought bread on asses, and on camels, and on mules, and on oxen, and meat, meal, cakes of figs, and bunches of raisins, and wine, and oil, and oxen, and sheep abundantly: for there was joy in Israel.

Cxapitro 13

1 David konsiligxis kun la milestroj, centestroj, kaj cxiuj cxefoj;
And David consulted with the captains of thousands and hundreds, and with every leader.
2 kaj David diris al la tuta komunumo de Izrael: Se placxas al vi, kaj se tio estas de la Eternulo, nia Dio, ni dissendu cxiuflanken al cxiuj ceteraj niaj fratoj en cxiujn regionojn de Izrael, kaj samtempe al la pastroj kaj Levidoj en la urbojn de ilia logxado, ke ili kolektigxu al ni;
And David said unto all the congregation of Israel, If it seem good unto you, and that it be of the LORD our God, let us send abroad unto our brethren every where, that are left in all the land of Israel, and with them also to the priests and Levites which are in their cities and suburbs, that they may gather themselves unto us:
3 kaj ni transportu al ni la keston de nia Dio, cxar ni ne turnis nin al Li en la tempo de Saul.
And let us bring again the ark of our God to us: for we enquired not at it in the days of Saul.
4 Kaj la tuta komunumo diris, ek oni tiel agu; cxar la afero placxis al la tuta popolo.
And all the congregation said that they would do so: for the thing was right in the eyes of all the people.
5 Tiam David kolektis la tutan Izraelon, de Sxihxor la Egipta gxis Hxamat, por ke oni venigu la keston de Dio el Kirjat- Jearim.
So David gathered all Israel together, from Shihor of Egypt even unto the entering of Hemath, to bring the ark of God from Kirjathjearim.
6 Kaj David kun la tuta Izrael iris en Baalan, en Kirjat- Jearimon, kiu trovigxas en Judujo, por venigi de tie la keston de Dio, de la Eternulo, kiu sidas sur la keruboj, kie estas vokata Lia nomo.
And David went up, and all Israel, to Baalah, that is, to Kirjathjearim, which belonged to Judah, to bring up thence the ark of God the LORD, that dwelleth between the cherubims, whose name is called on it.
7 Kaj oni veturigis la keston de Dio sur nova veturilo el la domo de Abinadab, kaj Uza kaj Ahxjo kondukis la veturilon.
And they carried the ark of God in a new cart out of the house of Abinadab: and Uzza and Ahio drave the cart.
8 Kaj David kaj cxiuj Izraelidoj ludis antaux Dio per la tuta forto, kun kantoj, harpoj, psalteroj, tamburinoj, cimbaloj, kaj trumpetoj.
And David and all Israel played before God with all their might, and with singing, and with harps, and with psalteries, and with timbrels, and with cymbals, and with trumpets.
9 Kiam ili alvenis al la drasxejo de Kidon, Uza etendis sian manon, por subteni la keston, cxar la bovoj klinpusxis gxin.
And when they came unto the threshingfloor of Chidon, Uzza put forth his hand to hold the ark; for the oxen stumbled.
10 Tiam ekflamis la kolero de la Eternulo kontraux Uza, kaj Li mortigis lin pro tio, ke li etendis sian manon al la kesto; kaj li mortis tie antaux Dio.
And the anger of the LORD was kindled against Uzza, and he smote him, because he put his hand to the ark: and there he died before God.
11 Kaj afliktigxis David pro tio, ke la Eternulo frapis Uzan, kaj li donis al tiu loko la nomon Perec-Uza, gxis la nuna tago.
And David was displeased, because the LORD had made a breach upon Uzza: wherefore that place is called Perezuzza to this day.
12 Kaj David ektimis Dion en tiu tago, kaj diris: Kiamaniere mi enportos al mi la keston de Dio?
And David was afraid of God that day, saying, How shall I bring the ark of God home to me?
13 Kaj David ne transportigis la keston al si, en la urbon de David, sed li direktis gxin en la domon de Obed-Edom, la Gatano.
So David brought not the ark home to himself to the city of David, but carried it aside into the house of Obededom the Gittite.
14 Kaj la kesto de Dio restis kun la familio de Obed-Edom en lia domo dum tri monatoj; kaj la Eternulo benis la domon de Obed-Edom, kaj cxion, kio apartenis al li.
And the ark of God remained with the family of Obededom in his house three months. And the LORD blessed the house of Obededom, and all that he had.

Cxapitro 14

1 Hxiram, regxo de Tiro, sendis al David senditojn, kaj cedran lignon, kaj masonistojn kaj cxarpentistojn, por ke ili konstruu por li domon.
Now Hiram king of Tyre sent messengers to David, and timber of cedars, with masons and carpenters, to build him an house.
2 Kaj David konsciis, ke la Eternulo fortikigis lin kiel regxon super Izrael, ke lia regno levigxis alte pro Lia popolo Izrael.
And David perceived that the LORD had confirmed him king over Israel, for his kingdom was lifted up on high, because of his people Israel.
3 Kaj David prenis ankoraux edzinojn en Jerusalem, kaj David naskigis ankoraux filojn kaj filinojn.
And David took more wives at Jerusalem: and David begat more sons and daughters.
4 Kaj jen estas la nomoj de tiuj, kiuj naskigxis al li en Jerusalem: Sxamua kaj Sxobab, Natan kaj Salomono
Now these are the names of his children which he had in Jerusalem; Shammua, and Shobab, Nathan, and Solomon,
5 kaj Jibhxar kaj Elisxua kaj Elpelet
And Ibhar, and Elishua, and Elpalet,
6 kaj Noga kaj Nefeg kaj Jafia
And Nogah, and Nepheg, and Japhia,
7 kaj Elisxama kaj Beeljada kaj Elifelet.
And Elishama, and Beeliada, and Eliphalet.
8 Kiam la Filisxtoj auxdis, ke David estas oleita kiel regxo super la tuta Izrael, tiam cxiuj Filisxtoj iris, por sercxi Davidon. David auxdis pri tio, kaj li eliris kontraux ilin.
And when the Philistines heard that David was anointed king over all Israel, all the Philistines went up to seek David. And David heard of it, and went out against them.
9 Kaj la Filisxtoj venis kaj okupis la valon Refaim.
And the Philistines came and spread themselves in the valley of Rephaim.
10 Kaj David demandis Dion, dirante: Cxu mi iru kontraux la Filisxtojn? kaj cxu Vi transdonos ilin en mian manon? Kaj la Eternulo diris al li: Iru, cxar Mi transdonos ilin en vian manon.
And David enquired of God, saying, Shall I go up against the Philistines? And wilt thou deliver them into mine hand? And the LORD said unto him, Go up; for I will deliver them into thine hand.
11 Kaj ili iris al Baal-Peracim, kaj David venkobatis ilin tie. Kaj David diris: Dio disbatis miajn malamikojn per mia mano, kiel oni disbatas akvon. Tial oni donis al tiu loko la nomon Baal-Peracim.
So they came up to Baalperazim; and David smote them there. Then David said, God hath broken in upon mine enemies by mine hand like the breaking forth of waters: therefore they called the name of that place Baalperazim.
12 Kaj ili lasis tie siajn diojn; kaj David ordonis, ke oni forbruligu ilin per fajro.
And when they had left their gods there, David gave a commandment, and they were burned with fire.
13 Kaj denove venis la Filisxtoj kaj okupis la valon.
And the Philistines yet again spread themselves abroad in the valley.
14 Tiam David denove demandis Dion, kaj Dio diris al li: Ne iru post ili, deturnu vin de ili, kaj venu al ili de la flanko de la morusarboj;
Therefore David enquired again of God; and God said unto him, Go not up after them; turn away from them, and come upon them over against the mulberry trees.
15 kaj kiam vi ekauxdos la sonon de pasxoj sur la supro de la morusarboj, tiam komencu la batalon; cxar Dio eliris antaux vi, por frapi la tendaron de la Filisxtoj.
And it shall be, when thou shalt hear a sound of going in the tops of the mulberry trees, that then thou shalt go out to battle: for God is gone forth before thee to smite the host of the Philistines.
16 Kaj David faris, kiel ordonis al li Dio; kaj ili venkobatis la tendaron de la Filisxtoj de Gibeon gxis Gezer.
David therefore did as God commanded him: and they smote the host of the Philistines from Gibeon even to Gazer.
17 Kaj la nomo de David farigxis fama en cxiuj landoj; kaj la Eternulo faris lin timata de cxiuj nacioj.
And the fame of David went out into all lands; and the LORD brought the fear of him upon all nations.

Cxapitro 15

1 Li konstruis al si domojn en la urbo de David, kaj pretigis lokon por la kesto de Dio, kaj etendis tendon super gxi.
And David made him houses in the city of David, and prepared a place for the ark of God, and pitched for it a tent.
2 Tiam David diris: Neniu portu la keston de Dio krom la Levidoj; cxar ilin la Eternulo elektis, por ke ili portu la keston de Dio kaj servu al Li eterne.
Then David said, None ought to carry the ark of God but the Levites: for them hath the LORD chosen to carry the ark of God, and to minister unto him for ever.
3 Kaj David kunvenigis cxiujn Izraelidojn en Jerusalemon, por porti la keston de la Eternulo sur gxian lokon, kiun li pretigis por gxi.
And David gathered all Israel together to Jerusalem, to bring up the ark of the LORD unto his place, which he had prepared for it.
4 Kaj David kunvenigis la idojn de Aaron kaj la Levidojn:
And David assembled the children of Aaron, and the Levites:
5 el la idoj de Kehat estis: la estro Uriel kaj liaj fratoj, cent dudek;
Of the sons of Kohath; Uriel the chief, and his brethren an hundred and twenty:
6 el la idoj de Merari: la estro Asaja kaj liaj fratoj, ducent dudek;
Of the sons of Merari; Asaiah the chief, and his brethren two hundred and twenty:
7 el la idoj de Gersxon: la estro Joel kaj liaj fratoj, cent tridek;
Of the sons of Gershom; Joel the chief and his brethren an hundred and thirty:
8 el la idoj de Elicafan: la estro Sxemaja kaj liaj fratoj, ducent;
Of the sons of Elizaphan; Shemaiah the chief, and his brethren two hundred:
9 el la idoj de Hxebron: la estro Eliel kaj liaj fratoj, okdek;
Of the sons of Hebron; Eliel the chief, and his brethren fourscore:
10 el la idoj de Uziel: la estro Aminadab kaj liaj fratoj, cent dek du.
Of the sons of Uzziel; Amminadab the chief, and his brethren an hundred and twelve.
11 Kaj David alvokis la pastrojn Cadok kaj Ebjatar, kaj la Levidojn Uriel, Asaja, Joel, Sxemaja, Eliel, kaj Aminadab;
And David called for Zadok and Abiathar the priests, and for the Levites, for Uriel, Asaiah, and Joel, Shemaiah, and Eliel, and Amminadab,
12 kaj li diris al ili: Vi, cxefoj de patrodomoj de la Levidoj, sanktigu vin kaj viajn fratojn, kaj alportu la keston de la Eternulo, Dio de Izrael, sur la lokon, kiun mi pretigis por gxi;
And said unto them, Ye are the chief of the fathers of the Levites: sanctify yourselves, both ye and your brethren, that ye may bring up the ark of the LORD God of Israel unto the place that I have prepared for it.
13 cxar antauxe, kiam ne vi tion faris, la Eternulo, nia Dio, frapis nin pro tio, ke ni sercxis Lin ne tiel, kiel oni devas.
For because ye did it not at the first, the LORD our God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order.
14 Kaj sanktigis sin la pastroj kaj la Levidoj, por porti la keston de la Eternulo, Dio de Izrael.
So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the LORD God of Israel.
15 Kaj la idoj de Levi ekportis la keston de Dio, kiel ordonis Moseo laux la vorto de la Eternulo, sur siaj sxultroj, per stangoj sur ili.
And the children of the Levites bare the ark of God upon their shoulders with the staves thereon, as Moses commanded according to the word of the LORD.
16 Kaj David diris al la estroj de la Levidoj, ke ili starigu siajn fratojn la kantistojn kun muzikaj instrumentoj, psalteroj, harpoj, kaj lauxtaj cimbaloj, por ke alte auxdigxu la sonoj de gxojo.
And David spake to the chief of the Levites to appoint their brethren to be the singers with instruments of musick, psalteries and harps and cymbals, sounding, by lifting up the voice with joy.
17 Kaj la Levidoj starigis Hemanon, filon de Joel, kaj el liaj fratoj Asafon, filon de Berehxja, kaj el la idoj de Merari, siaj fratoj, Etanon, filon de Kusxaja;
So the Levites appointed Heman the son of Joel; and of his brethren, Asaph the son of Berechiah; and of the sons of Merari their brethren, Ethan the son of Kushaiah;
18 kaj kun ili iliajn duagradajn fratojn: Zehxarja, Ben, Jaaziel, Sxemiramot, Jehxiel, Uni, Eliab, Benaja, Maaseja, Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom, kaj Jeiel, kiel pordegistojn.
And with them their brethren of the second degree, Zechariah, Ben, and Jaaziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, Eliab, and Benaiah, and Maaseiah, and Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, the porters.
19 La kantistoj Heman, Asaf, kaj Etan estis por ludado sur kupraj cimbaloj;
So the singers, Heman, Asaph, and Ethan, were appointed to sound with cymbals of brass;
20 Zehxarja, Aziel, Sxemiramot, Jehxiel, Uni, Eliab, Maaseja, kaj Benaja--sur psalteroj, por sopranuloj;
And Zechariah, and Aziel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Unni, and Eliab, and Maaseiah, and Benaiah, with psalteries on Alamoth;
21 Matitja, Eliflehu, Mikneja, Obed-Edom, Jeiel, kaj Azazja-- sur harpoj, por basuloj, por antauxkanti;
And Mattithiah, and Elipheleh, and Mikneiah, and Obededom, and Jeiel, and Azaziah, with harps on the Sheminith to excel.
22 Kenanja, la estro de la Levidoj--por arangxado; li arangxadis la muzikon, cxar li estis kompetentulo.
And Chenaniah, chief of the Levites, was for song: he instructed about the song, because he was skilful.
23 Berehxja kaj Elkana estis pordogardistoj cxe la kesto;
And Berechiah and Elkanah were doorkeepers for the ark.
24 Sxebanja, Josxafat, Netanel, Amasaj, Zehxarja, Benaja, kaj Eliezer, la pastroj, trumpetadis per trumpetoj antaux la kesto de Dio; Obed-Edom kaj Jehxija estis pordogardistoj cxe la kesto.
And Shebaniah, and Jehoshaphat, and Nethaneel, and Amasai, and Zechariah, and Benaiah, and Eliezer, the priests, did blow with the trumpets before the ark of God: and Obededom and Jehiah were doorkeepers for the ark.
25 Tiamaniere iris David kaj la plejagxuloj de Izrael kaj la milestroj, por transporti kun gxojo la keston de interligo de la Eternulo el la domo de Obed-Edom.
So David, and the elders of Israel, and the captains over thousands, went to bring up the ark of the covenant of the LORD out of the house of Obededom with joy.
26 Kaj kiam Dio helpis al la Levidoj, kiuj portis la keston de interligo de la Eternulo, oni oferbucxis sep bovojn kaj sep sxafojn.
And it came to pass, when God helped the Levites that bare the ark of the covenant of the LORD, that they offered seven bullocks and seven rams.
27 David estis vestita per tuniko el delikata tolo, ankaux cxiuj Levidoj, kiuj portis la keston, la kantistoj, kaj Kenanja, la estro de arangxado de la hxoroj; David ankaux havis sur si linan efodon.
And David was clothed with a robe of fine linen, and all the Levites that bare the ark, and the singers, and Chenaniah the master of the song with the singers: David also had upon him an ephod of linen.
28 Kaj cxiuj Izraelidoj akompanis la keston de interligo de la Eternulo, kun gxojkrioj, kun sonado de korno, kun trumpetoj, lauxtaj cimbaloj, psalteroj, kaj harpoj.
Thus all Israel brought up the ark of the covenant of the LORD with shouting, and with sound of the cornet, and with trumpets, and with cymbals, making a noise with psalteries and harps.
29 Kiam la kesto de interligo de la Eternulo venis al la urbo de David, Mihxal, filino de Saul, rigardis tra la fenestro; kaj kiam sxi vidis, ke la regxo David saltas kaj ludas, sxi ekmalestimis lin en sia koro.
And it came to pass, as the ark of the covenant of the LORD came to the city of David, that Michal, the daughter of Saul looking out at a window saw king David dancing and playing: and she despised him in her heart.

Cxapitro 16

1 Kaj oni alportis la keston de Dio, kaj metis gxin interne de la tendo, kiun David starigis por gxi; kaj oni alportis bruloferojn kaj pacoferojn antaux Dion.
So they brought the ark of God, and set it in the midst of the tent that David had pitched for it: and they offered burnt sacrifices and peace offerings before God.
2 Kiam David finis la oferadon de la bruloferoj kaj de la pacoferoj, li benis la popolon en la nomo de la Eternulo.
And when David had made an end of offering the burnt offerings and the peace offerings, he blessed the people in the name of the LORD.
3 Kaj li disdonis al cxiuj Izraelidoj, kiel al la viroj, tiel ankaux al la virinoj, al cxiu po unu bulo da pano, po unu porcio da viando, kaj po unu peniko da sekvinberoj.
And he dealt to every one of Israel, both man and woman, to every one a loaf of bread, and a good piece of flesh, and a flagon of wine.
4 Kaj li starigis antaux la kesto de la Eternulo el la Levidoj servantojn, por kantadi gloron, dankon, kaj lauxdon al la Eternulo, Dio de Izrael:
And he appointed certain of the Levites to minister before the ark of the LORD, and to record, and to thank and praise the LORD God of Israel:
5 la cxefo estis Asaf, la dua estis Zehxarja, poste Jeiel, Sxemiramot, Jehxiel, Matitja, Eliab, Benaja, Obed-Edom, kaj Jeiel, kun psalteroj kaj harpoj, kaj Asaf sonigadis per cimbaloj;
Asaph the chief, and next to him Zechariah, Jeiel, and Shemiramoth, and Jehiel, and Mattithiah, and Eliab, and Benaiah, and Obededom: and Jeiel with psalteries and with harps; but Asaph made a sound with cymbals;
6 Benaja kaj Jahxaziel, la pastroj, estis kun trumpetoj cxiam antaux la kesto de interligo de Dio.
Benaiah also and Jahaziel the priests with trumpets continually before the ark of the covenant of God.
7 Tiam, en tiu tago, David la unuan fojon arangxis dankokanton al la Eternulo per Asaf kaj liaj fratoj:
Then on that day David delivered first this psalm to thank the LORD into the hand of Asaph and his brethren.
8 Gloru la Eternulon, voku Lian nomon; Sciigu inter la popoloj Liajn farojn.
Give thanks unto the LORD, call upon his name, make known his deeds among the people.
9 Kantu al Li, muziku al Li; Parolu pri cxiuj Liaj mirakloj.
Sing unto him, sing psalms unto him, talk ye of all his wondrous works.
10 Lauxdu Lian sanktan nomon; Gxoju la koro de tiuj, kiuj sercxas la Eternulon.
Glory ye in his holy name: let the heart of them rejoice that seek the LORD.
11 Turnu vin al la Eternulo kaj al Lia potenco; Sercxu cxiam Lian vizagxon.
Seek the LORD and his strength, seek his face continually.
12 Memoru Liajn miraklojn, kiujn Li faris; Liajn signomiraklojn kaj la jugxojn de Lia busxo;
Remember his marvellous works that he hath done, his wonders, and the judgments of his mouth;
13 Vi, semo de Izrael, Lia sklavo, Filoj de Jakob, Liaj elektitoj.
O ye seed of Israel his servant, ye children of Jacob, his chosen ones.
14 Li estas la Eternulo, nia Dio; Sur la tuta tero estas Liaj jugxoj.
He is the LORD our God; his judgments are in all the earth.
15 Memoru eterne Lian interligon, La vorton, kiun Li testamentis por mil generacioj,
Be ye mindful always of his covenant; the word which he commanded to a thousand generations;
16 Kiun Li interkonsentis kun Abraham Kaj jxuris al Isaak.
Even of the covenant which he made with Abraham, and of his oath unto Isaac;
17 Li metis gxin por Jakob kiel legxon, Por Izrael kiel eternan interligon,
And hath confirmed the same to Jacob for a law, and to Israel for an everlasting covenant,
18 Dirante: Al vi Mi donos la landon Kanaanan Kiel vian parton heredan.
Saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance;
19 Kiam vi estis malgrandnombraj, Malmultaj, kaj fremduloj en gxi,
When ye were but few, even a few, and strangers in it.
20 Kaj ili iradis de popolo al popolo, El unu regno al alia gento,
And when they went from nation to nation, and from one kingdom to another people;
21 Tiam Li al neniu permesis premi ilin, Kaj Li punis pro ili regxojn;
He suffered no man to do them wrong: yea, he reproved kings for their sakes,
22 Dirante: Ne tusxu Miajn sanktoleitojn, Kaj al Miaj profetoj ne faru malbonon.
Saying, Touch not mine anointed, and do my prophets no harm.
23 Kantu al la Eternulo la tuta tero; Proklamu de tago al tago Lian savon.
Sing unto the LORD, all the earth; shew forth from day to day his salvation.
24 Rakontu inter la popoloj Lian gloron, Inter cxiuj gentoj Liajn miraklojn.
Declare his glory among the heathen; his marvellous works among all nations.
25 Cxar la Eternulo estas granda kaj tre glorinda; Li estas timinda super cxiuj dioj;
For great is the LORD, and greatly to be praised: he also is to be feared above all gods.
26 Cxar cxiuj dioj de la popoloj estas idoloj; Sed la Eternulo kreis la cxielon.
For all the gods of the people are idols: but the LORD made the heavens.
27 Gloro kaj majesto estas antaux Li; Forto kaj beleco estas sur Lia loko.
Glory and honour are in his presence; strength and gladness are in his place.
28 Tributu al la Eternulo, familioj de la popoloj, Tributu al la Eternulo gloron kaj potencon.
Give unto the LORD, ye kindreds of the people, give unto the LORD glory and strength.
29 Tributu al la Eternulo honoron de Lia nomo; Alportu donacon, kaj venu antaux Lin; Adorklinigxu antaux la Eternulo en sankta ornamo.
Give unto the LORD the glory due unto his name: bring an offering, and come before him: worship the LORD in the beauty of holiness.
30 Tremu antaux Li la tuta tero; Li arangxis ja la mondon, ke gxi ne sxanceligxu.
Fear before him, all the earth: the world also shall be stable, that it be not moved.
31 Gxoju la cxielo, kaj estu gaja la tero; Kaj oni diru inter la nacioj: La Eternulo regxas.
Let the heavens be glad, and let the earth rejoice: and let men say among the nations, The LORD reigneth.
32 Bruu la maro, kaj cxio, kio gxin plenigas; Gxoju la kampo, kaj cxio, kio estas sur gxi.
Let the sea roar, and the fulness thereof: let the fields rejoice, and all that is therein.
33 Tiam kantu cxiuj arboj de la arbaro antaux la Eternulo, Cxar Li venas, por jugxi la teron.
Then shall the trees of the wood sing out at the presence of the LORD, because he cometh to judge the earth.
34 Lauxdu la Eternulon, cxar Li estas bona; Cxar eterna estas Lia favorkoreco.
O give thanks unto the LORD; for he is good; for his mercy endureth for ever.
35 Kaj diru: Savu nin, ho Dio de nia savo, Kolektu nin kaj liberigu nin el inter la nacioj, Por ke ni danku Vian sanktan nomon, Por ke ni gloru nin per Via majesto.
And say ye, Save us, O God of our salvation, and gather us together, and deliver us from the heathen, that we may give thanks to thy holy name, and glory in thy praise.
36 Benata estu la Eternulo, Dio de Izrael, De eterne gxis eterne.
Kaj la tuta popolo diris: Amen! kaj gloro al la Eternulo!
Blessed be the LORD God of Israel for ever and ever. And all the people said, Amen, and praised the LORD.
37 Kaj li restigis tie antaux la kesto de interligo de la Eternulo Asafon kaj liajn fratojn, por servadi antaux la kesto konstante, laux la ordo de cxiu tago;
So he left there before the ark of the covenant of the LORD Asaph and his brethren, to minister before the ark continually, as every day's work required:
38 kaj Obed-Edomon kaj liajn fratojn, sesdek ok; Obed-Edom, filo de Jedutun, kaj Hxosa, restis kiel pordegistoj;
And Obededom with their brethren, threescore and eight; Obededom also the son of Jeduthun and Hosah to be porters:
39 kaj la pastron Cadok kaj liajn fratojn, la pastrojn, antaux la logxejo de la Eternulo sur la altajxo en Gibeon,
And Zadok the priest, and his brethren the priests, before the tabernacle of the LORD in the high place that was at Gibeon,
40 por ke ili alportadu bruloferojn al la Eternulo sur la altaro de bruloferoj konstante, matene kaj vespere, kaj por cxio, kio estas skribita en la instruo de la Eternulo, kiun Li donis al Izrael.
To offer burnt offerings unto the LORD upon the altar of the burnt offering continually morning and evening, and to do according to all that is written in the law of the LORD, which he commanded Israel;
41 Kaj kun ili estis Heman kaj Jedutun, kaj la aliaj elektitoj, difinitaj lauxnome, por kantadi lauxdon al la Eternulo, cxar eterna estas Lia favorkoreco;
And with them Heman and Jeduthun, and the rest that were chosen, who were expressed by name, to give thanks to the LORD, because his mercy endureth for ever;
42 kun ili estis Heman kaj Jedutun, kun trumpetoj kaj cimbaloj kaj aliaj instrumentoj por kantado antaux Dio; kaj la filoj de Jedutun estis cxe la pordego.
And with them Heman and Jeduthun with trumpets and cymbals for those that should make a sound, and with musical instruments of God. And the sons of Jeduthun were porters.
43 Kaj la tuta popolo disiris cxiu en sian domon; kaj David iris returne, por beni sian domon.
And all the people departed every man to his house: and David returned to bless his house.

Cxapitro 17

1 Kiam David logxis en sia domo, li diris unu fojon al la profeto Natan: Jen mi logxas en domo cedroligna, kaj la kesto de interligo de la Eternulo restas sub tapisxoj.
Now it came to pass, as David sat in his house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in an house of cedars, but the ark of the covenant of the LORD remaineth under curtains.
2 Kaj Natan diris al David: Cxion, kio estas sur via koro, faru, cxar Dio estas kun vi.
Then Nathan said unto David, Do all that is in thine heart; for God is with thee.
3 Sed en tiu sama nokto aperis vorto de Dio al Natan, dirante:
And it came to pass the same night, that the word of God came to Nathan, saying,
4 Iru, kaj diru al Mia servanto David: Tiele diras la Eternulo: Ne vi konstruos por Mi la domon por logxi;
Go and tell David my servant, Thus saith the LORD, Thou shalt not build me an house to dwell in:
5 cxar Mi ne logxis en domo de post tiu tago, kiam Mi elkondukis Izraelon, gxis la nuna tempo; sed Mi estis nur en tabernaklo kaj en tendo.
For I have not dwelt in an house since the day that I brought up Israel unto this day; but have gone from tent to tent, and from one tabernacle to another.
6 Kien ajn Mi iris kun la tuta Izrael, cxu Mi diris ecx unu vorton al iu el la jugxistoj de Izrael, al kiuj Mi ordonis pasxti Mian popolon, dirante: Kial vi ne konstruis por Mi cedrolignan domon?
Wheresoever I have walked with all Israel, spake I a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to feed my people, saying, Why have ye not built me an house of cedars?
7 Kaj nun diru jenon al Mia servanto David: Tiele diras la Eternulo Cebaot: Mi prenis vin de sxafejo, de sxafoj, por ke vi estu estro super Mia popolo Izrael;
Now therefore thus shalt thou say unto my servant David, Thus saith the LORD of hosts, I took thee from the sheepcote, even from following the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel:
8 kaj Mi estis kun vi cxie, kien vi iris; kaj Mi ekstermis cxiujn viajn malamikojn antaux vi, kaj Mi faris al vi nomon, egalan al la nomoj de la potenculoj sur la tero;
And I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off all thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of the great men that are in the earth.
9 kaj Mi arangxis lokon por Mia popolo Izrael, kaj Mi plantis gxin tiel, ke gxi logxu trankvile sur sia loko kaj ne plu tremu; kaj malbonuloj ne plu senfortigos gxin, kiel antauxe;
Also I will ordain a place for my people Israel, and will plant them, and they shall dwell in their place, and shall be moved no more; neither shall the children of wickedness waste them any more, as at the beginning,
10 kaj de post tiu tempo, kiam Mi starigis jugxistojn super Mia popolo Izrael, Mi humiligis cxiujn viajn malamikojn; kaj Mi diras al vi, ke domon konstruos al vi la Eternulo.
And since the time that I commanded judges to be over my people Israel. Moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore I tell thee that the LORD will build thee an house.
11 Kiam finigxos viaj tagoj kaj vi iros al viaj patroj, Mi starigos post vi vian idon, kiu estos el viaj filoj; kaj Mi fortikigos lian regnon.
And it shall come to pass, when thy days be expired that thou must go to be with thy fathers, that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons; and I will establish his kingdom.
12 Li konstruos por Mi domon; kaj Mi fortikigos lian tronon por cxiam.
He shall build me an house, and I will stablish his throne for ever.
13 Mi estos al li patro, kaj li estos al Mi filo; kaj Mian favorkorecon Mi ne deturnos de li tiel, kiel Mi deturnis de tiu, kiu estis antaux vi.
I will be his father, and he shall be my son: and I will not take my mercy away from him, as I took it from him that was before thee:
14 Kaj Mi starigos lin en Mia domo kaj en Mia regno por cxiam; kaj lia trono estos fortikigita por eterne.
But I will settle him in mine house and in my kingdom for ever: and his throne shall be established for evermore.
15 Konforme al cxiuj cxi tiuj vortoj kaj al cxi tiu tuta vizio, Natan parolis al David.
According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David.
16 Kaj venis la regxo David kaj sidigxis antaux la Eternulo, kaj diris: Kiu estas mi, ho Dio Eternulo, kaj kio estas mia domo, ke Vi venigis min gxis cxi tie?
And David the king came and sat before the LORD, and said, Who am I, O LORD God, and what is mine house, that thou hast brought me hitherto?
17 Sed ecx tio estis nesuficxa antaux Vi, ho Dio, kaj Vi parolis pri la domo de Via servanto ecx por la malproksima estonteco, kaj Vi rigardis min kiel homon alte starantan, ho Dio Eternulo.
And yet this was a small thing in thine eyes, O God; for thou hast also spoken of thy servant's house for a great while to come, and hast regarded me according to the estate of a man of high degree, O LORD God.
18 Kion pli David povas diri al Vi, por honori Vian servanton? Vi konas ja Vian servanton.
What can David speak more to thee for the honour of thy servant? for thou knowest thy servant.
19 Ho Eternulo, por Via servanto kaj laux Via koro Vi faris tiun tutan grandajxon, por montri cxian grandecon.
O LORD, for thy servant's sake, and according to thine own heart, hast thou done all this greatness, in making known all these great things.
20 Ho Eternulo, ne ekzistas simila al Vi, kaj ne ekzistas Dio krom Vi, laux cxio, kion ni auxdis per niaj oreloj.
O LORD, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears.
21 Kaj kiu estas simila al Via popolo Izrael, la sola popolo sur la tero, koncerne kiun Dio iris, por elacxeti gxin al Si kiel popolon, por fari al Si nomon per grandajxoj kaj timindajxoj, forpelante naciojn antaux Via popolo, kiun Vi liberigis el Egiptujo?
And what one nation in the earth is like thy people Israel, whom God went to redeem to be his own people, to make thee a name of greatness and terribleness, by driving out nations from before thy people whom thou hast redeemed out of Egypt?
22 Vi faris Vian popolon Izrael Via popolo por eterne; kaj Vi, ho Eternulo, faris Vin Dio por gxi.
For thy people Israel didst thou make thine own people for ever; and thou, LORD, becamest their God.
23 Kaj nun, ho Eternulo, la vorto, kiun Vi diris pri Via servanto kaj pri lia domo, verigxu por eterne, kaj Vi agu tiel, kiel Vi diris.
Therefore now, LORD, let the thing that thou hast spoken concerning thy servant and concerning his house be established for ever, and do as thou hast said.
24 Kaj Via nomo estu vera kaj granda por eterne, por ke oni diru: La Eternulo Cebaot, Dio de Izrael, estas Dio al Izrael; kaj la domo de Via servanto David estu fortika antaux Vi.
Let it even be established, that thy name may be magnified for ever, saying, The LORD of hosts is the God of Israel, even a God to Israel: and let the house of David thy servant be established before thee.
25 Cxar Vi, ho mia Dio, sciigis al la orelo de Via servanto, ke Vi konstruos al li domon; tial Via servanto trovis kuragxon pregxi antaux Vi.
For thou, O my God, hast told thy servant that thou wilt build him an house: therefore thy servant hath found in his heart to pray before thee.
26 Kaj nun, ho Eternulo, Vi estas Dio, kaj Vi diris pri Via servanto cxi tiun bonajxon.
And now, LORD, thou art God, and hast promised this goodness unto thy servant:
27 Nun komencu beni la domon de Via servanto, ke gxi restu eterne antaux Vi; cxar kion Vi, ho Eternulo, benas, tio restas benita por eterne.
Now therefore let it please thee to bless the house of thy servant, that it may be before thee for ever: for thou blessest, O LORD, and it shall be blessed for ever.

Cxapitro 18

1 Post tio okazis, ke David venkobatis la Filisxtojn kaj humiligis ilin, kaj li prenis Gaton kaj gxiajn filinurbojn el la manoj de la Filisxtoj.
Now after this it came to pass, that David smote the Philistines, and subdued them, and took Gath and her towns out of the hand of the Philistines.
2 Li ankaux venkobatis la Moabidojn, kaj la Moabidoj submetigxis al David kaj alportis tributojn.
And he smote Moab; and the Moabites became David's servants, and brought gifts.
3 Kaj David venkobatis Hadarezeron, regxon de Coba, en Hxamat, kiam tiu iris, por fortikigi sian regadon super la rivero Euxfrato.
And David smote Hadarezer king of Zobah unto Hamath, as he went to stablish his dominion by the river Euphrates.
4 Kaj David venkoprenis de li mil cxarojn kaj sep mil rajdantojn kaj dudek mil piedirantojn; kaj David lamigis cxiujn cxarcxevalojn, sed restigis el ili por cent cxaroj.
And David took from him a thousand chariots, and seven thousand horsemen, and twenty thousand footmen: David also houghed all the chariot horses, but reserved of them an hundred chariots.
5 La Sirianoj Damaskaj venis, por helpi al Hadarezer, regxo de Coba; sed David venkobatis el la Sirianoj dudek du mil homojn.
And when the Syrians of Damascus came to help Hadarezer king of Zobah, David slew of the Syrians two and twenty thousand men.
6 Kaj David restigis garnizonojn en la Damaska Sirio, kaj la Sirianoj submetigxis al David kaj alportis tributojn. Kaj la Eternulo helpis al David cxie, kien li iris.
Then David put garrisons in Syriadamascus; and the Syrians became David's servants, and brought gifts. Thus the LORD preserved David whithersoever he went.
7 Kaj David prenis la orajn sxildojn, kiujn havis sur si la servantoj de Hadarezer, kaj alportis ilin en Jerusalemon.
And David took the shields of gold that were on the servants of Hadarezer, and brought them to Jerusalem.
8 Kaj el Tibhxat kaj el Kun, urboj de Hadarezer, David prenis tre multe da kupro, el kiu poste Salomono faris la kupran maron, la kolonojn, kaj la kuprajn vazojn.
Likewise from Tibhath, and from Chun, cities of Hadarezer, brought David very much brass, wherewith Solomon made the brasen sea, and the pillars, and the vessels of brass.
9 Kiam Tou, regxo de Hxamat, auxdis, ke David venkobatis la tutan militistaron de Hadarezer, regxo de Coba,
Now when Tou king of Hamath heard how David had smitten all the host of Hadarezer king of Zobah;
10 tiam li sendis sian filon Hadoram al la regxo David, por saluti lin, kaj gratuli lin pri tio, ke li militis kontraux Hadarezer kaj venkobatis lin (cxar Tou estis en milito kontraux Hadarezer); kaj li havis kun si cxiaspecajn vazojn el oro, argxento, kaj kupro.
He sent Hadoram his son to king David, to enquire of his welfare, and to congratulate him, because he had fought against Hadarezer, and smitten him; (for Hadarezer had war with Tou;) and with him all manner of vessels of gold and silver and brass.
11 Ankaux cxi tiujn David dedicxis al la Eternulo, kune kun la argxento kaj oro, kiun li prenis de cxiuj nacioj: de Edom, de Moab, de la Amonidoj, de la Filisxtoj, kaj de Amalek.
Them also king David dedicated unto the LORD, with the silver and the gold that he brought from all these nations; from Edom, and from Moab, and from the children of Ammon, and from the Philistines, and from Amalek.
12 Plue Abisxaj, filo de Ceruja, venkobatis Edomon en la Valo de Salo, dek ok mil homojn;
Moreover Abishai the son of Zeruiah slew of the Edomites in the valley of salt eighteen thousand.
13 kaj li restigis en Edomujo garnizonojn, kaj cxiuj Edomidoj submetigxis al David. Kaj la Eternulo helpis al David cxie, kien li iris.
And he put garrisons in Edom; and all the Edomites became David's servants. Thus the LORD preserved David whithersoever he went.
14 Kaj David regxis super la tuta Izrael, kaj li faradis jugxon kaj justecon al sia tuta popolo.
So David reigned over all Israel, and executed judgment and justice among all his people.
15 Joab, filo de Ceruja, estis estro de la militistaro; Jehosxafat, filo de Ahxilud, estis kronikisto;
And Joab the son of Zeruiah was over the host; and Jehoshaphat the son of Ahilud, recorder.
16 Cadok, filo de Ahxitub, kaj Abimelehx, filo de Ebjatar, estis pastroj; kaj Sxavsxa estis skribisto;
And Zadok the son of Ahitub, and Abimelech the son of Abiathar, were the priests; and Shavsha was scribe;
17 Benaja, filo de Jehojada, estis super la Keretidoj kaj la Peletidoj; kaj la filoj de David estis la unuaj apud la regxo.
And Benaiah the son of Jehoiada was over the Cherethites and the Pelethites; and the sons of David were chief about the king.

Cxapitro 19

1 Okazis poste, ke mortis Nahxasx, regxo de la Amonidoj, kaj lia filo farigxis regxo anstataux li.
Now it came to pass after this, that Nahash the king of the children of Ammon died, and his son reigned in his stead.
2 Tiam David diris: Mi estos favorkora al Hxanun, filo de Nahxasx, cxar lia patro agis favorkore koncerne min. Kaj David sendis senditojn, por konsoli lin pri lia patro. Kaj la servantoj de David venis en la landon de la Amonidoj, al Hxanun, por lin konsoli.
And David said, I will shew kindness unto Hanun the son of Nahash, because his father shewed kindness to me. And David sent messengers to comfort him concerning his father. So the servants of David came into the land of the children of Ammon to Hanun, to comfort him.
3 Sed la eminentuloj de la Amonidoj diris al Hxanun: Cxu efektive David deziras honori vian patron antaux vi, ke li sendis al vi konsolantojn? cxu ne venis al vi liaj servantoj nur por esplori, por ruinigi, kaj por esplorrigardi la landon?
But the princes of the children of Ammon said to Hanun, Thinkest thou that David doth honour thy father, that he hath sent comforters unto thee? are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the land?
4 Tiam Hxanun prenis la servantojn de David, razigis ilin, detrancxis iliajn vestojn gxis duono, gxis la lumboj, kaj foririgis ilin.
Wherefore Hanun took David's servants, and shaved them, and cut off their garments in the midst hard by their buttocks, and sent them away.
5 Kaj ili iris. Kaj oni raportis al David pri tiuj viroj, kaj li sendis renkonte al ili, cxar la viroj tre hontis. Kaj la regxo diris: Restu en Jerihxo, gxis rekreskos viaj barboj, kaj tiam revenu.
Then there went certain, and told David how the men were served. And he sent to meet them: for the men were greatly ashamed. And the king said, Tarry at Jericho until your beards be grown, and then return.
6 Kiam la Amonidoj vidis, ke ili indignigis kontraux si Davidon, tiam Hxanun kaj la Amonidoj sendis mil kikarojn da argxento, por dungi al si el Mezopotamio, el Sirio de Maahxa, kaj el Coba cxarojn kaj rajdistojn.
And when the children of Ammon saw that they had made themselves odious to David, Hanun and the children of Ammon sent a thousand talents of silver to hire them chariots and horsemen out of Mesopotamia, and out of Syriamaachah, and out of Zobah.
7 Kaj ili dungis al si tridek du mil cxarojn kaj la regxon de Maahxa kun lia popolo. Kaj ili venis kaj starigxis tendare antaux Medba. Kaj la Amonidoj kolektigxis el siaj urboj kaj venis al la milito.
So they hired thirty and two thousand chariots, and the king of Maachah and his people; who came and pitched before Medeba. And the children of Ammon gathered themselves together from their cities, and came to battle.
8 Kiam David auxdis pri tio, li sendis Joabon kaj la tutan armeon da kuragxuloj.
And when David heard of it, he sent Joab, and all the host of the mighty men.
9 Kaj la Amonidoj eliris, kaj batalarangxigxis antaux la enirejo de la urbo; kaj la regxoj venintaj arangxigxis aparte, sur la kampo.
And the children of Ammon came out, and put the battle in array before the gate of the city: and the kings that were come were by themselves in the field.
10 Kiam Joab vidis, ke li havos kontraux si batalon antauxe kaj malantauxe, li faris elekton el cxiuj plejbravuloj en Izrael kaj batalarangxis ilin kontraux la Sirianoj;
Now when Joab saw that the battle was set against him before and behind, he chose out of all the choice of Israel, and put them in array against the Syrians.
11 la ceteran parton de la popolo li komisiis al sia frato Abisxaj, kaj ili batalarangxis sin kontraux la Amonidoj.
And the rest of the people he delivered unto the hand of Abishai his brother, and they set themselves in array against the children of Ammon.
12 Kaj li diris: Se la Sirianoj superfortos min, tiam vi donos al mi helpon; sed se la Amonidoj superfortos vin, tiam mi donos al vi helpon;
And he said, If the Syrians be too strong for me, then thou shalt help me: but if the children of Ammon be too strong for thee, then I will help thee.
13 estu kuragxa, kaj ni tenu nin forte pro nia popolo kaj pro la urboj de nia Dio; kaj la Eternulo faru tion, kio placxos al Li.
Be of good courage, and let us behave ourselves valiantly for our people, and for the cities of our God: and let the LORD do that which is good in his sight.
14 Kaj Joab, kun la popolo, kiu estis kun li, komencis la batalon kontraux la Sirianoj, kaj cxi tiuj forkuris antaux li.
So Joab and the people that were with him drew nigh before the Syrians unto the battle; and they fled before him.
15 Kiam la Amonidoj vidis, ke la Sirianoj forkuris, ili ankaux forkuris antaux lia frato Abisxaj, kaj foriris en la urbon. Kaj Joab venis Jerusalemon.
And when the children of Ammon saw that the Syrians were fled, they likewise fled before Abishai his brother, and entered into the city. Then Joab came to Jerusalem.
16 Vidante, ke ili estas venkobatitaj de la Izraelidoj, la Sirianoj sendis senditojn kaj elirigis la Sirianojn transriverajn; kaj Sxofahx, la militestro de Hadarezer, ilin kondukis.
And when the Syrians saw that they were put to the worse before Israel, they sent messengers, and drew forth the Syrians that were beyond the river: and Shophach the captain of the host of Hadarezer went before them.
17 Kiam tio estis raportita al David, li kolektis cxiujn Izraelidojn, transiris Jordanon, venis al ili, kaj batalarangxigxis kontraux ili; David arangxis batalon kontraux la Sirianoj, kaj ili interbatalis kun li.
And it was told David; and he gathered all Israel, and passed over Jordan, and came upon them, and set the battle in array against them. So when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with him.
18 Kaj la Sirianoj forkuris antaux Izrael, kaj David mortigis el la Sirianoj sep mil cxaristojn kaj kvardek mil piedirantojn; ankaux Sxofahxon, la militestron, li mortigis.
But the Syrians fled before Israel; and David slew of the Syrians seven thousand men which fought in chariots, and forty thousand footmen, and killed Shophach the captain of the host.
19 Kiam la servantoj de Hadarezer vidis, ke ili estas venkobatitaj de la Izraelidoj, ili faris pacon kun David kaj submetigxis al li. Kaj la Sirianoj ne volis plu helpi al la Amonidoj.
And when the servants of Hadarezer saw that they were put to the worse before Israel, they made peace with David, and became his servants: neither would the Syrians help the children of Ammon any more.

Cxapitro 20

1 Post paso de unu jaro, en la tempo, kiam la regxoj eliras milite, Joab kondukis la militistaron kaj komencis ruinigi la landon de la Amonidoj, kaj li venis kaj eksiegxis Raban. Sed David restis en Jerusalem. Kaj Joab venkobatis Raban kaj detruis gxin.
And it came to pass, that after the year was expired, at the time that kings go out to battle, Joab led forth the power of the army, and wasted the country of the children of Ammon, and came and besieged Rabbah. But David tarried at Jerusalem. And Joab smote Rabbah, and destroyed it.
2 Kaj David prenis la kronon de Malkam de lia kapo; li trovis, ke gxi enhavas lauxpeze kikaron da oro, kaj estis en gxi multekosta sxtono, kiu transiris sur la kapon de David. Kaj da militakirajxo li elportis el la urbo tre multe.
And David took the crown of their king from off his head, and found it to weigh a talent of gold, and there were precious stones in it; and it was set upon David's head: and he brought also exceeding much spoil out of the city.
3 Kaj la popolon, kiu estis tie, li elirigis, kaj mortigis per segiloj, feraj drasxiloj, kaj hakiloj. Tiele David agis kun cxiuj urboj de la Amonidoj. Kaj David kun la tuta popolo revenis Jerusalemon.
And he brought out the people that were in it, and cut them with saws, and with harrows of iron, and with axes. Even so dealt David with all the cities of the children of Ammon. And David and all the people returned to Jerusalem.
4 Post tio komencigxis milito en Gezer, kontraux la Filisxtoj; tiam Sibhxaj, la Hxusxaido, mortigis Sipajon, unu el la infanoj de la giganto. Kaj ili humiligxis.
And it came to pass after this, that there arose war at Gezer with the Philistines; at which time Sibbechai the Hushathite slew Sippai, that was of the children of the giant: and they were subdued.
5 Kaj denove estis milito kun la Filisxtoj; kaj Elhxanan, filo de Jair, mortigis Lahxmin, fraton de Goljat, la Gatano, cxe kiu la tenilo de lia lanco estis kiel rultrabo de teksisto.
And there was war again with the Philistines; and Elhanan the son of Jair slew Lahmi the brother of Goliath the Gittite, whose spear staff was like a weaver's beam.
6 Kaj denove estis milito en Gat; tie estis viro tre altkreska, kiu havis po ses fingroj, sume dudek kvar; li ankaux naskigxis al la giganto.
And yet again there was war at Gath, where was a man of great stature, whose fingers and toes were four and twenty, six on each hand, and six on each foot and he also was the son of the giant.
7 Kiam li insultis Izraelon, lin mortigis Jonatan, filo de Sximea, frato de David.
But when he defied Israel, Jonathan the son of Shimea David's brother slew him.
8 Tiuj naskigxis al la giganto en Gat, kaj ili falis de la mano de David kaj de la manoj de liaj servantoj.
These were born unto the giant in Gath; and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants.

Cxapitro 21

1 Satano levigxis kontraux Izraelon kaj instigis Davidon kalkuli Izraelon.
And Satan stood up against Israel, and provoked David to number Israel.
2 Kaj David diris al Joab kaj al la estroj de la popolo: Iru, kalkulu la Izraelidojn, de Beer-Sxeba gxis Dan, kaj raportu al mi, por ke mi sciu ilian nombron.
And David said to Joab and to the rulers of the people, Go, number Israel from Beersheba even to Dan; and bring the number of them to me, that I may know it.
3 Joab diris: La Eternulo multigu Sian popolon centoble; ili cxiuj, ho regxo, mia sinjoro, estas ja servantoj por mia sinjoro; por kio do mia sinjoro tion postulas? por kio tio farigxu kulpo sur Izrael?
And Joab answered, The LORD make his people an hundred times so many more as they be: but, my lord the king, are they not all my lord's servants? why then doth my lord require this thing? why will he be a cause of trespass to Israel?
4 Sed la vorto de la regxo superfortis Joabon; tial Joab iris, trairis la tutan Izraelidaron, kaj venis Jerusalemon.
Nevertheless the king's word prevailed against Joab. Wherefore Joab departed, and went throughout all Israel, and came to Jerusalem.
5 Kaj Joab transdonis al David la rezulton de la kalkulado de la popolo; kaj montrigxis, ke da Izraelidoj estas miliono kaj cent mil viroj povantaj eltiri glavon, kaj da Jehudaidoj kvarcent sepdek mil povantaj eltiri glavon.
And Joab gave the sum of the number of the people unto David. And all they of Israel were a thousand thousand and an hundred thousand men that drew sword: and Judah was four hundred threescore and ten thousand men that drew sword.
6 La Levidojn kaj la Benjamenidojn li ne kalkulis inter ili, cxar antipatia estis al Joab la vorto de la regxo.
But Levi and Benjamin counted he not among them: for the king's word was abominable to Joab.
7 Kaj tiu afero malplacxis al Dio, kaj Li frapis Izraelon.
And God was displeased with this thing; therefore he smote Israel.
8 Tiam David diris al Dio: Mi forte pekis, farante tiun aferon. Sed nun, pardonu do la malbonagon de Via servanto; cxar mi agis tre malsagxe.
And David said unto God, I have sinned greatly, because I have done this thing: but now, I beseech thee, do away the iniquity of thy servant; for I have done very foolishly.
9 Kaj la Eternulo parolis al Gad, la viziisto de David, dirante:
And the LORD spake unto Gad, David's seer, saying,
10 Iru kaj diru al David: Tiele diras la Eternulo: Tri punojn Mi proponas al vi; elektu al vi unu el ili, ke Mi gxin faru al vi.
Go and tell David, saying, Thus saith the LORD, I offer thee three things: choose thee one of them, that I may do it unto thee.
11 Kaj Gad venis al David, kaj diris al li: Tiele diras la Eternulo: Akceptu por vi:
So Gad came to David, and said unto him, Thus saith the LORD, Choose thee
12 aux dum tri jaroj estos malsato en la lando; aux dum tri monatoj vi estos premata de viaj kontrauxuloj kaj vin atingos la glavo de viaj malamikoj; aux dum tri tagoj regos en la lando la glavo de la Eternulo kaj pesto, kaj angxelo de la Eternulo ekstermados en cxiuj regionoj de Izrael. Pripensu do nun, kion mi respondu al mia Sendinto.
Either three years' famine; or three months to be destroyed before thy foes, while that the sword of thine enemies overtaketh thee; or else three days the sword of the LORD, even the pestilence, in the land, and the angel of the LORD destroying throughout all the coasts of Israel. Now therefore advise thyself what word I shall bring again to him that sent me.
13 Tiam David diris al Gad: Estas al mi tre malfacile; sed mi falu en la manon de la Eternulo, cxar tre granda estas Lia kompatemeco; nur mi ne falu en manon homan.
And David said unto Gad, I am in a great strait: let me fall now into the hand of the LORD; for very great are his mercies: but let me not fall into the hand of man.
14 Kaj la Eternulo venigis peston sur Izraelon, kaj falis el la Izraelidoj sepdek mil homoj.
So the LORD sent pestilence upon Israel: and there fell of Israel seventy thousand men.
15 Kaj Dio sendis angxelon al Jerusalem, por fari en gxi ekstermon. Sed kiam li komencis la ekstermadon, la Eternulo rigardis, kaj bedauxris la malbonon, kaj diris al la angxelo-ekstermanto: Suficxe! nun haltigu vian manon! La angxelo de la Eternulo staris tiam apud la drasxejo de Ornan, la Jebusido.
And God sent an angel unto Jerusalem to destroy it: and as he was destroying, the LORD beheld, and he repented him of the evil, and said to the angel that destroyed, It is enough, stay now thine hand. And the angel of the LORD stood by the threshingfloor of Ornan the Jebusite.
16 David levis siajn okulojn, kaj ekvidis la angxelon de la Eternulo, starantan inter la tero kaj la cxielo, kaj tenantan en sia mano eltiritan glavon, etenditan super Jerusalem. Tiam David kaj la plejagxuloj, kovritaj per sakajxoj, jxetis sin vizagxaltere.
And David lifted up his eyes, and saw the angel of the LORD stand between the earth and the heaven, having a drawn sword in his hand stretched out over Jerusalem. Then David and the elders of Israel, who were clothed in sackcloth, fell upon their faces.
17 Kaj David diris al Dio: Mi estas ja tiu, kiu ordonis kalkuli la popolon; mi estas tiu, kiu pekis kaj faris la malbonajxon; sed kion faris cxi tiuj sxafoj? Ho Eternulo, mia Dio, Via mano estu sur mi kaj sur la domo de mia patro; sed Vian popolon ne plagu.
And David said unto God, Is it not I that commanded the people to be numbered? even I it is that have sinned and done evil indeed; but as for these sheep, what have they done? let thine hand, I pray thee, O LORD my God, be on me, and on my father's house; but not on thy people, that they should be plagued.
18 La angxelo de la Eternulo diris al Gad, ke li diru al David, ke David iru kaj starigu altaron al la Eternulo sur la drasxejo de Ornan, la Jebusido.
Then the angel of the LORD commanded Gad to say to David, that David should go up, and set up an altar unto the LORD in the threshingfloor of Ornan the Jebusite.
19 Tiam David iris, konforme al la vorto de Gad, kiun li eldiris en la nomo de la Eternulo.
And David went up at the saying of Gad, which he spake in the name of the LORD.
20 Kiam Ornan sin returnis kaj ekvidis la angxelon, li kaj liaj kvar filoj kun li sin kasxis. Ornan tiam estis drasxanta tritikon.
And Ornan turned back, and saw the angel; and his four sons with him hid themselves. Now Ornan was threshing wheat.
21 Kaj David venis al Ornan. Ornan ekrigardis kaj ekvidis Davidon, kaj li eliris el la drasxejo kaj adorklinigxis antaux David vizagxaltere.
And as David came to Ornan, Ornan looked and saw David, and went out of the threshingfloor, and bowed himself to David with his face to the ground.
22 David diris al Ornan: Donu al mi la lokon de la drasxejo, por ke mi konstruu sur gxi altaron al la Eternulo; por gxia plena prezo donu gxin al mi, por ke cxesigxu la pesto inter la popolo.
Then David said to Ornan, Grant me the place of this threshingfloor, that I may build an altar therein unto the LORD: thou shalt grant it me for the full price: that the plague may be stayed from the people.
23 Kaj Ornan diris al David: Prenu al vi; mia sinjoro la regxo faru tion, kio placxas al li; vidu, mi fordonas la bovojn por bruloferoj, la drasxilojn por ligno, kaj la tritikon por farunofero; cxion mi fordonas.
And Ornan said unto David, Take it to thee, and let my lord the king do that which is good in his eyes: lo, I give thee the oxen also for burnt offerings, and the threshing instruments for wood, and the wheat for the meat offering; I give it all.
24 Sed la regxo David diris al Ornan: Ne; mi volas acxeti pro plena prezo; cxar mi ne oferportos vian proprajxon al la Eternulo, kaj mi ne alportos bruloferon senpagan.
And king David said to Ornan, Nay; but I will verily buy it for the full price: for I will not take that which is thine for the LORD, nor offer burnt offerings without cost.
25 Kaj David donis al Ornan pro la loko sescent siklojn da oro.
So David gave to Ornan for the place six hundred shekels of gold by weight.
26 Kaj David konstruis tie altaron al la Eternulo, kaj alportis bruloferojn kaj pacoferojn, kaj ekvokis al la Eternulo; kaj Li respondis al li per fajro el la cxielo sur la altaron de la brulofero.
And David built there an altar unto the LORD, and offered burnt offerings and peace offerings, and called upon the LORD; and he answered him from heaven by fire upon the altar of burnt offering.
27 Kaj la Eternulo ordonis al la angxelo, ke li remetu sian glavon en gxian ingon.
And the LORD commanded the angel; and he put up his sword again into the sheath thereof.
28 En tiu tempo, vidante, ke la Eternulo respondis al li sur la drasxejo de Ornan, la Jebusido, David alportis tie oferon.
At that time when David saw that the LORD had answered him in the threshingfloor of Ornan the Jebusite, then he sacrificed there.
29 La tabernaklo de la Eternulo, kiun faris Moseo en la dezerto, kaj la altaro de bruloferoj, estis en tiu tempo sur altajxo en Gibeon.
For the tabernacle of the LORD, which Moses made in the wilderness, and the altar of the burnt offering, were at that season in the high place at Gibeon.
30 Sed David ne povis iri antaux gxin por demandi Dion; cxar lin timigis la glavo de la angxelo de la Eternulo.
But David could not go before it to enquire of God: for he was afraid because of the sword of the angel of the LORD.

Cxapitro 22

1 Kaj David diris: Cxi tie estas la domo de Dio, la Eternulo, kaj cxi tio estas altaro por bruloferoj por Izrael.
Then David said, This is the house of the LORD God, and this is the altar of the burnt offering for Israel.
2 Kaj David ordonis kunvenigi la fremdulojn, kiuj estis en la lando de Izrael, kaj li starigis sxtonhakistojn, por cxirkauxhaki sxtonojn por la konstruado de la domo de Dio.
And David commanded to gather together the strangers that were in the land of Israel; and he set masons to hew wrought stones to build the house of God.
3 Kaj multe da fero por najloj al la pordoj de la pordegoj kaj por la krampoj pretigis David, ankaux multe da kupro, en nemezurita kvanto;
And David prepared iron in abundance for the nails for the doors of the gates, and for the joinings; and brass in abundance without weight;
4 kaj sennombran kvanton da cedra ligno, cxar la Cidonanoj kaj Tiranoj alveturigis al David multe da cedra ligno.
Also cedar trees in abundance: for the Zidonians and they of Tyre brought much cedar wood to David.
5 Kaj David diris: Mia filo Salomono estas juna kaj neforta, kaj la domo, kiun oni devas konstrui por la Eternulo, devas esti granda, por ke Lia nomo kaj gloro estu konata en cxiuj landoj. Tial mi preparados por li. Kaj David multe preparis antaux sia morto.
And David said, Solomon my son is young and tender, and the house that is to be builded for the LORD must be exceeding magnifical, of fame and of glory throughout all countries: I will therefore now make preparation for it. So David prepared abundantly before his death.
6 Kaj li alvokis sian filon Salomono, kaj testamentis al li, ke li konstruu domon por la Eternulo, Dio de Izrael.
Then he called for Solomon his son, and charged him to build an house for the LORD God of Israel.
7 Kaj David diris al Salomono: Mia filo, mi havis la intencon konstrui domon al la nomo de la Eternulo, mia Dio;
And David said to Solomon, My son, as for me, it was in my mind to build an house unto the name of the LORD my God:
8 sed aperis pri mi vorto de la Eternulo, dirante: Multe da sango vi versxis, kaj grandajn militojn vi faris, tial vi ne devas konstrui domon al Mia nomo; cxar multe da sango vi versxis antaux Mi sur la teron.
But the word of the LORD came to me, saying, Thou hast shed blood abundantly, and hast made great wars: thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight.
9 Jen filo naskigxos al vi; li estos homo de paco, kaj Mi donos al li pacon en rilato al cxiuj liaj malamikoj cxirkauxe; Salomono estos lia nomo, kaj pacon kaj trankvilecon Mi donos al Izrael en lia tempo.
Behold, a son shall be born to thee, who shall be a man of rest; and I will give him rest from all his enemies round about: for his name shall be Solomon, and I will give peace and quietness unto Israel in his days.
10 Li konstruos domon al Mia nomo; li estos al Mi filo, kaj Mi estos al li patro; kaj Mi fortikigos la tronon de lia regxado super Izrael por cxiam.
He shall build an house for my name; and he shall be my son, and I will be his father; and I will establish the throne of his kingdom over Israel for ever.
11 Nun, ho mia filo, la Eternulo estu kun vi, por ke vi sukcesu kaj konstruu la domon de la Eternulo, via Dio, kiel Li diris pri vi.
Now, my son, the LORD be with thee; and prosper thou, and build the house of the LORD thy God, as he hath said of thee.
12 La Eternulo donu al vi sagxon kaj kompetentecon, kaj Li faru vin ordonanto super Izrael, por ke vi plenumadu la instruon de la Eternulo, via Dio.
Only the LORD give thee wisdom and understanding, and give thee charge concerning Israel, that thou mayest keep the law of the LORD thy God.
13 Tiam vi havos sukceson, se vi observos kaj plenumos la legxojn kaj preskribojn, kiujn la Eternulo donis per Moseo al Izrael. Estu forta kaj kuragxa; ne timu, kaj ne tremu.
Then shalt thou prosper, if thou takest heed to fulfil the statutes and judgments which the LORD charged Moses with concerning Israel: be strong, and of good courage; dread not, nor be dismayed.
14 Jen mi en mia malricxeco pretigis por la domo de la Eternulo cent mil kikarojn da oro, kaj milionon da kikaroj da argxento, kaj kupron kaj feron en nekalkulebla kvanto, cxar estas multe da gxi; ankaux lignon kaj sxtonojn mi pretigis; kaj vi povas aldoni al tio.
Now, behold, in my trouble I have prepared for the house of the LORD an hundred thousand talents of gold, and a thousand thousand talents of silver; and of brass and iron without weight; for it is in abundance: timber also and stone have I prepared; and thou mayest add thereto.
15 Vi havas multe da farontoj de la laboroj, masonistojn kaj cxarpentistojn kaj kompetentulojn pri cxiaj aferoj.
Moreover there are workmen with thee in abundance, hewers and workers of stone and timber, and all manner of cunning men for every manner of work.
16 La oro, argxento, kupro, kaj fero estas en nekalkulebla kvanto; levigxu kaj faru, kaj la Eternulo estu kun vi.
Of the gold, the silver, and the brass, and the iron, there is no number. Arise therefore, and be doing, and the LORD be with thee.
17 Kaj David ordonis al cxiuj estroj de Izrael, ke ili helpu lian filon Salomono:
David also commanded all the princes of Israel to help Solomon his son, saying,
18 La Eternulo, via Dio, estas ja kun vi, kaj Li donis al vi trankvilecon cxiuflanke cxirkauxe; cxar Li transdonis en miajn manojn la logxantojn de la lando, kaj la lando humiligxis antaux la Eternulo kaj antaux Lia popolo.
Is not the LORD your God with you? and hath he not given you rest on every side? for he hath given the inhabitants of the land into mine hand; and the land is subdued before the LORD, and before his people.
19 Direktu do nun vian koron kaj vian animon, por turni vin al la Eternulo, via Dio. Levigxu, kaj konstruu la sanktejon de la Eternulo Dio, por transporti la keston de interligo de la Eternulo kaj la sanktajn vazojn de Dio en la domon, kiu estos konstruita al la nomo de la Eternulo.
Now set your heart and your soul to seek the LORD your God; arise therefore, and build ye the sanctuary of the LORD God, to bring the ark of the covenant of the LORD, and the holy vessels of God, into the house that is to be built to the name of the LORD.

Cxapitro 23

1 David maljunigxis kaj atingis suficxan agxon; kaj li faris Salomonon, sian filon, regxo super Izrael.
So when David was old and full of days, he made Solomon his son king over Israel.
2 Kaj li kunvenigis cxiujn estrojn de Izrael kaj la pastrojn kaj la Levidojn.
And he gathered together all the princes of Israel, with the priests and the Levites.
3 Kaj estis kalkulitaj la Levidoj de la agxo de tridek jaroj kaj pli; kaj montrigxis, ke ilia nombro, kalkulante cxiujn kapojn de viroj, estis tridek ok mil.
Now the Levites were numbered from the age of thirty years and upward: and their number by their polls, man by man, was thirty and eight thousand.
4 El ili por administri la servadon de la domo de la Eternulo estis dudek kvar mil; da oficistoj kaj jugxistoj estis ses mil;
Of which, twenty and four thousand were to set forward the work of the house of the LORD; and six thousand were officers and judges:
5 kvar mil pordegistoj, kaj kvar mil glorantoj de la Eternulo per instrumentoj, kiujn mi faris por glorado.
Moreover four thousand were porters; and four thousand praised the LORD with the instruments which I made, said David, to praise therewith.
6 Kaj David dividis ilin en klasojn laux la filoj de Levi: Gersxon, Kehat, kaj Merari.
And David divided them into courses among the sons of Levi, namely, Gershon, Kohath, and Merari.
7 La Gersxonidoj: Ladan kaj Sximei.
Of the Gershonites were, Laadan, and Shimei.
8 La filoj de Ladan: la cxefo Jehxiel, Zetam, kaj Joel--tri.
The sons of Laadan; the chief was Jehiel, and Zetham, and Joel, three.
9 La filoj de Sximei: Sxelomit, Hxaziel, kaj Haran--tri. Tio estas la cxefoj de patrodomoj de Ladan.
The sons of Shimei; Shelomith, and Haziel, and Haran, three. These were the chief of the fathers of Laadan.
10 Kaj la filoj de Sximei: Jahxat, Zina, Jeusx, kaj Beria. Tio estas la filoj de Sximei--kvar.
And the sons of Shimei were, Jahath, Zina, and Jeush, and Beriah. These four were the sons of Shimei.
11 Jahxat estis la cxefo, Zina estis la dua; Jeusx kaj Beria havis nemulte da infanoj, tial ili cxe la kalkulado prezentis unu patrodomon.
And Jahath was the chief, and Zizah the second: but Jeush and Beriah had not many sons; therefore they were in one reckoning, according to their father's house.
12 La filoj de Kehat: Amram, Jichar, Hxebron, kaj Uziel--kvar.
The sons of Kohath; Amram, Izhar, Hebron, and Uzziel, four.
13 La filoj de Amram: Aaron kaj Moseo. Aaron estis apartigita kaj sanktigita por la plejsanktejo, li kaj liaj idoj por cxiam, por incensadi antaux la Eternulo, por servadi al Li kaj por benadi en Lia nomo eterne.
The sons of Amram; Aaron and Moses: and Aaron was separated, that he should sanctify the most holy things, he and his sons for ever, to burn incense before the LORD, to minister unto him, and to bless in his name for ever.
14 Moseo estis homo de Dio, kaj liaj idoj estis alkalkulitaj al la tribo de Levi.
Now concerning Moses the man of God, his sons were named of the tribe of Levi.
15 La filoj de Moseo: Gersxom kaj Eliezer.
The sons of Moses were, Gershom, and Eliezer.
16 La filoj de Gersxom: Sxebuel estis la cxefo.
Of the sons of Gershom, Shebuel was the chief.
17 La filoj de Eliezer estis: Rehxabja, la unua; aliajn filojn Eliezer ne havis; sed Rehxabja havis tre multe da filoj.
And the sons of Eliezer were, Rehabiah the chief. And Eliezer had none other sons; but the sons of Rehabiah were very many.
18 La filoj de Jichar: Sxelomit, la unua.
Of the sons of Izhar; Shelomith the chief.
19 La filoj de Hxebron: la unua estis Jerija, la dua estis Amarja,la tria estis Jahxaziel, la kvara estis Jekameam.
Of the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, and Jekameam the fourth.
20 La filoj de Uziel: Mihxa, la unua, kaj Jisxija, la dua.
Of the sons of Uzziel; Micah the first and Jesiah the second.
21 La filoj de Merari: Mahxli kaj Musxi. La filoj de Mahxli: Eleazar kaj Kisx.
The sons of Merari; Mahli, and Mushi. The sons of Mahli; Eleazar, and Kish.
22 Eleazar mortis, kaj li ne havis filojn, sed nur filinojn; kaj ilin prenis al si la filoj de Kisx, iliaj kuzoj.
And Eleazar died, and had no sons, but daughters: and their brethren the sons of Kish took them.
23 La filoj de Musxi: Mahxli, Eder, kaj Jeremot--tri.
The sons of Mushi; Mahli, and Eder, and Jeremoth, three.
24 Tio estas la idoj de Levi laux iliaj patrodomoj, la cxefoj de patrodomoj laux ilia kalkulo, laux ilia lauxnoma kaj lauxkapa nombro, kiuj faradis la laboron de servado en la domo de la Eternulo, komencante de la agxo de dudek jaroj kaj plue.
These were the sons of Levi after the house of their fathers; even the chief of the fathers, as they were counted by number of names by their polls, that did the work for the service of the house of the LORD, from the age of twenty years and upward.
25 Cxar David diris: La Eternulo, Dio de Izrael, donis ripozon al Sia popolo; kaj Li enlogxigxis en Jerusalem por cxiam.
For David said, The LORD God of Israel hath given rest unto his people, that they may dwell in Jerusalem for ever:
26 Kaj la Levidoj ne bezonis portadi la tabernaklon kaj cxiujn gxiajn vazojn por la servado en gxi.
And also unto the Levites; they shall no more carry the tabernacle, nor any vessels of it for the service thereof.
27 Laux la lastaj ordonoj de David estis kalkulitaj la Levidoj, havantaj la agxon de dudek jaroj kaj pli.
For by the last words of David the Levites were numbered from twenty years old and above:
28 Ilia ofico estis helpi al la Aaronidoj cxe la servado en la domo de la Eternulo, zorgi pri la kortoj, pri la cxambroj, pri la pureco de cxio sankta, kaj plenumi la laboron en la domo de Dio;
Because their office was to wait on the sons of Aaron for the service of the house of the LORD, in the courts, and in the chambers, and in the purifying of all holy things, and the work of the service of the house of God;
29 zorgi pri la pano de propono, pri la faruno por farunoferoj, pri la macoj, pri la patoj, pri la rostado, kaj pri cxia mezurado kaj pesado;
Both for the shewbread, and for the fine flour for meat offering, and for the unleavened cakes, and for that which is baked in the pan, and for that which is fried, and for all manner of measure and size;
30 stari cxiumatene, por kanti lauxdon kaj gloron al la Eternulo, tiel same ankaux vespere;
And to stand every morning to thank and praise the LORD, and likewise at even:
31 fari cxiujn bruloferojn al la Eternulo en la sabatoj, monatkomencoj, kaj festoj, laux ilia nombro, laux la preskribo pri ili, cxiam antaux la Eternulo;
And to offer all burnt sacrifices unto the LORD in the sabbaths, in the new moons, and on the set feasts, by number, according to the order commanded unto them, continually before the LORD:
32 servi por dejxorado cxe la tabernaklo de kunveno, cxe la sanktajxoj, kaj apud siaj fratoj la Aaronidoj cxe la servado en la domo de la Eternulo.
And that they should keep the charge of the tabernacle of the congregation, and the charge of the holy place, and the charge of the sons of Aaron their brethren, in the service of the house of the LORD.

Cxapitro 24

1 La ordo de la Aaronidoj: la filoj de Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar, kaj Itamar.
Now these are the divisions of the sons of Aaron. The sons of Aaron; Nadab, and Abihu, Eleazar, and Ithamar.
2 Nadab kaj Abihu mortis pli frue ol ilia patro, kaj filojn ili ne havis; kaj Eleazar kaj Itamar farigxis pastroj.
But Nadab and Abihu died before their father, and had no children: therefore Eleazar and Ithamar executed the priest's office.
3 La ordon arangxis David, kaj Cadok el la idoj de Eleazar, kaj Ahximelehx el la idoj de Itamar, laux iliaj oficoj cxe ilia servado.
And David distributed them, both Zadok of the sons of Eleazar, and Ahimelech of the sons of Ithamar, according to their offices in their service.
4 Montrigxis, ke inter la idoj de Eleazar estis pli granda nombro da viroj, ol inter la idoj de Itamar. Oni dividis ilin: por la idoj de Eleazar estis dek ses cxefoj de patrodomoj, kaj por la idoj de Itamar ok patrodomoj.
And there were more chief men found of the sons of Eleazar than of the sons of Ithamar, and thus were they divided. Among the sons of Eleazar there were sixteen chief men of the house of their fathers, and eight among the sons of Ithamar according to the house of their fathers.
5 Oni dividis ilin per lotado, ambaux partojn paralele, cxar la estroj de la sanktejo kaj la estroj en la aferoj de Dio estis el la idoj de Eleazar kaj el la idoj de Itamar.
Thus were they divided by lot, one sort with another; for the governors of the sanctuary, and governors of the house of God, were of the sons of Eleazar, and of the sons of Ithamar.
6 Kaj enskribis ilin Sxemaja, filo de Netanel, skribisto el la Levidoj, antaux la regxo kaj la estroj, antaux la pastro Cadok, antaux Ahximelehx, filo de Ebjatar, kaj antaux la cxefoj de patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj; unu loto estis por patrodomo de Eleazaridoj, kaj unu loto estos por patrodomo de Itamaridoj.
And Shemaiah the son of Nethaneel the scribe, one of the Levites, wrote them before the king, and the princes, and Zadok the priest, and Ahimelech the son of Abiathar, and before the chief of the fathers of the priests and Levites: one principal household being taken for Eleazar, and one taken for Ithamar.
7 La unua loto eliris por Jehojarib, la dua por Jedaja,
Now the first lot came forth to Jehoiarib, the second to Jedaiah,
8 la tria por Hxarim, la kvara por Seorim,
The third to Harim, the fourth to Seorim,
9 la kvina por Malkija, la sesa por Mijamin,
The fifth to Malchijah, the sixth to Mijamin,
10 la sepa por Hakoc, la oka por Abija,
The seventh to Hakkoz, the eighth to Abijah,
11 la nauxa por Jesxua, la deka por Sxehxanja,
The ninth to Jeshuah, the tenth to Shecaniah,
12 la dek-unua por Eljasxib, la dek-dua por Jakim,
The eleventh to Eliashib, the twelfth to Jakim,
13 la dek-tria por Hxupa, la dek-kvara por Jesxebab,
The thirteenth to Huppah, the fourteenth to Jeshebeab,
14 la dek-kvina por Bilga, la dek-sesa por Imer,
The fifteenth to Bilgah, the sixteenth to Immer,
15 la dek-sepa por Hxezir, la dek-oka por Hapicec,
The seventeenth to Hezir, the eighteenth to Aphses,
16 la dek-nauxa por Petahxja, la dudeka por Jehxezkel,
The nineteenth to Pethahiah, the twentieth to Jehezekel,
17 la dudek-unua por Jahxin, la dudek-dua por Gamul,
The one and twentieth to Jachin, the two and twentieth to Gamul,
18 la dudek-tria por Delaja, la dudek-kvara por Maazja.
The three and twentieth to Delaiah, the four and twentieth to Maaziah.
19 Tio estis ilia ordo cxe ilia servado, por iri en la domon de la Eternulo laux la preskribo donita per ilia patro Aaron, kiel ordonis al li la Eternulo, Dio de Izrael.
These were the orderings of them in their service to come into the house of the LORD, according to their manner, under Aaron their father, as the LORD God of Israel had commanded him.
20 La ordo por la ceteraj idoj de Levi: el la idoj de Amram: Sxubael; el la idoj de Sxubael: Jehxdeja;
And the rest of the sons of Levi were these: Of the sons of Amram; Shubael: of the sons of Shubael; Jehdeiah.
21 cxe Rehxabja: el la idoj de Rehxabja la unua estis Jisxija;
Concerning Rehabiah: of the sons of Rehabiah, the first was Isshiah.
22 cxe la Jicharidoj: Sxelomot; el la filoj de Sxelomot: Jahxat;
Of the Izharites; Shelomoth: of the sons of Shelomoth; Jahath.
23 la filoj de Hxebron: Jerija, Amarja estis la dua, Jahxaziel la tria, Jekameam la kvara;
And the sons of Hebron; Jeriah the first, Amariah the second, Jahaziel the third, Jekameam the fourth.
24 el la filoj de Uziel: Mihxa; el la filoj de Mihxa: Sxamir;
Of the sons of Uzziel; Michah: of the sons of Michah; Shamir.
25 la frato de Mihxa estis Jisxija; el la filoj de Jisxija: Zehxarja;
The brother of Michah was Isshiah: of the sons of Isshiah; Zechariah.
26 el la filoj de Merari: Mahxli kaj Musxi; el la filoj de Jaazija: Beno;
The sons of Merari were Mahli and Mushi: the sons of Jaaziah; Beno.
27 el la idoj de Merari: cxe Jaazija: Beno, Sxoham, Zakur, kaj Ibri;
The sons of Merari by Jaaziah; Beno, and Shoham, and Zaccur, and Ibri.
28 cxe Mahxli: Eleazar; li ne havis filojn;
Of Mahli came Eleazar, who had no sons.
29 cxe Kisx: el la filoj de Kisx: Jerahxmeel;
Concerning Kish: the son of Kish was Jerahmeel.
30 la filoj de Musxi: Mahxli, Eder, kaj Jerimot. Tio estas la Levidoj laux iliaj patrodomoj.
The sons also of Mushi; Mahli, and Eder, and Jerimoth. These were the sons of the Levites after the house of their fathers.
31 Ili ankaux lotis samtempe kun siaj fratoj la Aaronidoj, antaux la regxo David, Cadok, Ahximelehx, kaj la cxefoj de patrodomoj de la pastroj kaj de la Levidoj: cxefo de patrodomo egale kun sia pli malgranda frato.
These likewise cast lots over against their brethren the sons of Aaron in the presence of David the king, and Zadok, and Ahimelech, and the chief of the fathers of the priests and Levites, even the principal fathers over against their younger brethren.

Cxapitro 25

1 David kaj la militestroj apartigis por la servado filojn de Asaf, de Heman, kaj de Jedutun, kiuj estis inspiritaj por harpoj, psalteroj, kaj cimbaloj. Ili estis kalkulitaj por sia servado:
Moreover David and the captains of the host separated to the service of the sons of Asaph, and of Heman, and of Jeduthun, who should prophesy with harps, with psalteries, and with cymbals: and the number of the workmen according to their service was:
2 el la filoj de Asaf: Zakur, Jozef, Netanja, kaj Asxarela, filoj de Asaf, sub gvidado de Asaf, kiu kantis cxe la regxo.
Of the sons of Asaph; Zaccur, and Joseph, and Nethaniah, and Asarelah, the sons of Asaph under the hands of Asaph, which prophesied according to the order of the king.
3 De Jedutun, la filoj de Jedutun: Gedalja, Ceri, Jesxaja, Hxasxabja, kaj Matitja, ses, sub gvidado de sia patro Jedutun, kiu ludis inspirite sur harpo, por lauxdi kaj glori la Eternulon.
Of Jeduthun: the sons of Jeduthun; Gedaliah, and Zeri, and Jeshaiah, Hashabiah, and Mattithiah, six, under the hands of their father Jeduthun, who prophesied with a harp, to give thanks and to praise the LORD.
4 De Heman, la filoj de Heman: Bukija, Matanja, Uziel, Sxebuel, Jerimot, Hxananja, Hxanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Josxbekasxa, Maloti, Hotir, kaj Mahxaziot.
Of Heman: the sons of Heman: Bukkiah, Mattaniah, Uzziel, Shebuel, and Jerimoth, Hananiah, Hanani, Eliathah, Giddalti, and Romamtiezer, Joshbekashah, Mallothi, Hothir, and Mahazioth:
5 Cxiuj ili estis filoj de Heman, viziisto de la regxo koncerne la vortojn de Dio, por levi la kornon. Dio donis al Heman dek kvar filojn kaj tri filinojn.
All these were the sons of Heman the king's seer in the words of God, to lift up the horn. And God gave to Heman fourteen sons and three daughters.
6 Cxiuj cxi tiuj estis sub la gvidado de siaj patroj cxe la kantado en la domo de la Eternulo, kun cimbaloj, psalteroj, kaj harpoj, cxe la servado en la domo de Dio, sub la gvidado de la regxo, Asaf, Jedutun, kaj Heman.
All these were under the hands of their father for song in the house of the LORD, with cymbals, psalteries, and harps, for the service of the house of God, according to the king's order to Asaph, Jeduthun, and Heman.
7 Ilia nombro, kune kun iliaj fratoj, instruitaj por kanti antaux la Eternulo, cxiuj kompetentuloj, estis ducent okdek ok.
So the number of them, with their brethren that were instructed in the songs of the LORD, even all that were cunning, was two hundred fourscore and eight.
8 Ili lotis pri la vico de sia dejxorado, la malgrandaj egale kiel la grandaj, kompetentulo egale kiel lernanto.
And they cast lots, ward against ward, as well the small as the great, the teacher as the scholar.
9 La unua loto eliris cxe Asaf por Jozef; la dua por Gedalja; li kun siaj fratoj kaj siaj filoj estis dek du;
Now the first lot came forth for Asaph to Joseph: the second to Gedaliah, who with his brethren and sons were twelve:
10 la tria por Zakur; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The third to Zaccur, he, his sons, and his brethren, were twelve:
11 la kvara por Jicri; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The fourth to Izri, he, his sons, and his brethren, were twelve:
12 la kvina por Netanja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The fifth to Nethaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
13 la sesa por Bukija; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The sixth to Bukkiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
14 la sepa por Jesxarela; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The seventh to Jesharelah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
15 la oka por Jesxaja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The eighth to Jeshaiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
16 la nauxa por Matanja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The ninth to Mattaniah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
17 la deka por Sximei; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The tenth to Shimei, he, his sons, and his brethren, were twelve:
18 la dek-unua por Azarel; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The eleventh to Azareel, he, his sons, and his brethren, were twelve:
19 la dek-dua por Hxasxabja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The twelfth to Hashabiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
20 la dek-tria por Sxubael; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The thirteenth to Shubael, he, his sons, and his brethren, were twelve:
21 la dek-kvara por Matitja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The fourteenth to Mattithiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
22 la dek-kvina por Jeremot; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The fifteenth to Jeremoth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
23 la dek-sesa por Hxananja; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The sixteenth to Hananiah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
24 la dek-sepa por Josxbekasxa; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The seventeenth to Joshbekashah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
25 la dek-oka por Hxanani; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The eighteenth to Hanani, he, his sons, and his brethren, were twelve:
26 la dek-nauxa por Maloti; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The nineteenth to Mallothi, he, his sons, and his brethren, were twelve:
27 la dudeka por Eliata; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The twentieth to Eliathah, he, his sons, and his brethren, were twelve:
28 la dudek-unua por Hotir; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The one and twentieth to Hothir, he, his sons, and his brethren, were twelve:
29 la dudek-dua por Gidalti; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The two and twentieth to Giddalti, he, his sons, and his brethren, were twelve:
30 la dudek-tria por Mahxaziot; liaj filoj kaj fratoj estis dek du;
The three and twentieth to Mahazioth, he, his sons, and his brethren, were twelve:
31 la dudek-kvara por Romamti-Ezer; liaj filoj kaj fratoj estis dek du.
The four and twentieth to Romamtiezer, he, his sons, and his brethren, were twelve.

Cxapitro 26

1 La klasoj de la pordegistoj: el la Korahxidoj: Mesxelemja, filo de Kore, el la filoj de Asaf.
Concerning the divisions of the porters: Of the Korhites was Meshelemiah the son of Kore, of the sons of Asaph.
2 Mesxelemja havis filojn: la unuenaskito estis Zehxarja, la dua estis Jediael, la tria estis Zebadja, la kvara estis Jatniel;
And the sons of Meshelemiah were, Zechariah the firstborn, Jediael the second, Zebadiah the third, Jathniel the fourth,
3 la kvina estis Elam, la sesa estis Jehohxanan, la sepa estis Eljehoenaj.
Elam the fifth, Jehohanan the sixth, Elioenai the seventh.
4 Obed-Edom havis filojn: Sxemaja estis la unuenaskito, Jehozabad la dua, Joahx la tria, Sahxar la kvara, Netanel la kvina,
Moreover the sons of Obededom were, Shemaiah the firstborn, Jehozabad the second, Joah the third, and Sacar the fourth, and Nethaneel the fifth.
5 Amiel la sesa, Isahxar la sepa, Peultaj la oka; cxar benis lin Dio.
Ammiel the sixth, Issachar the seventh, Peulthai the eighth: for God blessed him.
6 Al lia filo Sxemaja naskigxis filoj, kiuj regis en siaj patrodomoj, cxar ili estis bravaj homoj.
Also unto Shemaiah his son were sons born, that ruled throughout the house of their father: for they were mighty men of valour.
7 La filoj de Sxemaja: Otni, Refael, Obed, Elzabad, liaj fratoj, bravaj homoj, Elihu kaj Semahxja.
The sons of Shemaiah; Othni, and Rephael, and Obed, Elzabad, whose brethren were strong men, Elihu, and Semachiah.
8 Cxiuj ili estis el la idoj de Obed-Edom; ili kaj iliaj filoj kaj iliaj fratoj estis bravaj homoj, tauxgaj por servado: sesdek du ili estis cxe Obed-Edom.
All these of the sons of Obededom: they and their sons and their brethren, able men for strength for the service, were threescore and two of Obededom.
9 Mesxelemja havis filojn kaj fratojn, bravajn homojn dek ok.
And Meshelemiah had sons and brethren, strong men, eighteen.
10 Hxosa el la Merariidoj havis filojn: Sximri estis la cxefo (kvankam li ne estis unuenaskito, tamen lia patro faris lin cxefo),
Also Hosah, of the children of Merari, had sons; Simri the chief, (for though he was not the firstborn, yet his father made him the chief;)
11 Hxilkija estis la dua, Tebalja la tria, Zehxarja la kvara; cxiuj filoj kaj fratoj de Hxosa estis dek tri.
Hilkiah the second, Tebaliah the third, Zechariah the fourth: all the sons and brethren of Hosah were thirteen.
12 Al tiuj grupoj da pordegistoj, al la cxefoj de viroj, estis komisiita la servado en la domo de la Eternulo kune kun iliaj fratoj.
Among these were the divisions of the porters, even among the chief men, having wards one against another, to minister in the house of the LORD.
13 Kaj ili lotis, kiel la malgrandaj, tiel ankaux la grandaj, laux siaj patrodomoj, por cxiu pordego aparte.
And they cast lots, as well the small as the great, according to the house of their fathers, for every gate.
14 Kaj la loto pri la oriento falis por Sxelemja; kaj pri lia filo Zehxarja, la sagxa konsilanto, oni lotis, kaj lia loto eliris por la nordo;
And the lot eastward fell to Shelemiah. Then for Zechariah his son, a wise counsellor, they cast lots; and his lot came out northward.
15 pri Obed-Edom por la sudo, kaj pri liaj filoj por la provizejo;
To Obededom southward; and to his sons the house of Asuppim.
16 pri Sxupim kaj Hxosa por la okcidento, por la Pordego Sxalehxet, kie la vojo levigxas, kie gardo staras apud gardo.
To Shuppim and Hosah the lot came forth westward, with the gate Shallecheth, by the causeway of the going up, ward against ward.
17 Oriente estis ses Levidoj, norde kvar cxiutage, sude kvar cxiutage, kaj cxe la provizejoj po du.
Eastward were six Levites, northward four a day, southward four a day, and toward Asuppim two and two.
18 Cxe la alirejo okcidente estis: kvar cxe la vojo, kaj du cxe la alirejo.
At Parbar westward, four at the causeway, and two at Parbar.
19 Tio estis la grupoj da pordegistoj el la Korahxidoj kaj el la Merariidoj.
These are the divisions of the porters among the sons of Kore, and among the sons of Merari.
20 El la Levidoj, Ahxija estis super la trezoroj de la domo de Dio kaj super la trezoroj de la sanktajxoj.
And of the Levites, Ahijah was over the treasures of the house of God, and over the treasures of the dedicated things.
21 El la idoj de Ladan, idoj de la Gersxonido Ladan, cxefoj de patrodomoj de la Gersxonido Ladan estis la Jehxielidoj.
As concerning the sons of Laadan; the sons of the Gershonite Laadan, chief fathers, even of Laadan the Gershonite, were Jehieli.
22 La Jehxielidoj: Zetam, kaj Joel, lia frato, estis super la trezoroj de la domo de la Eternulo.
The sons of Jehieli; Zetham, and Joel his brother, which were over the treasures of the house of the LORD.
23 El la Amramidoj, Jicharidoj, Hxebronidoj, kaj Uzielidoj,
Of the Amramites, and the Izharites, the Hebronites, and the Uzzielites:
24 Sxebuel, ido de Gersxom, filo de Moseo, estis estro super la trezoroj.
And Shebuel the son of Gershom, the son of Moses, was ruler of the treasures.
25 Lia frato Eliezer havis filon Rehxabja; lia filo estis Jesxaja, lia filo estis Joram, lia filo estis Zihxri, kaj lia filo estis Sxelomit.
And his brethren by Eliezer; Rehabiah his son, and Jeshaiah his son, and Joram his son, and Zichri his son, and Shelomith his son.
26 Cxi tiu Sxelomit kaj liaj fratoj estis super cxiuj trezoroj de la sanktajxoj, kiujn sanktigis la regxo David, la cxefoj de patrodomoj, la milestroj, kaj la centestroj, kaj la militestroj.
Which Shelomith and his brethren were over all the treasures of the dedicated things, which David the king, and the chief fathers, the captains over thousands and hundreds, and the captains of the host, had dedicated.
27 El la militoj kaj el la militakirajxoj ili konsekris partojn, por subteni la domon de la Eternulo.
Out of the spoils won in battles did they dedicate to maintain the house of the LORD.
28 Ankaux cxio, kion sanktigis la antauxvidisto Samuel, kaj Saul, filo de Kisx, kaj Abner, filo de Ner, kaj Joab, filo de Ceruja, cxio sanktigita estis sub la gardado de Sxelomit kaj liaj fratoj.
And all that Samuel the seer, and Saul the son of Kish, and Abner the son of Ner, and Joab the son of Zeruiah, had dedicated; and whosoever had dedicated any thing, it was under the hand of Shelomith, and of his brethren.
29 El la Jicharidoj, Kenanja kaj liaj filoj estis por la aferoj eksteraj de Izrael, kiel inspektistoj kaj jugxistoj.
Of the Izharites, Chenaniah and his sons were for the outward business over Israel, for officers and judges.
30 El la Hxebronidoj, Hxasxabja kaj liaj fratoj, bravaj homoj, mil sepcent, havis oficojn en Izrael transe de Jordan, okcidente, por cxiuj aferoj koncernantaj la Eternulon kaj por la aferoj de la regxo.
And of the Hebronites, Hashabiah and his brethren, men of valour, a thousand and seven hundred, were officers among them of Israel on this side Jordan westward in all the business of the LORD, and in the service of the king.
31 El la Hxebronidoj, Jerija estis cxefo de la Hxebronidoj en iliaj generacioj kaj patrodomoj. En la kvardeka jaro de la regxado de David ili estis esploritaj, kaj oni trovis cxe ili bravajn homojn en Jazer en Gilead.
Among the Hebronites was Jerijah the chief, even among the Hebronites, according to the generations of his fathers. In the fortieth year of the reign of David they were sought for, and there were found among them mighty men of valour at Jazer of Gilead.
32 Kaj liaj fratoj, bravaj homoj, du mil sepcent, cxefoj de patrodomoj; al ili la regxo David donis oficojn cxe la Rubenidoj, la Gadidoj, kaj la duontribo de Manase, por cxiuj aferoj de Dio kaj aferoj de la regxo.
And his brethren, men of valour, were two thousand and seven hundred chief fathers, whom king David made rulers over the Reubenites, the Gadites, and the half tribe of Manasseh, for every matter pertaining to God, and affairs of the king.

Cxapitro 27

1 La Izraelidoj havis laux sia nombro cxefojn de patrodomoj, milestrojn, centestrojn, kaj siajn inspektistojn, kiuj servis al la regxo pri cxiuj aferoj de la apartajxoj, intersxangxante sin cxiumonate, en cxiuj monatoj de la jaro. Cxiu apartajxo konsistis el dudek kvar mil.
Now the children of Israel after their number, to wit, the chief fathers and captains of thousands and hundreds, and their officers that served the king in any matter of the courses, which came in and went out month by month throughout all the months of the year, of every course were twenty and four thousand.
2 Super la unua apartajxo en la unua monato estis Jasxobeam, filo de Zabdiel; en lia apartajxo estis dudek kvar mil;
Over the first course for the first month was Jashobeam the son of Zabdiel: and in his course were twenty and four thousand.
3 li estis el la idoj de Perec, la cxefo de cxiuj militestroj por la unua monato.
Of the children of Perez was the chief of all the captains of the host for the first month.
4 Super la apartajxo de la dua monato estis Dodaj, la Ahxohxido; en lia apartajxo estis ankaux la princo Miklot; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
And over the course of the second month was Dodai an Ahohite, and of his course was Mikloth also the ruler: in his course likewise were twenty and four thousand.
5 La tria militestro, por la tria monato, estis Benaja, filo de la pastro Jehojada; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The third captain of the host for the third month was Benaiah the son of Jehoiada, a chief priest: and in his course were twenty and four thousand.
6 Cxi tiu Benaja estis el la tridek herooj, kaj estro super ili; en lia apartajxo estis lia filo Amizabad.
This is that Benaiah, who was mighty among the thirty, and above the thirty: and in his course was Ammizabad his son.
7 La kvara, por la kvara monato, estis Asahel, frato de Joab, kaj post li lia filo Zebadja; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The fourth captain for the fourth month was Asahel the brother of Joab, and Zebadiah his son after him: and in his course were twenty and four thousand.
8 La kvina, por la kvina monato, estis la estro Sxamhut, la Jizrahxido; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The fifth captain for the fifth month was Shamhuth the Izrahite: and in his course were twenty and four thousand.
9 La sesa, por la sesa monato, estis Ira, filo de Ikesx, la Tekoaano; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The sixth captain for the sixth month was Ira the son of Ikkesh the Tekoite: and in his course were twenty and four thousand.
10 La sepa, por la sepa monato, estis Hxelec, la Pelonano, el la Efraimidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The seventh captain for the seventh month was Helez the Pelonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
11 La oka, por la oka monato, estis Sibhxaj, la Hxusxaido, el la Zerahxidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The eighth captain for the eighth month was Sibbecai the Hushathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.
12 La nauxa, por la nauxa monato, estis Abiezer, la Anatotano, el la Benjamenidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The ninth captain for the ninth month was Abiezer the Anetothite, of the Benjamites: and in his course were twenty and four thousand.
13 La deka, por la deka monato, estis Maharaj, la Netofaano, el la Zerahxidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The tenth captain for the tenth month was Maharai the Netophathite, of the Zarhites: and in his course were twenty and four thousand.
14 La dek-unua, por la dek-unua monato, estis Benaja, la Piratonano, el la Efraimidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The eleventh captain for the eleventh month was Benaiah the Pirathonite, of the children of Ephraim: and in his course were twenty and four thousand.
15 La dek-dua, por la dek-dua monato, estis Hxeldaj, la Netofaano, el la Otnielidoj; en lia apartajxo estis dudek kvar mil.
The twelfth captain for the twelfth month was Heldai the Netophathite, of Othniel: and in his course were twenty and four thousand.
16 Kaj super la triboj de Izrael: la estro de la Rubenidoj estis Eliezer, filo de Zihxri; de la Simeonidoj: Sxefatja, filo de Maahxa;
Furthermore over the tribes of Israel: the ruler of the Reubenites was Eliezer the son of Zichri: of the Simeonites, Shephatiah the son of Maachah:
17 de la Levidoj: Hxasxabja, filo de Kemuel; de la Aaronidoj: Cadok;
Of the Levites, Hashabiah the son of Kemuel: of the Aaronites, Zadok:
18 de la Jehudaidoj: Elihu, el la fratoj de David; de la Isahxaridoj: Omri, filo de Mihxael;
Of Judah, Elihu, one of the brethren of David: of Issachar, Omri the son of Michael:
19 de la Zebulunidoj: Jisxmaja, filo de Obadja; de la Naftaliidoj: Jerimot, filo de Azriel;
Of Zebulun, Ishmaiah the son of Obadiah: of Naphtali, Jerimoth the son of Azriel:
20 de la Efraimidoj: Hosxea, filo de Azazja; de la duontribo de Manase: Joel, filo de Pedaja;
Of the children of Ephraim, Hoshea the son of Azaziah: of the half tribe of Manasseh, Joel the son of Pedaiah:
21 de la duontribo de Manase en Gilead: Jido, filo de Zehxarja; de la Benjamenidoj: Jaasiel, filo de Abner;
Of the half tribe of Manasseh in Gilead, Iddo the son of Zechariah: of Benjamin, Jaasiel the son of Abner:
22 de la Danidoj: Azarel, filo de Jerohxam. Tio estis la estroj de la triboj de Izrael.
Of Dan, Azareel the son of Jeroham. These were the princes of the tribes of Israel.
23 Sed David ne faris kalkulon de tiuj, kiuj havis la agxon de malpli ol dudek jaroj; cxar la Eternulo promesis multigi Izraelon simile al la steloj de la cxielo.
But David took not the number of them from twenty years old and under: because the LORD had said he would increase Israel like to the stars of the heavens.
24 Joab, filo de Ceruja, komencis la kalkuladon, sed ne finis. Kaj pro tio estis kolero kontraux Izrael; kaj tiu kalkulado ne estas enportita en la kronikon pri la regxo David.
Joab the son of Zeruiah began to number, but he finished not, because there fell wrath for it against Israel; neither was the number put in the account of the chronicles of king David.
25 Super la trezoroj de la regxo estis Azmavet, filo de Adiel; super la trezoroj sur la kampo, en la urboj, en la vilagxoj, kaj en la turoj estis Jonatan, filo de Uzija.
And over the king's treasures was Azmaveth the son of Adiel: and over the storehouses in the fields, in the cities, and in the villages, and in the castles, was Jehonathan the son of Uzziah:
26 Super la plenumantoj de la laboroj sur la kampo, super la terkultivo, estis Ezri, filo de Kelub.
And over them that did the work of the field for tillage of the ground was Ezri the son of Chelub:
27 Super la vinbergxardenoj estis Sximei, la Ramaano; super la provizoj de vino en la vinbergxardenoj estis Zabdi, la Sxefamano.
And over the vineyards was Shimei the Ramathite: over the increase of the vineyards for the wine cellars was Zabdi the Shiphmite:
28 Super la olivarboj kaj super la sikomoroj, kiuj estis en la valo, estis Baal-Hxanan, la Gederano; super la provizoj de oleo estis Joasx.
And over the olive trees and the sycomore trees that were in the low plains was Baalhanan the Gederite: and over the cellars of oil was Joash:
29 Super la bovoj, kiuj pasxtigxis en Sxaron, estis Sxitraj, la Sxaronano; super la bovoj en la valoj estis Sxafat, filo de Adlaj.
And over the herds that fed in Sharon was Shitrai the Sharonite: and over the herds that were in the valleys was Shaphat the son of Adlai:
30 Super la kameloj estis Obil, la Isxmaelido; super la azeninoj estis Jehxdeja, la Meronotano.
Over the camels also was Obil the Ishmaelite: and over the asses was Jehdeiah the Meronothite:
31 Super la sxafoj estis Jaziz, la Hagarido. Cxiuj cxi tiuj estis estroj super la havajxoj, kiujn posedis la regxo David.
And over the flocks was Jaziz the Hagerite. All these were the rulers of the substance which was king David's.
32 Jonatan, onklo de David, estis konsilisto; li estis homo kompetenta kaj klera; Jehxiel, filo de Hxahxmoni, estis cxe la filoj de la regxo.
Also Jonathan David's uncle was a counsellor, a wise man, and a scribe: and Jehiel the son of Hachmoni was with the king's sons:
33 Ahxitofel estis konsilisto de la regxo; Hxusxaj, la Arkano, estis amiko de la regxo.
And Ahithophel was the king's counsellor: and Hushai the Archite was the king's companion:
34 Post Ahxitofel estis Jehojada, filo de Benaja, kaj Ebjatar; la militestro de la regxo estis Joab.
And after Ahithophel was Jehoiada the son of Benaiah, and Abiathar: and the general of the king's army was Joab.

Cxapitro 28

1 David kunvenigis en Jerusalemon cxiujn estrojn de Izrael, la estrojn de la triboj, la estrojn de la apartajxoj, kiuj servis al la regxo, la milestrojn kaj centestrojn, la estrojn super cxiuj havajxoj kaj super la brutoj de la regxo kaj de liaj filoj, ankaux la korteganojn, heroojn, kaj cxiujn distingitojn.
And David assembled all the princes of Israel, the princes of the tribes, and the captains of the companies that ministered to the king by course, and the captains over the thousands, and captains over the hundreds, and the stewards over all the substance and possession of the king, and of his sons, with the officers, and with the mighty men, and with all the valiant men, unto Jerusalem.
2 Kaj la regxo David starigxis sur siaj piedoj, kaj diris: Auxskultu min, ho miaj fratoj kaj mia popolo! Mi intencis konstrui domon de ripozo por la kesto de interligo de la Eternulo kaj por piedbenketo por nia Dio, kaj mi preparis min, por konstrui.
Then David the king stood up upon his feet, and said, Hear me, my brethren, and my people: As for me, I had in mine heart to build an house of rest for the ark of the covenant of the LORD, and for the footstool of our God, and had made ready for the building:
3 Sed Dio diris al mi: Ne konstruu domon al Mia nomo, cxar vi estas homo de milito kaj vi versxadis sangon.
But God said unto me, Thou shalt not build an house for my name, because thou hast been a man of war, and hast shed blood.
4 Tamen la Eternulo, Dio de Izrael, elektis min el la tuta domo de mia patro, por ke mi estu regxo super Izrael por cxiam; cxar Jehudan Li elektis kiel reganton, kaj en la domo de Jehuda la domon de mia patro, kaj inter la filoj de mia patro Li favoris min, farante min regxo super la tuta Izrael.
Howbeit the LORD God of Israel chose me before all the house of my father to be king over Israel for ever: for he hath chosen Judah to be the ruler; and of the house of Judah, the house of my father; and among the sons of my father he liked me to make me king over all Israel:
5 Kaj el cxiuj miaj filoj--cxar multe da filoj donis al mi la Eternulo--Li elektis mian filon Salomono, ke li sidu sur la trono de la regxado de la Eternulo super Izrael.
And of all my sons, (for the LORD hath given me many sons,) he hath chosen Solomon my son to sit upon the throne of the kingdom of the LORD over Israel.
6 Kaj Li diris al mi: Via filo Salomono, li konstruos Mian domon kaj Miajn kortojn; cxar Mi elektis lin al Mi kiel filon, kaj Mi estos al li patro.
And he said unto me, Solomon thy son, he shall build my house and my courts: for I have chosen him to be my son, and I will be his father.
7 Kaj Mi fortikigos lian regnon por cxiam, se li persistos en la plenumado de Miaj ordonoj kaj preskriboj kiel gxis nun.
Moreover I will establish his kingdom for ever, if he be constant to do my commandments and my judgments, as at this day.
8 Kaj nun antaux la okuloj de la tuta Izrael, la komunumo de la Eternulo, kaj antaux la oreloj de nia Dio: observu kaj atentu cxiujn ordonojn de la Eternulo, via Dio, por ke vi posedu cxi tiun bonan landon kaj heredigu gxin al viaj infanoj post vi eterne.
Now therefore in the sight of all Israel the congregation of the LORD, and in the audience of our God, keep and seek for all the commandments of the LORD your God: that ye may possess this good land, and leave it for an inheritance for your children after you for ever.
9 Kaj vi, mia filo Salomono, konu la Dion de via patro, kaj servu al Li el plena koro kaj kun animo sincera; cxar cxiujn korojn la Eternulo esploras, kaj cxiujn pensojn kaj intencojn Li komprenas. Se vi sercxos Lin, vi Lin trovos; kaj se vi forlasos Lin, Li forpusxos vin por cxiam.
And thou, Solomon my son, know thou the God of thy father, and serve him with a perfect heart and with a willing mind: for the LORD searcheth all hearts, and understandeth all the imaginations of the thoughts: if thou seek him, he will be found of thee; but if thou forsake him, he will cast thee off for ever.
10 Vidu nun, kiam la Eternulo elektis vin, por konstrui domon por la sanktejo; estu forta, kaj agu.
Take heed now; for the LORD hath chosen thee to build an house for the sanctuary: be strong, and do it.
11 Kaj David donis al sia filo Salomono la desegnon de la portiko, de la domoj, provizejoj, supraj cxambroj, internaj cxambroj, kaj de la loko por la sankta kesto;
Then David gave to Solomon his son the pattern of the porch, and of the houses thereof, and of the treasuries thereof, and of the upper chambers thereof, and of the inner parlours thereof, and of the place of the mercy seat,
12 kaj la desegnon de cxio, kion li havis en sia animo koncerne la kortojn de la domo de la Eternulo kaj koncerne cxiujn cxambrojn cxirkauxe, koncerne la trezorojn de la domo de Dio kaj la trezorojn de la sanktajxoj,
And the pattern of all that he had by the spirit, of the courts of the house of the LORD, and of all the chambers round about, of the treasuries of the house of God, and of the treasuries of the dedicated things:
13 koncerne la ordon de la pastroj kaj de la Levidoj, koncerne la tutan servadon en la domo de la Eternulo, kaj koncerne cxiujn objektojn de servado en la domo de la Eternulo;
Also for the courses of the priests and the Levites, and for all the work of the service of the house of the LORD, and for all the vessels of service in the house of the LORD.
14 ankaux la oron, laux la pezo de la oro por cxiuj objektoj de servado, kaj la pezon de cxiuj argxentaj objektoj de servado;
He gave of gold by weight for things of gold, for all instruments of all manner of service; silver also for all instruments of silver by weight, for all instruments of every kind of service:
15 ankaux la pezon de la oraj kandelabroj kaj de iliaj oraj lucernoj, montrante aparte la pezon de cxiu kandelabro kaj de gxiaj lucernoj, kaj la pezon de la argxentaj kandelabroj, de cxiu kandelabro kaj de gxiaj lucernoj, laux la destino de cxiu kandelabro.
Even the weight for the candlesticks of gold, and for their lamps of gold, by weight for every candlestick, and for the lamps thereof: and for the candlesticks of silver by weight, both for the candlestick, and also for the lamps thereof, according to the use of every candlestick.
16 Li donis ankaux la pezon de la oro por la tabloj de propono, por cxiu tablo aparte, kaj de la argxento por la tabloj argxentaj;
And by weight he gave gold for the tables of shewbread, for every table; and likewise silver for the tables of silver:
17 ankaux por la forkoj, aspergaj kalikoj, tasoj el pura oro, oraj pelvoj, montrante la pezon por cxiu pelvo aparte, kaj por la argxentaj pelvoj, montrante la pezon de cxiu pelvo;
Also pure gold for the fleshhooks, and the bowls, and the cups: and for the golden basons he gave gold by weight for every bason; and likewise silver by weight for every bason of silver:
18 ankaux la pezon de la incensaltaro el refandita oro. Li donis ankaux desegnon de la cxaro kun la oraj keruboj, kiuj etendas la flugilojn kaj sxirmas la keston de interligo de la Eternulo.
And for the altar of incense refined gold by weight; and gold for the pattern of the chariot of the cherubims, that spread out their wings, and covered the ark of the covenant of the LORD.
19 Cxio cxi tio, li diris, estas skribita al mi de la mano de la Eternulo; Li klarigis al mi cxiujn detalojn de la desegno.
All this, said David, the LORD made me understand in writing by his hand upon me, even all the works of this pattern.
20 Kaj David diris al sia filo Salomono: Estu forta kaj kuragxa, kaj agu; ne timu, kaj ne tremu; cxar Dio la Eternulo, mia Dio, estas kun vi; Li ne deturnos Sin de vi kaj ne forlasos vin, gxis vi finos la tutan aferon por la servado en la domo de la Eternulo.
And David said to Solomon his son, Be strong and of good courage, and do it: fear not, nor be dismayed: for the LORD God, even my God, will be with thee; he will not fail thee, nor forsake thee, until thou hast finished all the work for the service of the house of the LORD.
21 Kaj jen estas la ordoj de la pastroj kaj de la Levidoj por cxia servado en la domo de Dio; ili estos kun vi por cxiu faro, kun fervoro kaj lerteco en cxiu laboro; kaj la estroj kaj la tuta popolo plenumos cxiujn viajn vortojn.
And, behold, the courses of the priests and the Levites, even they shall be with thee for all the service of the house of God: and there shall be with thee for all manner of workmanship every willing skilful man, for any manner of service: also the princes and all the people will be wholly at thy commandment.

Cxapitro 29

1 Kaj la regxo David diris al la tuta komunumo: Mia filo Salomono, la sola, kiun elektis la Eternulo, estas juna kaj neforta, kaj la laboro estas granda; cxar ne por homo estas la logxejo, sed por Dio la Eternulo.
Furthermore David the king said unto all the congregation, Solomon my son, whom alone God hath chosen, is yet young and tender, and the work is great: for the palace is not for man, but for the LORD God.
2 Mi preparis per mia tuta forto por la domo de mia Dio oron por la oraj objektoj, argxenton por la argxentaj, kupron por la kupraj, feron por la feraj, lignon por la lignaj, sxtonojn oniksajn kaj sxtonojn enkadrigitajn, sxtonojn belajn kaj diverskolorajn, kaj cxiaspecajn sxtonojn multekostajn, kaj multe da sxtonoj marmoraj.
Now I have prepared with all my might for the house of my God the gold for things to be made of gold, and the silver for things of silver, and the brass for things of brass, the iron for things of iron, and wood for things of wood; onyx stones, and stones to be set, glistering stones, and of divers colours, and all manner of precious stones, and marble stones in abundance.
3 Krom tio, pro mia amo al la domo de mia Dio, mian propran trezoron de oro kaj argxento, kiun mi havas, mi fordonas por la domo de mia Dio, krom tio, kion mi pretigis por la sankta domo;
Moreover, because I have set my affection to the house of my God, I have of mine own proper good, of gold and silver, which I have given to the house of my God, over and above all that I have prepared for the holy house.
4 tri mil kikarojn da oro, el la oro de Ofir, kaj sep mil kikarojn da argxento refandita, por tegi la murojn de la domoj;
Even three thousand talents of gold, of the gold of Ophir, and seven thousand talents of refined silver, to overlay the walls of the houses withal:
5 oron por la oraj objektoj, argxenton por la argxentaj, kaj por cxiuj laborotajxoj de la majstroj. Tamen kiu ankoraux deziras oferi hodiaux por la Eternulo?
The gold for things of gold, and the silver for things of silver, and for all manner of work to be made by the hands of artificers. And who then is willing to consecrate his service this day unto the LORD?
6 Kaj oferis la cxefoj de patrodomoj, la estroj de la triboj de Izrael, la milestroj kaj centestroj, kaj la estroj super la aferoj de la regxo;
Then the chief of the fathers and princes of the tribes of Israel and the captains of thousands and of hundreds, with the rulers of the king's work, offered willingly,
7 kaj ili donis por la bezonoj de la domo de Dio kvin mil kikarojn da oro kaj dek mil darkemonojn, kaj dek mil kikarojn da argxento, kaj dek ok mil kikarojn da kupro, kaj cent mil kikarojn da fero.
And gave for the service of the house of God of gold five thousand talents and ten thousand drams, and of silver ten thousand talents, and of brass eighteen thousand talents, and one hundred thousand talents of iron.
8 Kaj tiuj, cxe kiuj trovigxis multekostaj sxtonoj, donis ilin por la trezorejo de la domo de la Eternulo, en la manojn de Jehxiel, la Gersxonido.
And they with whom precious stones were found gave them to the treasure of the house of the LORD, by the hand of Jehiel the Gershonite.
9 Kaj la popolo gxojis pro tiu oferado, cxar el plena koro ili oferis al la Eternulo; ankaux la regxo David gxojis tre forte.
Then the people rejoiced, for that they offered willingly, because with perfect heart they offered willingly to the LORD: and David the king also rejoiced with great joy.
10 Kaj David benis la Eternulon antaux la okuloj de la tuta komunumo, kaj David diris: Estu benata, ho Eternulo, Dio de nia patro Izrael, eterne kaj eterne.
Wherefore David blessed the LORD before all the congregation: and David said, Blessed be thou, LORD God of Israel our father, for ever and ever.
11 Al Vi, ho Eternulo, apartenas grandeco, potenco, majesto, venko, kaj gloro, cxar cxio en la cxielo kaj sur la tero estas Via; al Vi, ho Eternulo, apartenas la regxado, kaj Vi estas alte super cxiuj estroj.
Thine, O LORD is the greatness, and the power, and the glory, and the victory, and the majesty: for all that is in the heaven and in the earth is thine; thine is the kingdom, O LORD, and thou art exalted as head above all.
12 Ricxeco kaj honoro venas de Vi; Vi regas super cxio; en Via mano estas forto kaj potenco; Via mano povas cxion grandigi kaj fortikigi.
Both riches and honour come of thee, and thou reignest over all; and in thine hand is power and might; and in thine hand it is to make great, and to give strength unto all.
13 Kaj nun, ho nia Dio, ni dankas Vin, kaj ni gloras Vian majestan nomon.
Now therefore, our God, we thank thee, and praise thy glorious name.
14 Cxar kiu estas mi, kaj kio estas mia popolo, ke mi havis la forton, por oferi tiom? de Vi estas cxio, kaj el Via mano ni donis al Vi.
But who am I, and what is my people, that we should be able to offer so willingly after this sort? for all things come of thee, and of thine own have we given thee.
15 Paslogxantoj kaj enmigrintoj ni estas apud Vi, kiel cxiuj niaj patroj; kiel ombro estas niaj tagoj sur la tero, nenio fortika.
For we are strangers before thee, and sojourners, as were all our fathers: our days on the earth are as a shadow, and there is none abiding.
16 Ho Eternulo, nia Dio! cxi tiu tuta abundajxo, kiun Vi preparis, por konstrui al Vi domon, al Via sankta nomo, estas el Via mano, al Vi cxio apartenas.
O LORD our God, all this store that we have prepared to build thee an house for thine holy name cometh of thine hand, and is all thine own.
17 Mi scias, ho mia Dio, ke Vi esploras la koron kaj ke sincereco placxas al Vi; el sincera koro mi oferis cxion cxi tion; kaj nun mi vidas kun gxojo Vian popolon, kiu trovigxas cxi tie, ke gxi oferas al Vi.
I know also, my God, that thou triest the heart, and hast pleasure in uprightness. As for me, in the uprightness of mine heart I have willingly offered all these things: and now have I seen with joy thy people, which are present here, to offer willingly unto thee.
18 Ho Eternulo, Dio de niaj patroj Abraham, Isaak, kaj Izrael! konservu gxin por cxiam, cxi tiun pensmanieron de la koro de Via popolo, kaj turnu ilian koron al Vi.
O LORD God of Abraham, Isaac, and of Israel, our fathers, keep this for ever in the imagination of the thoughts of the heart of thy people, and prepare their heart unto thee:
19 Kaj al mia filo Salomono donu koron perfektan, ke li observu Viajn ordonojn, Viajn preskribojn, kaj Viajn legxojn, ke li cxion plenumu, kaj ke li konstruu la konstruajxon, por kiu mi faris la preparojn.
And give unto Solomon my son a perfect heart, to keep thy commandments, thy testimonies, and thy statutes, and to do all these things, and to build the palace, for the which I have made provision.
20 Kaj David diris al la tuta komunumo: Benu la Eternulon, vian Dion. Kaj la tuta komunumo benis la Eternulon, Dion de iliaj patroj; kaj ili klinigxis kun adoro antaux la Eternulo kaj antaux la regxo.
And David said to all the congregation, Now bless the LORD your God. And all the congregation blessed the LORD God of their fathers, and bowed down their heads, and worshipped the LORD, and the king.
21 Kaj ili faris bucxoferojn al la Eternulo. Kaj en la sekvanta tago ili alportis bruloferojn al la Eternulo: mil bovojn, mil virsxafojn, mil sxafidojn, kune kun iliaj versxoferoj, kaj multe da oferoj por la tuta Izrael.
And they sacrificed sacrifices unto the LORD, and offered burnt offerings unto the LORD, on the morrow after that day, even a thousand bullocks, a thousand rams, and a thousand lambs, with their drink offerings, and sacrifices in abundance for all Israel:
22 Kaj ili mangxis kaj trinkis antaux la Eternulo en tiu tago kun granda gxojo. Kaj duafoje ili faris regxo Salomonon, filon de David, kaj sanktoleis lin kiel reganton, kaj Cadokon kiel pastron.
And did eat and drink before the LORD on that day with great gladness. And they made Solomon the son of David king the second time, and anointed him unto the LORD to be the chief governor, and Zadok to be priest.
23 Kaj Salomono suriris sur la tronon de la Eternulo kiel regxo anstataux sia patro David; kaj li havis sukceson, kaj la tuta Izrael obeadis lin.
Then Solomon sat on the throne of the LORD as king instead of David his father, and prospered; and all Israel obeyed him.
24 Kaj cxiuj estroj kaj eminentuloj, kaj ankaux cxiuj filoj de la regxo David, submetis sin al la regxo Salomono.
And all the princes, and the mighty men, and all the sons likewise of king David, submitted themselves unto Solomon the king.
25 Kaj la Eternulo forte altigis Salomonon antaux la okuloj de la tuta Izrael, kaj metis sur lin regxan majeston, kiu antauxe estis sur neniu el la regxoj de Izrael.
And the LORD magnified Solomon exceedingly in the sight of all Israel, and bestowed upon him such royal majesty as had not been on any king before him in Israel.
26 David, filo de Jisxaj, estis regxo super la tuta Izrael.
Thus David the son of Jesse reigned over all Israel.
27 La tempo, dum kiu li regxis super Izrael, estis kvardek jaroj: en Hxebron li regxis sep jarojn, kaj en Jerusalem li regxis tridek tri jarojn.
And the time that he reigned over Israel was forty years; seven years reigned he in Hebron, and thirty and three years reigned he in Jerusalem.
38 Kaj li mortis en bona maljuneco, sata de agxo, ricxeco, kaj gloro; kaj anstataux li ekregxis lia filo Salomono.
And he died in a good old age, full of days, riches, and honour: and Solomon his son reigned in his stead.
29 La historio de la regxo David, la antauxa kaj la posta, estas priskribita en la kroniko de la antauxvidisto Samuel, en la kroniko de la profeto Natan, kaj en la kroniko de la viziisto Gad;
Now the acts of David the king, first and last, behold, they are written in the book of Samuel the seer, and in the book of Nathan the prophet, and in the book of Gad the seer,
30 lia tuta regxado, lia potenco, kaj la tempo, kiun travivis li kaj Izrael kaj cxiuj regnoj de la landoj.
With all his reign and his might, and the times that went over him, and over Israel, and over all the kingdoms of the countries.

Back Contents Next

 La tuta Biblio en Esperanto